A jogszabály mai napon ( 2023.03.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi XV. törvény

a Jövő Nemzedék Földje Alapítványról, a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról és az ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról * 

Az Országgyűlés az Alaptörvény P) cikk (1) bekezdésében foglalt - minden magyart, de különösen az államot terhelő - kötelezettségének eleget téve és attól a céltól vezérelve, hogy hazánk legértékesebb természeti kincseit, különösen a termőföldet, az erdőket és az édesvízkészletet a jövő nemzedékek számára megőrizze, továbbá annak érdekében, hogy

- a magyar termőföld a magas színvonalú agrár- és élettudományi képzés szolgálatába állhasson, a hazai középfokú mezőgazdasági oktatás pedig a világ élvonalába kerüljön, így az ott megszerzett tudás ne csupán az alkalmazott mezőgazdasági tevékenységhez, de a versenyképes felsőfokú agrár- és élettudományi képzéshez is alapot teremtsen,

- a termőföld és az erdők kiemelt védelméhez, a hazánkban - elsősorban Mezőhegyesen - kialakult, védett őshonos magyar lófajták génvagyonának megőrzéséhez és gyarapításához, valamint a magas színvonalú agrárképzést folytató oktatók, kutatók, tanárok, a képzésben részt vevők erkölcsi és anyagi megbecsüléséhez ne csupán a ma élő és alkotó, hanem a jövő nemzedékek kezébe is hatékony jogi eszközt adjon,

a következő törvényt alkotja:

1. A Jövő Nemzedék Földje Alapítvány létrehozása

1. § (1) Az Országgyűlés a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a társadalompolitika összehangolásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapító okiratban az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdésében, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdésében és a KEKVA tv. 12. §-ában foglaltak alapján - az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátása - az 1. mellékletben meghatározott állami tulajdonban álló részvényeket (a továbbiakban: részvények) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel - a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérően - az indulótőke megteremtése érdekében alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki az Alapítvány nyilvántartásba vételének hatályával a részvények felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

(3) A részvényeket az Alapítvány - a KEKVA tv. 12. § (4) és (5) bekezdésétől eltérően - kizárólag az állam részére idegenítheti el a részvények Alapítvány tulajdonába adásakor az alapító okiratban előírt módon meghatározott piaci áron.

(4) A részvények Alapítvány által történő elidegenítése esetén az elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatának ellátására, valamint közérdekű céljainak megvalósítására köteles fordítani.

3. § (1) A KEKVA tv. 13. § (1) és (8) bekezdése alapján az Alapítvány KEKVA tv. 1. melléklete szerinti közfeladata ellátását és közérdekű céljainak megvalósítását szolgáló, a 2. mellékletben meghatározott, állami tulajdonban álló ingatlanokon az Alapítvány javára ingyenes, határozatlan időre szóló, közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jogot kell alapítani a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen működő Részvénytársaság javára fennálló, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvényben meghatározott vagyonkezelői jog - külön elszámolás nélkül történő - egyidejű törlésével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonkezelői jog megalapításával egyidejűleg az (1) bekezdés szerinti ingatlanokban a közfeladat ellátására rendelkezésre álló állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva ingyenesen az Alapítvány tulajdonába kerülnek. Az átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

4. § Az Alapítvány gondoskodik az általa vagy a tulajdonában, fenntartásában álló szervezet által bármilyen jogcímen használt ingatlanok területén található épített örökség megóvásáról.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § (1) Az 1. § (3) bekezdése, a 2. § (1), (3) és (4) bekezdése, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 7. § az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) A 9. § b) pontja az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

4-6. * 

7-10. § * 

1. melléklet a 2021. évi XV. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú vagyonelemek

A B
1 Az Alapítvány részére átadandó vagyonelem (társaság) megnevezése Az Alapítvány részére átadandó, az állam tulajdonában álló vagyonelem mértéke
2 Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. részvények 100%-a

