A jogszabály mai napon ( 2023.03.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi XXII. törvény

a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról * 

Az Óbudai Egyetem stratégiai céljainak, a nemzetközileg is meghatározó műszaki felsőoktatási tudásközpont szerepének eléréséhez szükséges, az Óbudai Egyetem új fejlődési pályára állítása, megújítása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja - a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján - a Kormányt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

(2) *  Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a felsőoktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3) * 

(4) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

(5) * 

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján, az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében az Óbudai Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott - fenntartói jogát alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

3. § (1) *  Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanokat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Alapítvánnyal.

(3) Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

(4) Az ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.

3/A. § *  Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. alapján az Alapítvány vagyonkezelési tevékenységének, továbbá közfeladata ellátásának érdekében az 1/A. mellékletben meghatározott állami tulajdonban álló részesedések (a továbbiakban: részvények), az 1/B. mellékletben meghatározott állami tulajdonban álló befektetési jegyek (a továbbiakban: befektetési jegyek) az Alapítvány tulajdonába kerülnek, továbbá az 1/C. mellékletben meghatározott programvégrehajtási és -finanszírozási, valamint támogatási szerződések alapján fennálló jogok és kötelezettségek (a továbbiakban: jogok és kötelezettségek) az Alapítványra szállnak át. Az 1/C. mellékletben szereplő szerződések szerinti jogviszonyba a költségvetés makrogazdasági megalapozásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium helyébe az Alapítvány lép.

3/B. § *  A részvényeknek és befektetési jegyeknek az Alapítvány tulajdonába kerülése, továbbá a jogok és kötelezettségek átszállása tekintetében az Alapítvány alapító okiratának módosításáról az alapítói jogok gyakorlója rendelkezik. A tulajdonba kerülés és a jogok és kötelezettségek átszállása vonatkozásában az állam képviseletében a miniszter jár el, aki jogosult az államot megillető tulajdonosi jogok gyakorlására és a kötelezettségek teljesítésére.

4. § *  Az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant - a 3. §-ban foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az alaptevékenységét szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Alapítvány az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

4/A. § *  (1) Ha az Alapítvány a tulajdonába adott részvényeket vagy befektetési jegyeket elidegeníti, az elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok megvalósítására köteles fordítani.

(2) Ha az Alapítvány a tulajdonába került részvényeket el kívánja idegeníteni, a tulajdonba adásról rendelkező nyilatkozatban előírt módon meghatározott piaci áron köteles annak megvásárlására az államnak - a miniszterhez eljuttatott nyilatkozattal - ajánlatot tenni, amelyre tekintettel az államot vételi jog illeti meg. Ha a miniszter az ajánlat közlésétől számított 90 napon belül úgy nyilatkozik, hogy a részvények tekintetében vételi jogával nem kíván élni, vagy ha az ajánlat közlésétől számított 90 napon belül nem tesz nyilatkozatot, úgy az állam vételi joga megszűnik.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott vételi jog biztosítására az államot elidegenítési és terhelési tilalom illeti meg.

(4) Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a részvények és a befektetési jegyek tulajdonjoga az államra száll vissza.

(5) Az Alapítvány nem jogosult a rá átszállt jogokat és kötelezettségeket harmadik félre átruházni.

(6) Az Alapítvány az 1/C. mellékletben meghatározott szerződések alapján befolyó pénzeszközöket a szerződésekben szereplő tőkeprogramok céljaival összhangban lévő befektetési politikával rendelkező tőkealapok finanszírozására vagy a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok megvalósítására köteles fordítani.

(7) Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a jogok és kötelezettségek az államra szállnak át.

4/B. § *  (1) Az 1/D. mellékletben szereplő ingatlanokat a magyar állam tulajdonszerzését követően alapítói vagyoni juttatásként indulótőke növelése érdekében, ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatában meghatározott közfeladata ellátása érdekében az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az 1/D. mellékletben szereplő ingatlanok tulajdonjogát az Alapítvány terhekkel és kötelezettségekkel együtt szerzi meg.

