A jogszabály mai napon ( 2023.03.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi XXVI. törvény

az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról * 

A Pécsi Tudományegyetem nemzetközi szintű tudásközpont szerepének megerősítése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja - a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján - a Kormányt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

(2) *  Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a felsőoktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3) * 

(4) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

(5) * 

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján, az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott - fenntartói jogát alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

3. § (1) *  Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanokat, ingatlanok tulajdoni hányadát (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Alapítvánnyal.

(3) Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

(4) Az ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.

4. § Az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant - a 3. §-ban foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

4/A. § *  (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján - az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészét ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kell adni. Az Alapítvány első alkalommal a 2021. év után járó osztalékra jogosult.

(2) Ha az Alapítvány a tulajdonába adott üzletrészt elidegeníti, az elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítására és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátására köteles fordítani.

4/B. § *  A 4/A. § (1) bekezdésében meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki 2021. augusztus 1. napjától az üzletrész felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

5. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, a 2. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok, ingatlanok tulajdoni hányada (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Egyetemmel.

(3) A költségvetési szervi formában működő Egyetem és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) között fennálló vagyonkezelési szerződés megszűnik.

(4) Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig, valamint az (5) bekezdés szerinti ingóságok vonatkozásában a (6) bekezdés szerinti jegyzőkönyvek felvételéig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

(5) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(6) Az (5) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(7) Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

6. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 54. sorában meghatározott, ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva határozatlan idejű elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az MNV Zrt. kérelmezi.

(2) Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant - az 5. §-ban foglaltak alapján - a tulajdonátruházási szerződésekben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

7. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján - az Egyetem közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében - a PTE Politechnika Kutató, Fejlesztő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a PÉCSI TUDÁSKÖZPONT Korlátolt Felelősségű Társaság - az állam tulajdonában álló - üzletrészeit ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni. Az Egyetem első alkalommal a 2021. év után járó osztalékra jogosult.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki 2021. augusztus 1. napjától az (1) bekezdésben meghatározott társaságok felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt üzletrészek elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Egyetem közérdekű céljainak megvalósítására és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátására köteles fordítani.

(4) Az Egyetem jogutód nélküli megszűnése esetén az (1) bekezdés szerinti vagyonelemek tulajdonjoga az államra száll vissza.

8. § A Szekszárd 4443/1 helyrajzi számú ingatlant ingyenesen, nyilvántartási értékén történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni.

8/A. § *  A 8. § szerinti ingatlanjuttatásra tekintettel a közfeladat ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva, e § hatályba lépésének napjával az Egyetem tulajdonába kerülnek.

8/B. § *  Az átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni a rendelkezés hatályba lépésétől számított 30 napon belül, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

4. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) *  Az 1. § (4) bekezdése, a 2-8. §, a 11. §, továbbá az 1. és a 2. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

10. § *  (1) *  Az 1. § (3)-(5) bekezdése, a 2. §, a 3. § (1) és (4) bekezdése, a 4. §, az 5. § (1), (5) és (7) bekezdése, a 6. § (2) bekezdése, a 7. § (1), (3) és (4) bekezdése, a 8. §, 8/A. §, a 11. §, valamint az 1. és a 2. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 6. § (1) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1), (2) és (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

11. § Hatályát veszti az 1. § (3) és (5) bekezdése.

1. melléklet a 2021. évi XXVI. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C D
1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYAD MEGNEVEZÉS
2. BALATONLELLE 3097 1/1 kivett üdülőépület, udvar
3. FONYÓD 8557 1/1 kivett üdülőépület, udvar
4. KAPOSVÁR 4211/5 1/1 kivett garázs
5. PÉCS 0316/2 1/1 kivett TV- és rádió adó
6. PÉCS 2566/1 1/1 kivett lakóház
7. PÉCS 3493/7/A/20 1/1 lakás
8. PÉCS 4910/3 1/1 kivett 4 épület, udvar
9. PÉCS 5193/9/A 1/1 egyéb épület
10. PÉCS 16637/A/4 12/15 iroda
11. PÉCS 16710/A/18 1/1 lakás
12. PÉCS 18572 1/1 kivett kórház
13. PÉCS 20929/A/61 1/1 lakás
14. PÉCS 22159/16/A/12 1/1 lakás
15. PÉCS 23913/54/A/1 1/1 lakás
16. PÉCS 23913/54/A/2 1/1 lakás
17. PÉCS 23913/54/A/3 1/1 lakás
18. PÉCS 23913/54/A/4 1/1 lakás
19. PÉCS 23913/54/A/5 1/1 lakás
20. PÉCS 23913/54/A/6 1/1 lakás
21. PÉCS 23913/54/A/7 1/1 lakás
22. PÉCS 23913/54/A/8 1/1 lakás
23. PÉCS 23913/54/A/9 1/1 lakás
24. PÉCS 23913/54/A/10 1/1 lakás
25. PÉCS 23913/54/A/11 1/1 lakás
26. PÉCS 23913/54/A/12 1/1 lakás
27. PÉCS 23913/54/A/13 1/1 lakás
28. PÉCS 23913/54/A/14 1/1 lakás
29. PÉCS 23913/54/A/15 1/1 lakás
30. PÉCS 23913/54/A/16 1/1 garázs
31. PÉCS 23913/54/A/17 1/1 garázs
32. PÉCS 23913/54/A/18 1/1 egyéb helyiség
33. PÉCS 24021 1/1 kivett szanatórium
34. PÉCS 46942 1/1 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
35. PÉCS 52190 1/1 kivett 3 gazdasági épület, udvar
36. SZÁLKA 118 1/1 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

