A jogszabály mai napon ( 2022.01.22. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.VI.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

15/2021. (I. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármesteri feladatok ellátásának egyes kérdéseiről * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Ha a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a polgármester tartós akadályoztatása vagy a polgármesteri tisztség betöltetlensége esetén az alpolgármester - tisztsége megszűnésére tekintettel - nem gyakorolja a polgármester számára jogszabályban meghatározott - így különösen a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - feladat- és hatásköröket, a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester feladat- és hatásköreit - az alábbi sorrendben - a feladat- és hatáskörök gyakorlását vállaló

a) szervezeti és működési szabályzatban a települési önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) ülésének összehívására és vezetésére kijelölt önkormányzati képviselő vagy

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) által kijelölt önkormányzati képviselő

gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti képviselő a polgármester feladat- és hatáskörei (1) bekezdés szerinti gyakorlásának önként történő vállalásáról írásban nyilatkozik. A nyilatkozatot meg kell küldeni a képviselő-testület tagjainak, a jegyzőnek, valamint a kormányhivatalnak.

2. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt

a) az alpolgármester tartós akadályoztatása vagy az alpolgármesteri tisztség betöltetlensége esetén a polgármester lemondására, továbbá

b) a polgármester tartós akadályoztatása vagy a polgármesteri tisztség betöltetlensége esetén az alpolgármester lemondására

az e §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 69. § (2) bekezdését a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a postai vagy elektronikus úton megküldött lemondó nyilatkozatban meg kell jelölni a tisztség megszűnésének időpontját, amely nem lehet később, mint a lemondás kézhezvételétől számított 7. nap,

b) az írásban történő lemondást a lemondó személy haladéktalanul megküldi a választási bizottságnak, a képviselő-testület tagjainak, a jegyzőnek és a kormányhivatalnak.

(3) A jegyző a lemondó nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul a helyben szokásos módon tájékoztatja a település lakosságát

a) a lemondás tényéről,

b) a tisztség megszűnésének időpontjáról és

c) a polgármester feladat- és hatásköreit gyakorló személyről.

3. § (1) Az 1. § szerint a polgármester feladat- és hatásköreit gyakorló személy - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - a társadalmi megbízatású polgármester díjazására és költségtérítésére jogosult.

(2) Ha a helyettesített polgármester a tisztségét főállásban látta el, az 1. § szerint a polgármester feladat- és hatásköreit gyakorló személy választása szerint

a) az (1) bekezdés szerinti vagy

b) a helyettesített polgármestert megillető

díjazásra és költségtérítésre jogosult.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a polgármester feladat- és hatásköreit gyakorló személyt e rendelet alapján - a hatáskörgyakorlás időtartamára - minden más munkavégzésre irányuló jogviszonyában fizetés nélküli szabadság illeti meg, amelyet köteles igénybe venni.

(4) Az Mötv. 39. §-a szerinti bizottság feladat- és hatáskörét a polgármester vagy az 1. § szerint a polgármester feladat- és hatásköreit gyakorló személy gyakorolja.

(5) Az e rendeletben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell a közgyűlés elnöke és a főpolgármester feladat- és hatásköreinek gyakorlására is.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. § * 

6. § Ha e rendelet hatálybalépésekor az 1. § (1) bekezdése szerinti állapot fennáll, erről az e rendelet hatálybalépését követő napon a települési önkormányzat jegyzője köteles írásban tájékoztatni az 1. § szerint a polgármester feladat- és hatásköreinek gyakorlására jogosult személyt.


  Vissza az oldal tetejére