A jogszabály mai napon ( 2022.01.20. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.VI.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

67/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

a népszámlálás elhalasztásával összefüggő rendelkezésekről * 

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/C. alcímében foglaltakra tekintettel a 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Vhr.) az (1a)-(6) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(1a) *  A számlálóbiztos feladatai:

a) otthoni felkészülés keretében a szükséges alapismeretek, segédanyag elsajátítása és elektronikus vizsga elvégzése;

b) az adatfelvétel kezdete előtt az összeíráshoz szükséges elektronikai eszköz, számlálóbiztosi igazolvány, az összeíráshoz kapcsolódó nyomtatványok és segédanyagok átvétele;

c) a körzet bejárása, körzethez tartozó címek felkeresése, szükség esetén címpontosítás, új címek felvétele, kapcsolatfelvétel az adatszolgáltatóval, tájékoztatás, a kérdőíveknek a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) által előírt módon való kitöltése;

d) folyamatos, ütemes előrehaladás, a címjegyzék vezetése, meghiúsulások dokumentálása a menedzser alkalmazásban, megtagadások, rendkívüli esetek jelentése a felülvizsgálónak, folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval;

e) az adatfelvétel befejezését követően az összeíráshoz szükséges elektronikai eszköz, igazolvány, segédletek, papíralapú jegyzetek leadása.

(2) *  Az internetes önkitöltési módszert választók az adatszolgáltatási kötelezettségüket az erre a célra kialakított internetes felületre a hozzájuk eljuttatott, Vhr. 5. § (1) bekezdése szerinti egyedi azonosítóval belépve, az ott elérhető kérdőív kitöltésével 2022. október 16-ig teljesíthetik. Az adatszolgáltatás akkor teljesül, ha az adatok a fogadóközpontba 2022. október 16. napjáig beérkeznek, és az adatok beérkezését a fogadóközpont elektronikusan visszaigazolja.

(3) Amennyiben az internetes önkitöltési módszert választók adatszolgáltatási kötelezettségüket 2022. október 16-ig nem teljesítik, az adatfelvételt legkésőbb 2022. november 20-ig interjús módszerrel kell végrehajtani.

(3a) *  Előre nem látható körülmény által indokolt esetben - a KSH döntése alapján - teljesültnek kell tekinteni a 2022. október 16-a után a KSH által meghatározott időszakban, de legfeljebb 2022. november 20-ig történt internetes önkitöltéssel teljesített adatszolgáltatást is. Előre nem látható körülménynek kell tekinteni különösen az internetes önkitöltés megvalósulását akadályozó bármilyen külső körülményt.

(4) Azon adatszolgáltató, aki 2022. november 20-ig egyik, a (2) vagy (3) bekezdésben meghatározott válaszadási módon sem teljesítette adatszolgáltatási kötelezettségét, az - a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott személyek kivételével - a 2022. november 28-ig terjedő pótösszeírási időszakban a területileg illetékes helyi népszámlálási felelősnél jelentkezve tehet eleget.

(5) Az Vhr. 1. mellékletétől eltérően a helyi népszámlálási felelős segítőinek számát a KSH Helységnévtár 2021. évi kiadása alapján kell megállapítani.

(5a) *  A Vhr. 2. mellékletében foglalt táblázat 1.5. sorában a „B Adattartalom” oszlopban az előző tényleges lakóhely adattartalma kiegészül Magyarország esetén a közterület és házszám adattal.

(6) *  A Vhr. 3. melléklete helyett a népszámlálás települési munkáiban részt vevők feladatainak díjtételei és normatívái kalkulációjánál az 1. melléklet alkalmazandó.

2. § * 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 67/2021. (II. 19.) Korm. rendelethez * 

1. A 2022. évi népszámlálás települési munkáiban részt vevők feladatainak díjtételei és normatívái

A B C D
1. Megnevezés Egység Díjtétel[1]  * ,
normatíva (Ft)
2. 1. Helyi népszámlálási felelős segítőinek munkadíja
3. 1.1. 50 000 lakos felett Koordinátor, referens 1 225 000
4. 1.2. 20 000 - 50 000 lakosig Koordinátor, referens 1 050 000
5. 1.3. 10 000 - 19 999 lakosig Koordinátor 875 000
6. 1.4. 5 000 - 9 999 lakosig Koordinátor 700 000
7. 2. Számlálóbiztosi munkadíj tételenként
8. 2.1. Kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás
9. 2.1.1. Fővárosi kerület, megyei jogú város, külterület Cím 350
10. 2.1.2. Többi település Cím 300
11. 2.2. Lakás, lakott üdülő, lakott egyéb lakóegység, intézet
12. 2.2.1. Fővárosi kerület, megyei jogú város, külterület Összeírás körébe tartozó cím 380
13. 2.2.2. Többi település Összeírás körébe tartozó cím 300
14. 2.3. Személy
15. 2.3.1. Fővárosi kerület, megyei jogú város, külterület Összeírt személy 730
16. 2.3.2. Többi település Összeírt személy 620
17. 2.4. Egyéb szervezés
18. 2.4.1. Fővárosi kerület, megyei jogú város, külterület Cím 920
19. 2.4.2. Többi település Cím 770
20. 3. Felülvizsgálói munkadíj Cím 220
21. 4. Számlálóbiztosok, felülvizsgálók felkészülési és kapcsolattartási díja Számlálóbiztos, felülvizsgáló 25 000
22. 5. Dologi kiadások fedezete[2]
23. 5.1. 150 000 lakos felett Jegyzőség 1 850 000
24. 5.2. 100 000 - 150 000 lakosig Jegyzőség 1 600 000
25. 5.3. 50 000 - 99 999 lakosig Jegyzőség 1 350 000
26. 5.4. 20 000 - 49 999 lakosig Jegyzőség 950 000
27. 5.5. 10 000 - 19 999 lakosig Jegyzőség 660 000
28. 5.6. 5 000 - 9 999 lakosig Jegyzőség 400 000
29. 5.7. 5 000 lakos alatt Jegyzőség 200 000
[1] A személyi juttatások díjtételei nem tartalmazzák a munkaadókat terhelő járulékok összegét.
[2] A Jegyzőség a közös önkormányzati hivatal jegyzőjét is jelenti.

  Vissza az oldal tetejére