2. melléklet a 2021. évi XXVI. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C D
1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYAD MEGNEVEZÉS
2. KAPOSVÁR 4211/6 1/1 kivett egyetem
3. ORFű 816 1/1 kivett - 2 üdülőépület, udvar
4. PÉCS 337/1 1/1 kivett beépítetlen terület
5. PÉCS 533/48 1/1 kivett középiskola és transzformátorház
6. PÉCS 610/3/A/3 1/1 kollégium
7. PÉCS 610/3/A/4 1/1 kollégium
8. PÉCS 610/3/A/5 1/1 kollégium
9. PÉCS 610/3/A/6 1/1 kollégium
10. PÉCS 620/14 1/1 kivett udvar, 16 intézményi épület és 9 gazdasági épület
11. PÉCS 1816/19 1/1 kivett épület, udvar
12. PÉCS 1816/21 1/1 kivett saját használatú út
13. PÉCS 2566/2 1/1 kivett gazdasági épület
14. PÉCS 2567 1/1 kivett beépítetlen terület
15. PÉCS 2900 1/1 kivett beépítetlen terület
16. PÉCS 2917/2 1/1 kivett út
17. PÉCS 2917/3 1/1 kivett út
18. PÉCS 2917/5 1/1 kivett kórház - kollégium, oktatási és kutatási központ és udvar (10 db épület)
19. PÉCS 2958/1 1/1 kivett kollégium
20. PÉCS 3206 1/1 kivett kórház, 31 egyéb épület, kapcsoló állomás, lakóház, udvar gazdasági épület, raktár
21. PÉCS 3213/2 1/1 kivett gazdasági épület
22. PÉCS 3431/6 1/1 kivett középiskola
23. PÉCS 3431/7 1/1 kivett egyetem
24. PÉCS 3460/2 1/1 kivett általános iskola
25. PÉCS 4114 1/1 kivett kórház, 7 egyéb épület
26. PÉCS 4118 1/1 kivett kórház (7 épület)
27. PÉCS 4128/1 1/1 kivett kórház
28. PÉCS 4128/2 1/1 kivett kórház
29. PÉCS 4135 1/1 kivett kórház és trafó
30. PÉCS 4144 1/1 kivett teniszpálya, épület
31. PÉCS 4666/3 1/1 kivett általános iskola
32. PÉCS 4899/1 1/1 kivett egyetem, 2 épület és trafó
33. PÉCS 4903/1 1/1 kivett gazdasági épület, trafó, arborétum és sportcsarnok
34. PÉCS 4903/2 1/1 kivett egyetem, 6 intézményi épület, lakóház, gazdasági épület, parkoló és arborétum
35. PÉCS 4906 1/1 kivett saját használatú út
36. PÉCS 4907/3 1/1 kivett arborétum, 4 oktatási épület
37. PÉCS 4908 1/1 kivett közpark
38. PÉCS 4909/1 1/1 kivett gazdasági épület, udvar
39. PÉCS 4909/2 1/1 kivett épület
40. PÉCS 4910/1 1/1 kivett lőtér
41. PÉCS 4910/2 1/1 kivett sporttelep, épület
42. PÉCS 4911 1/1 kivett beépítetlen terület
43. PÉCS 4945 1/1 kivett beépítetlen terület
44. PÉCS 4946 1/1 kivett kórház 8 intézményi épület
45. PÉCS 4956 1/1 kivett kórház
46. PÉCS 5094 1/1 kivett beépítetlen terület
47. PÉCS 5096 1/1 kivett közterület
48. PÉCS 5104/2 1/1 kivett út
49. PÉCS 5105 1/1 kivett egyetem, 11 épület, lakóház, gazdasági épület, medence
50. PÉCS 5116/1 1/1 kivett lakóház, udvar, 3 intézményi épület, 3 gazdasági épület
51. PÉCS 17459 1/1 kivett kórház
52. PÉCS 17578 1/1 kivett lakóház, udvar
53. PÉCS 17579 1/1 kivett iskola
54. PÉCS 18366 1/1 kivett könyvtár
55. PÉCS 18367 1/1 kivett könyvtár
56. PÉCS 18375 1/1 kivett középiskola
57. PÉCS 18379 1/1 kivett könyvtár, udvar
58. PÉCS 18380 1/1 kivett könyvtár, 2 épület, udvar
59. PÉCS 18382 1/1 kivett könyvtár
60. PÉCS 18573 1/1 kivett kórház
61. PÉCS 18616/1 1/1 kivett főiskola
62. PÉCS 19119 1/1 kivett egyetem
63. PÉCS 19132/2 1/1 kivett kollégium
64. PÉCS 19133 1/1 kivett kollégium, udvar és irodaház
65. PÉCS 19904/1 1/1 kivett kórház és 19 épület
66. PÉCS 20958 1/1 kivett általános iskola
67. PÉCS 40680 1/1 kivett kollégium
68. PÉCS 40681 1/1 kivett beépítetlen terület
69. PÉCS 40712/1 1/1 kivett épület, udvar
70. PÉCS 50849 1/1 kivett saját használatú út
71. PÉCS 53271/2 1/1 kivett saját használatú út
72. SZEKSZÁRD 2476/2 1/1 kivett főiskola
73. SZEKSZÁRD 2723 1/1 kivett gyakorló óvoda
74. SZEKSZÁRD 2835 1/1 kivett iskola, kollégium, tornacsarnok, udvar
75. SZEKSZÁRD 3953 1/1 kivett főiskola „E” épület
76. SZOMBATHELY 5420 1/1 kivett főiskola
77. SZOMBATHELY 5622 1/1 kivett kollégium
78. ZALAEGERSZEG 4983/2 1/1 kivett egyetem
79. ZALAEGERSZEG 4983/34 1/1 kivett iskola