A jogszabály mai napon ( 2023.03.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi XIII. törvény

a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról * 

A multidiszciplináris jellegű Debreceni Egyetem többfókuszú stratégiai céljainak és régiós szerepének megerősítése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja - a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján - a Kormányt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

(2) *  Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a felsőoktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3) * 

(4) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

(5) * 

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján, az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Debreceni Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott - fenntartói jogát alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni. Az Alapítvány részére a KEKVA tv. 13. §-a alapján közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jogot kell alapítani a Debrecen 0225/1 helyrajzi számú ingatlanon.

(2) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján - az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének 50%-át (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: üzletrész) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kell adni. Az Alapítvány első alkalommal a 2021. év után járó osztalékra jogosult.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki 2021. augusztus 1. napjától az üzletrész felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

(4) Ha az Alapítvány a tulajdonába adott üzletrészt elidegeníti, az elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítására és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátására köteles fordítani.

3. § (1) *  Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanokat, valamint ingatlanok tulajdoni hányadát (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Alapítvánnyal.

(3) Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

(4) Az ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.

4. § Az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant - a 3. §-ban foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Alapítvány az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

5. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, a 2. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok vagy ingatlanok állami tulajdonban lévő tulajdoni hányada (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Egyetemmel.

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében vagy használatában lévő állami tulajdonú ingó és minden egyéb, a jogelőd központi költségvetési szerv könyveiben vagyonkezeltként nyilvántartott állami tulajdonú vagyonelem az Egyetem tulajdonába kerül.

(3a) *  Az Egyetem egészségügyi feladatellátására tekintettel használatba kapott, a közfeladat-ellátáshoz szükséges állami tulajdonú ingó vagyontárgyak az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(3b) *  A Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról szóló kormányrendelet szerinti minősítési eljárást követően a Debrecen külterület 01062/2, 015/2, 0212/3, 0212/4, 0319/3, valamint a Kisvárda külterület 0121/7, valamint a Nagykálló külterület 0475, 0488 helyrajzi számú állami tulajdonban lévő ingatlanok Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló kivett alrészletei az 5/A. § szabályai szerint az Egyetem vagyonkezelésébe kerülnek, azzal, hogy a vagyonkezelés kiterjed a telekalakítást követően létrejövő ingatlanokra.

(3c) *  Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, Debrecen belterület 19552 helyrajzi számú állami tulajdonban álló ingatlanból telekmegosztással létrejövő ingatlanokat ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel - e §-ban foglaltak alkalmazásával - az Egyetem tulajdonába kell adni, azzal, hogy az Egyetem az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljes körűen átvállalja.

(4) *  A (3) és (3a) bekezdés szerint átszálló ingóságokról és egyéb vagyonelemekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok és egyéb vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(5) Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(6) A költségvetési szervi formában működő Egyetem és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság között fennálló vagyonkezelési szerződés megszűnik.

(7) *  Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodás megkötéséig, valamint a (3) és (3a) bekezdés szerinti ingóságok és egyéb vagyonelemek vonatkozásában a (4) bekezdés szerinti jegyzőkönyv felvételéig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

(8) *  Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az Egyetem közérdekű céljainak megvalósítására és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Debreceni Nyári Egyetem Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság - az állam tulajdonában álló - üzletrészeit és az MKSZN Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szétválását követően az újfehértói telephelyen tevékenységet folytató jogutód nonprofit gazdasági társaság - az állam tulajdonában álló - üzletrészeit (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: üzletrészek) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni. Az Egyetem első alkalommal a 2021. év után járó osztalékra jogosult.

(9) A (8) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki 2021. augusztus 1. napjától az üzletrészek felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

(10) Ha az Egyetem a tulajdonába adott üzletrészeket elidegeníti, az elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítványnak az Egyetem útján ellátott közérdekű céljainak megvalósítására és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladatainak ellátására kell fordítani.

(11) *  A Debrecen 66003/10 helyrajzi számú ingatlant ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni. Az ingatlan tulajdonjogának átruházásával egyidejűleg az ingatlanra megtervezett kézilabda munkacsarnok engedélyes és kiviteli terveit ingyenesen az Egyetem tulajdonába kell adni a beruházás ütemezett megvalósítása céljából.

(12) *  Az olyan szerződéseket, amelyek ingatlanhoz kapcsolódóan lejáratkor vagyonnövekményt keletkeztetnek a szerződés eredeti szövege szerint a Magyar Állam javára az Egyetem vagyonkezelői jogának kikötése mellett, a fenntartóváltásra tekintettel akképp kell értelmezni, hogy az Egyetem vagyonszerzéséről rendelkeznek a szerződésben vagy szerződésekben szereplő felépítmény jellegű ingatlan, ingatlanok és ingóságok vonatkozásában, ha a vonatkozó ingatlan az Egyetem tulajdonába került.

5/A. § *  (1) Az Egyetem közfeladatainak ellátása érdekében a 3. melléklet szerinti ingatlanok, valamint ingatlanrészek e törvény erejénél fogva közfeladat ellátásához szükséges vagyonként ingyenesen továbbra is az Egyetem vagyonkezelésében maradnak.

(2) A közfeladat ellátása érdekében a 3. melléklet szerinti ingatlanok kapcsán az Egyetem vagyonkezelői joga tekintetében vagyonkezelői szerződés megkötése nem szükséges.

