A jogszabály mai napon ( 2023.03.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi LXXII. törvény

a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyezmény hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet az Egyezmény 21. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) Az Egyezmény, illetve a 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külgazdasági és külügyminiszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az igazságügyi miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2021. évi LXXII. törvényhez

MAGYARORSZÁG ÉS A TÁDZSIK KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT LÉTREJÖTT EGYEZMÉNY AZ ELÍTÉLT SZEMÉLYEK ÁTSZÁLLÍTÁSÁRÓL

PREAMBULUM

Magyarország és a Tádzsik Köztársaság, a továbbiakban együttesen: „a Felek”,

azt óhajtva, hogy a büntetőjog terén a nemzetközi együttműködést továbbfejlesszék;

tekintettel arra, hogy ennek az együttműködésnek hozzá kell járulnia a megfelelő igazságszolgáltatáshoz és az elítélt személyek társadalmi beilleszkedéséhez;

figyelembe véve, hogy ezek a célok megkívánják, hogy a bűncselekmény elkövetése következtében szabadságuktól megfosztott külföldiek lehetőséget kapjanak büntetésüknek saját társadalmukban való letöltésére;

felismerve, hogy ez a cél a saját országaikba való átszállításukkal érhető el legjobban;

megállapodtak az alábbiakban:

1. cikk

Fogalommeghatározások

A jelen Egyezmény alkalmazásában:

(1) „Elítélés” bármely, a bíróság által bűncselekmény elkövetése miatt határozott vagy határozatlan időre kiszabott, szabadságelvonással járó jogerős büntetés vagy intézkedés;

(2) „Ítélet” az elítélést kimondó bírósági döntés vagy határozat;

(3) „Ítélkező Fél” az a Fél, amely az átszállítható vagy átszállított személyt elítélte;

(4) „Végrehajtó Fél” az a Fél, amelyhez az elítélt személyt büntetése letöltése céljából átszállíthatják vagy átszállították.

2. cikk

Általános elvek

(1) A Felek vállalják, hogy az elítélt személyek átszállítása tekintetében a legszorosabban együttműködnek a jelen Egyezmény rendelkezéseivel összhangban.

(2) Az egyik Fél területén elítélt személy a kiszabott büntetés letöltése céljából a jelen Egyezmény rendelkezéseivel összhangban a másik Fél területére átszállítható. E célból az elítélt személy jelezheti az Ítélkező Fél vagy a Végrehajtó Fél részére azon igényét, hogy a jelen Egyezmény alapján átszállítsák.

(3) Mind az Ítélkező Fél, mind a Végrehajtó Fél kérheti az átszállítást.

3. cikk

Az átszállítás feltételei

(1) Az elítélt személy a jelen Egyezmény alapján csak az alábbi feltételek mellett szállítható át:

a) a személy a Végrehajtó Fél állampolgára;

b) az ítélet jogerős;

c) az átszállítás iránti kérelem kézhezvételekor az elítélt személynek legalább egy év letöltendő büntetése van hátra, vagy a büntetés határozatlan időtartamra szól;

d) az átszállításhoz az elítélt személy vagy - ha az elítélt személy kora, fizikai vagy elmeállapota miatt a két Fél közül az egyik azt szükségesnek tartja - jogi képviselője hozzájárult;

e) az ítélet alapjául szolgáló cselekmények vagy mulasztások a Végrehajtó Fél nemzeti joga szerint bűncselekménynek minősülnek vagy annak minősülnének, ha a területén követték volna el azokat; és

f) a Felek megegyeztek az átszállításban.

(2) Kivételes esetekben a Felek megegyezhetnek az átszállításban akkor is, ha az elítélt személy által letöltendő büntetésből az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott időtartamnál rövidebb idő van hátra.

4. cikk

Tájékoztatási kötelezettség

(1) Az Ítélkező Fél köteles tájékoztatni a jelen Egyezmény lényegéről minden olyan elítélt személyt, akire az Egyezmény hatálya kiterjedhet.

