A jogszabály mai napon ( 2023.03.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi XXIII. törvény

a Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról * 

A Szegedi Tudományegyetem régiós szerepének erősítése és stratégiai céljainak elérése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja - a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján - a Kormányt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

(2) *  Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a felsőoktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3) * 

(4) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

(5) * 

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján, az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott - fenntartói jogát alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

3. § (1) *  Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanokat, ingatlanok tulajdoni hányadát (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Alapítvánnyal.

(3) Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

(4) *  Az ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg, azzal a kivétellel, hogy az 1. melléklet 6. pontja szerinti ingatlan szovjet katonai bázisként történt használata időszakában bekövetkezett környezeti károk mentesítése, valamint az ennek kapcsán keletkezett környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése a magyar állam kötelezettsége.

4. § Az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant - a 3. §-ban foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Alapítvány az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

5. § (1) *  Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján - az Egyetem közérdekű céljainak megvalósítása, valamint a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátása érdekében - a KAÁLI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonban álló üzletrészét ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni annak kötelezettségével, hogy a tulajdonba adást követő hat hónapon belül az Egyetem a KAÁLI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaságot megszünteti azzal, hogy a feladatait az Egyetem látja el. Az Egyetem első alkalommal a 2021. üzleti év után járó osztalékra jogosult.

(2) Az Egyetem kérelmére a cégbíróság végelszámolás lefolytatása nélkül törli a KAÁLI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaságot a cégjegyzékből. A törlés iránti kérelmet az Egyetem a jogutód nélküli megszüntetésre vonatkozó döntése meghozatalától számított hatvan napon belül kell benyújtani a cégbírósághoz.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki 2021. december 20. napjától az üzletrész felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

(4) A KEKVA tv. 13. § (1) és (8) bekezdése alapján az Egyetem KEKVA tv. 1. melléklete szerinti közfeladata ellátását és közérdekű céljainak megvalósítását szolgáló, a Szeged, II. kerület 11634 és 11637 helyrajzi számú állami tulajdonban álló ingatlanokon az Egyetem javára ingyenes, határozatlan időre szóló, közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jogot kell alapítani.

(5) A (4) bekezdés szerinti vagyonkezelői jog megalapításával egyidejűleg a (4) bekezdés szerinti ingatlanokban a közfeladat ellátására rendelkezésre álló állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (e § alkalmazásában a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva ingyenesen az Egyetem tulajdonába kerülnek. Az átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6) Az Egyetem gondoskodik az általa vagy a tulajdonában, fenntartásában álló szervezet által bármilyen jogcímen használt ingatlanok területén található épített örökség megóvásáról.

6. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, a 2. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok, ingatlanok állami tulajdonban lévő tulajdoni hányada (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Egyetemmel.

(3) A költségvetési szervi formában működő Egyetem és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) között fennálló vagyonkezelési szerződés megszűnik.

(4) Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodás megkötéséig, valamint a (5) bekezdés szerinti ingóságok vonatkozásában a (6) bekezdés szerinti jegyzőkönyv felvételéig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

(5) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladat ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonban lévő ingó vagyontárgyak (e § alkalmazásában a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(6) Az (5) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(7) Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

7. § Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant - a 6. §-ban foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. melléketében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

8. § (1) A 3. melléklet szerinti ingatlan és a hozzá funkcionálisan kapcsolódó ingóságok az Egyetem - KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott - közfeladatai ellátásához szükséges vagyonként ingyenesen az Egyetem vagyonkezelésébe kerülnek.

(2) Az Egyetem vagyonkezelői joga tekintetében vagyonkezelési szerződés megkötése nem szükséges.

(3) Az MNV Zrt. és az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ELI-HU NKft.) között fennálló vagyonkezelési szerződés - külön elszámolás, a folyamatban lévő beruházások vagyonnyilvántartási átvezetése, rendezése nélkül - megszűnik, azzal, hogy az MNV Zrt., a magyar állam és az ELI-HU NKft. a vagyonkezeléssel érintett ingatlanok és a hozzájuk funkcionálisan kapcsolódó ingóságok tekintetében egymással szemben követelést semmilyen jogcímen nem támaszthatnak.

(4) Az Egyetem a Vtv. 27. § (7) bekezdése szerinti visszapótlási kötelezettség teljesítése alól e törvény erejénél fogva mentesül. Az Egyetem által az e törvény alapján végzett, a vagyonkezelt vagyonnal kapcsolatos tevékenység - ideértve a vagyonelemek hasznosítását is - közfeladatnak minősül.