2. melléklet a 2021. évi XV. törvényhez

Az Alapítvány vagyonkezelésébe kerülő állami tulajdonú ingatlanok

SORSZÁM TELEPÜLÉS FEKVÉS HRSZ. ALRÉSZLET MŰVELÉSI ÁG/MEGNEVEZÉS
1 MEZŐHEGYES belterület 780/3 legelő
2 MEZŐHEGYES belterület 784/2 erdő
3 MEZŐHEGYES külterület 04/12 erdő
4 MEZŐHEGYES külterület 05/03 a szántó
5 MEZŐHEGYES külterület 05/03 b kivett udvar
6 MEZŐHEGYES külterület 05/03 c fásított terület
7 MEZŐHEGYES külterület 05/04 kivett út
8 MEZŐHEGYES külterület 05/06 erdő
9 MEZŐHEGYES külterület 05/10 kivett út
10 MEZŐHEGYES külterület 07 erdő
11 MEZŐHEGYES külterület 08/04 kivett saját használatú út
12 MEZŐHEGYES külterület 011/6 kivett saját használatú út
13 MEZŐHEGYES külterület 011/13 erdő
14 MEZŐHEGYES külterület 011/16 erdő
15 MEZŐHEGYES külterület 011/17 erdő
16 MEZŐHEGYES külterület 011/18 szántó
17 MEZŐHEGYES külterület 012 kivett saját használatú út
18 MEZŐHEGYES külterület 013 a szántó
19 MEZŐHEGYES külterület 013 b erdő
20 MEZŐHEGYES külterület 014 erdő
21 MEZŐHEGYES külterület 015/1 kivett út
22 MEZŐHEGYES külterület 015/2 kivett saját használatú út
23 MEZŐHEGYES külterület 016/3 kivett út
24 MEZŐHEGYES külterület 016/4 kivett út
25 MEZŐHEGYES külterület 016/6 kivett út
26 MEZŐHEGYES külterület 016/8 kivett út
27 MEZŐHEGYES külterület 016/9 kivett út
28 MEZŐHEGYES külterület 016/11 kivett út
29 MEZŐHEGYES külterület 016/12 szántó
30 MEZŐHEGYES külterület 016/14 kivett út
31 MEZŐHEGYES külterület 016/15 kivett csatorna
32 MEZŐHEGYES külterület 016/16 erdő
33 MEZŐHEGYES külterület 016/17 a szántó
34 MEZŐHEGYES külterület 016/17 b erdő
35 MEZŐHEGYES külterület 016/18 legelő
36 MEZŐHEGYES külterület 016/21 szántó
37 MEZŐHEGYES külterület 016/22 a kivett út
38 MEZŐHEGYES külterület 016/22 b kivett töltés
39 MEZŐHEGYES külterület 016/23 szántó
40 MEZŐHEGYES külterület 016/24 a szántó
41 MEZŐHEGYES külterület 016/24 b legelő
42 MEZŐHEGYES külterület 016/24 c szántó
43 MEZŐHEGYES külterület 016/25 kivett út
44 MEZŐHEGYES külterület 016/26 a szántó
45 MEZŐHEGYES külterület 016/26 b legelő
46 MEZŐHEGYES külterület 016/26 c szántó
47 MEZŐHEGYES külterület 016/27 a szántó
48 MEZŐHEGYES külterület 016/27 b erdő
49 MEZŐHEGYES külterület 016/27 c legelő
50 MEZŐHEGYES külterület 016/28 kivett út
51 MEZŐHEGYES külterület 016/29 a szántó
52 MEZŐHEGYES külterület 016/29 b fásított terület
53 MEZŐHEGYES külterület 018 a szántó
54 MEZŐHEGYES külterület 018 b erdő
55 MEZŐHEGYES külterület 018 c szántó
56 MEZŐHEGYES külterület 018 d legelő
57 MEZŐHEGYES külterület 019 a erdő
58 MEZŐHEGYES külterület 019 b legelő
59 MEZŐHEGYES külterület 019 c erdő
60 MEZŐHEGYES külterület 020 kivett saját használatú út
61 MEZŐHEGYES külterület 021/2 kivett saját használatú út
62 MEZŐHEGYES külterület 021/33 szántó
63 MEZŐHEGYES külterület 021/34 kivett út
64 MEZŐHEGYES külterület 021/36 kivett út
65 MEZŐHEGYES külterület 021/37 szántó
66 MEZŐHEGYES külterület 033 kivett saját használatú út
67 MEZŐHEGYES külterület 035/1 kivett út
68 MEZŐHEGYES külterület 037 erdő
69 MEZŐHEGYES külterület 040 kivett út
70 MEZŐHEGYES külterület 045/12 szántó
71 MEZŐHEGYES külterület 045/13 kivett út
72 MEZŐHEGYES külterület 045/14 szántó
73 MEZŐHEGYES külterület 045/15 kivett út
74 MEZŐHEGYES külterület 045/16 szántó
75 MEZŐHEGYES külterület 052/2 kivett út
76 MEZŐHEGYES külterület 052/4 szántó
77 MEZŐHEGYES külterület 052/5 a szántó
78 MEZŐHEGYES külterület 052/5 b fásított terület
79 MEZŐHEGYES külterület 052/6 kivett út
80 MEZŐHEGYES külterület 052/7 szántó
81 MEZŐHEGYES külterület 055 kivett út
82 MEZŐHEGYES külterület 056/14 szántó
83 MEZŐHEGYES külterület 056/15 szántó
84 MEZŐHEGYES külterület 056/17 erdő
85 MEZŐHEGYES külterület 056/19 a erdő
86 MEZŐHEGYES külterület 056/19 b legelő
87 MEZŐHEGYES külterület 056/20 erdő
88 MEZŐHEGYES külterület 056/23 szántó
89 MEZŐHEGYES külterület 057/3 szántó
90 MEZŐHEGYES külterület 057/4 kivett út
91 MEZŐHEGYES külterület 059/2 kivett út
92 MEZŐHEGYES külterület 059/3 kivett csatorna
93 MEZŐHEGYES külterület 059/4 a erdő
94 MEZŐHEGYES külterület 059/4 b szántó
95 MEZŐHEGYES külterület 059/5 kivett csatorna
96 MEZŐHEGYES külterület 059/15 kivett út
97 MEZŐHEGYES külterület 059/18 szántó
98 MEZŐHEGYES külterület 059/19 szántó
99 MEZŐHEGYES külterület 060 kivett út
100 MEZŐHEGYES külterület 061/1 szántó
101 MEZŐHEGYES külterület 061/2 kivett út
102 MEZŐHEGYES külterület 061/3 kivett út
103 MEZŐHEGYES külterület 064 kivett út
104 MEZŐHEGYES külterület 066 a erdő
105 MEZŐHEGYES külterület 066 b kivett saját használatú út
106 MEZŐHEGYES külterület 067 szántó
107 MEZŐHEGYES külterület 069/1 szántó
108 MEZŐHEGYES külterület 069/2 kivett út
109 MEZŐHEGYES külterület 069/4 a szántó
110 MEZŐHEGYES külterület 069/4 b erdő
111 MEZŐHEGYES külterület 069/4 c erdő
112 MEZŐHEGYES külterület 069/4 d erdő
113 MEZŐHEGYES külterület 070/2 kivett út