(2) Ha az elítélt személy az Ítélkező Félnek nyilvánítja ki azon igényét, hogy a jelen Egyezmény alapján átszállítsák, az Ítélkező Fél az ítélet jogerőre emelkedését követő lehető legrövidebb időn belül köteles erről a Végrehajtó Felet tájékoztatni.

(3) A tájékoztatásnak tartalmaznia kell:

a) az elítélt személy nevét, születési idejét és helyét;

b) a lakcímét, amennyiben a Végrehajtó Fél területén rendelkezik ilyennel;

c) az ítélet alapjául szolgáló tényállást;

d) a büntetés nemét, tartamát és a büntetés megkezdésének napját.

(4) Amennyiben az elítélt személy a Végrehajtó Félnek nyilvánítja ki az átszállítás iránti igényét, az Ítélkező Fél a Végrehajtó Fél kérésére közli a jelen cikk (3) bekezdésében megjelölt adatokat a Végrehajtó Féllel.

(5) Az elítélt személyt az általa értett nyelven, írásban tájékoztatni kell az átszállítás iránti kérelemre vonatkozó bármely Fél által hozott döntésről.

5. cikk

A Felek Központi Hatóságai

(1) A jelen Egyezmény alkalmazása során a Felek által kijelölt Központi Hatóságok közvetlenül kommunikálnak egymással.

(2) A Központi Hatóságok a következők:

Magyarország részéről - az Igazságügyi Minisztérium;

a Tádzsik Köztársaság részéről - a Legfőbb Ügyészség.

(3) A Központi Hatóságokkal kapcsolatos változásokról a Felek diplomáciai úton értesítik egymást.

6. cikk

A kérelem és az alátámasztására szolgáló iratok

(1) Az átszállítási kérelmet és a válaszokat írásban kell előterjeszteni.

(2) Amennyiben az Ítélkező Fél kéri, a Végrehajtó Fél köteles a rendelkezésére bocsátani:

a) olyan okiratot vagy nyilatkozatot, amely bizonyítja, hogy az elítélt személy a Végrehajtó Félnek az állampolgára;

b) a Végrehajtó Fél vonatkozó jogszabályainak szövegét, amelyek arról rendelkeznek, hogy az Ítélkező Fél által hozott ítélet alapjául szolgáló cselekmények vagy mulasztások a Végrehajtó Fél nemzeti joga szerint bűncselekménynek minősülnek, vagy bűncselekménynek minősülnének, ha annak területén követték volna el őket.

(3) Átszállítás iránti kérelem esetén - kivéve, ha bármely Fél már jelezte, hogy az átszállításba nem egyezik bele - az Ítélkező Fél a következő okiratokat köteles megküldeni a Végrehajtó Félnek:

a) az ítélet eredeti példányát vagy hiteles másolatát, valamint a vonatkozó jogszabályok szövegét;

b) nyilatkozatot arról, hogy az elítélt büntetéséből mennyit töltött már le, ideértve az előzetes letartóztatásra, a büntetés enyhítésére vonatkozó adatokat és a büntetés végrehajtásával kapcsolatos bármely egyéb tényezőt;

c) a 3. cikk (1) bekezdésének d) pontjában hivatkozott átszállításhoz való hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatot; és

d) amennyiben az indokolt, az elítélt személyre vonatkozó minden orvosi vagy szociális jelentést (ideértve az elítélt személy fogva tartása alatti magatartását), tájékoztatást az Ítélkező Fél országában folytatott kezeléséről és minden javaslatot a Végrehajtó Fél országában folytatandó további kezelésére vonatkozóan.

(4) Bármelyik Fél kérheti, hogy a jelen cikk (2) vagy (3) bekezdésében hivatkozott iratokat vagy nyilatkozatokat bocsássák rendelkezésére, mielőtt az átszállítást kérelmezi, illetve mielőtt eldönti, hogy az átszállításba beleegyezik-e.

