A jogszabály mai napon ( 2023.03.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi LXXI. törvény

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 2014. március 28-án kelt megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 2014. március 28-án kelt megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Jegyzőkönyv hiteles orosz nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet a Jegyzőkönyv 9. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Jegyzőkönyv, a 2. § és a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) A 2014. évi XXIV. törvénnyel kihirdetett, az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás és a Jegyzőkönyv egységes szerkezetbe foglalt szövegének közzétételéről a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszter gondoskodik.

5. § *  Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2021. évi LXXI. törvényhez

JEGYZŐKÖNYV
a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 2014. március 28-án kelt megállapodás módosításáról

Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya (a továbbiakban: a „Felek”),

tekintettel a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 2014. március 28-án kelt megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 12. cikkére,

a két ország között meglevő baráti viszony továbbfejlesztése és erősítése céljából,

az alábbiakban állapodott meg:

1. cikk

A Megállapodás 2. cikk 1. bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Hitelt a Magyar Fél 2014-2030 között használja fel.”

A Megállapodás 2. cikk 5. bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. Minden soron következő éves költségvetési időszak előtt legalább hat hónappal a Felek kötelesek megállapodni az adott időszakban felhasználandó Hitel összegéről. A Magyar Fél az adott költségvetési évben felhasználandó Hitel megállapodás szerinti összegét csökkentheti, amennyiben az erre vonatkozó, a Magyarország Pénzügyminisztériuma által kiállított tájékoztatást az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma legkésőbb a tárgyév július 1-jéig kézhez veszi. A Magyar Fél az Orosz Fél részére az adott éves költségvetési időszakban fel nem használt Hitel egyeztetett összegének 0,25%-át rendelkezésre tartási díjként köteles megfizetni. Amennyiben a Hitel megállapodás szerinti összegének csökkentésére e bekezdésnek megfelelően sor került, a Hitel ily módon csökkentett összegét kell figyelembe venni a rendelkezésre tartási díj kiszámítása során. Ezt a kifizetést legkésőbb a soron következő éves költségvetési időszak első negyedévében kell teljesíteni.”

A Megállapodás 2. cikke a következő 6. bekezdéssel egészül ki:

„6. Az 5. bekezdés szerinti kifizetéseket euróban vagy a Magyarország Pénzügyminisztériuma és az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma közötti kölcsönös egyetértés alapján meghatározott pénznemben kell teljesíteni. E kifizetéseket az Orosz Fél nem téríti vissza.”.

2. cikk

A Megállapodás 3. cikke helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. cikk

A Hitel keretében felvett kölcsön egyenlegének visszafizetése

A Magyar Fél 16 éven keresztül minden év március 15-én és szeptember 15-én fizeti vissza a Hitel ténylegesen felhasznált összegét, azzal, hogy az első részlet a paksi atomerőmű 5. és 6. erőműblokkja üzembe helyezésének dátumát követő, ahhoz legközelebb eső március 15-én vagy szeptember 15-én, de legkésőbb 2031. március 15-én esedékes.

A fizetési összegek az alábbiak:

− a visszafizetés első 2 évében - a Hitel ténylegesen felhasznált összegének 10%-a, 4 egyenlő összegű részletben;

− a visszafizetés második 7 évében - a Hitel ténylegesen felhasznált összegének 40%-a, 14 egyenlő összegű részletben;

− a visszafizetés utolsó 7 évében - a Hitel ténylegesen felhasznált összegének 50%-a, 14 egyenlő összegű részletben.”

3. cikk

A Megállapodás 4. cikk 1. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Magyar Fél a Hitel keretében felvett kölcsön egyenlege után az alábbiakban meghatározott mértékű kamatot fizet:

− 2026. március 15-éig (e napot bele nem értve) évi 3,95%;

− 2032. szeptember 15-éig (e napot bele nem értve) évi 4,50%;

− 2039. szeptember 15-éig (e napot bele nem értve) évi 4,80%;

− a tőketörlesztés utolsó napjáig (e napot is beleértve) évi 4,95%.”

4. cikk

A Megállapodás teljes szövegében

- az Orosz Fél által meghatalmazott pénzügyi intézmény / Orosz Fél Ügynöke neve „Állami Fejlesztési Társaság „VEB.RF””;

- a „Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériuma” kifejezés helyébe a „Magyarország Pénzügyminisztériuma”

kifejezés lép.