(3) Az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant - az (1) és (2) bekezdésben foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az alaptevékenységét szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Alapítvány az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

4/C. § *  Az 1/D. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló miniszter készíti el és köti meg.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

5. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, a 2. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok, ingatlan tulajdoni hányada (a továbbiakban együtt: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) készíti elő és köti meg az Egyetemmel.

(3) A költségvetési szervi formában működő Egyetem és az MNV Zrt. között fennálló vagyonkezelési szerződés megszűnik.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(5) A (4) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6) Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(7) Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig, valamint a (4) bekezdés szerinti ingóságok vonatkozásában az (5) bekezdés szerinti jegyzőkönyvek felvételéig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

(8) A 3. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott ingatlan esetében, amennyiben az Egyetem valamely jogelődjét tartalmazza az ingatlan-nyilvántartás tulajdonosként, az ingatlanügyi hatóság az Egyetem tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba az Egyetem tulajdonjog-bejegyzési kérelmére, annak egyoldalú jognyilatkozata alapján jegyzi be.

6. § Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant - az 5. §-ban foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) *  Az 1. § (4) bekezdése, a 2-6. §, a 9. § és az 1-3. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

8. § *  Az 1. § (3)-(5) bekezdése, a 2. §, a 3. § (1) és (4) bekezdése, a 3/A. §, a 4. §, a 4/A. §, a 4/B. §, az 5. § (1), (4) és (6) bekezdése, a 6. §, a 9. §, valamint az 1-3. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

9. § * 

1. melléklet a 2021. évi XXII. törvényhez * 

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C D
1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA MEGNEVEZÉS
2. BALATONSZEPEZD 144/5 1/1 kivett táborhely
3. BUDAPEST 14729/7 1/1 kivett épület, udvar
4. BUDAPEST 16197/2 1/1 kivett beépítetlen terület
5. BUDAPEST 16198/1 1/1 kivett beépítetlen terület
6. BUDAPEST 16198/2 1/1 kivett beépítetlen terület
7. BUDAPEST 63620 1/1 kivett beépítetlen terület
8. BUDAPEST 63619 49/140 és további 45/140 arányban kivett lakóház, udvar, hétvégi ház
9. BUDAPEST 63618 1/1 kivett hétvégi ház, udvar
10. BUDAPEST 63617 1/1 kivett beépítetlen terület
11. BUDAPEST 63615 1/1 kivett üdülőépület, udvar
12. BUDAPEST 60083 1/1 kivett üdülő
13. BUDAPEST 60082 1/1 kivett hétvégi ház, udvar
14. BUDAPEST 23756 1/1 kivett üdülő
15. BUDAPEST 60064/1 1/1 kivett üdülőépület, udvar
16. SZÉKESFEHÉRVÁR 806 1/1 kivett udvar
17. ZAMÁRDI 2175 1/1 kivett üdülőépület, udvar
18 *  BUDAPEST 36559/4 1/1 kivett lakóház, udvar

1/A. melléklet a 2021. évi XXII. törvényhez * 

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú társasági részesedés

A B
1 Gazdasági társaság megnevezése Részesedés megjelölése
2 Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3000 db „A” sorozatú törzsrészvény

1/B. melléklet a 2021. évi XXII. törvényhez * 

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú befektetési jegyek

A B C
1 TŐKEALAP MEGNEVEZÉSE ÉRTÉKPAPÍROK MEGJELÖLÉSE ISIN KÓD
2 Gazdaságfejlesztési Magántőkealap
Beruházásfejlesztési Részalap
1 db „A” sorozatú befektetési jegy HU0000728951
3 Gazdaságfejlesztési Magántőkealap
Gazdaságújraindítási Részalap
1 db „B” sorozatú befektetési jegy HU0000728969
4 Gazdaságfejlesztési Magántőkealap
Telekommunikációs Részalap
1 db „C” sorozatú befektetési jegy HU0000728977