(5) Az Egyetem által teljesített értéknövelő beruházás, felújítás megvalósításával, új eszköz létrehozatalával vagy beszerzésével összefüggésben a feleknek egymással szemben megtérítési kötelezettsége nem keletkezik. Az állami vagyon növekedésével kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségeinek az Egyetem - a tulajdonosi joggyakorlóval történő külön elszámolás nélkül - a tulajdonosi joggyakorló által vezetett vagyonnyilvántartásban történő, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével tesz eleget.

(6) Az Egyetemet megilletik az Nvtv. 11. § (8) bekezdése szerinti tulajdonosi jogok és terhelik a tulajdonos kötelezettségei, azzal, hogy az állami tulajdonban álló ingatlanok tekintetében az építési tevékenység megvalósítása céljából az Egyetem által kezdeményezett hatósági eljárásokban a tulajdonosi joggyakorló hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

(7) Az Egyetemre nézve a tulajdonosi joggyakorló mindenkor hatályos vagyonnyilvántartási és tulajdonosi ellenőrzési szabályzata külön elfogadás nélkül is kötelező. Az Egyetem köteles a vagyonkezelésében álló állami vagyont - az e törvény alapján történő vagyonkezelésbe adás jogcímén - nyilvántartásba venni, és arról az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint adatot szolgáltatni a tulajdonosi joggyakorló részére.

9. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján - az Egyetem közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében - az ELI-HU NKft. állam tulajdonában álló üzletrészeit ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki az ELI-HU NKft. tekintetében 2021. augusztus 1. napjától a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti üzletrész elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Egyetem közérdekű céljainak megvalósítására és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátására köteles fordítani.

9/A. § *  Az Alapítvány kezdeményezésére, az általa végzett közfeladat-ellátás hatékonyságának növelése érdekében meghozott alapítványi döntés esetén az állam nevében az MNV Zrt. gondoskodik a 3. melléklet szerinti ingatlan és a funkcionálisan hozzá kapcsolódó állami tulajdonú ingóságok 30 napon belül az ELI-HU Nkft. részére történő vagyonkezelésébe adásáról. Ezzel egyidejűleg az Egyetem vagyonkezelői joga megszűnik. A 8. § (4)-(7) bekezdésében foglalt kötelezettségeket e vagyonelemeknek az e § szerinti átadása tekintetében az ELI-HU Nkft.-re is alkalmazni kell.

4. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) *  Az 1. § (4) bekezdése, a 2-4. §, a 6-9. §, a 12. § és az 1-3. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) Az 5. § 2021. december 20-án lép hatályba.

11. § *  Az 1. § (3)-(5) bekezdése, a 2. §, a 3. § (1) és (4) bekezdése, a 4. §, az 5. § (1) és (4)-(5) bekezdése, a 6. § (1), (5) és (7) bekezdése, a 7. §, a 8. §, a 9. § (1) és (3) bekezdése, a 9/A. §, a 12. §, valamint az 1-3. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

12. § Hatályát veszti az 1. § (3) és (5) bekezdése.

1. melléklet a 2021. évi XXIII. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C D
1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA MEGNEVEZÉS
2. BALATONBOGLÁR 1499 1/1 kivett üdülőépület, udvar
3. BALATONBOGLÁR 1509 1/1 kivett üdülőépület, udvar
4. FONYÓD 8255 1/1 kivett üdülőépület, udvar
5. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 12773 1/1 kivett középiskola
6. SZEGED II. KERÜLET 01392/29 1/1 kivett beépítetlen terület
7. *  SZEGED II. KERÜLET 01392/30 1/1 kivett közforgalom számára megnyitott magánút
8. *  SZEGED II. KERÜLET 01392/31 1/1 kivett közforgalom számára megnyitott magánút
9. SZEGED II. KERÜLET 01392/32 1/1 kivett beépítetlen terület
10. SZEGED III. KERÜLET 02216 1/1 kivett épület, udvar, út
11. SZEGED I. KERÜLET 240/2 1/1 kivett udvar és középület
12. SZEGED I. KERÜLET 422/A/1 1/1 lakás
13. SZEGED I. KERÜLET 422/A/5 1/1 garázs
14. SZEGED I. KERÜLET 1594/8 1/1 kivett lakóház, udvar
15. SZEGED I. KERÜLET 2289/85/A 1/1 üdülőépület
16. SZEGED I. KERÜLET 2289/90/A 1/1 üdülőépület
17. SZEGED I. KERÜLET 2582/A/19 1/1 lakás
18. SZEGED I. KERÜLET 2671/1/A/4 1/1 lakás
19. SZEGED I. KERÜLET 3581/A/10 1/1 lakás
20. SZEGED I. KERÜLET 3641/A/18 1/1 lakás
21. SZEGED I. KERÜLET 4046/22/A/12 1/1 lakás
22. SZEGED I. KERÜLET 4087/A/5 1/1 lakás
23. SZEGED I. KERÜLET 4128 1/1 kivett lakóház, udvar
24. SZEGED III. KERÜLET 5500/3 1/1 kivett üdülőépület, udvar
25. SZEGED II. KERÜLET 11643/17/A/8 1/1 lakás
26. SZEGED II. KERÜLET 12157/A/18 1/1 lakás
27. SZEGED II. KERÜLET 12157/A/23 1/1 garázs
28. SZEGED II. KERÜLET 12367/A/2 1/1 lakás
29. SZEGED II. KERÜLET 12367/A/3 1/1 lakás
30. SZEGED II. KERÜLET 12367/A/4 1/1 lakás
31. SZEGED II. KERÜLET 12367/A/5 1/1 lakás
32. SZEGED II. KERÜLET 12367/A/6 1/1 lakás
33. SZEGED II. KERÜLET 12367/A/9 1/1 lakás
34. SZEGED II. KERÜLET 12367/A/10 1/1 lakás
35. SZEGED II. KERÜLET 12367/A/13 1/1 lakás
36. SZEGED II. KERÜLET 12367/A/15 1/1 lakás
37. SZEGED II. KERÜLET 12367/A/16 1/1 lakás
38. SZEGED II. KERÜLET 12367/A/18 1/1 lakás
39. SZEGED II. KERÜLET 12367/A/20 1/1 lakás
40. SZEGED II. KERÜLET 12404/14 508/769 kivett lakóház
41. SZEGED II. KERÜLET 16297/10/A/21 1/1 lakás
42. SZEGED III. KERÜLET 21013/9 1/1 kivett telephely
43. SZEGED III. KERÜLET 25528/2 1/1 épület, udvar

