Hatály: határozatlan - Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi XXVII. törvény

az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi Megállapodás módosításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. § és az 1. melléklet a Megállapodás 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Megállapodás, valamint a 2. §, a 3. § és az 1. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. § E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter gondoskodik.

6. § A Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodásnak a Megállapodással egységes szerkezetbe foglalt, hiteles magyar nyelvű szövegének közzétételéről a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2021. évi XXVII. törvényhez

MEGÁLLAPODÁS
A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG, A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG, A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG, AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG, A LETT KÖZTÁRSASÁG, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG, A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG, MAGYARORSZÁG, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG, A HOLLAND KIRÁLYSÁG, AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG, A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG, A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG, ROMÁNIA, A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG, A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÉS A FINN KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI, AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAPBA FIZETENDŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK AZ ALAPBA VALÓ ÁTUTALÁSÁRÓL ÉS KÖZÖS FELHASZNÁLÁSÚVÁ TÉTELÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

PREAMBULUM

A SZERZŐDŐ FELEK: a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Horvát Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, Magyarország, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Finn Köztársaság (a továbbiakban: az aláírók);

EMLÉKEZTETVE az eurócsoporti és az ECOFIN minisztereknek az Egységes Szanálási Mechanizmust kiegészítő védőhálóról szóló, 2013. december 18-i nyilatkozatára egy legkésőbb tíz éven belül teljes mértékben működőképes közös védőháló kialakítására irányuló kötelezettségvállalásra vonatkozóan;

EMLÉKEZTETVE TOVÁBBÁ arra, hogy az euróövezeti csúcstalálkozó 2018. december 14-i, a nem euróövezeti tagállamokat is magában foglaló formációban tartott ülésén azon tagállamok állam-, illetve kormányfői, amelyek pénzneme az euró, a gazdasági és monetáris unió megerősítése érdekében átfogó csomagot hagytak jóvá, beleértve az Egységes Szanálási Alap (a továbbiakban: az Alap) közös védőhálójának működési keretét is. E működési keret értelmében, az intézmények és az illetékes hatóságok 2020. évi kockázatcsökkentési értékelésén alapuló politikai döntés nyomán még az átmeneti időszak lejárta előtt sor kerülne a közös védőháló bevezetésére az Egységes Szanálási Alapba fizetendő hozzájárulásoknak az Alapba való átutalásáról és közös felhasználásúvá tételéről szóló megállapodás korlátozott módosítása révén, feltéve, hogy kellő előrelépés történt a kockázatcsökkentés terén. Emellett a kockázatcsökkentési követelmények arányosak lennének a közös védőháló átmeneti időszakbeli ambíciószintjével, a végső állapotbeli ambíciószinthez viszonyítva;

ELISMERVE, hogy amennyiben a közös védőháló bevezetésére még azelőtt sor kerül, hogy lejárna az átmeneti időszak, amelynek során az Alapba fizetendő előzetes hozzájárulásokat fokozatosan közös felhasználásúvá tett különböző részalapok között osztják el, a rendkívüli utólagos hozzájárulások hasonló módon történő közös felhasználásúvá tétele megkönnyítené a zökkenőmentes átmenetet a részalapokra osztott Alapról egy teljes mértékben közös felhasználású Alapra;

EMLÉKEZTETVE TOVÁBBÁ arra, hogy az eurócsoport 2019. december 4-i, a nem euróövezeti tagállamokat is magában foglaló formációban tartott ülésén a pénzügyminiszterek jóváhagyták az Alapba fizetendő rendkívüli utólagos hozzájárulások közös felhasználásúvá tételének technikai módozatait;