1/C. melléklet a 2021. évi XXII. törvényhez * 

Az Alapítvány részére átszálló jogok és kötelezettségek

A B
1 KÖTELEZETT NEVE A JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ SZERZŐDÉS
2 Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap-kezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2010. szeptember 30. napján létrejött K/SZ/45/2011. számú Regionális Tőkebefektetési Alap Programvégrehajtási- és finanszírozási Szerződés
3 Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap-kezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2017. június 21. napján létrejött NGM/18766/2017. számú Támogatási Szerződés
4 Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap-kezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2017. június 21. napján létrejött NGM/18768/2017. számú Támogatási Szerződés
5 Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap-kezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2017. június 21. napján létrejött NGM/18771/2017. számú Támogatási Szerződés
6 Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap-kezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2018. február 26. napján létrejött NGM_SZERZ/95/2018. számú Támogatási Szerződés
7 Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap-kezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2019. november 18. napján létrejött PM_SZERZ/415/2019. számú Támogatási Szerződés

1/D. melléklet a 2021. évi XXII. törvényhez * 

A magyar állam tulajdonszerzését követően az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C D
1 TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM BMSK BERUHÁZÁSI, MŰSZAKI FEJLESZTÉSI, SPORTÜZEMELTETÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TULAJDONI HÁNYADA MEGNEVEZÉS
2 BUDAPEST 23757 1/1 kivett épület, udvar
3 BUDAPEST 23752/5 1/1 kivett üdülő
4 BUDAPEST 23752/4 1/1 kivett üdülő, csónaktároló, udvar
5 BUDAPEST 23749/1 1/1 kivett üdülő és vendéglő és szolgáltatóház, udvar
6 BUDAPEST 23759/3 1/1 kivett csónakház, udvar
7 BUDAPEST 60055 1/1 kivett üdülőépület, udvar
8 BUDAPEST 60056 1/1 kivett üdülőépület, udvar

2. melléklet a 2021. évi XXII. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C D
1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA MEGNEVEZÉS
2. BUDAPEST 14724/1 1/1 kivett főiskola
3. BUDAPEST 14726/3 1/1 kivett udvar, főiskola, kollégium
4. BUDAPEST 16198/4 1/1 kivett kollégium
5. BUDAPEST 17569/2 1/1 kivett udvar és főiskola
6. BUDAPEST 28920 1/1 kivett udvar és kollégium
7. BUDAPEST 32683/2 1/1 kivett lakóház, udvar
8. BUDAPEST 32683/3 1/1 kivett kórház
9. BUDAPEST 32788 1/1 kivett egyetem
10. BUDAPEST 32791 1/1 kivett egyetem
11. BUDAPEST 34663 1/1 kivett intézményi épület, udvar
12. BUDAPEST 35165 1/1 kivett udvar főiskola
13. BUDAPEST 35246 1/1 kivett udvar főiskola, kollégium
14. BUDAPEST 35246/0/A/l 1/1 egyéb helyiség egyetem
15. BUDAPEST 35246/0/A/2 1/1 étterem, konyha
16. BUDAPEST 35246/0/A/3 1/1 kollégium
17. BUDAPEST 35263 5024/7138 kivett udvar és főiskola
18. BUDAPEST 36651 1/1 kivett kollégium
19. NAGYMAROS 1927 1/1 kivett épület mérőtelep
20. SALGÓTARJÁN 1794 1/1 kivett pártház
21. SZÉKESFEHÉRVÁR 795 1/1 kivett kollégium
22. SZÉKESFEHÉRVÁR 796 1/1 kivett főiskola
23. SZÉKESFEHÉRVÁR 6120/11 1/1 kivett kollégium
24. SZÉKESFEHÉRVÁR 8482/1 1/1 kivett főiskola

3. melléklet a 2021. évi XXII. törvényhez

Jogutódlással az Egyetem tulajdonába kerülő ingatlanok

A B C D
1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA MEGNEVEZÉS
2. BUDAPEST 16194/3 1/1 kivett beépítetlen terület
3. NAGYMAROS 1926/2 1/1 kivett lakóház, udvar