2. melléklet a 2021. évi XXIII. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C D
1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA MEGNEVEZÉS
2. BAJA 7215 1/1 kivett csillagvizsgáló, meteorológiai épület, hidrogéntároló épület és udvar
3. DOMASZÉK 045/23 1/1 kivett telephely
4. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 12774 1/1 kivett épület, udvar
5. SZEGED II. KERÜLET 01392/3 1/1 kivett beépítetlen terület
6. SZEGED II. KERÜLET 01392/4 1/1 kivett beépítetlen terület
7. SZEGED II. KERÜLET 01392/6 1/1 kivett 5 épület, udvar és park és kerékpártároló
8. SZEGED II. KERÜLET 01392/17 1/1 kivett beépítetlen terület
9. SZEGED II. KERÜLET 01392/23 1/1 kivett beépítetlen terület
10. SZEGED II. KERÜLET 01392/24 1/1 kivett közút
11. SZEGED II. KERÜLET 01392/26 1/1 kivett közút
12. SZEGED II. KERÜLET 01392/27 1/1 kivett épület, udvar park
13. SZEGED II. KERÜLET 01392/28 1/1 kivett beépítetlen terület
14. SZEGED I. KERÜLET 233 1/1 kivett kollégium, nőgyógyászati orvosi rendelő, tanterem
15. SZEGED I. KERÜLET 237 1/1 kivett sporttelep
16. SZEGED I. KERÜLET 240/1 1/1 kivett udvar és 2 kollégium
17. SZEGED I. KERÜLET 278 1/1 kivett oktatási intézmény és kollégium
18. SZEGED I. KERÜLET 493 1/1 kivett lakóház,udvar
19. SZEGED I. KERÜLET 1732 1/1 kivett kutató és oktató épület
20. SZEGED I. KERÜLET 2106 1/1 kivett arborétum
21. SZEGED I. KERÜLET 2108 1/1 kivett arborétum
22. SZEGED I. KERÜLET 2109 1/1 kivett csatorna
23. SZEGED I. KERÜLET 2110 1/1 kivett arborétum
24. SZEGED I. KERÜLET 2136/1 1/1 kivett arborétum
25. SZEGED I. KERÜLET 2984 1130/5189 kivett irodaház, fedett-nyitott gépkocsitároló, udvar
26. SZEGED I. KERÜLET 3100 1/1 kivett lakóház, udvar
27. SZEGED I. KERÜLET 3185 720/1955 kivett oktatási intézmény
28. SZEGED I. KERÜLET 3373 1/1 kivett lakóház, udvar
29. SZEGED I. KERÜLET 3435 1/1 kivett iskola
30. SZEGED I. KERÜLET 3437 9182/10000 kivett irodaház
31. SZEGED I. KERÜLET 3481 1/1 kivett beépítetlen terület
32. SZEGED I. KERÜLET 3482 1/1 kivett lakóház, udvar
33. SZEGED I. KERÜLET 3486 1/1 kivett egyetem
34. SZEGED I. KERÜLET 3487 1/1 kivett tanulmányi és információs központ
35. SZEGED I. KERÜLET 3498 1/1 kivett lakóház, udvar
36. SZEGED I. KERÜLET 3506 1/1 kivett kollégium
37. SZEGED I. KERÜLET 3507/1 1/1 kivett középiskola
38. SZEGED I. KERÜLET 3511 1/1 kivett általános iskola
39. SZEGED I. KERÜLET 3568 1/1 kivett óvoda
40. SZEGED I. KERÜLET 3693 1/1 kivett épület és udvar
41. SZEGED I. KERÜLET 3700 1/1 kivett lakóház, udvar
42. SZEGED I. KERÜLET 3713 1/1 kivett egyetem
43. SZEGED I. KERÜLET 3715 1/1 kivett épület, udvar, felsőfokú oktatási egység
