A jogszabály mai napon ( 2022.08.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

35/2021. (X. 12.) AM rendelet

a HORECA szektorban és a borturizmusban érintett bortermelők részére 2021-ben nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 8. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. átmeneti támogatás: az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülő és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01. számú európai bizottsági közlemény 3.1. pontja szerinti támogatás;

2. bortermelést végző vállalkozás: az ültetvényhasználó által a 2020/2021. borpiaci évben használt árutermő szőlőültetvény területről származó szőlő feldolgozását és az abból előállított bor forgalmazását végző vállalkozás;

3. HORECA szervezet: az 1. mellékletben felsorolt tevékenységek valamelyikét tényleges főtevékenységként végző szervezet;

4. kapcsolt vállalkozás: a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § i) pontja szerinti vállalkozás;

5. külpiaci HORECA szervezet: a Magyarország területén kívül működő, az 1. melléklet „A” oszlopában felsorolt tevékenységek valamelyikét végző szervezet;

6. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése szerinti vállalkozás;

7. referenciaév: a kérelmező által a 2018/2019. vagy a 2019/2020. borpiaci évek közül kiválasztott, a kérelmen megjelölt borpiaci év;

8. ültetvényhasználó: az a bortermelést végző vállalkozás, a bortermelést végző vállalkozás természetes személy tagja, a bortermelést végző vállalkozás természetes személy tagjának közeli hozzátartozója vagy a bortermelést végző vállalkozással kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő vállalkozás, aki vagy amely az e rendelet szerinti átmeneti támogatási kérelemben megjelölt - a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 1. § 2. pontja szerinti - árutermő szőlőültetvény területen szőlőtermelést végez.

2. Az átmeneti támogatás formája és keretösszege

2. § (1) Az átmeneti támogatás formája egyszeri vissza nem térítendő támogatás.

(2) Az átmeneti támogatás keretösszege 1 500 000 000 forint.

3. Az átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételei és mértéke

3. § (1) Átmeneti támogatás kérelmezője (a továbbiakban: kérelmező) az a bortermelést végző vállalkozás lehet, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásbavételi kötelezettségének eleget tett, és a 2007. évi XVII. törvény 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel;

b) az átmeneti támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás alatt,

bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek,

bc) vállalja, hogy a bortermelő tevékenységét legalább 2021. december 31-éig fenntartja, és

bd) - kisüzemi bortermelő kérelmező kivételével - rendelkezik az üzemeltetési hely tekintetében adóraktári engedéllyel vagy egyszerűsített adóraktári engedéllyel;

c) az átmeneti támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ca) arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, vagy

cb) arról, hogy az átmeneti támogatás odaítélésekor nem áll fizetésképtelenségi eljárás alatt, és nem részesült az Iránymutatás a nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásról szóló, 2014. július 31-i 2014/C 246/01. számú bizottsági közlemény szerinti megmentési támogatásban vagy szerkezetátalakítási támogatásban,

cc) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről, euróban kifejezve,

cd) arról, hogy vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,

ce) a kapcsolt vállalkozás adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító),

cf) arról, hogy az átmeneti támogatási kérelem benyújtásának éve, valamint az azt megelőző öt év tekintetében a borászati hatóság a borászati üzemet nem zárta be, vagy működését nem függesztette fel,

cg) a referenciaévben HORECA szervezet, légi személyszállítást végző személy, nemzetközi repülőtér területén működő kiskereskedelmi egység, Magyarország területén kiszerelt, külpiaci HORECA szervezet vagy közvetlenül a fogyasztók részére értékesített borászati termékek mennyiségéről és a referenciaévben értékesített teljes borászati termék mennyiségéről (hektoliterben kifejezve, két tizedesjegy pontossággal, a matematikai kerekítés szabályait alkalmazva),

ch) a b) pontban foglaltakról és

ci) arról, hogy a 2018/2019. vagy a 2019/2020. borpiaci évet választja referenciaévként;

d) által a 2018/2019-2020/2021. borpiaci évek átlagában a bor előállításához felhasznált szőlő mennyiségének több mint 50%-át az ültetvényhasználó termelte meg; és

e) a referenciaévben az általa előállított termék legalább 20%-át HORECA szervezet, légi személyszállítást végző személy, nemzetközi repülőtér területén működő kiskereskedelmi egység, Magyarország területén kiszerelt, külpiaci HORECA szervezet vagy közvetlenül a fogyasztó részére értékesítette.

(2) E rendelet vonatkozásában a HORECA szervezet, a légi személyszállítást végző személy, a nemzetközi repülőtér területén működő kiskereskedelmi egység és a Magyarország területén kiszerelt, külpiaci HORECA szervezet részére történő értékesítésnek számít az ezen szervezetek részére közvetítőn keresztül történő termékértékesítés is. Ebben az esetben az értékesítés borpiaci éve a kérelmezőtől történő kitárolás szerinti borpiaci év.

(3) Az átmeneti támogatás alapja azon támogatható terület nagysága,

a) amelyre valamennyi ültetvényhasználó beleegyező nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy az a támogatás alapjául szolgálhat,

b) amelynek terméséről az ültetvényhasználó a 2020/2021. borpiaci évben szüreti jelentést nyújtott be, és

c) amelynek teljes terméséből a kérelmező a 2020/2021. borpiaci évben bort állított elő.

(4) Egy kérelmező legfeljebb harminc hektár támogatható terület után nyújthat be átmeneti támogatási kérelmet.