114 MEZŐHEGYES külterület 073/2 szántó
115 MEZŐHEGYES külterület 075/1 kivett út
116 MEZŐHEGYES külterület 077/1 kivett út
117 MEZŐHEGYES külterület 077/2 kivett saját használatú út
118 MEZŐHEGYES külterület 079 szántó
119 MEZŐHEGYES külterület 082 kivett saját használatú út
120 MEZŐHEGYES külterület 083 szántó
121 MEZŐHEGYES külterület 084/1 kivett saját használatú út
122 MEZŐHEGYES külterület 084/2 kivett saját használatú út
123 MEZŐHEGYES külterület 087/1 szántó
124 MEZŐHEGYES külterület 087/2 kivett út
125 MEZŐHEGYES külterület 087/3 kivett csatorna
126 MEZŐHEGYES külterület 087/4 a erdő
127 MEZŐHEGYES külterület 087/4 b szántó
128 MEZŐHEGYES külterület 088 kivett saját használatú út
129 MEZŐHEGYES külterület 089/15 szántó
130 MEZŐHEGYES külterület 089/27 kivett út
131 MEZŐHEGYES külterület 0116/1 szántó
132 MEZŐHEGYES külterület 0117 kivett saját használatú út
133 MEZŐHEGYES külterület 0118 szántó
134 MEZŐHEGYES külterület 0119 kivett saját használatú út
135 MEZŐHEGYES külterület 0120/1 erdő
136 MEZŐHEGYES külterület 0120/2 kivett út
137 MEZŐHEGYES külterület 0120/3 a erdő
138 MEZŐHEGYES külterület 0120/3 b kivett tó
139 MEZŐHEGYES külterület 0121/5 kivett udvar
140 MEZŐHEGYES külterület 0121/7 legelő
141 MEZŐHEGYES külterület 0158 szántó
142 MEZŐHEGYES külterület 0159 kivett saját használatú út
143 MEZŐHEGYES külterület 0160/1 a szántó
144 MEZŐHEGYES külterület 0160/1 b erdő
145 MEZŐHEGYES külterület 0160/2 kivett út
146 MEZŐHEGYES külterület 0160/7 a szántó
147 MEZŐHEGYES külterület 0160/7 b erdő
148 MEZŐHEGYES külterület 0160/7 c erdő
149 MEZŐHEGYES külterület 0160/8 kivett út
150 MEZŐHEGYES külterület 0160/9 a szántó
151 MEZŐHEGYES külterület 0160/9 b erdő
152 MEZŐHEGYES külterület 0160/10 a kivett út
153 MEZŐHEGYES külterület 0160/10 b legelő
154 MEZŐHEGYES külterület 0171 kivett út
155 MEZŐHEGYES külterület 0172/5 erdő
156 MEZŐHEGYES külterület 0172/9 a szántó
157 MEZŐHEGYES külterület 0172/9 b erdő
158 MEZŐHEGYES külterület 0174/1 erdő
159 MEZŐHEGYES külterület 0174/2 kivett saját használatú út
160 MEZŐHEGYES külterület 0174/3 erdő
161 MEZŐHEGYES külterület 0175 kivett saját használatú út
162 MEZŐHEGYES külterület 0176/2 kivett út
163 MEZŐHEGYES külterület 0176/4 a kivett töltés
164 MEZŐHEGYES külterület 0176/4 b legelő
165 MEZŐHEGYES külterület 0176/4 c kivett csatorna
166 MEZŐHEGYES külterület 0176/4 d kivett töltés
167 MEZŐHEGYES külterület 0176/4 f kivett út
168 MEZŐHEGYES külterület 0176/5 szántó
169 MEZŐHEGYES külterület 0177 a szántó
170 MEZŐHEGYES külterület 0177 b erdő
171 MEZŐHEGYES külterület 0178/1 kivett út
172 MEZŐHEGYES külterület 0178/2 erdő
173 MEZŐHEGYES külterület 0180/2 kivett út
174 MEZŐHEGYES külterület 0181/1 a kivett csatorna
175 MEZŐHEGYES külterület 0181/1 b legelő
176 MEZŐHEGYES külterület 0181/2 kivett út
177 MEZŐHEGYES külterület 0181/3 a szántó
178 MEZŐHEGYES külterület 0181/3 b erdő
179 MEZŐHEGYES külterület 0182 kivett saját használatú út
180 MEZŐHEGYES külterület 0183/1 a Szántó
181 MEZŐHEGYES külterület 0183/1 b Erdő
182 MEZŐHEGYES külterület 0184 kivett saját használatú út
183 MEZŐHEGYES külterület 0186/3 erdő
184 MEZŐHEGYES külterület 0186/5 erdő
185 MEZŐHEGYES külterület 0187/1 szántó
186 MEZŐHEGYES külterület 0187/3 kivett saját használatú út
187 MEZŐHEGYES külterület 0187/4 kivett saját használatú út
188 MEZŐHEGYES külterület 0188/4 a szántó
189 MEZŐHEGYES külterület 0188/4 b erdő
190 MEZŐHEGYES külterület 0191/22 kivett beépítetlen terület
191 MEZŐHEGYES külterület 0191/23 kivett, út és gazdasági épület
192 MEZŐHEGYES külterület 0191/24 kivett beépítetlen terület
193 MEZŐHEGYES külterület 0191/25 kivett gazdasági épület, udvar
194 MEZŐHEGYES külterület 0191/26 kivett beépítetlen terület
195 MEZŐHEGYES külterület 0191/27 kivett út
196 MEZŐHEGYES külterület 0191/28 kivett gazdasági épület, udvar
197 MEZŐHEGYES külterület 0191/29 kivett út
198 MEZŐHEGYES külterület 0191/38 szántó
199 MEZŐHEGYES külterület 0191/39 fásított terület
200 MEZŐHEGYES külterület 0191/40 fásított terület
201 MEZŐHEGYES külterület 0191/41 fásított terület
202 MEZŐHEGYES külterület 0191/42 kivett beépítetlen terület
203 MEZŐHEGYES külterület 0192/2 a szántó
204 MEZŐHEGYES külterület 0192/2 b erdő
205 MEZŐHEGYES külterület 0195/1 kivett út
206 MEZŐHEGYES külterület 0195/2 erdő
207 MEZŐHEGYES külterület 0195/26 erdő
208 MEZŐHEGYES külterület 0202 kivett saját használatú út
209 MEZŐHEGYES külterület 0203/2 erdő
210 MEZŐHEGYES külterület 0203/40 erdő
211 MEZŐHEGYES külterület 0240/4 szántó
212 MEZŐHEGYES külterület 0242/4 erdő
213 MEZŐHEGYES külterület 0242/6 a erdő
214 MEZŐHEGYES külterület 0242/6 b szántó
215 MEZŐHEGYES külterület 0242/7 legelő
216 MEZŐHEGYES külterület 0242/9 kivett saját használatú út
217 MEZŐHEGYES külterület 0242/10 erdő
218 MEZŐHEGYES külterület 0242/11 kivett saját használatú út
219 MEZŐHEGYES külterület 0242/12 erdő