7. cikk

Hozzájárulás

(1) Az Ítélkező Fél gondoskodik arról, hogy az a személy, akinek a hozzájárulása az átszállításhoz a 3. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint szükséges, azt önként és a jogi következmények teljes ismeretében adja meg. A hozzájárulás megadására vonatkozó eljárásra az Ítélkező Fél nemzeti joga irányadó.

(2) Az Ítélkező Félnek lehetőséget kell nyújtania a Végrehajtó Fél számára, hogy konzul vagy a Végrehajtó Féllel egyetértésben kijelölt más hivatalos személy útján meggyőződjön arról, hogy a hozzájárulás megadása a jelen cikkben meghatározott feltételeknek megfelelően történt.

8. cikk

Az átszállítás hatása az Ítélkező Félre

(1) Az elítélt személy Végrehajtó Fél részére történő átszállítását követően az Ítélkező Fél felfüggeszti a büntetés végrehajtását.

(2) Az Ítélkező Fél a büntetés végrehajtását nem folytathatja, miután a Végrehajtó Fél a büntetés végrehajtását befejezettnek tekinti.

9. cikk

Az átszállítás hatása a Végrehajtó Félre

(1) A Végrehajtó Fél illetékes hatóságai bírósági eljárás keretében, a 10. cikkben foglalt feltételek szerint átalakítják az ítéletet a Végrehajtó Fél határozatává, ezáltal az Ítélkező Fél országában kiszabott büntetést a Végrehajtó Fél joga által az ugyanolyan bűncselekmény elkövetéséért előírt büntetéssel helyettesítve.

(2) A büntetés végrehajtására a Végrehajtó Fél nemzeti joga irányadó és egyedül a Végrehajtó Fél illetékes a megfelelő döntések hozatalára.

10. cikk

Az ítélet átalakítása

(1) Az ítélet átalakítása során a Végrehajtó Fél joga szerinti eljárás alkalmazandó. Az illetékes bíróság

a) kötve van az Ítélkező Fél által hozott ítéletből közvetlenül vagy közvetve kitűnő ténymegállapításokhoz;

b) szabadságvesztést tartalmazó büntetést nem változtathat át pénzbüntetésre;

c) az elítélt által letöltött szabadságvesztés büntetés teljes időtartamát beszámítja;

d) nem súlyosbíthatja az elítélt büntetőjogi helyzetét, és semmilyen olyan büntetési minimumhoz nincs kötve, amelyet a Végrehajtó Fél nemzeti joga az elkövetett bűncselekményre előír.

(2) Amennyiben az átalakítási eljárásra az elítélt személy átszállítása után kerül sor, a Végrehajtó Fél az elítéltet fogva tartja, vagy másként biztosítja jelenlétét a Végrehajtó Fél területén az eljárás befejezéséig.

11. cikk

Egyéni kegyelem, közkegyelem, büntetés enyhítése

Bármelyik Fél gyakorolhat egyéni kegyelmet, közkegyelmet vagy enyhítheti a büntetést a nemzeti jogszabályaival összhangban.

12. cikk

Az ítélet felülvizsgálata

Egyedül az Ítélkező Fél jogosult az ítélet felülvizsgálatára vonatkozó kérelem elbírálására.

13. cikk

A végrehajtás befejezése

A Végrehajtó Fél azonnal befejezi a büntetés végrehajtását, amint az Ítélkező Fél bármely olyan döntéséről vagy intézkedéséről tájékoztatja, amelynek alapján az ítélet végrehajthatósága megszűnik.

14. cikk

Tájékoztatás a végrehajtásról

A Végrehajtó Fél a büntetés végrehajtásával kapcsolatban köteles tájékoztatni az Ítélkező Felet:

a) amikor az ítélet végrehajtását befejezettnek tekinti;

b) ha az elítélt személy az őrizetből a büntetés végrehajtásának befejezése előtt megszökött; vagy

c) ha az Ítélkező Fél külön jelentést kér.

15. cikk

Átmenő szállítás

(1) A Fél nemzeti jogával összhangban teljesíti az elítélt személynek a területén átmenő szállítására vonatkozó kérelmet, ha az ilyen kérelmet a másik Fél terjeszti elő, és ez a Fél egy harmadik állammal megállapodott abban, hogy területére vagy területéről az elítéltet átszállítja.

