A jogszabály mai napon ( 2022.10.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi LXXXIX. törvény

Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról * 

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

1. § * 

2. § * 

2. * 

3-4. § * 

3. * 

5-10. § * 

4. * 

11-14. § * 

5. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény módosítása

15. § * 

16. § * 

6. * 

17. § * 

7. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

18. § * 

19. § * 

8. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

20. § (1) * 

(2)-(3) * 

21-24. § * 

25. § * 

26-28. § * 

29. § (1) * 

(2) * 

30. § * 

31. § (1) * 

(2) * 

(3)-(4) * 

32-33. § * 

34. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

1-7. * 

8. * 

9. * 

10-11. * 

lép.

35. § * 

9-13. * 

36-42. § * 

14. * 

43-50. § * 

15. * 

51-52. § * 

16. * 

53. § * 

17-19. * 

54-58. § * 

20. A Felső-Szabolcsi Kórház fenntartóváltásával összefüggő vagyonátruházásra vonatkozó szabályok

59. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján az 1. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház (a továbbiakban: Görögkatolikus Metropólia) tulajdonába kerülnek a Görögkatolikus Metropólia által ellátott közfeladatok ellátásának elősegítése céljából.

(2) Az 1. melléklet szerinti ingatlanokat a Görögkatolikus Metropólia a terhekkel együtt szerzi meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy a Görögkatolikus Metropólia az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket a 60. § (1) bekezdése szerinti szerződésben teljeskörűen átvállalja.

60. § (1) Az 59. § (1) bekezdése szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) készíti elő és köti meg. A szerződésekben az ingatlanok forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

(2) Az 59. § (1) bekezdése szerinti, ingyenesen tulajdonba adott ingatlanokon e törvény erejénél fogva határozatlan időre szóló elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak a magyar állam javára történő ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az OKFŐ kérelmezi.

61. § (1) Az 59. § (1) bekezdése szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátására rendelkezésre álló állami tulajdonú és a Felső-Szabolcsi Kórház vagyonkezelésében álló ingó vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva a Görögkatolikus Metropólia tulajdonába kerülnek.

(2) Az (1) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó tulajdonosi joggyakorló OKFŐ és az átvevő Görögkatolikus Metropólia képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

62. § (1) Az 1. mellékletben szereplő ingatlanok és a 61. § (1) bekezdése szerinti ingóságok vonatkozásában a Felső-Szabolcsi Kórház és az OKFŐ között fennálló vagyonkezelési szerződés e törvény erejénél fogva megszűnik.

(2) Az 1. mellékletben szereplő ingatlanok vonatkozásában a Görögkatolikus Metropólia tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéséig a Görögkatolikus Metropóliát a közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg, amelyet az ingatlan-nyilvántartásba nem szükséges bejegyezni.

21. Hatályba léptető rendelkezések

63. § (1) Ez a törvény - a (2)-(6) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 25. §, a 34. § 9. pontja, az 59-62. § és az 1. melléklet az e törvény kihirdetését követő tizenhatodik napon lép hatályba.

(3) A 18. § 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

(4) Az 53. § 2021. október 1-jén lép hatályba.

(5) Az 5-10. §, a 15. §, a 20. § (2) és (3) bekezdése, a 29. § (1) bekezdése, a 30. §, a 31. § (2) bekezdése és a 43-50. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 2. § és a 34. § 8. pontja 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

22. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

64. § E törvény

1. 18. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése, és

2. 60. § (2) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése

alapján sarkalatosnak minősül.

23. Az Európai Unió Jogának való megfelelés

65. § E törvény 11-14. §-a a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az Európai Csalás Elleni Hivatal vizsgálatai hatékonysága tekintetében történő módosításáról szóló 2020. december 23-i (EU, Euratom) 2020/2223 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2021. évi LXXXIX. törvényhez

A B C D
TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA MEGNEVEZÉS
1. Kisvárda 3553/16 1/1 Kivett kórház
2. Kisvárda 3545/17 1/1 Kivett parkoló
3. Kisvárda 1284/1 1/1 Kivett orvosi rendelő
4. Kisvárda 3553/3 1/1 Kivett vízmű
5. Kisvárda 2444/38 1/1 Kivett beépített terület
6. Kisvárda 2444/38/A/1 1/1 lakás
7. Kisvárda 2444/38/A/2 1/1 lakás
8. Kisvárda 2444/38/A/3 1/1 lakás
9. Kisvárda 2444/38/A/4 1/1 lakás
10. Kisvárda 2444/38/A/5 1/1 lakás
11. Kisvárda 2444/38/A/6 1/1 lakás
12. Kisvárda 2444/38/A/7 1/1 lakás
13. Kisvárda 2444/38/A/8 1/1 lakás
14. Kisvárda 2444/38/A/9 1/1 lakás
15. Kisvárda 2444/38/A/10 1/1 lakás
16. Kisvárda 2444/38/A/11 1/1 lakás
17. Kisvárda 2444/38/A/12 1/1 lakás
18. Kisvárda 2444/38/A/13 1/1 lakás
19. Kisvárda 2444/38/A/14 1/1 lakás
20. Kisvárda 2444/38/A/15 1/1 lakás
21. Kisvárda 2444/38/A/16 1/1 lakás
22. Kisvárda 2444/38/A/17 1/1 lakás
23. Kisvárda 2444/38/A/18 1/1 lakás
24. Kisvárda 2444/38/A/19 1/1 lakás
25. Kisvárda 2444/38/A/20 1/1 lakás
26. Kisvárda 2444/38/A/21 1/1 garázs
27. Kisvárda 2444/38/A/22 1/1 garázs
28. Kisvárda 2444/38/A/23 1/1 garázs
29. Kisvárda 2444/38/A/24 1/1 garázs
30. Kisvárda 3553/6 1/1 Kivett beépítetlen terület

  Vissza az oldal tetejére