(3) Az Egyetem a Vtv. 27. § (7) bekezdése szerinti visszapótlási kötelezettség teljesítése alól e törvény erejénél fogva mentesül. Az Egyetem által az e törvény alapján végzett, a vagyonkezelt vagyonnal kapcsolatos tevékenység - ideértve a vagyonelemek hasznosítását is - közfeladatnak minősül.

(4) Az Egyetem által teljesített értéknövelő beruházás, felújítás megvalósításával, új eszköz létrehozatalával vagy beszerzésével összefüggésben a feleknek egymással szemben megtérítési kötelezettsége nem keletkezik. Az állami vagyon növekedésével kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségeinek az Egyetem - a tulajdonosi joggyakorlóval történő külön elszámolás nélkül - a tulajdonosi joggyakorló által vezetett vagyonnyilvántartásban történő, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével tesz eleget.

(5) Az Egyetemet megilletik az Nvtv. 11. § (8) bekezdése szerinti tulajdonosi jogok és terhelik a tulajdonos kötelezettségei, azzal, hogy az állami tulajdonban álló ingatlanok tekintetében az építési tevékenység megvalósítása céljából az Egyetem által kezdeményezett hatósági eljárásokban a tulajdonosi joggyakorló hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

(6) Az Egyetemre nézve a tulajdonosi joggyakorló mindenkor hatályos vagyonnyilvántartási és tulajdonosi ellenőrzési szabályzata külön elfogadás nélkül is kötelező. Az Egyetem köteles a vagyonkezelésében álló állami vagyont - az e törvény alapján történő vagyonkezelésbe adás jogcímén - nyilvántartásba venni, és arról az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendelet szerint adatot szolgáltatni a tulajdonosi joggyakorló részére.

(7) A 3. mellékletben szereplő ingatlanok telekalakítása esetén az újonnan kialakult oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló önálló helyrajzi számú ingatlanokon fennálló vagyonkezelést a telekalakítás nem érinti.

6. § Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant - az 5. §-ban foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) *  Az 1. § (4) bekezdése, a 2-6. §, a 9. §, továbbá az 1. és a 2. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

8. § *  Az 1. § (3)-(5) bekezdése, a 2. § (1), (2) és (4) bekezdése, a 3. § (1) és (4) bekezdése, a 4. §, az 5. § (1), (3), (3a), (3c), (5), (8), (10), (11) és (12) bekezdése, a 6. §, a 9. §, valamint az 1. és a 2. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

