A jogszabály mai napon ( 2021.12.03. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi XXII. törvény

a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról * 

Az Óbudai Egyetem stratégiai céljainak, a nemzetközileg is meghatározó műszaki felsőoktatási tudásközpont szerepének eléréséhez szükséges, az Óbudai Egyetem új fejlődési pályára állítása, megújítása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja - a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján - a Kormányt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3) * 

(4) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

(5) * 

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján, az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében az Óbudai Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott - fenntartói jogát alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

3. § (1) *  Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanokat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Alapítvánnyal.

(3) Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

(4) Az ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.

4. § Az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant - a 3. §-ban foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az alaptevékenységét szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

5. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, a 2. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok, ingatlan tulajdoni hányada (a továbbiakban együtt: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) készíti elő és köti meg az Egyetemmel.

(3) A költségvetési szervi formában működő Egyetem és az MNV Zrt. között fennálló vagyonkezelési szerződés megszűnik.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(5) A (4) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6) Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(7) Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig, valamint a (4) bekezdés szerinti ingóságok vonatkozásában az (5) bekezdés szerinti jegyzőkönyvek felvételéig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

(8) A 3. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott ingatlan esetében, amennyiben az Egyetem valamely jogelődjét tartalmazza az ingatlan-nyilvántartás tulajdonosként, az ingatlanügyi hatóság az Egyetem tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba az Egyetem tulajdonjog-bejegyzési kérelmére, annak egyoldalú jognyilatkozata alapján jegyzi be.

6. § Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant - az 5. §-ban foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) *  Az 1. § (4) bekezdése, a 2-6. §, a 9. § és az 1-3. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

8. § Az 1. § (3)-(5) bekezdése, a 2. §, a 3. § (1) és (4) bekezdése, a 4. §, az 5. § (1), (4) és (6) bekezdése, a 6. §, a 9. §, valamint az 1-3. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

9. § * 

1. melléklet a 2021. évi XXII. törvényhez * 

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C D
1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA MEGNEVEZÉS
2. BALATONSZEPEZD 144/5 1/1 kivett táborhely
3. BUDAPEST 14729/7 1/1 kivett épület, udvar
4. BUDAPEST 16197/2 1/1 kivett beépítetlen terület
5. BUDAPEST 16198/1 1/1 kivett beépítetlen terület
6. BUDAPEST 16198/2 1/1 kivett beépítetlen terület
7. BUDAPEST 63620 1/1 kivett beépítetlen terület
8. BUDAPEST 63619 49/140 és további 45/140 arányban kivett lakóház, udvar, hétvégi ház
9. BUDAPEST 63618 1/1 kivett hétvégi ház, udvar
10. BUDAPEST 63617 1/1 kivett beépítetlen terület
11. BUDAPEST 63615 1/1 kivett üdülőépület, udvar
12. BUDAPEST 60083 1/1 kivett üdülő
13. BUDAPEST 60082 1/1 kivett hétvégi ház, udvar
14. BUDAPEST 23756 1/1 kivett üdülő
15. BUDAPEST 60064/1 1/1 kivett üdülőépület, udvar
16. SZÉKESFEHÉRVÁR 806 1/1 kivett udvar
17. ZAMÁRDI 2175 1/1 kivett üdülőépület, udvar

2. melléklet a 2021. évi XXII. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C D
1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA MEGNEVEZÉS
2. BUDAPEST 14724/1 1/1 kivett főiskola
3. BUDAPEST 14726/3 1/1 kivett udvar, főiskola, kollégium
4. BUDAPEST 16198/4 1/1 kivett kollégium
5. BUDAPEST 17569/2 1/1 kivett udvar és főiskola
6. BUDAPEST 28920 1/1 kivett udvar és kollégium
7. BUDAPEST 32683/2 1/1 kivett lakóház, udvar
8. BUDAPEST 32683/3 1/1 kivett kórház
9. BUDAPEST 32788 1/1 kivett egyetem
10. BUDAPEST 32791 1/1 kivett egyetem
11. BUDAPEST 34663 1/1 kivett intézményi épület, udvar
12. BUDAPEST 35165 1/1 kivett udvar főiskola
13. BUDAPEST 35246 1/1 kivett udvar főiskola, kollégium
14. BUDAPEST 35246/0/A/l 1/1 egyéb helyiség egyetem
15. BUDAPEST 35246/0/A/2 1/1 étterem, konyha
16. BUDAPEST 35246/0/A/3 1/1 kollégium
17. BUDAPEST 35263 5024/7138 kivett udvar és főiskola
18. BUDAPEST 36651 1/1 kivett kollégium
19. NAGYMAROS 1927 1/1 kivett épület mérőtelep
20. SALGÓTARJÁN 1794 1/1 kivett pártház
21. SZÉKESFEHÉRVÁR 795 1/1 kivett kollégium
22. SZÉKESFEHÉRVÁR 796 1/1 kivett főiskola
23. SZÉKESFEHÉRVÁR 6120/11 1/1 kivett kollégium
24. SZÉKESFEHÉRVÁR 8482/1 1/1 kivett főiskola

3. melléklet a 2021. évi XXII. törvényhez

Jogutódlással az Egyetem tulajdonába kerülő ingatlanok

A B C D
1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA MEGNEVEZÉS
2. BUDAPEST 16194/3 1/1 kivett beépítetlen terület
3. NAGYMAROS 1926/2 1/1 kivett lakóház, udvar

  Vissza az oldal tetejére