5. cikk

A Megállapodás 8. cikk 4. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. A Magyar és Orosz Kijelölt Szervezetek a Szerződést a jelen Megállapodás 9. cikkében említett, a Felek által Meghatalmazott Testületekkel történő írásbeli egyeztetés alapján módosítják.

Magyarország Pénzügyminisztériuma az e cikk 2. bekezdésében meghatározott eljárás szerint adja ki a Szerződés módosításának finanszírozására vonatkozó hivatalos bejelentést és küldi meg azt az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériumának.

Az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma az e cikk 3. bekezdésében meghatározott eljárás szerint adja ki a Szerződés módosításának finanszírozására vonatkozó jóváhagyását vagy elutasítását.”

6. cikk

A Megállapodás jelen Jegyzőkönyvvel nem módosított rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. Jelen Jegyzőkönyv 1-5. cikkének rendelkezései a Megállapodás szerves részét képezik.

7. cikk

A Magyar Fél legkésőbb 2021. április 30-ig visszafizeti a Megállapodás alapján 2021. április 1-i állapot szerint fennálló, 72 722 400,00 euro összegű tőketartozását és az ezen összegre a visszafizetés napjáig bezárólag felhalmozódott kamatokat.

8. cikk

Jelen Jegyzőkönyv aláírását követő 60 naptári napon belül a Feleknek a Megállapodás 7. cikkében említett Ügynökei módosítják a Megállapodás szerint megkötött, az elszámolás és fizetések teljesítéséről szóló megállapodást annak érdekében, hogy az megfeleljen a jelen Jegyzőkönyvben foglaltaknak.

9. cikk

Jelen Jegyzőkönyv a diplomáciai csatornákon keresztül érkezett azon utolsó írásos tájékoztatás kézhezvételét követő harmincadik (30.) napon lép hatályba, amelyben a Felek értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges hazai eljárásoknak. Magyarország vonatkozásában a „hazai” úgy értendő, hogy Magyarországra vagy Magyarországon kötelező, és az Oroszországi Föderáció vonatkozásában a „hazai” az Oroszországi Föderációra vagy az Oroszországi Föderációban kötelező.

Jelen Jegyzőkönyv és a Megállapodás hatályban marad a Felek jelen Jegyzőkönyvbe és a Megállapodásba foglalt összes kötelezettségének teljesítéséig. Jelen Jegyzőkönyv és a Megállapodás megszűnésének időpontját a Felek diplomáciai csatornán keresztül történő írásbeli jegyzékváltásban határozzák meg.

Készült Budapesten / Moszkvában, 2021. május 7-én két eredeti példányban, magyar és orosz nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

Magyarország Kormánya részéről Az Oroszországi Föderáció Kormánya részéről

2. melléklet a 2021. évi LXXI. törvényhez

ПРОТОКОЛ
о внесении изменений в Соглашение между Правительством Венгрии и Правительством Российской Федерации о предоставлении Правительству Венгрии государственного кредита для финансирования строительства атомной электростанции на территории Венгрии от 28 марта 2014 года

Правительство Венгрии и Правительство Российской Федерации, именуемые в дальнейшем Сторонами,

в соответствии со статьей 12 Соглашения между Правительством Венгрии и Правительством Российской Федерации о предоставлении Правительству Венгрии государственного кредита для финансирования строительства атомной электростанции на территории Венгрии от 28 марта 2014 года (далее - Соглашение) и

в целях дальнейшего развития и укрепления дружественных отношений, существующих между двумя странами,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

В статье 2 Соглашения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

„1. Кредит используется Венгерской Стороной в 2014-2030 годах.”;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

„5. Не позднее 6 месяцев до начала нового годового бюджетного периода Стороны согласовывают сумму кредита, которая подлежит использованию в течение указанного периода. Венгерская Сторона вправе уменьшить ранее согласованную Сторонами сумму использования кредита в текущем году при условии, что соответствующее уведомление от Министерства финансов Венгрии получено Министерством финансов Российской Федерации не позднее 1 июля текущего года.