9. § * 

1. melléklet a 2021. évi XIII. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C D
1 TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA MEGNEVEZÉS
2 DEBRECEN 66068/1 178791/180520 kivett út
3 DEBRECEN 66068/2 1/1 kivett beépítetlen terület
4 DEBRECEN 66068/3 1/1 kivett beépítetlen terület
5 DEBRECEN 66068/4 1/1 kivett beépítetlen terület
6 DEBRECEN 66068/5 1/1 kivett beépítetlen terület
7 DEBRECEN 66068/6 1/1 kivett beépítetlen terület
8 DEBRECEN 66068/7 1/1 kivett beépítetlen terület
9 DEBRECEN 66068/8 1/1 kivett beépítetlen terület
10 DEBRECEN 66068/9 1/1 kivett beépítetlen terület
11 DEBRECEN 66068/10 1/1 kivett beépítetlen terület
12 DEBRECEN 66068/11 1/1 kivett beépítetlen terület
13 DEBRECEN 66068/12 1/1 kivett beépítetlen terület
14 DEBRECEN 66068/13 1/1 kivett beépítetlen terület
15 DEBRECEN 66068/14 1/1 kivett beépítetlen terület
16 DEBRECEN 66068/15 1/1 kivett beépítetlen terület
17 DEBRECEN 66068/16 1/1 kivett beépítetlen terület
18 DEBRECEN 66068/17 1/1 kivett beépítetlen terület
19 DEBRECEN 66068/18 1/1 kivett beépítetlen terület
20 DEBRECEN 66068/19 1/1 kivett beépítetlen terület
21 DEBRECEN 66068/20 1/1 kivett beépítetlen terület
22 DEBRECEN 66068/21 1/1 kivett beépítetlen terület
23 DEBRECEN 66068/22 1/1 kivett beépítetlen terület
24 DEBRECEN 66068/23 1/1 kivett beépítetlen terület
25 DEBRECEN 66068/24 1/1 kivett beépítetlen terület
26 DEBRECEN 66068/25 1/1 kivett beépítetlen terület
27 DEBRECEN 66068/26 1/1 kivett beépítetlen terület
28 DEBRECEN 66068/27 178791/180520 kivett út
29 DEBRECEN 66068/28 1/1 kivett beépítetlen terület
30 DEBRECEN 66068/29 1/1 kivett beépítetlen terület
31 DEBRECEN 66068/30 1/1 kivett beépítetlen terület
32 DEBRECEN 66068/31 1/1 kivett beépítetlen terület
33 DEBRECEN 66068/32 1/1 kivett beépítetlen terület
34 DEBRECEN 66068/33 1/1 kivett beépítetlen terület
35 DEBRECEN 66068/34 1/1 kivett beépítetlen terület
36 DEBRECEN 66068/35 178791/180520 kivett díszkert
37 DEBRECEN 66068/36 178791/180520 kivett díszkert
38 DEBRECEN 66068/37 178791/180520 kivett út
39 DEBRECEN 66068/38 1/1 kivett beépítetlen terület
40 DEBRECEN 66068/39 1/1 kivett beépítetlen terület
41 DEBRECEN 66068/40 1/1 kivett beépítetlen terület
42 DEBRECEN 66068/41 1/1 kivett beépítetlen terület
43 DEBRECEN 66068/42 1/1 kivett beépítetlen terület
44 DEBRECEN 66068/43 1/1 kivett beépítetlen terület
45 DEBRECEN 66068/44 1/1 kivett beépítetlen terület
46 DEBRECEN 66068/45 1/1 kivett beépítetlen terület
47 DEBRECEN 66068/46 1/1 kivett beépítetlen terület
48 DEBRECEN 66068/47 1/1 kivett beépítetlen terület
49 DEBRECEN 66068/48 1/1 kivett beépítetlen terület
50 DEBRECEN 66068/49 1/1 kivett beépítetlen terület
51 DEBRECEN 66068/50 1/1 kivett beépítetlen terület
52 DEBRECEN 66068/51 1/1 kivett beépítetlen terület
53 DEBRECEN 66068/52 1/1 kivett beépítetlen terület
54 DEBRECEN 66068/53 1/1 kivett beépítetlen terület
55 DEBRECEN 66068/54 1/1 kivett beépítetlen terület
56 DEBRECEN 66068/55 1/1 kivett beépítetlen terület
57 DEBRECEN 66068/56 1/1 kivett beépítetlen terület
58 DEBRECEN 66068/57 1/1 kivett beépítetlen terület
59 DEBRECEN 66068/58 1/1 kivett beépítetlen terület
60 DEBRECEN 66068/59 1/1 kivett beépítetlen terület
61 DEBRECEN 66068/60 1/1 kivett beépítetlen terület
62 DEBRECEN 66068/61 1/1 kivett beépítetlen terület
63 DEBRECEN 66068/62 1/1 kivett beépítetlen terület
64 DEBRECEN 66068/63 1/1 kivett beépítetlen terület
65 DEBRECEN 66068/64 1/1 kivett beépítetlen terület
66 DEBRECEN 66068/65 1/1 kivett beépítetlen terület
67 DEBRECEN 66068/66 1/1 kivett beépítetlen terület
68 DEBRECEN 66068/67 1/1 kivett beépítetlen terület
69 DEBRECEN 66068/68 1/1 kivett beépítetlen terület
70 DEBRECEN 66068/69 1/1 kivett beépítetlen terület
71 DEBRECEN 66068/70 1/1 kivett beépítetlen terület
72 DEBRECEN 66068/71 178791/180520 kivett díszkert
73 DEBRECEN 66068/72 1/1 kivett beépítetlen terület
74 DEBRECEN 66068/73 1/1 kivett beépítetlen terület
75 DEBRECEN 66068/74 1/1 kivett beépítetlen terület
76 DEBRECEN 66068/75 1/1 kivett beépítetlen terület
77 DEBRECEN 66068/76 178791/180520 kivett díszkert
78 DEBRECEN 66068/77 178791/180520 kivett út
79 DEBRECEN 66068/78 1/1 kivett beépítetlen terület
80 DEBRECEN 66068/79 1/1 kivett beépítetlen terület
81 DEBRECEN 66068/80 1/1 kivett beépítetlen terület
82 DEBRECEN 66068/81 1/1 kivett beépítetlen terület