EMLÉKEZTETVE TOVÁBBÁ arra, hogy ez a módosító megállapodás nem alkalmazható mindaddig, amíg az egységes felügyeleti mechanizmusban és az Egységes Szanálási Mechanizmusban részt vevő valamennyi szerződő fél meg nem állapította, hogy kellő előrelépés történt a kockázatcsökkentés terén az Egységes Szanálási Alap közös védőhálójának működési keretében említettek szerint, amelyet a nem euróövezeti tagállamokat is magában foglaló formációban tartott, 2018. december 14-i euróövezeti csúcstalálkozón hagytak jóvá azon tagállamok állam-, illetve kormányfői, amelyek pénzneme az euró, és amíg hatályba nem lépett az Európai Stabilitási Mechanizmus Kormányzótanácsának a védőháló biztosításáról szóló határozata;

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. CIKK

Az Egységes Szanálási Alapba fizetendő hozzájárulásoknak az Alapba való átutalásáról és közös felhasználásúvá tételéről szóló megállapodás módosításai

Az Egységes Szanálási Alapba fizetendő hozzájárulásoknak az Alapba való átutalásáról és közös felhasználásúvá tételéről szóló megállapodás a következőképpen módosul:

1. Az 5. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a) a d) és az e) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d) Negyedik lépésben, és a Testület e) pontban említett hatáskörének sérelme nélkül - amennyiben a c) pontban említett pénzügyi eszközök nem elegendőek az adott szanálási intézkedés költségeinek fedezéséhez - a szerződő felek a területükön engedélyezett intézményektől származó, az SRM-rendelet 71. cikkében meghatározott kritériumoknak megfelelően beszedett, rendkívüli utólagos hozzájárulásokat utalnak át az Alap részére a következők szerint:

− első lépésben az a) pontban említett érintett szerződő felek vagy határokon átnyúló tevékenységű csoport szanálása esetén azok az érintett szerződő felek, amelyek a területükön engedélyezett szervezetek szanálásához kapcsolódóan nem bocsátottak rendelkezésre elegendő pénzügyi eszközt az a)-c) pont szerint, rendkívüli utólagos hozzájárulásokat utalnak át az Alap részére a területükön engedélyezett intézményektől az SRM-rendelet 71. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban rendkívüli utólagos hozzájárulásként beszedhető legmagasabb összeg és az alkalmazandó százalék szorzataként kiszámított összeg (a továbbiakban: a maximális összeg) erejéig. E franciabekezdés alkalmazásában a százalékos arányt a szanálási rendszer hatálybalépésének időpontja alapján kell meghatározni. E franciabekezdés alkalmazásának kezdőnapjától és annak a naptári negyedévnek a hátralevő részében, amelyre az említett időpont esik, 30%. A százalékos arány negyedévente csökken a következők szerint kiszámított mennyiséggel: 30 százalékpont osztva az átmeneti időszakból hátralevő naptári negyedévek számával, beleértve azt a negyedévet is, amelyre e franciabekezdés alkalmazásának a kezdőnapja esik. E franciabekezdés alkalmazásában az ugyanazon évben már beszedett és az ezen franciabekezdés alapján ugyanazon évben a korábbi szanálási intézkedésekkel kapcsolatban még beszedendő rendkívüli utólagos hozzájárulások összegét le kell vonni a maximális összegből;

− második lépésben - amennyiben az első franciabekezdés alapján rendelkezésre álló pénzügyi eszközök nem elegendőek - az összes szerződő fél az adott szanálási intézkedés költségeiből fennmaradó rész fedezéséhez szükséges rendkívüli utólagos hozzájárulásokat utal át az Alap részére, a területükön engedélyezett intézményektől az SRM-rendelet 71. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban rendkívüli utólagos hozzájárulásként beszedhető legmagasabb összeg és azon százalék szorzataként kiszámított összeg (a továbbiakban: a közös felhasználásúvá tett maximális összeg) erejéig, amely 100% mínusz az első bekezdéssel összhangban alkalmazott százaléknak felel meg. E franciabekezdés alkalmazásában az ugyanazon évben már beszedett és az ezen franciabekezdés alapján ugyanazon évben a korábbi szanálási intézkedésekkel kapcsolatban még beszedendő rendkívüli utólagos hozzájárulások összegét le kell vonni a közös felhasználásúvá tett maximális összegből.