(5) Az egy hektár területre jutó átmeneti támogatás összege a kérelmező által a referenciaévben HORECA szervezet, légi személyszállítást végző személy, nemzetközi repülőtér területén működő kiskereskedelmi egység, Magyarország területén kiszerelt, külpiaci HORECA szervezet vagy közvetlenül a fogyasztó részére értékesített borászati termékek mennyiségének és a referenciaévben értékesített teljes borászati termék mennyiségének hányadosa, a (7) bekezdésben foglalt kivétellel, 450 000 forinttal szorozva.

(6) Ha a kérelmező legkorábban 2018. augusztus 1-jén nyújtott be első borászati termék származási bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet, akkor átmeneti támogatás iránti kérelmében kérheti az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feltétel alkalmazásának mellőzését.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott esetben az (1) bekezdés cg) és ci) pontjában foglalt nyilatkozattétel nem szükséges.

(8) A (6) bekezdésben meghatározott esetben, az (5) bekezdéstől eltérően, a támogatás összege hektáronként 90 000 forint.

4. Az átmeneti támogatási kérelem

4. § (1) Az átmeneti támogatási kérelem 2021. október 18. és 2021. október 26. között a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető - az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben foglaltaknak megfelelően - ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár) a Kincstár által közzétett közleményben foglaltak szerint.

(2) Egy kérelmező egy átmeneti támogatási kérelmet nyújthat be.

(3) Az átmeneti támogatási kérelem tartalmazza a kérelmező

a) ügyfél-azonosítóját,

b) a 2020/2021. borpiaci évben használt, a gazdasági aktát vezető hegybíró által az (5) bekezdés szerint igazolt, a 3. § (3) bekezdése szerinti árutermő szőlőültetvény területének nagyságát (hektárban kifejezve, négy tizedesjegy pontossággal),

c) a gazdasági aktát vezető hegybíró által az (5) bekezdés szerint igazoltan annak tényét, hogy a kérelmező 2018. augusztus 1-jét megelőzően vagy legkorábban 2018. augusztus 1-jén kérelmezett először első borászati termék származási bizonyítványt,

d) 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatait és

e) a referenciaév során értékesített borászati termék mennyiségéről szóló, (4) bekezdésben meghatározott adattartalmú kimutatását.

(4) A (3) bekezdés e) pontja szerinti kimutatás az alábbi adatokat tartalmazza:

a) az értékesítési csatorna megnevezése [fogyasztó, HORECA szervezet (Magyarország), külpiaci HORECA szervezet (Magyarország területén kiszerelt borászati termék), nemzetközi repülőtér területén működő kiskereskedelmi egység, légi személyszállítást végző személy],

b) az a) pont szerinti értékesítési csatorna részére értékesített mennyiség (hektoliterben, két tizedesjegy pontossággal),

c) a referenciaévben történő összes értékesített mennyiség, az értékesítési jelentés alapján (hektoliterben, két tizedesjegy pontossággal),

d) a b) pont szerinti összesített mennyiség és a c) pont szerinti mennyiség hányadosa, két tizedesjegy pontossággal (százalékban kifejezve).

(5) Az átmeneti támogatási kérelemhez csatolni kell a 3. § (3) bekezdése szerinti támogatható terület - hektárban, négy tizedesjegy pontossággal kifejezett - nagyságára vonatkozó hegybírói igazolás másolatát, illetve első borászati termék származási bizonyítvány első alkalommal történt kérelmezésének időpontjára vonatkozó igazolás másolatát, ha arra legkorábban 2018. augusztus 1-jén került sor.

(6) Az (5) bekezdés szerinti igazolásokat a gazdasági aktát vezető hegybíró a kérelmező 2021. október 13-a és 2021. október 26-a között benyújtott kérelmére 2021. október 13-a és 2021. október 26-a között állítja ki.

(7) Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és - a felügyeleti eljárás kivételével - a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat is (a továbbiakban együtt: beadvány) az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. Ha a beadvány nem az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül került benyújtásra, akkor a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(8) Ha az eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében a meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(9) Az átmeneti támogatási kérelem a benyújtását követő három napon belül, de legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott határidő végéig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó átmeneti támogatási kérelmet kell elbírálni. Az átmeneti támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

5. A támogatási döntés

5. § (1) A Kincstár az átmeneti támogatás összegét a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg, és legkésőbb 2021. december 31-éig folyósítja a kérelmező részére.

(2) A Kincstár a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó igényt elutasítja.

(3) A forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál a támogatási kérelem benyújtási hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.

(4) Ha a jogos igények együttesen meghaladják a 2. § (2) bekezdése szerinti keretösszeget, akkor a rendelkezésre álló forrást a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények összegének arányos csökkentésével kell felosztani.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülő és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01. számú európai bizottsági közlemény hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

8. § * 

1. melléklet a 35/2021. (X. 12.) AM rendelethez

A HORECA szervezeti tevékenységek listája

A B
1. Tevékenység TEÁOR’08 vagy TESZOR szám
2. vendéglátás TEÁOR’08 és TESZOR 56
3. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése TEÁOR’08 és TESZOR 8230
4. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás TEÁOR’08 és TESZOR 5520
5. egyéb vendéglátás TEÁOR’08 és TESZOR 5629
6. egyéb szálláshely-szolgáltatás TEÁOR’08 és TESZOR 5590
7. szállodai szolgáltatás TEÁOR’08 és TESZOR 5510

  Vissza az oldal tetejére