83 DEBRECEN 66068/82 1/1 kivett beépítetlen terület
84 DEBRECEN 66068/83 1/1 kivett beépítetlen terület
85 DEBRECEN 66068/84 1/1 kivett beépítetlen terület
86 DEBRECEN 66068/85 1/1 kivett beépítetlen terület
87 DEBRECEN 66068/86 1/1 kivett beépítetlen terület
88 DEBRECEN 66068/87 1/1 kivett beépítetlen terület
89 DEBRECEN 66068/88 1/1 kivett beépítetlen terület
90 DEBRECEN 66068/89 1/1 kivett beépítetlen terület
91 DEBRECEN 66068/90 1/1 kivett beépítetlen terület
92 DEBRECEN 66068/91 1/1 kivett beépítetlen terület
93 DEBRECEN 66068/92 1/1 kivett beépítetlen terület
94 DEBRECEN 66068/93 1/1 kivett beépítetlen terület
95 DEBRECEN 66068/94 1/1 kivett beépítetlen terület
96 DEBRECEN 66068/95 1/1 kivett beépítetlen terület
97 DEBRECEN 66068/96 1/1 kivett beépítetlen terület
98 DEBRECEN 66068/97 1/1 kivett beépítetlen terület
99 DEBRECEN 66068/98 1/1 kivett beépítetlen terület
100 DEBRECEN 66068/99 1/1 kivett beépítetlen terület
101 DEBRECEN 66068/100 1/1 kivett beépítetlen terület
102 DEBRECEN 66068/101 1/1 kivett beépítetlen terület
103 DEBRECEN 66068/102 178791/180520 kivett út
104 DEBRECEN 66068/103 1/1 kivett beépítetlen terület
105 DEBRECEN 66068/104 1/1 kivett beépítetlen terület
106 DEBRECEN 66068/105 1/1 kivett beépítetlen terület
107 DEBRECEN 66068/106 1/1 kivett beépítetlen terület
108 DEBRECEN 66068/107 1/1 kivett beépítetlen terület
109 DEBRECEN 66068/108 1/1 kivett beépítetlen terület
110 DEBRECEN 66068/109 1/1 kivett beépítetlen terület
111 DEBRECEN 66068/110 1/1 kivett beépítetlen terület
112 DEBRECEN 66068/111 1/1 kivett beépítetlen terület
113 DEBRECEN 66068/112 1/1 kivett beépítetlen terület
114 DEBRECEN 66068/113 1/1 kivett beépítetlen terület
115 DEBRECEN 66068/114 1/1 kivett beépítetlen terület
116 DEBRECEN 66068/115 1/1 kivett beépítetlen terület
117 DEBRECEN 66068/116 1/1 kivett beépítetlen terület
118 DEBRECEN 66068/117 1/1 kivett beépítetlen terület
119 DEBRECEN 66068/118 1/1 kivett beépítetlen terület
120 DEBRECEN 66068/119 178791/180520 kivett díszkert
121 DEBRECEN 66068/120 178791/180520 kivett díszkert
122 DEBRECEN 66068/121 178791/180520 kivett út
123 DEBRECEN 66068/122 178791/180520 kivett díszkert
124 DEBRECEN 66068/123 1/1 kivett beépítetlen terület
125 DEBRECEN 66068/124 1/1 kivett beépítetlen terület
126 DEBRECEN 66068/125 1/1 kivett beépítetlen terület
127 DEBRECEN 66068/126 1/1 kivett beépítetlen terület
128 DEBRECEN 66068/127 1/1 kivett beépítetlen terület
129 DEBRECEN 66068/128 1/1 kivett beépítetlen terület
130 DEBRECEN 66068/129 1/1 kivett beépítetlen terület
131 DEBRECEN 66068/130 1/1 kivett beépítetlen terület
132 DEBRECEN 66068/131 1/1 kivett beépítetlen terület
133 DEBRECEN 66068/132 1/1 kivett beépítetlen terület
134 DEBRECEN 66068/133 1/1 kivett beépítetlen terület
135 DEBRECEN 66068/134 1/1 kivett beépítetlen terület
136 DEBRECEN 66068/135 1/1 kivett beépítetlen terület
137 DEBRECEN 66068/136 1/1 kivett beépítetlen terület
138 DEBRECEN 66068/137 1/1 kivett beépítetlen terület
139 DEBRECEN 66068/138 1/1 kivett beépítetlen terület
140 DEBRECEN 66068/139 1/1 kivett beépítetlen terület
141 DEBRECEN 66068/140 1/1 kivett beépítetlen terület
142 DEBRECEN 66068/141 1/1 kivett beépítetlen terület
143 DEBRECEN 66068/142 1/1 kivett beépítetlen terület
144 DEBRECEN 66068/143 1/1 kivett beépítetlen terület
145 DEBRECEN 66068/144 1/1 kivett beépítetlen terület
146 DEBRECEN 66068/145 1/1 kivett beépítetlen terület
147 DEBRECEN 66068/146 1/1 kivett beépítetlen terület
148 DEBRECEN 66068/147 1/1 kivett beépítetlen terület
149 DEBRECEN 66068/148 1/1 kivett beépítetlen terület
150 DEBRECEN 66068/149 1/1 kivett beépítetlen terület
151 DEBRECEN 66068/150 1/1 kivett beépítetlen terület
152 DEBRECEN 66068/151 1/1 kivett beépítetlen terület
153 DEBRECEN 66068/153 1/1 kivett beépítetlen terület
154 DEBRECEN 66068/154 1/1 kivett beépítetlen terület
155 DEBRECEN 66068/155 1/1 kivett beépítetlen terület
156 DEBRECEN 66068/156 1/1 kivett beépítetlen terület
157 DEBRECEN 66068/157 1/1 kivett beépítetlen terület
158 DEBRECEN 66068/158 1/1 kivett beépítetlen terület
159 DEBRECEN 66068/159 1/1 kivett beépítetlen terület
160 DEBRECEN 66068/160 1/1 kivett beépítetlen terület
161 DEBRECEN 66068/161 1/1 kivett beépítetlen terület
162 DEBRECEN 66068/163 178791/180520 kivett díszkert