220 MEZŐHEGYES külterület 0243 kivett saját használatú út
221 MEZŐHEGYES külterület 0244/2 gyümölcsös
222 MEZŐHEGYES külterület 0244/3 erdő
223 MEZŐHEGYES külterület 0246/1 szántó
224 MEZŐHEGYES külterület 0246/3 kivett, út
225 MEZŐHEGYES külterület 0246/4 szántó
226 MEZŐHEGYES külterület 0250/1 kivett saját használatú út
227 MEZŐHEGYES külterület 0250/2 kivett saját használatú út
228 MEZŐHEGYES külterület 0251 erdő
229 MEZŐHEGYES külterület 0253 szántó
230 MEZŐHEGYES külterület 0254/1 kivett saját használatú út
231 MEZŐHEGYES külterület 0256/1 a szántó
232 MEZŐHEGYES külterület 0256/1 b erdő
233 MEZŐHEGYES külterület 0256/3 a szántó
234 MEZŐHEGYES külterület 0256/3 b erdő
235 MEZŐHEGYES külterület 0256/4 a szántó
236 MEZŐHEGYES külterület 0256/4 b erdő
237 MEZŐHEGYES külterület 0256/4 c erdő
238 MEZŐHEGYES külterület 0259 kivett saját használatú út
239 MEZŐHEGYES külterület 0260/2 szántó
240 MEZŐHEGYES külterület 0262 erdő
241 MEZŐHEGYES külterület 0263 kivett saját használatú út
242 MEZŐHEGYES külterület 0264/1 erdő
243 MEZŐHEGYES külterület 0264/3 erdő
244 MEZŐHEGYES külterület 0264/4 a szántó
245 MEZŐHEGYES külterület 0264/4 b erdő
246 MEZŐHEGYES külterület 0264/4 c legelő
247 MEZŐHEGYES külterület 0264/4 d erdő
248 MEZŐHEGYES külterület 0266 kivett saját használatú út
249 MEZŐHEGYES külterület 0267/2 a szántó
250 MEZŐHEGYES külterület 0267/2 b erdő
251 MEZŐHEGYES külterület 0269 kivett saját használatú út
252 MEZŐHEGYES külterület 0271/2 erdő
253 MEZŐHEGYES külterület 0274/1 a szántó
254 MEZŐHEGYES külterület 0274/1 b erdő
255 MEZŐHEGYES külterület 0274/1 c legelő
256 MEZŐHEGYES külterület 0274/1 d kivett út
257 MEZŐHEGYES külterület 0274/2 kivett út
258 MEZŐHEGYES külterület 0275/1 kivett út
259 MEZŐHEGYES külterület 0275/2 kivett út
260 MEZŐHEGYES külterület 0276/1 kivett saját használatú út
261 MEZŐHEGYES külterület 0276/4 szántó
262 MEZŐHEGYES külterület 0276/5 kivett út
263 MEZŐHEGYES külterület 0276/7 erdő
264 MEZŐHEGYES külterület 0276/8 a szántó
265 MEZŐHEGYES külterület 0276/8 b erdő
266 MEZŐHEGYES külterület 0276/8 c legelő
267 MEZŐHEGYES külterület 0279/1 a szántó
268 MEZŐHEGYES külterület 0279/1 b legelő
269 MEZŐHEGYES külterület 0279/1 c erdő
270 MEZŐHEGYES külterület 0279/1 d erdő
271 MEZŐHEGYES külterület 0279/1 f erdő
272 MEZŐHEGYES külterület 0279/3 erdő
273 MEZŐHEGYES külterület 0279/4 kivett út
274 MEZŐHEGYES külterület 0279/6 a erdő
275 MEZŐHEGYES külterület 0279/6 b legelő
276 MEZŐHEGYES külterület 0279/8 erdő
277 MEZŐHEGYES külterület 0283/1 kivett út
278 MEZŐHEGYES külterület 0283/2 kivett út
279 MEZŐHEGYES külterület 0284/2 a szántó
280 MEZŐHEGYES külterület 0284/2 b fásított terület
281 MEZŐHEGYES külterület 0284/2 c fásított terület
282 MEZŐHEGYES külterület 0285/1 kivett út
283 MEZŐHEGYES külterület 0285/2 kivett út
284 MEZŐHEGYES külterület 0286/1 kivett saját használatú út
285 MEZŐHEGYES külterület 0286/5 a szántó
286 MEZŐHEGYES külterület 0286/5 b legelő
287 MEZŐHEGYES külterület 0290 erdő
288 MEZŐHEGYES külterület 0291 a erdő
289 MEZŐHEGYES külterület 0291 b legelő
290 MEZŐHEGYES külterület 0294/7 erdő
291 MEZŐHEGYES külterület 0294/8 a szántó
292 MEZŐHEGYES külterület 0294/8 b erdő
293 MEZŐHEGYES külterület 0294/8 c fásított terület
294 MEZŐHEGYES külterület 0294/8 d legelő
295 MEZŐHEGYES külterület 0297/5 szántó
296 MEZŐHEGYES külterület 0297/19 szántó
297 MEZŐHEGYES külterület 0297/34 kivett út
298 MEZŐHEGYES külterület 0297/35 erdő
299 MEZŐHEGYES külterület 0297/37 erdő
300 MEZŐHEGYES külterület 0297/38 a erdő
301 MEZŐHEGYES külterület 0297/38 c szántó
302 MEZŐHEGYES külterület 0297/38 d kivett csatorna
303 MEZŐHEGYES külterület 0297/38 f szántó
304 MEZŐHEGYES külterület 0297/38 g erdő
305 MEZŐHEGYES külterület 0299/3 erdő
306 MEZŐHEGYES külterület 0299/5 erdő
307 MEZŐHEGYES külterület 0299/6 szántó
308 MEZŐHEGYES külterület 0300/1 kivett saját használatú út
309 MEZŐHEGYES külterület 0306 kivett saját használatú út
310 MEZŐHEGYES külterület 0307 legelő
311 MEZŐHEGYES külterület 0329 a erdő
312 MEZŐHEGYES külterület 0329 b kivett anyaggödör
313 MEZŐHEGYES külterület 0333 szántó
314 MEZŐHEGYES külterület 0335/2 a erdő
315 MEZŐHEGYES külterület 0335/2 b kivett tanya
316 MEZŐHEGYES külterület 0335/2 c gyümölcsös
317 MEZŐHEGYES külterület 0335/2 d rét
318 MEZŐHEGYES külterület 0336 kivett árok
319 MEZŐHEGYES külterület 0337/1 kivett saját használatú út
320 MEZŐHEGYES külterület 0337/2 kivett saját használatú út
321 MEZŐHEGYES külterület 0339/1 kivett saját használatú út
322 MEZŐHEGYES külterület 0340/1 kivett saját használatú út
323 MEZŐHEGYES külterület 0344 kivett saját használatú út
324 MEZŐHEGYES külterület 0345/6 erdő
325 MEZŐHEGYES külterület 0345/7 a szántó
326 MEZŐHEGYES külterület 0345/7 b erdő
327 MEZŐHEGYES külterület 0345/8 erdő
328 MEZŐHEGYES külterület 0345/10 erdő