(2) A Fél az átmenő szállítás engedélyezését megtagadhatja, ha:

a) az elítélt személy a saját állampolgára, vagy

b) a bűncselekmény, amely miatt az ítéletet hozták, saját nemzeti joga szerint nem bűncselekmény.

(3) Nem szükséges az átmenő átszállítás engedélyezését kérni, ha az átszállításra légi úton kerül sor valamelyik Fél területe felett és nincsen tervezett leszállás. Ha nem tervezett leszállás történik a másik Fél területén, ez a Fél kérheti az átmenő átszállítás iránti kérelem megküldését a jelen cikk (1) bekezdésével összhangban. Az átszállított személy őrizetéről az átmenő átszállítást végző Fél illetékes hatóságai gondoskodnak.

(4) A megkeresett Fél saját területén az átszállított személyt a nemzeti jogával összhangban tartja fogva.

16. cikk

Adatvédelem

(1) A jelen cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, személyes adat kizárólag akkor gyűjthető és továbbítható, ha ez a jogsegélykérelemben megjelölt célok tekintetében szükséges és arányos.

(2) A jelen Egyezmény szerint teljesített jogsegélykérelem eredményeként továbbított személyes adatot az a Fél, amely részére a személyes adat átadásra került, kizárólag az alábbi célokra használhatja fel:

a) azon büntetőeljárás lefolytatása érdekében, amelyben a jogsegélykérelmet előterjesztették a jelen Egyezmény alapján;

b) egyéb igazságügyi és közigazgatási eljárásban, amely közvetlenül összefügg az a) pontban említett eljárással;

c) a közbiztonságot közvetlenül és súlyosan fenyegető veszély elhárítása érdekében.

(3) A személyes adat az adatot továbbító Fél vagy a személyes adattal érintett személy előzetes hozzájárulásával bármely egyéb célra is felhasználható. A hozzájárulást a megkeresett Fél a nemzeti jogával összhangban adja meg.

(4) Bármelyik Fél jogosult megtagadni a jelen Egyezmény szerint teljesített jogsegélykérelem eredményeként beszerzett személyes adat továbbítását abban az esetben, ha az ilyen adat nemzeti joga alapján védelemben részesül.

(5) A jelen Egyezmény szerint teljesített jogsegélykérelem eredményeként beszerzett személyes adatot továbbító Fél kérésére az adatot fogadó Fél köteles tájékoztatást adni a személyes adat kezeléséről.

(6) A személyes adat kezelésével érintett személy jogosult arra, hogy a Felek nemzeti jogszabályaival összhangban

a) tájékoztatást kérjen az illetékes hatóságoktól személyes adatainak kezeléséről;

b) kérelmezze személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy korlátozását;

c) jogorvoslattal éljen, ha kérelmét nem teljesítik.

(7) A jelen Egyezmény alapján továbbított személyes adatot az adatot fogadó Fél nemzeti jogával összhangban kell feldolgozni és törölni. Az említett korlátozásoktól függetlenül a továbbított adatot törölni kell, amint továbbításának célja érdekében történő kezelése szükségtelenné válik.

(8) E cikk nem érinti a megkeresett Fél jogosultságát arra, hogy egyes esetekben további feltételeket határozzon meg, ha az adott jogsegély iránti kérelmet ilyen feltételek hiányában nem lehetne teljesíteni. Amennyiben e bekezdés alapján további feltételeket szabnak, a megkeresett Fél kérheti, hogy a megkereső Fél tájékoztatást adjon a bizonyíték vagy az adat felhasználásáról.

(9) Amennyiben a megkereső Fél részére történő adatszolgáltatást követően a megkeresett Félnek olyan körülmények jutnak a tudomására, amelyek következtében egy konkrét ügyben további feltételt kell kikötnie, a megkeresett Fél konzultálhat a megkereső Féllel annak meghatározása érdekében, hogy a bizonyíték és az adat védelme milyen mértékben lehetséges.