163 DEBRECEN 66068/164 178791/180520 kivett út
164 DEBRECEN 66068/165 178791/180520 kivett díszkert
165 DEBRECEN 66068/170 178791/180520 kivett út
166 DEBRECEN 66068/171 178791/180520 kivett díszkert
167 DEBRECEN 66068/181 1/1 kivett beépítetlen terület
168 DEBRECEN 66068/182 1/1 kivett beépítetlen terület
169 DEBRECEN 66068/183 1/1 kivett beépítetlen terület
170 DEBRECEN 66068/184 1/1 kivett beépítetlen terület
171 DEBRECEN 66068/185 1/1 kivett beépítetlen terület
172 DEBRECEN 66068/186 1/1 kivett beépítetlen terület
173 DEBRECEN 66068/187 1/1 kivett beépítetlen terület
174 DEBRECEN 66068/188 1/1 kivett beépítetlen terület
175 DEBRECEN 66068/189 1/1 kivett beépítetlen terület
176 DEBRECEN 66068/190 1/1 kivett beépítetlen terület
177 DEBRECEN 66068/191 1/1 kivett beépítetlen terület
178 DEBRECEN 66068/192 1/1 kivett beépítetlen terület
179 DEBRECEN 66068/193 1/1 kivett beépítetlen terület
180 DEBRECEN 66068/194 1/1 kivett beépítetlen terület
181 DEBRECEN 66068/195 1/1 kivett beépítetlen terület
182 DEBRECEN 66068/196 1/1 kivett beépítetlen terület
183 DEBRECEN 66068/197 1/1 kivett beépítetlen terület
184 DEBRECEN 66068/198 178791/180520 kivett út
185 DEBRECEN 66068/199 1/1 kivett beépítetlen terület
186 DEBRECEN 66068/200 1/1 kivett beépítetlen terület
187 DEBRECEN 66068/201 1/1 kivett beépítetlen terület
188 DEBRECEN 66068/202 1/1 kivett beépítetlen terület
189 DEBRECEN 66068/203 1/1 kivett beépítetlen terület
190 DEBRECEN 66068/204 1/1 kivett beépítetlen terület
191 DEBRECEN 66068/205 1/1 kivett beépítetlen terület
192 DEBRECEN 66068/206 1/1 kivett beépítetlen terület
193 DEBRECEN 66068/207 1/1 kivett beépítetlen terület
194 DEBRECEN 66068/208 1/1 kivett beépítetlen terület
195 DEBRECEN 66068/209 1/1 kivett beépítetlen terület
196 DEBRECEN 66068/210 1/1 kivett beépítetlen terület
197 DEBRECEN 66068/211 1/1 kivett beépítetlen terület
198 DEBRECEN 66068/212 1/1 kivett beépítetlen terület
199 DEBRECEN 66068/213 178791/180520 kivett díszkert
200 DEBRECEN 66068/214 178791/180520 kivett díszkert
201 DEBRECEN 66068/215 178791/180520 kivett díszkert
202 DEBRECEN 66068/216 1/1 kivett beépítetlen terület
203 DEBRECEN 66068/217 1/1 kivett beépítetlen terület
204 DEBRECEN 66068/218 1/1 kivett beépítetlen terület
205 DEBRECEN 66068/219 1/1 kivett beépítetlen terület
206 DEBRECEN 66068/220 1/1 kivett beépítetlen terület
207 DEBRECEN 66068/221 1/1 kivett beépítetlen terület
208 DEBRECEN 66068/222 1/1 kivett beépítetlen terület
209 DEBRECEN 66068/223 1/1 kivett beépítetlen terület
210 DEBRECEN 66068/224 1/1 kivett beépítetlen terület
211 DEBRECEN 66068/225 1/1 kivett beépítetlen terület
212 DEBRECEN 66068/226 1/1 kivett beépítetlen terület
213 DEBRECEN 66068/227 1/1 kivett beépítetlen terület
214 DEBRECEN 66068/228 1/1 kivett beépítetlen terület
215 DEBRECEN 66068/229 1/1 kivett beépítetlen terület
216 DEBRECEN 66068/230 1/1 kivett beépítetlen terület
217 DEBRECEN 66068/231 1/1 kivett beépítetlen terület
218 DEBRECEN 66068/232 1/1 kivett beépítetlen terület
219 DEBRECEN 66068/233 1/1 kivett beépítetlen terület
220 DEBRECEN 66068/234 1/1 kivett beépítetlen terület
221 DEBRECEN 66068/235 1/1 kivett beépítetlen terület
222 DEBRECEN 66068/236 1/1 kivett beépítetlen terület
223 DEBRECEN 66068/237 1/1 kivett beépítetlen terület
224 DEBRECEN 66068/238 1/1 kivett beépítetlen terület
225 DEBRECEN 66068/239 1/1 kivett beépítetlen terület
226 DEBRECEN 66068/240 1/1 kivett beépítetlen terület
227 DEBRECEN 66068/241 1/1 kivett beépítetlen terület
228 DEBRECEN 66068/242 1/1 kivett beépítetlen terület
229 DEBRECEN 66068/243 1/1 kivett beépítetlen terület
230 DEBRECEN 66068/244 1/1 kivett beépítetlen terület
231 DEBRECEN 66068/245 1/1 kivett beépítetlen terület
232 DEBRECEN 66068/246 178791/180520 kivett díszkert
233 DEBRECEN 66068/247 178791/180520 kivett díszkert
234 DEBRECEN 66068/248 178791/180520 kivett út
235 DEBRECEN 66068/249 1/1 kivett beépítetlen terület
236 DEBRECEN 66068/250 1/1 kivett beépítetlen terület
237 DEBRECEN 66068/251 1/1 kivett beépítetlen terület
238 DEBRECEN 66068/252 1/1 kivett beépítetlen terület
239 DEBRECEN 66068/253 1/1 kivett beépítetlen terület
240 DEBRECEN 66068/254 1/1 kivett beépítetlen terület
241 DEBRECEN 66068/255 1/1 kivett beépítetlen terület
242 DEBRECEN 66068/256 1/1 kivett beépítetlen terület
243 DEBRECEN 66068/257 1/1 kivett beépítetlen terület