329 MEZŐHEGYES külterület 0345/11 a szántó
330 MEZŐHEGYES külterület 0345/11 b erdő
331 MEZŐHEGYES külterület 0345/11 c szántó
332 MEZŐHEGYES külterület 0347/3 kivett saját használatú út
333 MEZŐHEGYES külterület 0348 kivett saját használatú út
334 MEZŐHEGYES külterület 0349 erdő
335 MEZŐHEGYES külterület 0350 kivett saját használatú út
336 MEZŐHEGYES külterület 0358/1 a legelő
337 MEZŐHEGYES külterület 0358/1 b erdő
338 MEZŐHEGYES külterület 0360/10 a legelő
339 MEZŐHEGYES külterület 0360/10 b erdő
340 MEZŐHEGYES külterület 0365/25 erdő
341 MEZŐHEGYES külterület 0365/26 gyümölcsös
342 MEZŐHEGYES külterület 0366/5 Szántó
343 MEZŐHEGYES külterület 0368 kivett saját használatú út
344 MEZŐHEGYES külterület 0370 kivett saját használatú út
345 MEZŐHEGYES külterület 0371/1 legelő
346 MEZŐHEGYES külterület 0371/2 kivett út
347 MEZŐHEGYES külterület 0372/2 Szántó
348 MEZŐHEGYES külterület 0373 a szántó
349 MEZŐHEGYES külterület 0373 b erdő
350 MEZŐHEGYES külterület 0373 c legelő
351 MEZŐHEGYES külterület 0377 kivett saját használatú út
352 MEZŐHEGYES külterület 0378/2 erdő
353 MEZŐHEGYES külterület 0378/4 erdő
354 MEZŐHEGYES külterület 0378/6 a kivett út
355 MEZŐHEGYES külterület 0378/6 b kivett csatorna
356 MEZŐHEGYES külterület 0378/6 c kivett csatorna
357 MEZŐHEGYES külterület 0378/7 a szántó
358 MEZŐHEGYES külterület 0378/7 b legelő
359 MEZŐHEGYES külterület 0383 a erdő
360 MEZŐHEGYES külterület 0383 b legelő
361 MEZŐHEGYES külterület 0385 a erdő
362 MEZŐHEGYES külterület 0385 b legelő
363 MEZŐHEGYES külterület 0385 c legelő
364 MEZŐHEGYES külterület 0385 d legelő
365 MEZŐHEGYES külterület 0386/1 a szántó
366 MEZŐHEGYES külterület 0386/1 b legelő
367 MEZŐHEGYES külterület 0386/1 c erdő
368 MEZŐHEGYES külterület 0386/2 Szántó
369 MEZŐHEGYES külterület 0390/1 a szántó
370 MEZŐHEGYES külterület 0390/1 b erdő
371 MEZŐHEGYES külterület 0390/1 c kivett saját használatú út
372 MEZŐHEGYES külterület 0390/1 d legelő
373 MEZŐHEGYES külterület 0390/1 f erdő
374 MEZŐHEGYES külterület 0390/2 kivett út
375 MEZŐHEGYES külterület 0390/3 kivett út
376 MEZŐHEGYES külterület 0390/4 kivett csatorna
377 MEZŐHEGYES külterület 0390/5 kivett út
378 MEZŐHEGYES külterület 0390/6 szántó
379 MEZŐHEGYES külterület 0390/7 kivett út
380 MEZŐHEGYES külterület 0393 kivett út
381 MEZŐHEGYES külterület 0394 a szántó
382 MEZŐHEGYES külterület 0394 b erdő
383 MEZŐHEGYES külterület 0402 kivett út
384 MEZŐHEGYES külterület 0403/3 a szántó
385 MEZŐHEGYES külterület 0403/3 b erdő
386 MEZŐHEGYES külterület 0403/3 c kivett saját használatú út
387 MEZŐHEGYES külterület 0403/3 d legelő
388 MEZŐHEGYES külterület 0403/4 a szántó
389 MEZŐHEGYES külterület 0403/4 b kivett saját használatú út
390 MEZŐHEGYES külterület 0407 szántó
391 MEZŐHEGYES külterület 0412/1 kivett út
392 MEZŐHEGYES külterület 0412/2 kivett saját használatú út
393 MEZŐHEGYES külterület 0412/3 kivett saját használatú út
394 MEZŐHEGYES külterület 0413 kivett saját használatú út
395 MEZŐHEGYES külterület 0414 erdő
396 MEZŐHEGYES külterület 0415 kivett saját használatú út
397 MEZŐHEGYES külterület 0417/18 a kivett lakóház, udvar
398 MEZŐHEGYES külterület 0417/18 b szántó
399 MEZŐHEGYES külterület 0417/29 erdő
400 MEZŐHEGYES külterület 0417/30 erdő
401 MEZŐHEGYES külterület 0417/37 kivett gazdasági épület, udvar
402 MEZŐHEGYES külterület 0417/38 a kivett major
403 MEZŐHEGYES külterület 0417/38 b erdő
404 MEZŐHEGYES külterület 0417/38 c szántó
405 MEZŐHEGYES külterület 0417/38 f erdő
406 MEZŐHEGYES külterület 0417/38 g kivett árok
407 MEZŐHEGYES külterület 0417/38 h erdő
408 MEZŐHEGYES külterület 0417/38 j erdő
409 MEZŐHEGYES külterület 0417/38 k szántó
410 MEZŐHEGYES külterület 0417/38 l szántó
411 MEZŐHEGYES külterület 0418 a Szántó
412 MEZŐHEGYES külterület 0418 b erdő
413 MEZŐHEGYES külterület 0419 kivett saját használatú út
414 MEZŐHEGYES külterület 0420 szántó
415 MEZŐHEGYES külterület 0421/1 erdő
416 MEZŐHEGYES külterület 0421/4 a szántó
417 MEZŐHEGYES külterület 0421/4 b erdő
418 MEZŐHEGYES külterület 0421/5 erdő
419 MEZŐHEGYES külterület 0421/6 Szántó
420 MEZŐHEGYES külterület 0421/9 kivett, út
421 MEZŐHEGYES külterület 0421/10 szántó
422 MEZŐHEGYES külterület 0422 a szántó
423 MEZŐHEGYES külterület 0422 b erdő
424 MEZŐHEGYES külterület 0423/1 a szántó
425 MEZŐHEGYES külterület 0423/1 b erdő
426 MEZŐHEGYES külterület 0423/3 a szántó
427 MEZŐHEGYES külterület 0423/3 b erdő
428 MEZŐHEGYES külterület 0426 kivett saját használatú út
429 MEZŐHEGYES külterület 0429 kivett saját használatú út
430 MEZŐHEGYES külterület 0430/20 legelő
431 MEZŐHEGYES külterület 0430/21 erdő
432 MEZŐHEGYES külterület 0432 a erdő
433 MEZŐHEGYES külterület 0432 b legelő
434 MEZŐHEGYES külterület 0434 a szántó
435 MEZŐHEGYES külterület 0434 b erdő
436 MEZŐHEGYES külterület 0438/2 kivett saját használatú út
437 MEZŐHEGYES külterület 0438/3 szántó