17. cikk

Nyelvhasználat és költségek

(1) A jelen Egyezmény alkalmazásában a tájékoztatást az alábbi nyelvek valamelyikén kell megadni:

a) magyar nyelven, amennyiben a címzett Magyarország;

b) tádzsik nyelven, amennyiben a címzett a Tádzsik Köztársaság.

(2) A jelen Egyezmény alkalmazásában továbbított okiratok mentesek minden hitelesítés, igazolás és egyéb alaki követelmény alól.

(3) A jelen Egyezmény alkalmazásában felmerült minden költséget a Végrehajtó Fél visel, kivéve azokat, amelyek kizárólag az Ítélkező Fél területén keletkeztek, valamint az elítélt személynek a Végrehajtó Fél határáig vagy légi átszállítás esetén a végső úti célig történő átszállításával kapcsolatos költségeket. A Felek adott esetben ettől eltérően is megállapodhatnak.

18. cikk

Az Egyezmény más nemzetközi szerződésekhez való viszonya

(1) A jelen Egyezmény rendelkezései nem érintik a Felek egyéb két- vagy többoldalú nemzetközi szerződésekben szereplő kötelezettségvállalásait, vagy nemzetközi szervezetekben való tagságát.

(2) A jelen Egyezmény nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából fakadnak, következésképpen a jelen Egyezmény rendelkezései nem idézhetők vagy értelmezhetők úgy, mint amelyek érvénytelenítik vagy bármilyen más módon befolyásolják Magyarországnak az Európai Unió alapját képező szerződésekből származó kötelezettségeit.

19. cikk

Alkalmazási terület

Jelen Egyezmény alkalmazandó az Egyezmény hatálybalépését követően előterjesztett minden átszállítási kérelemre. A jelen Egyezmény alapján előterjesztett kérelmek az Egyezmény hatályba lépését megelőzően hozott ítéletekre is alkalmazandók.

20. cikk

Vitarendezés

(1) A jelen Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatosan felmerülő bármilyen vitát a központi hatóságok konzultáció útján rendezik.

(2) Megegyezés hiányában a Felek a vitát diplomáciai úton történő konzultáció útján rendezik.

21. cikk

Hatálybalépés, módosítás és megszüntetés

(1) A jelen Egyezmény a diplomáciai úton érkezett azon utolsó írásbeli értesítés kézhezvételétől számított harmincadik (30.) napon lép hatályba, amelyben a Felek a jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárások lezárulásáról értesítik egymást. A Felek a jelen Szerződést határozatlan időre kötik.

(2) Jelen Szerződés a Felek közötti írásbeli megegyezéssel bármikor módosítható. A módosítások a jelen cikk (1) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően lépnek hatályba és az Egyezmény részévé válnak.

(3) Bármelyik Fél bármikor felmondhatja a jelen Egyezményt a másik Félnek diplomáciai úton küldött írásbeli értesítés útján. A felmondás az értesítés kézhezvételének időpontjától számított hat (6) hónap elteltével lép hatályba. A jelen Egyezmény hatályának megszűnése nem érinti a megszűnés előtt indult átszállítási eljárásokat.

FENTIEK HITELÉÜL, a megfelelően meghatalmazott alulírottak aláírták a jelen Egyezményt.

Készült 2021. év április hó 7. napján, Dusanbében, két eredeti példányban magyar, tádzsik és angol nyelven, mely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Az Egyezmény eltérő értelmezése esetén az angol szöveg az irányadó.