e) Ha a c) pontban említett pénzügyi eszközök nem elegendőek az adott szanálási intézkedés költségeinek fedezéséhez, és amennyiben a d) pontban említett rendkívüli utólagos hozzájárulások nem férhetők hozzá azonnal - többek között az érintett intézmények stabilitásával összefüggő okokból is -, a Testület gyakorolhatja az Alap számára történő hitelfelvétel vagy más támogatási formák igénybevételére vonatkozó hatáskörét az SRM-rendelet 73. és 74. cikkének megfelelően, vagy a részalapok közötti ideiglenes átutalások végzésére vonatkozó hatáskörét ezen Megállapodás 7. cikkének megfelelően.

Amennyiben a Testület úgy dönt, hogy gyakorolja az e pont első albekezdésében említett hatáskörét, a szerződő felek e pont harmadik albekezdésének sérelme nélkül a rendkívüli utólagos hozzájárulásokat a d) pont első és második franciabekezdésével összhangban a futamidő során és a teljes összeg visszafizetéséig átutalják az Alapba, a hitel vagy egyéb támogatás, illetve a részalapok közötti ideiglenes átutalás visszafizetése céljára. A kétségek elkerülése érdekében a futamidő során végig a d) ponttal összhangban meghatározott ugyanazon releváns százalékot kell alkalmazni.

Az átmeneti időszak alatt hatályba lépett, adott szanálási rendszer esetében a következőket kell alkalmazni:

− az adott szanálási intézkedés tekintetében az érintett szerződő felek által i. a d) pont első franciabekezdése szerint és ii. a d) pont első franciabekezdésével összhangban alkalmazott ezen e) pont szerint átutalandó rendkívüli utólagos hozzájárulások és a korábbi szanálási intézkedések tekintetében még átutalandó rendkívüli utólagos hozzájárulások összege nem haladhatja meg a maximális összeg háromszorosát,

− ezt követően, az adott szanálási intézkedés tekintetében a szerződő felek által i. a d) pont második franciabekezdése szerint és ii. a d) pont második franciabekezdésével összhangban alkalmazott ezen e) pont szerint átutalandó rendkívüli utólagos hozzájárulások és a korábbi szanálási intézkedések tekintetében még átutalandó rendkívüli utólagos hozzájárulások összege nem haladhatja meg az adott szanálási rendszer hatálybalépésének napján befizetett összes előzetes hozzájárulások összegét, kivéve azokat, amelyek az Alapból folyósított korábbi kifizetésekkel összefüggésben merültek fel (az Alap tényleges szintje, az esetleges kifizetésektől eltekintve).”;

b) a következő pont kerül beillesztésre:

„f) Ha az e) pontban említett pénzügyi eszközök nem elegendőek egy adott szanálási intézkedés költségeinek fedezésére, az érintett szerződő felek a futamidő alatt és a teljes összeg visszafizetéséig rendkívüli utólagos hozzájárulásokat utalnak át, amelyek továbbra is beszedhetők a területükön engedélyezett intézményektől az SRM-rendelet 71. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban meghatározott határokon belül, a Testület által az SRM-rendelet 73. és 74. cikkével összhangban esetlegesen felvett hitelek vagy egyéb támogatási formák visszafizetése céljából.”;

(2) A 7. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az 5. cikk (1) bekezdésének a)-d) pontjában meghatározott kötelezettségek sérelme nélkül, a szanálásban érintett szerződő felek az átmeneti időszak alatt kérelmezhetik a Testülettől azt, hogy ideiglenesen igénybe vehessék az Alap részalapjaiban rendelkezésre álló pénzügyi eszközöknek azt a részét, amelyet még nem tettek közös felhasználásúvá és a többi szerződő fél részalapjaihoz tartozik. Ebben az esetben az 5. cikk (1) bekezdésének e) pontja alkalmazandó.”