244 DEBRECEN 66068/258 1/1 kivett beépítetlen terület
245 DEBRECEN 66068/259 1/1 kivett beépítetlen terület
246 DEBRECEN 66068/260 1/1 kivett beépítetlen terület
247 DEBRECEN 66068/261 1/1 kivett beépítetlen terület
248 DEBRECEN 66068/262 1/1 kivett beépítetlen terület
249 DEBRECEN 66068/263 1/1 kivett beépítetlen terület
250 DEBRECEN 66068/264 1/1 kivett beépítetlen terület
251 DEBRECEN 66068/265 1/1 kivett beépítetlen terület
252 DEBRECEN 66068/266 1/1 kivett beépítetlen terület
253 DEBRECEN 66068/267 178791/180520 kivett út
254 DEBRECEN 66068/268 1/1 kivett beépítetlen terület
255 DEBRECEN 66068/269 1/1 kivett beépítetlen terület
256 DEBRECEN 66068/270 1/1 kivett beépítetlen terület
257 DEBRECEN 66068/271 1/1 kivett beépítetlen terület
258 DEBRECEN 66068/272 1/1 kivett beépítetlen terület
259 DEBRECEN 66068/273 1/1 kivett beépítetlen terület
260 DEBRECEN 66068/274 1/1 kivett beépítetlen terület
261 DEBRECEN 66068/275 1/1 kivett beépítetlen terület
262 DEBRECEN 66068/276 1/1 kivett beépítetlen terület
263 DEBRECEN 66068/277 1/1 kivett beépítetlen terület
264 DEBRECEN 66068/278 1/1 kivett beépítetlen terület
265 DEBRECEN 66068/279 1/1 kivett beépítetlen terület
266 DEBRECEN 66068/280 1/1 kivett beépítetlen terület
267 DEBRECEN 66068/281 1/1 kivett beépítetlen terület
268 DEBRECEN 66068/282 1/1 kivett beépítetlen terület
269 DEBRECEN 66068/283 1/1 kivett beépítetlen terület
270 DEBRECEN 66068/284 1/1 kivett beépítetlen terület
271 DEBRECEN 66068/285 178791/180520 kivett díszkert
272 DEBRECEN 66068/286 178791/180520 kivett út
273 DEBRECEN 66068/287 1/1 kivett beépítetlen terület
274 DEBRECEN 66068/288 1/1 kivett beépítetlen terület
275 DEBRECEN 66068/289 1/1 kivett beépítetlen terület
276 DEBRECEN 66068/290 1/1 kivett beépítetlen terület
277 DEBRECEN 66068/291 1/1 kivett beépítetlen terület
278 DEBRECEN 66068/292 1/1 kivett beépítetlen terület
279 DEBRECEN 66068/293 1/1 kivett beépítetlen terület
280 DEBRECEN 66068/294 1/1 kivett beépítetlen terület
281 DEBRECEN 66068/295 1/1 kivett beépítetlen terület
282 DEBRECEN 66068/296 1/1 kivett beépítetlen terület
283 DEBRECEN 66068/297 1/1 kivett beépítetlen terület
284 DEBRECEN 66068/298 1/1 kivett beépítetlen terület
285 DEBRECEN 66068/299 1/1 kivett beépítetlen terület
286 DEBRECEN 66068/300 1/1 kivett beépítetlen terület
287 DEBRECEN 66068/301 1/1 kivett beépítetlen terület
288 DEBRECEN 66068/302 1/1 kivett beépítetlen terület
289 DEBRECEN 66068/303 1/1 kivett beépítetlen terület
290 DEBRECEN 66068/304 1/1 kivett beépítetlen terület
291 DEBRECEN 66068/305 1/1 kivett beépítetlen terület
292 DEBRECEN 66068/306 1/1 kivett beépítetlen terület
293 DEBRECEN 66068/307 1/1 kivett beépítetlen terület
294 DEBRECEN 66068/308 1/1 kivett beépítetlen terület
295 DEBRECEN 66068/309 1/1 kivett beépítetlen terület
296 DEBRECEN 66068/310 1/1 kivett beépítetlen terület
297 DEBRECEN 66068/311 1/1 kivett beépítetlen terület
298 DEBRECEN 66068/312 1/1 kivett beépítetlen terület
299 DEBRECEN 66068/313 1/1 kivett beépítetlen terület
300 DEBRECEN 66068/314 1/1 kivett beépítetlen terület
301 DEBRECEN 66068/315 1/1 kivett beépítetlen terület
302 DEBRECEN 66068/316 1/1 kivett beépítetlen terület
303 DEBRECEN 66068/317 1/1 kivett beépítetlen terület
304 DEBRECEN 66068/318 1/1 kivett beépítetlen terület
305 DEBRECEN 66068/319 1/1 kivett beépítetlen terület
306 DEBRECEN 66068/320 1/1 kivett beépítetlen terület
307 DEBRECEN 66068/321 1/1 kivett beépítetlen terület
308 DEBRECEN 66068/322 1/1 kivett beépítetlen terület
309 DEBRECEN 66068/323 1/1 kivett beépítetlen terület
310 DEBRECEN 66068/324 1/1 kivett beépítetlen terület
311 DEBRECEN 66068/325 1/1 kivett beépítetlen terület
312 DEBRECEN 66068/326 1/1 kivett beépítetlen terület
313 DEBRECEN 66068/327 1/1 kivett beépítetlen terület
314 DEBRECEN 66068/328 1/1 kivett beépítetlen terület
315 DEBRECEN 66068/329 1/1 kivett beépítetlen terület
316 DEBRECEN 66068/330 1/1 kivett beépítetlen terület
317 DEBRECEN 66068/331 1/1 kivett beépítetlen terület
318 DEBRECEN 66068/332 1/1 kivett beépítetlen terület
319 DEBRECEN 66068/335 178791/180520 kivett díszkert
320 DEBRECEN 66068/336 178791/180520 kivett díszkert
321 DEBRECEN 66068/337 178791/180520 kivett út
322 DEBRECEN 66068/338 178791/180520 kivett díszkert
323 DEBRECEN 66068/339 178791/180520 kivett út