438 MEZŐHEGYES külterület 0438/5 szántó
439 MEZŐHEGYES külterület 0441/3 erdő
440 MEZŐHEGYES külterület 0444/1 kivett út
441 MEZŐHEGYES külterület 0444/2 legelő
442 MEZŐHEGYES külterület 0444/4 kivett út
443 MEZŐHEGYES külterület 0444/5 legelő
444 MEZŐHEGYES külterület 0445/2 kivett saját használatú út
445 MEZŐHEGYES külterület 0445/4 kivett saját használatú út
446 MEZŐHEGYES külterület 0445/8 erdő
447 MEZŐHEGYES külterület 0445/10 erdő
448 MEZŐHEGYES külterület 0445/12 kivett saját használatú út
449 MEZŐHEGYES külterület 0445/17 kivett saját használatú út
450 MEZŐHEGYES külterület 0445/35 legelő
451 MEZŐHEGYES külterület 0445/40 a erdő
452 MEZŐHEGYES külterület 0445/40 b kivett út
453 MEZŐHEGYES külterület 0445/42 kivett beépítetlen terület
454 MEZŐHEGYES külterület 0445/43 a erdő
455 MEZŐHEGYES külterület 0445/43 b gyümölcsös
456 MEZŐHEGYES külterület 0445/44 erdő
457 MEZŐHEGYES külterület 0447/3 legelő
458 MEZŐHEGYES külterület 0448/2 kivett út
459 MEZŐHEGYES külterület 0448/3 a szántó
460 MEZŐHEGYES külterület 0448/3 b erdő
461 MEZŐHEGYES külterület 0448/3 c erdő
462 MEZŐHEGYES külterület 0448/3 d erdő
463 MEZŐHEGYES külterület 0453 kivett saját használatú út
464 MEZŐHEGYES külterület 0454/5 erdő
465 MEZŐHEGYES külterület 0454/9 erdő
466 MEZŐHEGYES külterület 0454/11 legelő
467 MEZŐHEGYES külterület 0454/12 legelő
468 MEZŐHEGYES külterület 0454/13 legelő
469 MEZŐHEGYES külterület 0454/14 legelő
470 MEZŐHEGYES külterület 0454/16 szántó
471 MEZŐHEGYES külterület 0454/18 szántó
472 MEZŐHEGYES külterület 0454/20 a legelő
473 MEZŐHEGYES külterület 0454/20 b szántó
474 MEZŐHEGYES külterület 0456/1 erdő
475 MEZŐHEGYES külterület 0457/22 erdő
476 MEZŐHEGYES külterület 0457/25 erdő
477 MEZŐHEGYES külterület 0457/44 a erdő
478 MEZŐHEGYES külterület 0457/44 b erdő
479 MEZŐHEGYES külterület 0457/44 c erdő
480 MEZŐHEGYES külterület 0457/44 d erdő
481 MEZŐHEGYES külterület 0457/45 a kivett major
482 MEZŐHEGYES külterület 0457/45 b erdő
483 MEZŐHEGYES külterület 0457/45 c erdő
484 MEZŐHEGYES külterület 0457/45 d erdő
485 MEZŐHEGYES külterület 0457/45 f erdő
486 MEZŐHEGYES külterület 0457/45 g erdő
487 MEZŐHEGYES külterület 0457/45 h erdő
488 MEZŐHEGYES külterület 0457/45 j erdő
489 MEZŐHEGYES külterület 0457/45 k erdő
490 MEZŐHEGYES külterület 0459/2 a szántó
491 MEZŐHEGYES külterület 0459/2 b erdő
492 MEZŐHEGYES külterület 0461 kivett út
493 MEZŐHEGYES külterület 0462/1 a szántó
494 MEZŐHEGYES külterület 0462/1 b erdő
495 MEZŐHEGYES külterület 0462/2 kivett út
496 MEZŐHEGYES külterület 0462/3 a szántó
497 MEZŐHEGYES külterület 0462/3 b erdő
498 MEZŐHEGYES külterület 0462/4 kivett út
499 MEZŐHEGYES külterület 0462/5 kivett csatorna
500 MEZŐHEGYES külterület 0462/6 a szántó
501 MEZŐHEGYES külterület 0462/6 b erdő
502 MEZŐHEGYES külterület 0462/6 c rét
503 MEZŐHEGYES külterület 0462/6 d erdő
504 MEZŐHEGYES külterület 0462/7 szántó
505 MEZŐHEGYES külterület 0465 a szántó
506 MEZŐHEGYES külterület 0465 b erdő
507 MEZŐHEGYES külterület 0465 c erdő
508 MEZŐHEGYES külterület 0466 kivett saját használatú út
509 MEZŐHEGYES külterület 0467/2 kivett saját használatú út
510 MEZŐHEGYES külterület 0467/3 legelő
511 MEZŐHEGYES külterület 0467/4 kivett saját használatú út
512 MEZŐHEGYES külterület 0477 a szántó
513 MEZŐHEGYES külterület 0477 b erdő
514 MEZŐHEGYES külterület 0486 kivett út
515 MEZŐHEGYES külterület 0488 kivett saját használatú út
516 MEZŐHEGYES külterület 0490 kivett saját használatú út
517 MEZŐHEGYES külterület 0491/1 erdő
518 MEZŐHEGYES külterület 0491/2 kivett csatorna
519 MEZŐHEGYES külterület 0491/3 kivett út
520 MEZŐHEGYES külterület 0491/4 a kivett csatorna
521 MEZŐHEGYES külterület 0491/4 b kivett út
522 MEZŐHEGYES külterület 0491/5 szántó
523 MEZŐHEGYES külterület 0497/1 erdő
524 MEZŐHEGYES külterület 0497/3 erdő
525 MEZŐHEGYES külterület 0497/4 a szántó
526 MEZŐHEGYES külterület 0497/4 b erdő
527 MEZŐHEGYES külterület 0497/4 c erdő
528 MEZŐHEGYES külterület 0500 kivett saját használatú út
529 MEZŐHEGYES külterület 0502 kivett saját használatú út
530 MEZŐHEGYES külterület 0508 erdő
531 MEZŐHEGYES külterület 0538/10 erdő
532 MEZŐHEGYES külterület 0538/12 erdő
533 MEZŐHEGYES külterület 0538/13 a szántó
534 MEZŐHEGYES külterület 0538/13 b fásított terület
535 MEZŐHEGYES külterület 0552 erdő
536 MEZŐHEGYES külterület 0554 szántó
537 MEZŐHEGYES külterület 0555 kivett saját használatú út
538 MEZŐHEGYES külterület 0556 a szántó
539 MEZŐHEGYES külterület 0556 b rét
540 MEZŐHEGYES külterület 0557/1 erdő
541 MEZŐHEGYES külterület 0557/2 kivett saját használatú út
542 MEZŐHEGYES külterület 0557/3 erdő
543 MEZŐHEGYES külterület 0561/49 erdő
544 MEZŐHEGYES külterület 0563/24 erdő
545 MEZŐHEGYES külterület 0564 kivett saját használatú út
546 MEZŐHEGYES külterület 0565 erdő
547 MEZŐHEGYES külterület 0566 kivett saját használatú út
548 MEZŐHEGYES külterület 0567 szántó