Венгерская Сторона осуществляет в пользу Российской Стороны выплату комиссии в размере 0,25 процента не использованной Венгерской Стороной в течение истекшего годового бюджетного периода суммы кредита, ранее согласованной Сторонами. Если ранее согласованная сумма кредита была уменьшена в соответствии с условиями настоящего пункта, то при расчете суммы комиссии учитывается уменьшенная сумма кредита. Указанный платеж осуществляется Венгерской Стороной в течение первого квартала следующего годового бюджетного периода.”;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

„6. Платежи, предусмотренные пунктом 5 настоящей статьи, осуществляются в евро или другой валюте по взаимному согласию между Министерством финансов Венгрии и Министерством финансов Российской Федерации и не подлежат возмещению Российской Стороной.”.

Статья 2

Статью 3 Соглашения изложить в следующей редакции:

„Статья 3

Погашение кредита

Венгерская Сторона погашает фактически использованную сумму кредита 15 марта и 15 сентября каждого года в течение 16 лет, причем первый платеж в погашение кредита производится в ближайшую из дат 15 марта или 15 сентября с даты ввода в эксплуатацию энергоблоков № 5 и № 6 атомной электростанции

„Пакш”, но не позднее 15 марта 2031 г.

Объемы платежей определяются следующим образом:

в течение первых 2 лет погашения - 10 процентов фактически использованной суммы кредита 4 равными долями;

в течение следующих 7 лет погашения - 40 процентов фактически использованной суммы кредита 14 равными долями;

в течение последних 7 лет погашения - 50 процентов фактически использованной суммы кредита 14 равными долями.”.

Статья 3

Пункт 1 статьи 4 Соглашения изложить в следующей редакции:

„1. Венгерская Сторона уплачивает проценты по кредиту по ставкам, определенным следующим образом:

3,95 процента годовых до, но не включая 15 марта 2026 г.;

4,5 процента годовых до, но не включая 15 сентября 2032 г.;

4,8 процента годовых до, но не включая 15 сентября 2039 г.;

4,95 процента годовых до и включая дату окончательного погашения основного долга по кредиту.”.

Статья 4

По тексту Соглашения:

слова „государственная корпорация „Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)” в соответствующем падеже заменить словами „государственная корпорация развития „ВЭБ.РФ” в соответствующем падеже;

слова „Министерство экономики Венгрии” в соответствующем падеже заменить словами „Министерство финансов Венгрии” в соответствующем падеже.

Статья 5

Пункт 4 статьи 8 Соглашения изложить в следующей редакции:

„4. Дополнения к контракту заключаются венгерской и российской уполномоченными организациями по письменному согласованию

с уполномоченными органами Сторон, указанными в статье 9 настоящего Соглашения.

Заявления о принятии дополнений к контракту к финансированию составляются Министерством финансов Венгрии в соответствии с процедурами, определенными пунктом 2 настоящей статьи, и направляются в адрес Министерства финансов Российской Федерации.

Подтверждения о принятии дополнений к контракту

к финансированию или отказы в принятии дополнений к контракту

к финансированию составляются Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с процедурами, определенными пунктом 3 настоящей статьи.”.

Статья 6

Положения Соглашения сохраняют юридическую силу и являются обязательными к исполнению в части, не измененной настоящим Протоколом.

Положения статей 1-5 настоящего Протокола являются неотъемлемой частью Соглашения.

Статья 7

Не позднее 30 апреля 2021 г. Венгерская Сторона осуществит погашение текущей задолженности по Соглашению, по состоянию на

1 апреля 2021 г. равной 72722400 евро, и уплату процентов, начисленных на вышеуказанную сумму на дату погашения.

Статья 8

В целях выполнения положений Соглашения и настоящего Протокола агенты Сторон, указанные в статье 7 Соглашения, в течение 60 календарных дней с даты подписания настоящего Протокола заключат дополнение к соглашению о техническом порядке ведения учета и ведения расчетов

в рамках Соглашения.

Статья 9

Настоящий Протокол вступает в силу через 30 дней с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Протокола в силу. В отношении Венгрии внутригосударственные процедуры включают процедуры, применимые для Венгрии или в Венгрии, в отношении Российской Федерации внутригосударственные процедуры включают процедуры, применимые

в Российской Федерации.

Настоящий Протокол и Соглашение действуют до полного выполнения Сторонами всех обязательств по Соглашению и настоящему Протоколу. Дата прекращения действия Соглашения и настоящего Протокола определяется путем обмена письменными уведомлениями Сторон, направленными по дипломатическим каналам.

Совершено в г. Будапеште / г. Москве 7 мая 2021 г. в двух экземплярах, каждый на венгерском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Правительство За Правительство
Венгрии Российской Федерации