44. SZEGED I. KERÜLET 3716 1/1 kivett kollégium
45. SZEGED I. KERÜLET 3717 1/1 kivett kórház
46. SZEGED I. KERÜLET 3719 1/1 kivett irodaház
47. SZEGED I. KERÜLET 3724 1/1 kivett kórház
48. SZEGED I. KERÜLET 3728/1 1/1 kivett épület
49. SZEGED I. KERÜLET 3728/3 1/1 kivett épület
50. SZEGED I. KERÜLET 3728/6 1/1 kivett épület
51. SZEGED I. KERÜLET 3729 1/1 kivett kórház
52. SZEGED I. KERÜLET 3737/3 1/1 kivett kollégium
53. SZEGED I. KERÜLET 3754 1/1 kivett kórház
54. SZEGED I. KERÜLET 3762 1/1 kivett egyetem és udvar
55. SZEGED I. KERÜLET 3769 1/1 kivett kutatóintézet
56. SZEGED I. KERÜLET 3770 1/1 kivett lakóház, udvar
57. SZEGED I. KERÜLET 3771 1/1 kivett kutatóintézet
58. SZEGED I. KERÜLET 3772 1/1 kivett egyetem
59. SZEGED I. KERÜLET 3895 88/200 kivett üzem
60. SZEGED I. KERÜLET 3911 1/1 kivett egyetem
61. SZEGED I. KERÜLET 3956/2 951/1362 kivett irodaház
62. SZEGED II. KERÜLET 10874 1/1 kivett általános iskola
63. SZEGED II. KERÜLET 11633 1/1 kivett beépítetlen terület
64. SZEGED II. KERÜLET 11639 1/1 kivett gimnázium
65. SZEGED II. KERÜLET 12299 1/1 kivett oktatási centrum, udvar
66. SZEGED III. KERÜLET 20277/1 1/1 kivett szálloda
67. SZEGED III. KERÜLET 20294/1 1/1 kivett klinika és udvar
68. SZEGED III. KERÜLET 20294/2 1/1 kivett beépítetlen terület
69. SZEGED III. KERÜLET 20323/1 1/1 kivett épület, udvar, park és adótorony
70. SZEGED III. KERÜLET 20353 1/1 kivett sporttelep
71. SZEGED III. KERÜLET 25187 1/1 kivett felsőoktatási épület
72. SZEGED III. KERÜLET 25192/1 1/1 kivett üzem
73. SZEGED III. KERÜLET 25192/2 1/1 kivett üzem
74. SZEGED III. KERÜLET 25528/1 1/1 kivett épület
75. SZEGED III. KERÜLET 25542/A 38/100 egyéb épület pszichiátria
76. SZEGED III. KERÜLET 25562/6 1/1 kivett épület, udvar
77. SZEGED III. KERÜLET 25600 1/1 kivett egyetem
78. SZEGED III. KERÜLET 25607 1/1 kivett egyetem, út
79. SZEGED III. KERÜLET 25851/5 1/1 kivett szálloda
80. SZEGED III. KERÜLET 26013/1 1/1 kivett beépítetlen terület
81. SZEGED III. KERÜLET 26122 1/1 kivett beépítetlen terület

3. melléklet a 2021. évi XXIII. törvényhez

Az Egyetem vagyonkezelésébe kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C D
1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA MEGNEVEZÉS
2. SZEGED II. KERÜLET 01392/2 1/1 kivett közforgalom számára megnyitott magánút
3. SZEGED II. KERÜLET 01392/16 1/1 kivett közforgalom számára megnyitott magánút
4. SZEGED II. KERÜLET 01392/19 1/1 kivett beruházási terület
5. SZEGED II. KERÜLET 01392/20 1/1 kivett beépítetlen terület
6. SZEGED II. KERÜLET 01392/21 1/1 kivett közforgalom számára megnyitott magánút