549 MEZŐHEGYES külterület 0569 kivett saját használatú út
550 MEZŐHEGYES külterület 0570/4 erdő
551 MEZŐHEGYES külterület 0571 kivett saját használatú út
552 MEZŐHEGYES külterület 0572 erdő
553 MEZŐHEGYES külterület 0584/89 a szántó
554 MEZŐHEGYES külterület 0584/89 b nádas
555 MEZŐHEGYES külterület 0584/128 a szántó
556 MEZŐHEGYES külterület 0584/128 b legelő
557 MEZŐHEGYES külterület 0584/156 szántó
558 MEZŐHEGYES külterület 0586 erdő
559 MEZŐHEGYES külterület 0587/2 erdő
560 MEZŐHEGYES külterület 0587/3 erdő
561 MEZŐHEGYES külterület 0591 erdő
562 MEZŐHEGYES külterület 0592 erdő
563 MEZŐHEGYES külterület 0615 kivett saját használatú út
564 MEZŐHEGYES külterület 0616 a szántó
565 MEZŐHEGYES külterület 0616 b erdő
566 MEZŐHEGYES külterület 0616 c rét
567 MEZŐHEGYES külterület 0616 d nádas
568 MEZŐHEGYES külterület 0616 f erdő
569 MEZŐHEGYES külterület 0616 g szántó
570 MEZŐHEGYES külterület 0616 h erdő
571 MEZŐHEGYES külterület 0616 j szántó
572 MEZŐHEGYES külterület 0617 kivett saját használatú út
573 MEZŐHEGYES külterület 0625/1 szántó
574 MEZŐHEGYES külterület 0625/2 kivett út
575 MEZŐHEGYES külterület 0625/22 erdő
576 MEZŐHEGYES külterület 0625/26 a szántó
577 MEZŐHEGYES külterület 0625/26 b erdő
578 MEZŐHEGYES külterület 0625/27 kivett út
579 MEZŐHEGYES külterület 0625/28 szántó
580 MEZŐHEGYES külterület 0626 kivett saját használatú út
581 MEZŐHEGYES külterület 0627 a erdő
582 MEZŐHEGYES külterület 0627 b rét
583 MEZŐHEGYES külterület 0627 c szántó
584 MEZŐHEGYES külterület 0627 d rét
585 MEZŐHEGYES külterület 0627 f szántó
586 MEZŐHEGYES külterület 0627 g rét
587 MEZŐHEGYES külterület 0627 h nádas
588 MEZŐHEGYES külterület 0627 j rét
589 MEZŐHEGYES külterület 0627 k nádas
590 MEZŐHEGYES külterület 0628 kivett saját használatú út
591 MEZŐHEGYES külterület 0629/10 a erdő
592 MEZŐHEGYES külterület 0629/10 b rét
593 MEZŐHEGYES külterület 0629/10 c szántó
594 MEZŐHEGYES külterület 0629/10 d legelő
595 MEZŐHEGYES külterület 0629/58 kivett út
596 MEZŐHEGYES külterület 0629/59 szántó
597 MEZŐHEGYES külterület 0630 a kivett udvar
598 MEZŐHEGYES külterület 0630 b erdő
599 MEZŐHEGYES külterület 0630 c szántó
600 MEZŐHEGYES külterület 0637/2 szántó
601 MEZŐHEGYES külterület 0637/33 szántó
602 MEZŐHEGYES külterület 0638 kivett saját használatú út
603 MEZŐHEGYES külterület 0646/19 szántó
604 MEZŐHEGYES külterület 0646/20 szántó
605 MEZŐHEGYES külterület 0646/21 kivett út
606 MEZŐHEGYES külterület 0646/22 szántó
607 MEZŐHEGYES külterület 0646/23 kivett út
608 MEZŐHEGYES külterület 0647/3 legelő
609 MEZŐHEGYES külterület 0647/4 szántó
610 MEZŐHEGYES külterület 0647/11 a szántó
611 MEZŐHEGYES külterület 0647/11 b erdő
612 MEZŐHEGYES külterület 0650/4 erdő
613 MEZŐHEGYES külterület 0650/5 szántó
614 MEZŐHEGYES külterület 0650/6 erdő
615 MEZŐHEGYES külterület 0650/57 szántó
616 MEZŐHEGYES külterület 0654/2 kivett saját használatú út
617 MEZŐHEGYES külterület 0654/4 szántó
618 MEZŐHEGYES külterület 0655/1 erdő
619 MEZŐHEGYES külterület 0656 szántó
620 MEZŐHEGYES külterület 0657 erdő
621 MEZŐHEGYES külterület 0660 a erdő
622 MEZŐHEGYES külterület 0660 b szántó
623 MEZŐHEGYES külterület 0662 kivett saját használatú út
624 MEZŐHEGYES külterület 0663/1 erdő
625 MEZŐHEGYES külterület 0664/2 a szántó
626 MEZŐHEGYES külterület 0664/2 b erdő
627 MEZŐHEGYES külterület 0669/7 erdő
628 MEZŐHEGYES külterület 0669/10 erdő
629 MEZŐHEGYES külterület 0669/11 erdő
630 MEZŐHEGYES külterület 0670/2 erdő
631 MEZŐHEGYES külterület 0678/1 szántó
632 MEZŐHEGYES külterület 0678/2 kivett saját használatú út
633 MEZŐHEGYES külterület 0679 kivett út
634 MEZŐHEGYES külterület 0680/1 szántó
635 MEZŐHEGYES külterület 0680/4 erdő
636 MEZŐHEGYES külterület 0680/5 szántó
637 MEZŐHEGYES külterület 0682/5 erdő
638 MEZŐHEGYES külterület 0682/6 szántó
639 MEZŐHEGYES külterület 0685/1 erdő
640 MEZŐHEGYES külterület 0686 kivett saját használatú út
641 MEZŐHEGYES külterület 0688/16 erdő
642 MEZŐHEGYES külterület 0688/19 szántó
643 MEZŐHEGYES külterület 0689/1 kivett saját használatú út
644 MEZŐHEGYES külterület 0689/2 kivett saját használatú út
645 MEZŐHEGYES külterület 0690/2 a szántó
646 MEZŐHEGYES külterület 0690/2 b kivett gazdasági épület, udvar
647 MEZŐHEGYES külterület 0690/2 c erdő
648 MEZŐHEGYES külterület 0690/2 d szántó
649 MEZŐHEGYES külterület 0690/2 f erdő
650 MEZŐHEGYES külterület 0690/2 g kivett töltés
651 MEZŐHEGYES külterület 0692 kivett saját használatú út
652 MEZŐHEGYES külterület 0693/1 a szántó
653 MEZŐHEGYES külterület 0693/1 b fásított terület
654 MEZŐHEGYES külterület 0693/1 c legelő
655 MEZŐHEGYES külterület 0693/1 d fásított terület
656 MEZŐHEGYES külterület 0693/2 kivett út
657 MEZŐHEGYES külterület 0693/5 kivett árok
658 MEZŐHEGYES külterület 0693/6 erdő
659 MEZŐHEGYES külterület 0693/7 szántó
660 MEZŐHEGYES külterület 0696/6 erdő
661 MEZŐHEGYES külterület 0700/2 erdő