Magyarország részéről A Tádzsik Köztársaság részéről

2. melléklet a 2021. évi LXXII. törvényhez

TREATY BETWEEN HUNGARY AND THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS

PREAMBLE

Hungary and the Republic of Tajikistan, hereinafter referred to as „the Parties”,

desirous of further developing international co-operation in the field of criminal law;

considering that such cooperation should contribute to the proper administration of justice and contribute to the social rehabilitation of sentenced persons;

taking into account that these objectives require that foreigners who are deprived of their liberty as a result of their commission of a criminal offence should be given the opportunity to serve their sentences within their own society;

recognizing that this aim can best be achieved by having them transferred to their own countries;

have agreed to the following:

Article 1

Definitions

For the purpose of this Treaty:

1. „Sentence” means any final punishment or measure involving deprivation of liberty pronounced by a court for a limited or unlimited period of time on account of a criminal offence;

2. „Judgment” means a decision or order of a court imposing a sentence;

3. „Sentencing Party” means the Party that imposed the sentence on the person who may be, or has been, transferred;

4. „Administering Party” means the Party to which the sentenced person may be, or has been, transferred in order to serve his sentence.

Article 2

General Principles

1. The Parties undertake to afford each other the widest measure of co-operation in respect of the transfer of sentenced persons in accordance with the provisions of this Treaty.

2. A person sentenced in the territory of a Party may be transferred to the territory of the other Party, in accordance with the provisions of this Treaty, in order to serve the sentence imposed on him. To that end, he may express his interest to the sentencing Party or to the administering Party in being transferred under this Treaty.

3. Transfer may be requested by either the sentencing Party or the administering Party.

Article 3

Conditions for Transfer

1. A sentenced person may be transferred under this Treaty only on the following conditions if:

(a) that person is a citizen of the administering Party;

(b) the judgment is final;

(c) at the time of receipt of the request for transfer, the sentenced person still has at least one year of the sentence to serve or if the sentence is indeterminate;

(d) the transfer is consented to by the sentenced person or, where in view of his age or his physical or mental condition one of the Parties considers it necessary by the sentenced person’s legal representative;

(e) the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed constitute a criminal offence according to the national law of the administering Party or would constitute a criminal offence if committed on its territory; and

(f) the Parties agree to the transfer.

2. In exceptional cases, the Parties may agree to a transfer even if the time to be served by the sentenced person is less than that specified in paragraph 1 (c).

Article 4

Obligation to Inform

1. Any sentenced person to whom this Treaty may apply shall be informed by the sentencing Party of the substance of this Treaty.

2. If the sentenced person has expressed an interest to the sentencing Party in being transferred under this Treaty, that Party shall so inform the administering Party as soon as practicable after the judgment becomes final.

3. The information shall include:

(a) the name, date and place of birth of the sentenced person;

(b) his address, if any, in the territory of the administering Party;

(c) a statement of the facts upon which the sentence was based;

(d) the nature, duration and date of commencement of the sentence.

4. If the sentenced person has expressed his interest to the administering Party, the sentencing Party shall, on request, communicate to the administering Party the information referred to in paragraph 3 of this Article.

5. The sentenced person shall be informed, in writing and in a language which he understands of any decision taken by either Party on a request for transfer.

Article 5

Central Authorities of the Parties

1. For the purposes of this Treaty, the Central Authorities designated by the Parties, shall communicate directly.

2. Central Authorities are:

for Hungary - the Ministry of Justice;

for the Republic of Tajikistan - the General Prosecutor’s Office.

3. Parties shall inform each other of any change related to the Central Authorities through diplomatic channels.

Article 6

Request and Supporting Documentation

1. Requests for transfer and responses shall be made in writing.

2. The administering Party, if requested by the sentencing Party, shall furnish it with:

(a) a document or statement indicating that the sentenced person is a citizen of that Party;

(b) a copy of the relevant law of the administering Party which provides that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed by the sentencing Party constitute a criminal offence according to the national law of the administering Party, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;

3. If a transfer is requested, the sentencing Party shall provide the following documents to the administering Party, unless either Party has already indicated that it will not agree to the transfer:

(a) the original or a certified copy of the judgment and extract of the relevant legal provisions;

(b) a statement indicating how much of the sentence has already been served, including information on any pre-trial detention, remission, and any other factor relevant to the enforcement of the sentence;

(c) a declaration containing the consent to the transfer as referred to in Article 3 paragraph 1(d);

(d) where appropriate, any medical or social reports (including the conduct of the sentenced person during his detention) on the sentenced person, information about his treatment in the sentencing Party, and any recommendation for his further treatment in the administering Party;

4. Either Party may ask to be provided with any of the documents or statements referred to in paragraphs 2 or 3 of this Article before making a request for transfer or taking a decision on whether to agree to the transfer.