2. melléklet a 2021. évi XIII. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C D
1 TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA MEGNEVEZÉS
2 BALATONFÜRED 3928/C/1 1/1 üdülőegység
3 BALATONFÜRED 3928/X/53 1/1 üdülőegység
4 BALATONFÜRED 3928/X/54 1/1 üdülőegység
5 BALATONFÜRED 3928/Y/56 1/1 üdülőegység
6 BALATONSZÁRSZÓ 1069 1/1 kivett hétvégi ház, udvar
7 BUDAPEST 24393/0/A/110 1/1 lakás
8 BÜKKARANYOS 1885 1/1 kivett hétvégi ház, udvar
9 DEBRECEN 017/7 1/1 kivett sportcentrum, Labdarúgó Akadémia
10 DEBRECEN 0181/7 1/1 kivett beruházási célterület
11 DEBRECEN 0181/8 1/1 kivett beruházási célterület
12 DEBRECEN 0204/5 1/1 kivett telephely
13 DEBRECEN 0204/35 1/1 kivett telephely
14 DEBRECEN 0204/36 1/1 kivett telephely
15 DEBRECEN 0204/37 1/1 kivett beruházási célterület
15a. *  DEBRECEN 0204/43 1/1 kivett közforgalom elől el nem zárt magánút
16 DEBRECEN 2919/25 1/1 kivett kollégium
17 DEBRECEN 5116/A/35 1/1 lakás
18 DEBRECEN 5116/A/36 1/1 lakás
19 DEBRECEN 5844 1/1 kivett egyetem
20 DEBRECEN 6187/A/334 1/1 garázs
21 DEBRECEN 6364/12 1/1 kivett iskola, udvar
22 DEBRECEN 7689/31 1/1 kivett általános iskola
23 DEBRECEN 7689/7/A/3 1/2 egyéb helyiség
24. DEBRECEN 8312/A/1 1/1 gyógyszertár
25 DEBRECEN 8312/A/2 1/1 rendelőintézet
26 DEBRECEN 8312/A/3 1/1 lakás
27 DEBRECEN 8312/A/4 1/1 rendelőintézet
28 DEBRECEN 8882 1/1 kivett általános iskola és sporttelep és udvar
29 DEBRECEN 9041/A/11 1/1 lakás
30 DEBRECEN 9708/A/7 1/1 lakás
31 DEBRECEN 9708/A/8 1/1 lakás
32 *  DEBRECEN 9717 1/2 kivett lakóház, udvar
33 DEBRECEN 9718/A/23 1/1 egyéb helyiség
34 DEBRECEN 9718/A/24 1/1 egyéb helyiség
35 DEBRECEN 9718/A/25 1/1 egyéb helyiség
36 DEBRECEN 9718/A/26 1/1 egyéb helyiség
37 DEBRECEN 9718/A/27 1/1 egyéb helyiség
38 DEBRECEN 10796/3 1/1 kivett lakóház, udvar, üzlet, raktár
39 DEBRECEN 10796/6 1/1 kivett beépítetlen terület
40 DEBRECEN 10796/7 1/1 kivett oktatási intézmény
41 DEBRECEN 10796/10 1/1 kivett oktatási intézmény
42 DEBRECEN 10796/11 1/1 kivett beépített terület
43 DEBRECEN 10796/11/A 1/1 egyéb épület
44 DEBRECEN 10796/11/B 1/1 egyéb épület
45 DEBRECEN 10796/12 1/1 kivett beépítetlen terület
46 DEBRECEN 10796/16 1/1 kivett közforgalom elől el nem zárt magánút
47 DEBRECEN 19054 1/1 kivett kórház művese állomás és pavilon diagnosztika és műtő és udvar
48 DEBRECEN 19395 1976/3987 kivett közterület
49 DEBRECEN 19398 1/1 kivett beépítetlen terület
50 DEBRECEN 19547 1/1 kivett kutatóintézet
51 DEBRECEN 19548/2 1/1 kivett egyetem
52 DEBRECEN 19548/3 1/1 kivett gazdasági épület, udvar
53 DEBRECEN 19548/4 1/1 kivett saját használatú út
54 DEBRECEN 19550/1 1/1 kivett beépítetlen terület
55 DEBRECEN 19550/6 1/1 kivett saját használatú út
56 DEBRECEN 19551 1/1 kivett gazdasági épület, udvar
57 DEBRECEN 19553 1/1 kivett gazdasági épület, udvar
58 DEBRECEN 19554 1/1 kivett közforgalom elől elzárt magánút
59 DEBRECEN 19555 1/1 kivett egyetem
60 DEBRECEN 19556/1 1/1 kivett saját használatú út
61 DEBRECEN 19556/16 1/1 kivett arborétum
62 DEBRECEN 19556/17 1/1 kivett gazdasági épület, udvar élelmiszer feldolgozó és oktatási épület
63 DEBRECEN 19559/13 1/1 kivett sporttelep és oktatási épület kiszolgáló épület
64 DEBRECEN 19559/74/A/1 1/1 lakás
65 DEBRECEN 19559/103 1/1 kivett gazdasági épület, udvar
66 DEBRECEN 19991 1/1 kivett kórház
67 DEBRECEN 20209/2 1/1 kivett irodaház
68 DEBRECEN 20442/1 1/1 kivett kollégium
69 DEBRECEN 20924 1/1 kivett óvoda
70 DEBRECEN 20968 1/1 kivett bölcsőde
71 DEBRECEN 20969/A/3 1/1 lakás
72 DEBRECEN 20974 1/1 kivett egyetem
73 DEBRECEN 21055 1/1 kivett lakóház, udvar
74 DEBRECEN 21066/2 1/1 kivett kutatóintézet
