A jogszabály mai napon ( 2021.12.04. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.I.1. - 2022.I.1.)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi LXXXVI. törvény

egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról * 

Az Országgyűlés elismerve és támogatva a karitatív szervezetek társadalomért, különösen a nehéz helyzetben lévő családokért végzett szociális, segítő-szolgáltató, mentori tevékenységét, a következő törvényt alkotja:

1. § (1) Az állam tulajdonában és a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyonkezelésében lévő lakhatási célú és lakásbérleti jogviszony keretében hasznosított ingatlanok - a fennálló lakásbérleti jogviszonyokkal terhelten - e törvény alapján 2022. január 1. napjával ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az MR Közösségi Lakásalap Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MR Közösségi Lakásalap NKft.) tulajdonába adhatóak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról (a továbbiakban: ingyenes tulajdonba adás) - az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által előkészített javaslat alapján - a Kormány nyilvános határozattal dönt.

(3) A (2) bekezdés szerinti ingyenes tulajdonba adás tekintetében nem kell alkalmazni a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (4) bekezdés a) pontját és (5)-(8) bekezdését.

(4) Az MR Közösségi Lakásalap NKft. az (1) bekezdés szerinti ingatlanok ingyenes tulajdonba adását követő két évig a bérlő számára a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CIII. törvény) alapján megkötött lakásbérleti szerződésben meghatározottaknál hátrányosabb feltételeket nem határozhat meg.

(5) Az ingatlanügyi hatóság a (2) bekezdés szerinti tulajdonváltozást az illetékességi területén található lakóingatlanok vonatkozásában a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság az (1) bekezdésre való hivatkozást, a Kormány ingyenes tulajdonba adásról szóló határozatára való hivatkozást, a lakóingatlan helyrajzi számát, a tulajdonszerző MR Közösségi Lakásalap NKft. adatait és a tulajdonba adott tulajdoni hányad mértékét tartalmazó kérelme alapján jegyzi be.

(6) A (2) bekezdés szerint ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok MR Közösségi Lakásalap NKft. általi értékesítése, cseréje esetén az értékesítésből származó bevételt és az ingatlanok helyébe lépő vagyontárgyat az MR Közösségi Lakásalap NKft. által végzett lakásgazdálkodási feladatok ellátására, valamint a meglévő ingatlanállomány fejlesztésére kell fordítani.

(7) Az ingatlanok (6) bekezdés szerinti elidegenítése esetén a (4) bekezdés szerinti kötelezettség - a (4) bekezdés szerint megállapított határidőig - az MR Közösségi Lakásalap NKft.-tól tulajdont szerző személyekre is kiterjed.

(8) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanvagyonhoz kapcsolódó szociális lakásgazdálkodás megvalósításáért és fenntartásáért, az ingatlanok bérleti jogviszonyából fakadó feladatok ellátásáért, továbbá a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő bérlőkért végzett szociális, segítő-szolgáltató tevékenységéért az MR Közösségi Lakásalap NKft.-t közszolgáltatási szerződésben foglalt költségtérítés illeti meg.

2. § (1) A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosítása keretében a lakóingatlanoknak a részletvételi vásárlásával összefüggő, a 2018. évi CIII. törvény és végrehajtási rendelete szerinti közszolgáltatási szerződésben meghatározott egyes lebonyolítói és követeléskezelői feladatokat - az MR Közösségi Lakásalap NKft. feladatvállalása alapján - 2022. január 1-jétől az MR Közösségi Lakásalap NKft. látja el.

(2) Az (1) bekezdés szerint átvállalt lebonyolítói és követeléskezelői feladatok ellátásáért, valamint a részletvevőkért végzett szociális, segítő-szolgáltató, mentori tevékenységéért az MR Közösségi Lakásalap NKft.-t közszolgáltatási szerződésben foglalt költségtérítés illeti meg.

(3) A 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító, valamint az MR Közösségi Lakásalap NKft. a 2018. évi CIII. törvény és végrehajtási rendeletében meghatározott feladatok ellátása céljából a részletvételi jogviszonnyal kapcsolatos - a kezelésükben álló - személyes adatokat, az államot megillető követeléssel, valamint az államot megillető jelzálogjoggal terhelt ingatlannal kapcsolatos adatokat és információkat egymásnak átadják. A 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító, valamint az MR Közösségi Lakásalap NKft. a részletvételi jogviszonyból eredő állami követeléssel összefüggő adatokat a követelés megszűnését követő 8 évig kezeli.

3. § (1) Az MR Közösségi Lakásalap NKft. az e törvény felhatalmazása alapján tulajdonba adott ingatlanokat, az azokkal kapcsolatos ráfordításait, valamint az e törvény szerinti tevékenységéhez biztosított költségtérítést elkülönítetten tartja nyilván, azokat az e törvényben meghatározott feladatai ellátására használhatja fel.

(2) Az e törvény felhatalmazása alapján az MR Közösségi Lakásalap NKft. tulajdonába került ingatlanok és az 1. § (6) bekezdése alapján azok helyébe lépő ingatlanok nem tartoznak az MR Közösségi Lakásalap NKft. csődvagyonába.

(3) Az MR Közösségi Lakásalap NKft. közhasznú tevékenységet végző szervezet.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 8. § és a 9. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

5. § (1) Az e törvény szerinti állami feladatok átadásáról, az átadás-átvételi eljárás lefolytatásáról az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter 2021. december 31. napjáig gondoskodik.

(2) Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény 12. §-a szerinti fizetési haladékkal érintett, 2021. december 31. napjáig megfizetett bérleti díj összege a magyar államot illeti meg, 2022. január 1-jét követően megfizetett bérleti díj összege az MR Közösségi Lakásalap NKft.-t illeti meg.

(3) 2022. január 1-jén minden, az ingatlan átadással érintett bérleti jogviszonyból, valamint az ingatlan tulajdonba adásból eredő jog és kötelezettség az MR Közösségi Lakásalap NKft.-re száll át, beleértve a 2022. január 1-je előtt keletkezett követeléseket is.

(4) A 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító 2021. december 1-ig átadja az MR Közösségi Lakásalap NKft.-nek a 2. § (1) bekezdése szerinti közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatai ellátásához szükséges 2. § (3) bekezdésében foglalt adatokat.

6. § Az 1. § (3) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

7. § Az 1. § (1)-(2) és (8) bekezdése, valamint 2. § (2) bekezdése szerinti intézkedés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatást tartalmaz, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikk (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtható.

8-9. § * 


  Vissza az oldal tetejére