A jogszabály mai napon ( 2023.03.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi XX. törvény

a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról * 

Annak érdekében, hogy a Semmelweis Egyetem a világ legjobb 100 egyeteme és Európa 5 legkiválóbb gyógyító egyeteme közé kerüljön, az ehhez szükséges fejlesztések megvalósítása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja - a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján - a Kormányt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

(2) *  Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a felsőoktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3) * 

(4) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

(5) * 

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján, az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott - fenntartói jogát alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján - az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében - az 1. mellékletben meghatározott állami tulajdonban álló részesedéseket (a továbbiakban: részvények) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kell adni. Az Alapítvány első alkalommal a 2021. év után járó osztalékra jogosult.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki 2021. augusztus 1. napjától a részvények felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

(4) Ha az Alapítvány a tulajdonába adott részvényeket elidegeníti, az elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány a közérdekű céljainak megvalósítására és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátására köteles fordítani.

3. § (1) *  Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, a 2. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanokat, valamint ingatlanok tulajdoni hányadát (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Alapítvánnyal.

(3) Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

(4) Az ingatlanok tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.

4. § Az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant - a 3. §-ban foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Alapítvány az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

5. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok, valamint jogszabályban meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló, a 3. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok, valamint ingatlanok állami tulajdonban lévő tulajdoni hányada (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Egyetemmel.

(3) A költségvetési szervi formában működő Egyetem és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság között fennálló vagyonkezelési szerződés megszűnik.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(5) A (4) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6) Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(7) *  Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodás megkötéséig, és a (4) bekezdés szerinti ingóságok vonatkozásában az (5) bekezdés szerinti jegyzőkönyvek felvételéig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

6. § *  Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant - az 5. §-ban foglaltak értelmében - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az alaptevékenységét szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) *  Az 1. § (4) bekezdése, a 2-6. §, a 9. § és az 1-3. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

8. § Az 1. § (3)-(5) bekezdése, a 2. § (1), (2) és (4) bekezdése, a 3. § (1) és (4) bekezdése, a 4. §, az 5. § (1), (4) és (6) bekezdése, a 6. §, a 9. §, valamint az 1-3. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

9. § Hatályát veszti az 1. § (3) és (5) bekezdése.

1. melléklet a 2021. évi XX. törvényhez

Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

A B
1. Gazdasági társaság megnevezése Átadandó állami tulajdonban álló részesedés megjelölése
2. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 9 777 658 db „C” sorozatú részvény (HU0000123096h)

2. melléklet a 2021. évi XX. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C D
1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA MEGNEVEZÉS
2. ALSÓÖRS 37 1/1 kivett üdülőépület, udvar
3. BALATONFÖLDVÁR 541 1/1 kivett csónakház
4. BALATONVILÁGOS 1226 1/1 kivett üdülőépület, udvar
5. BALATONVILÁGOS 1189 1/1 kivett üdülőépület, udvar
6. BUDAPEST 25937/2/B/133 1/1 öröklakás
7. BUDAPEST 36663/0/A/14 1/1 raktár
8. BUDAPEST 36675/0/A/15 9/10 lakás
9. BUDAPEST 36675/0/A/24 9/10 lakás
10. BUDAPEST 37095/3/A/32 1/1 lakás
11. BUDAPEST 38315/86 1/1 kivett egyéb épület és sportcsarnok udvar
12. BUDAPEST 38440/39 16786/309041 kivett sporttelep és közpark

3. melléklet a 2021. évi XX. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C D
1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA MEGNEVEZÉS
2. BUDAPEST 4914/1 1/1 kivett intézményi épület
3. BUDAPEST 6844 1/1 kivett beépítetlen terület
4. BUDAPEST 6847 1/1 kivett kórház
5. BUDAPEST 9520 1/1 kivett kórház
6. BUDAPEST 10119/2 1/1 kivett kórház és orvosi rendelő, udvar
7. BUDAPEST 10171/5 1/1 kivett kórház
8. BUDAPEST 10733/12 1/1 kivett oktatási intézet, udvar
9. BUDAPEST 28296 1/1 kivett lakóház, udvar
10. BUDAPEST 34045 1/1 kivett udvar és kollégium
11. BUDAPEST 35880 1/1 kivett kórház
12. BUDAPEST 36164 1/1 kivett kórház
13. BUDAPEST 36101 1/1 kivett iroda és nővérszálló
14. BUDAPEST 36173 1/1 kivett udvar és kollégium
15. BUDAPEST 36177/1 1/1 kivett kórház
16. BUDAPEST 36202 1/1 kivett beépítetlen terület
17. BUDAPEST 36209 1/1 kivett kórház
18. BUDAPEST 36262 1/1 kivett kórház
19. BUDAPEST 36434/1 1/1 kivett kórház
20. BUDAPEST 36458/2 1/1 kivett kórház
21. BUDAPEST 36498 1/1 kivett kórház és egyéb épület, udvar
22. BUDAPEST 36675/0/A/3 85/100 iroda
23. BUDAPEST 36676 1/1 kivett irodaház
24. BUDAPEST 36728 1/1 kivett orvosi rendelő, udvar
25. BUDAPEST 36729 1/1 kivett orvosi rendelő, udvar
26. BUDAPEST 36766 1/1 kivett udvar és kollégium
27. BUDAPEST 36769 1/1 kivett garázs és oktatási központ
28. BUDAPEST 36771/14 1/1 kivett kórház
29. BUDAPEST 36774 1/1 kivett beépítetlen terület
30. BUDAPEST 36775 1/1 kivett beépítetlen terület
31. BUDAPEST 36792 1/1 kivett kórház
32. BUDAPEST 36868 1/1 kivett egyetem
33. BUDAPEST 36873/0/A/1 1/1 egészségügyi intézmény
34. BUDAPEST 36873/0/B/1 1/1 orvosi centrum
35. BUDAPEST 36873/0/C/1 1/1 egészségügyi részleg
36. BUDAPEST 37192 1/1 kivett egyetem
37. BUDAPEST 37196/2 1/1 kivett egyetem
38. BUDAPEST 37274 1/1 kivett kollégium
39. BUDAPEST 37348/2 1/1 kivett beépített terület
40. BUDAPEST 37348/2/A 1/1 Oktatási és Kutatási központ
41. BUDAPEST 37348/5 1/1 kivett magánút
42. BUDAPEST 37414 1/1 kivett lakóház, udvar
43. BUDAPEST 37418 1/1 kivett lakóház, udvar
44. BUDAPEST 37419 1/1 kivett lakóház, udvar
45. BUDAPEST 37469 1/1 kivett irodaház
46. BUDAPEST 37508 1/1 kivett kórház
47. BUDAPEST 37525/2 1/1 kivett kórház
48. BUDAPEST 38229/10 1/1 kivett beépített terület
49. BUDAPEST 38710 1/1 kivett lakóház, udvar
50. BUDAPEST 38717/4 1/1 kivett egyetem
51. BUDAPEST 38726 1/1 kivett óvoda
52. BUDAPEST 39087/2 1/1 kivett főiskola
53. BUDAPEST 73512 4029/4956 kivett egyetem
54. CEGLÉD 4736 1/3 kivett lakóház, udvar
55. ZALAEGERSZEG 2543 6/12 kivett lakóház, udvar
56. ZALAEGERSZEG 2544 2/4 kivett beépített terület