662 MEZŐHEGYES külterület 0702/4 erdő
663 MEZŐHEGYES külterület 0702/10 szántó
664 MEZŐHEGYES külterület 0702/12 fásított terület
665 MEZŐHEGYES külterület 0702/13 kivett út
666 MEZŐHEGYES külterület 0702/14 kivett út
667 MEZŐHEGYES külterület 0702/15 erdő
668 MEZŐHEGYES külterület 0702/16 a legelő
669 MEZŐHEGYES külterület 0702/16 b kivett árok
670 MEZŐHEGYES külterület 0702/17 a szántó
671 MEZŐHEGYES külterület 0702/17 c fásított terület
672 MEZŐHEGYES külterület 0709/5 a erdő
673 MEZŐHEGYES külterület 0709/5 b legelő
674 MEZŐHEGYES külterület 0715/1 erdő
675 MEZŐHEGYES külterület 0715/37 erdő
676 MEZŐHEGYES külterület 0727/1 a erdő
677 MEZŐHEGYES külterület 0727/1 b nádas
678 MEZŐHEGYES külterület 0727/1 c nádas
679 MEZŐHEGYES külterület 0730/54 a erdő
680 MEZŐHEGYES külterület 0730/54 b nádas
681 MEZŐHEGYES külterület 0730/54 c kivett út
682 MEZŐHEGYES külterület 0730/76 a erdő
683 MEZŐHEGYES külterület 0730/76 b kivett árok
684 MEZŐHEGYES külterület 0730/76 c erdő
685 MEZŐHEGYES külterület 0732 kivett út
686 MEZŐHEGYES külterület 0733 erdő
687 MEZŐHEGYES külterület 0742/1 kivett út
688 MEZŐHEGYES külterület 0744/19 kivett út
689 MEZŐHEGYES külterület 0744/42 b erdő
690 MEZŐHEGYES külterület 0744/42 c legelő
691 MEZŐHEGYES külterület 0744/42 d erdő
692 MEZŐHEGYES külterület 0744/42 f erdő
693 MEZŐHEGYES külterület 0744/42 g erdő
694 MEZŐHEGYES külterület 0744/42 h nádas
695 MEZŐHEGYES külterület 0744/42 j szántó
696 MEZŐHEGYES külterület 0744/42 k erdő
697 MEZŐHEGYES külterület 0744/42 l erdő
698 MEZŐHEGYES külterület 0744/42 m szántó
699 MEZŐHEGYES külterület 0744/42 n kivett út
700 MEZŐHEGYES külterület 0744/43 a kivett út
701 MEZŐHEGYES külterület 0744/43 b erdő
702 MEZŐHEGYES külterület 0744/43 c kivett út
703 MEZŐHEGYES külterület 0744/76 erdő
704 MEZŐHEGYES külterület 0744/77 a erdő
705 MEZŐHEGYES külterület 0744/77 b legelő
706 MEZŐHEGYES külterület 0744/77 c erdő
707 MEZŐHEGYES külterület 0744/78 kivett árok
708 MEZŐHEGYES külterület 0744/84 szántó
709 MEZŐHEGYES külterület 0747 erdő
710 MEZŐHEGYES külterület 0762 kivett saját használatú út
711 MEZŐHEGYES külterület 0765 kivett saját használatú út
712 MEZŐHEGYES külterület 0766 erdő
713 MEZŐHEGYES zártkert 1002/2 erdő
714 MEZŐHEGYES zártkert 1002/4 erdő
715 MEZŐHEGYES zártkert 1007/10 szántó
716 MEZŐHEGYES zártkert 1007/11 kivett csatorna
717 MEZŐHEGYES zártkert 1007/26 szántó
718 MEZŐHEGYES zártkert 1014/1 erdő
719 MEZŐHEGYES zártkert 1015/2 a erdő
720 MEZŐHEGYES zártkert 1015/2 b kivett árok
721 MEZŐHEGYES zártkert 1015/2 c gyümölcsös
722 MEZŐHEGYES zártkert 1015/2 d kivett szérűskert
723 MEZŐHEGYES zártkert 1015/2 f kivett udvar
724 MEZŐHEGYES zártkert 1015/2 g gyümölcsös
725 MEZŐHEGYES zártkert 1018/10 kivett út
726 MEZŐHEGYES zártkert 1021 a erdő
727 MEZŐHEGYES zártkert 1021 b kivett saját használatú út
728 MEZŐHEGYES zártkert 1021 c erdő
729 MEZŐHEGYES zártkert 1021 d legelő és út
730 MEZŐHEGYES zártkert 1034/4 a kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
731 MEZŐHEGYES zártkert 1034/4 b kert
732 MEZŐHEGYES zártkert 1038/10 rét
733 MEZŐHEGYES zártkert 1039/2 szántó
734 MEZŐHEGYES zártkert 1041/6 szántó
735 MEZŐHEGYES zártkert 1041/9 legelő
736 MEZŐHEGYES zártkert 1043 szántó
737 MEZŐHEGYES zártkert 1421/2 szántó
738 MEZŐHEGYES külterület 05/07 szántó
739 MEZŐHEGYES külterület 089/8 szántó
740 MEZŐHEGYES külterület 0103/9 szántó
741 MEZŐHEGYES külterület 0105/9 szántó
742 MEZŐHEGYES külterület 0107/13 szántó
743 MEZŐHEGYES külterület 0110/23 szántó
744 MEZŐHEGYES külterület 0126/1 szántó
745 MEZŐHEGYES külterület 0191/30 szántó
746 MEZŐHEGYES külterület 0191/31 szántó
747 MEZŐHEGYES külterület 0191/32 szántó
748 MEZŐHEGYES külterület 0218/20 legelő
749 MEZŐHEGYES külterület 0220/21 szántó
750 MEZŐHEGYES külterület 0356/1 szántó
751 MEZŐHEGYES külterület 0364/25 szántó
752 MEZŐHEGYES külterület 0417/25 szántó
753 MEZŐHEGYES külterület 0446/2 szántó
754 MEZŐHEGYES külterület 0457/27 szántó
755 MEZŐHEGYES külterület 0510/10 szántó
756 MEZŐHEGYES külterület 0510/12 legelő
757 MEZŐHEGYES külterület 0510/23 rét
758 MEZŐHEGYES külterület 0513/36 szántó
759 MEZŐHEGYES külterület 0526/3 szántó
760 MEZŐHEGYES külterület 0538/9 szántó
761 MEZŐHEGYES külterület 0570/7 szántó
762 MEZŐHEGYES külterület 0584/107 erdő
763 MEZŐHEGYES külterület 0584/156 szántó
764 MEZŐHEGYES külterület 0667/2 szántó
765 MEZŐHEGYES külterület 0668/2 b erdő
766 MEZŐHEGYES külterület 0669/9 szántó
767 MEZŐHEGYES külterület 0675 szántó
768 MEZŐHEGYES külterület 0702/6 szántó
769 MEZŐHEGYES külterület 0715/70 szántó
770 MEZŐHEGYES külterület 0715/71 szántó
771 MEZŐHEGYES külterület 0744/18 szántó
772 MEZŐHEGYES zártkert 1007/13 szántó
773 MEZŐHEGYES zártkert 1014/3 legelő
774 MEZŐHEGYES zártkert 1014/5 legelő
775 MEZŐHEGYES zártkert 1038/16 a szántó
776 MEZŐHEGYES zártkert 1038/16 b legelő