2. CIKK

Letétbe helyezés

Ezt a módosító megállapodást az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságánál (a továbbiakban: a letéteményes) kell letétbe helyezni, amely hiteles másolatokat küld valamennyi aláírónak.

3. CIKK

Egységes szerkezetbe foglalás

A letéteményes elkészíti az Egységes Szanálási Alapba fizetendő hozzájárulásoknak az Alapba való átutalásáról és közös felhasználásúvá tételéről szóló megállapodás egységes szerkezetbe foglalt változatát, és közli azt valamennyi aláíróval.

4. CIKK

Megerősítés, jóváhagyás vagy elfogadás

(1) E módosító megállapodást az aláíróknak meg kell erősíteniük, jóvá kell hagyniuk vagy el kell fogadniuk. A megerősítő, jóváhagyó vagy elfogadási okiratokat letétbe kell helyezni a letéteményesnél.

(2) A letéteményes értesíti a többi aláírót az egyes letétbe helyezésekről és azok időpontjáról.

5. CIKK

Hatálybalépés, alkalmazás és csatlakozás

(1) Ez a módosító megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor az egységes felügyeleti mechanizmusban és az Egységes Szanálási Mechanizmusban részt vevő valamennyi aláíró letétbe helyezte a megerősítő, jóváhagyó vagy elfogadási okiratát. A (2) bekezdés sérelme nélkül, a módosító megállapodást a hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

(2) Amennyiben ez a módosító megállapodás az (1) bekezdéssel összhangban hatályba lépett, és kivéve, ha az alábbiakban meghatározott feltételek a hatálybalépést megelőzően teljesülnek, e módosító megállapodást az azon napot követő naptól kell alkalmazni, amikor a következő feltételek teljesültek:

a) az egységes felügyeleti mechanizmusban és az Egységes Szanálási Mechanizmusban részt vevő szerződő felek - az intézmények és az illetékes hatóságok 2020. évi értékelése alapján - megállapították, hogy kellő előrelépés történt a kockázatcsökkentés terén az Egységes Szanálási Alap közös védőhálójának működési keretében említettek szerint, amelyet a nem euróövezeti tagállamokat is magában foglaló formációban tartott, 2018. december 14-i euróövezeti csúcstalálkozón hagytak jóvá azon tagállamok állam-, illetve kormányfői, amelyek pénzneme az euró; és

b) az Európai Stabilitási Mechanizmus kormányzótanácsának az Európai Stabilitási Mechanizmus létrehozásáról szóló szerződés 18a. cikkének (1) bekezdése szerinti, a védőháló biztosításáról szóló határozata hatályba lépett.

(3) A módosító megállapodáshoz - hatálybalépése előtt - a 13. cikkel összhangban csatlakozhatnak az Európai Unió azon tagállamai, amelyek csatlakoznak az Egységes Szanálási Alapba fizetendő hozzájárulásoknak az Alapba való átutalásáról és közös felhasználásúvá tételéről szóló megállapodáshoz.

Az Egységes Szanálási Alapba fizetendő hozzájárulásoknak az Alapba való átutalásáról és közös felhasználásúvá tételéről szóló megállapodás 13. cikkét az ezen módosító megállapodáshoz való csatlakozásra is alkalmazni kell.

A csatlakozó tagállamnak az ezen módosító megállapodáshoz való csatlakozás iránti kérelmével egyidejűleg be kell nyújtania az Egységes Szanálási Alapba fizetendő hozzájárulásoknak az Alapba való átutalásáról és közös felhasználásúvá tételéről szóló megállapodáshoz való csatlakozás iránti kérelmét. A csatlakozás mind az Egységes Szanálási Alapba fizetendő hozzájárulásoknak az Alapba való átutalásáról és közös felhasználásúvá tételéről szóló megállapodásra, mind az ezen módosító megállapodásra vonatkozó csatlakozási okiratok egyidejű letétbe helyezésével lép hatályba.

Készült egyetlen eredeti példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, valamint szlovén nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.


  Vissza az oldal tetejére