Article 7

Consent

1. The sentencing Party shall ensure that the person required to give consent to the transfer in accordance with Article 3 paragraph 1(d) does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent shall be governed by the national law of the sentencing Party.

2. The sentencing Party shall afford an opportunity to the administering Party to verify through a consular or other official agreed upon with the administering Party, that the consent is given in accordance with the conditions set out in this Article.

Article 8

Effects of Transfer for the Sentencing Party

1. The taking into charge of the sentenced person by the authorities of the administering Party shall have the effect of suspending the enforcement of the sentence in the sentencing Party.

2. The sentencing Party may no longer enforce the sentence once the administering Party considers enforcement of the sentence to have been completed.

Article 9

Effect of Transfer for the Administering Party

1. The competent authorities of the administering Party shall convert the sentence, through a judicial procedure, into a decision of that Party, thereby substituting for the sanction imposed in the sentencing Party a sanction prescribed by the law of the administering Party for the same offence, under the conditions set out in Article 10.

2. The enforcement of the sentence shall be governed by the national law of the administering Party and that Party alone shall be competent to take all appropriate decisions.

Article 10

Conversion of Sentence

1. When converting the sentence, the procedures provided for by the law of the administering Party shall apply.

The competent court:

(a) shall be bound by the findings as to the facts insofar as they appear explicitly or implicitly from the judgment imposed in the sentencing Party;

(b) may not convert a sanction involving deprivation of liberty into a pecuniary sanction;

(c) shall deduct the full period of deprivation of liberty served by the sentenced person;

(d) shall not aggravate the penal position of the sentenced person, and shall not be bound by any minimum which the national law of the administering Party may provide for the offence committed.

2. If the conversion procedure takes place after the transfer of the sentenced person, the administering Party shall keep that person in custody or otherwise ensure his presence in the administering Party pending the outcome of that procedure.

Article 11

Pardon, Amnesty, Commutation

Each Party may grant pardon, amnesty or commutation of the sentence in accordance with its national laws.

Article 12

Review of Judgment

The sentencing Party alone shall have the right to decide on any application for review of the judgment.

Article 13

Termination of Enforcement

The administering Party shall terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed by the sentencing Party of any decision or measure as a result of which the sentence ceases to be enforceable.

Article 14

Information on Enforcement

The administering Party shall provide information to the sentencing Party concerning the enforcement of the sentence:

(a) when it considers enforcement of the sentence to have been completed;

(b) if the sentenced person has escaped from custody before enforcement of the sentence has been completed; or

(c) if the sentencing Party requests a special report.

Article 15

Transit

1. A Party shall, in accordance with its national law, grant a request for transit of a sentenced person through its territory if such a request is made by the other Party and that Party has agreed with a third State on the transfer of that person to or from its territory.

2. A Party may refuse to grant transit if:

(a) the sentenced person is one of its citizens, or

(b) the offence for which the sentence was imposed is not an offence under its national law.

3. No request for transit shall be required if transport is by air over the territory of a Party and no landing is scheduled. If an unscheduled landing occurs on the territory of the other Party, that Party may require the request for transit as provided in Paragraph 1 of this Article. Custody of the transferred person is carried out by the competent authorities of the Party of transit.

4. The requested Party shall keep in custody the transited person in its territory according to its national law.

Article 16

Data Protection

1. Without prejudice to paragraph 2 of this Article, personal data can be gathered and transmitted only if it is necessary and proportionate for the purposes indicated in the request for legal assistance.

2. Personal data transferred from one Party to the other as a result of the execution of a request made under this Treaty, may be used by the Party to which such data have been transferred for the following purposes exclusively:

(a) for the purpose of the criminal proceedings in which the legal assistance was requested under this Treaty;

(b) for other judicial and administrative proceedings directly related to the proceedings mentioned under subparagraph (a);

(c) for preventing an immediate and serious threat to public security.