75 DEBRECEN 21066/3 1/1 kivett kutatóintézet
76 DEBRECEN 21413 4140/5291 kivett bölcsőde
77 DEBRECEN 21475/A/6 1/1 lakás
78 DEBRECEN 21772/2 1/1 kivett lakóház, udvar
79 DEBRECEN 21782/A/1 1/1 oktatóterem
80 DEBRECEN 21809/1 1/1 kivett irodaház
81 DEBRECEN 21844/13 1/1 kivett iroda
82 DEBRECEN 21865/A/16 1/1 lakás
83 DEBRECEN 21871/A/6 1/1 lakás
84 DEBRECEN 21871/B/1 1/1 garázs
85 DEBRECEN 22227 1/1 kivett beépített terület
86 DEBRECEN 22230/1 1/1 kivett beépítetlen terület
87 DEBRECEN 22335 1/1 kivett vízmű
88 DEBRECEN 22246/1 340662/344410 kivett egyetem
89 DEBRECEN 22246/1/A/1 1/1 kollégium
90 DEBRECEN 22246/1/A/2 1/1 iroda
91 DEBRECEN 22246/1/A/3 1/1 kollégium
92 DEBRECEN 22246/1/B/1 1/1 kollégium
93 DEBRECEN 22246/1/B/2 1/1 kollégium
94 DEBRECEN 22246/3 1/1 kivett saját használatú út
95 DEBRECEN 22248/1 1/1 kivett intézményi közkert
96 DEBRECEN 22249/1 1/1 kivett beépített terület
97 DEBRECEN 27091/14/A/14 1/1 üzlet
98 DEBRECEN 27091/14/A/15 1/1 üzlet
99 DEBRECEN 27091/14/A/20 1/1 üzlet
100 DEBRECEN 27091/14/A/21 1/1 üzlet
101 DEBRECEN 27091/14/A/22 1/1 egészségügyi centrum
102 DEBRECEN 27091/14/A/23 1/1 orvosi rendelő
103 DEBRECEN 27091/14/A/24 1/1 orvosi rendelő
104 DEBRECEN 27091/14/A/25 1/1 orvosi rendelő
105 DEBRECEN 27091/14/A/26 1/1 orvosi rendelő
106 DEBRECEN 27091/14/A/27 1/1 labor
107 DEBRECEN 27091/14/A/30 1/1 orvosi rendelő
108 DEBRECEN 27091/14/A/31 1/1 orvosi rendelő
109 DEBRECEN 27091/14/A/32 1/1 orvosi rendelő
110 DEBRECEN 27091/14/A/33 1/1 orvosi rendelő
111 DEBRECEN 66003/8 1/1 kivett általános iskola és kollégium
112 GYULA 3185/2 1/1 kivett lakóház, udvar
113 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 3927 1/1 kivett oktatási intézmény (felsőfokú)
114 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 3928 1/1 kivett egyetem, diákotthon
115 MÁD 638 1/1 kivett alkotóház és élményközpont, udvar
116 MÁD 639/1 1/1 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
117 MÁD 896/A/1 1/1 lakás
118 MÁD 896/A/2 1/1 lakás
119 MÁD 896/A/3 1/1 lakás
120 MÁD 896/A/4 1/1 lakás
121 MÁD 896/A/5 1/1 lakás
122 MÁD 896/A/6 1/1 lakás
123 MÁD 896/A/7 1/1 lakás
124 MÁD 896/A/8 1/1 lakás
125 MÁD 896/A/9 1/1 lakás
126 MÁD 903 1/1 kivett - Borsay kastély
127 MISKOLC 46096 1/1 kivett üdülőépület, udvar
128 NOSZVAJ 1123/1 1/1 kivett saját használatú út
129 NOSZVAJ 1123/2 1/1 kivett kutatóintézet
130 NYÍREGYHÁZA 0416/5 1/1 kivett udvar, épület
131 NYÍREGYHÁZA 0416/7 1/1 kivett magánút
132 NYÍREGYHÁZA 0416/9 1/1 kivett magánút
133 NYÍREGYHÁZA 1398/1 1/1 kivett főiskola
134 NYÍREGYHÁZA 1398/2 1/1 kivett gyermek- és ifjúságvédő-intézet
135 NYÍREGYHÁZA 1399 1/1 kivett beépített terület Egészségügyi Főiskola
136 NYÍREGYHÁZA 5847/3 1/2 kivett kollégium
137 REGÉC 58 1/1 kivett lakóház, udvar
138 SZARVAS 5324/3 1/1 kivett üdülőépület, udvar
139 SZARVAS 5324/6 1/1 kivett üdülőépület, udvar
140 SZOLNOK 5372/5 1/1 kivett munkásszálló
141 SZOLNOK 9687/2 1/1 kivett szálloda
142 SZOLNOK 9709/3 1/1 kivett pártház
143 SZOLNOK 9709/4 1/1 kivett iskola
144 SZOLNOK 9719 1/1 kivett beépített terület
145 SZOLNOK 9719/A 1/1 földhasználati jog alapján létesült épület oktatási épület
146 ZAMÁRDI 1392 1/1 kivett hétvégi ház, udvar
147 ZAMÁRDI 1398 1/1 kivett üdülőépület, udvar

3. melléklet a 2021. évi XIII. törvényhez * 

Az Egyetem részére vagyonkezelésbe kerülő állami tulajdonú, az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlanok

A B C D
1 TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA MEGNEVEZÉS
2 NYÍREGYHÁZA 0416/8/a 1/1 kivett irodaház, udvar
3 DEBRECEN 0164/a 1/1 kivett meteorológiai állomás