3. Such data may however be used for any other purpose if prior consent to that effect has been given by either the Party who transferred the data, or by the person subject of the data. The consent shall be given in accordance with the national law of the requested Party.

4. Any Party may refuse to transfer personal data obtained as a result of the execution of a request made under this Treaty where such data is protected under its national law.

5. At the request of the Party that transfers personal data obtained as a result of the execution of a request made under this Treaty the Party to which the data has been transferred shall give information on the use made with such data.

6. The personal data subject shall be enabled in accordance with the national law of the Parties:

(a) to request information regarding the processing of his personal data by the competent authorities;

(b) to request rectification, erasure or blocking of his personal data;

(c) to have remedy if his request is not complied with.

7. Personal data transferred under this Treaty shall be processed and deleted in line with the national law of the data receiving Party. Irrespective of these limits the data transferred shall be deleted as soon as it is no longer required for the purpose for which they were transferred.

8. This Article shall not prejudice the ability of the requested Party to impose additional conditions in a particular case where the particular request for assistance could not be complied with in the absence of such conditions. Where additional conditions have been imposed in accordance with this paragraph, the requested Party may require the requesting Party to give information on the use made of the evidence or information.

9. Where, following the disclosure to the requesting Party, the requested Party becomes aware of circumstances that may cause it to seek an additional condition in a particular case, the requested Party may consult with the requesting Party to determine the extent to which the evidence and information can be protected.

Article 17

Language and Costs

1. For the application of this Treaty, the information shall be transmitted in one of the following languages:

(a) Hungarian when addressed to Hungary;

(b) Tajik when addressed to the Republic of Tajikistan.

2. The documents transmitted in application of this Treaty shall be exempted from any legalization, authentication and other formality requirements.

3. Any costs incurred in the application of this Treaty shall be borne by the administering Party, except costs incurred exclusively in the territory of the sentencing Party, and costs related to the transportation of the sentenced person until the border of the administering Party, or in case of air transportation until the final destination of the journey. The Parties may agree otherwise in a specific case.

Article 18

Relation of the Treaty to the other International Agreements

1. The provisions of this Treaty shall not affect the commitments of the Parties envisaged by other bilateral or multilateral international agreements, or their membership in international organizations.

2. This Treaty shall not affect the obligations which may arise from the membership of Hungary in the European Union, consequently the provisions of the present Treaty shall not be invoked or interpreted in such a way as to invalidate or otherwise affect the obligations of Hungary imposed by the Treaties on which the European Union is founded.

Article 19

Scope of Effect

This Treaty shall apply to all requests for transfer submitted after the date of entry into force of this Treaty. Requests made under this Treaty shall also apply to sentences rendered prior to its entry into force.

Article 20

Settlement of Disputes

1. Any dispute which may arise in reference to the interpretation or application of this Treaty shall be settled by means of consultations between the Central Authorities.

2. Should they not reach an agreement, the dispute shall be settled by means of consultations through diplomatic channels.

Article 21

Entry into Force, Amendment and Termination

1. This Treaty shall enter into force on the thirtieth (30th) day following the receipt of the last notification through diplomatic channels, by which the Parties notify each other of the completion of the necessary internal legal procedures for the entry into force of this Treaty. This Treaty shall remain in force for an indefinite period of time.

2. This Treaty may be amended at any time by written agreement between the Parties. Any such amendment will enter into force in compliance with the procedure provided in paragraph 1 of this Article and will form part of this Treaty.

3. Either Party may denounce this Treaty at any time by giving written notification to the other Party through diplomatic channels. The termination shall be effective six (6) months after the date of the received notification. Termination of the effectiveness of this Treaty shall not effect transfer proceedings commenced prior to the termination.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized, have signed this Treaty.

Done on the 7th day of April, 2021, in Dushanbe, in two originals each in Hungarian, Tajik and English, all texts being equally authentic.

In case of divergence of interpretation of this Treaty, the English version shall prevail.

For Hungary For the Republic of Tajikistan