A jogszabály mai napon ( 2021.12.04. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2021.XII.31. - 2021.XII.31.)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi CIII. törvény

a felsőoktatási intézmények versenyképes működését elősegítő szabályokról, valamint egyes vagyongazdálkodási, kormányzati igazgatási és büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról * 

1. Egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Szent Jánosról Elnevezett Jeruzsálemi Ispotályos Lovagrend Magyar Tagozatának történő ingyenes tulajdonba adásáról

1. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest IX. kerület, belterület 36844/0/A/1 helyrajzi számú, természetben Budapest IX. kerület, Kinizsi utca 22. szám alatti és a Budapest XI. kerület, belterület 3450/0/A/4 helyrajzi számú, természetben Budapest XI. kerület, Bartók Béla út 132. szám alatti ingatlanok (a továbbiakban együtt: ingatlanok) ingyenesen - nevelési-oktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális és sporttevékenységének ellátása érdekében - a Szent Jánosról Elnevezett Jeruzsálemi Ispotályos Lovagrend Magyar Tagozata (a továbbiakban: Johannita Rend Magyar Tagozata) tulajdonába kerülnek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy a Johannita Rend Magyar Tagozata az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket a (3) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a magyar állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlanok forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

(4) Az ingatlanok tulajdonjogát a Johannita Rend Magyar Tagozata - ide nem értve az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett terheket, valamint az Nvtv. 13. § (5) bekezdése szerinti elidegenítési tilalmat - per-, teher- és igénymentesen szerzi meg.

(5) Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

2. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok felsőoktatási közfeladataihoz kapcsolódó hosszú távú minőségi és teljesítményelvű finanszírozásáról

2. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében oktatásért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter), hogy az állam nevében az e törvényben meghatározottak szerint pénzügyi kötelezettséget vállaljon a felsőoktatási közfeladatot felsőoktatási intézmény útján ellátó közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal (a továbbiakban: alapítvány) a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) 20. § (1) bekezdése alapján megkötött keretmegállapodásban és közfeladat-finanszírozási szerződésben foglaltak teljesítése érdekében, a 2022-2026. évekre vonatkozóan.

(2) A közfeladat-finanszírozási szerződés megkötésekor a miniszter a 2022-2026 közötti évekre az 1. mellékletben foglalt összegek erejéig a közfeladat-finanszírozási szerződés időtartamára vállalhat éven túli kötelezettséget.

3. § (1) Az 1. melléklet szerinti finanszírozás magában foglalja az alapítvány és az általa fenntartott felsőoktatási intézmény közfeladatainak finanszírozását, ennek keretében különösen

a) a fenntartó alapítvány alapító, tulajdonosi, fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételeinek biztosítása;

b) a fenntartott egyetem útján ellátott felsőoktatási tevékenység, felsőoktatási intézmény képzési tevékenységhez kapcsolódó oktatás

finanszírozását.

(2) A miniszter az alapítvánnyal kötött keretmegállapodásban, valamint a közfeladat-finanszírozási szerződésben foglalt elveknek megfelelően az 1. mellékletben foglalt összegtől az adott alapítvány tekintetében eltérhet, de az eltérés eredményeként a kötelezettségvállalás mértéke az 1. melléklet szerinti az egyes alapítványok tekintetében meghatározott összegek kumulált értékét nem haladhatja meg, ha a 2. § (1) bekezdésében meghatározott időszakra megkötött közfeladat-finanszírozási szerződésben meghatározott képzések száma, az állam által megrendelt képzési kapacitás mértéke nem növekedik.

(3) Az alapítvány egyéb, a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatai ellátásának biztosítása az 1. mellékletben foglaltakat meghaladóan is a közfeladat-finanszírozási szerződésben meghatározottak szerint biztosítható.

(4) Az alapítvány, vagy az általa fenntartott intézmények részére közfeladat-finanszírozási szerződésen kívül támogatás is biztosítható a KEKVA tv.-ben foglaltak szerint.

4. § (1) A felsőoktatási tevékenység minőségi és teljesítményelvű finanszírozásában meg kell különböztetni

a) az oktatási tevékenységért biztosított alap-,

b) a kutatási és fejlesztési tevékenységért biztosított minőségi,

c) az infrastruktúra,

d) a kiemelt felsőoktatási ágazati célokhoz kapcsolódó, valamint

e) az egyedi feladatokhoz kapcsolódó

támogatást, valamint hallgatói juttatásokat.

(2) Az egyes támogatásokon belül, így különösen az alaptámogatásban és a minőségi támogatásban bázis, kiegészítő és teljesítménytámogatást kell elkülöníteni.

(3) Az alaptámogatás alapja az állami (rész)ösztöndíjas hallgatói létszám, a minőségi támogatás alapja a minősítéssel rendelkező oktatói és kutatói létszám, az infrastruktúra-támogatás alapja a felsőoktatáshoz kapcsolódó hasznos beépített ingatlan négyzetmétere. A kiemelt felsőoktatási ágazati célokhoz kapcsolódó támogatás alapja a nemzetköziesítés, tehetséggondozás, sport és társadalmi felzárkóztatás, valamint további egyedi célok megvalósítása.

(4) Az adott évre vonatkozó finanszírozás elszámolt összege a (3) bekezdésben foglaltaktól, továbbá a közfeladat-finanszírozási szerződésben foglalt

a) teljesítményindikátorok teljesülésétől,

b) nemzetközi felsőoktatási rangsorokban elért eredménytől, valamint

c) valorizációtól

függ.

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. §, valamint a 6. alcím 2021. november 1-jén lép hatályba.

(3) A 13. alcím 2026. január 1-jén lép hatályba.

6. § A 2. alcím és az 1. melléklet 2021. december 31-én hatályát veszti.

7. § (1) A 6. alcím a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/80/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 6. alcím a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. és 8. cikkének való megfelelést szolgálja.

4-5. * 

8-10. § * 

6. * 

11-15. § * 

7-12. * 

16-31. § * 

13. * 

32. § * 

14. * 

33. § * 

1. melléklet a 2021. évi CIII. törvényhez

A felsőoktatási közfeladatot a felsőoktatási intézmény útján ellátó közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok 2022-2026 évek közötti finanszírozása (ezer forintban)

A B C D E F
1. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány megnevezése 2022 2023 2024 2025 2026
2. Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány 16 244 375 16 848 756 17 062 583 16 966 847 16 786 901
3. Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány 3 304 386 3 349 466 3 400 148 3 445 850 2 647 174
4. Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány 54 728 095 50 362 203 50 570 956 50 715 077 51 007 001
5. Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány 5 028 480 5 039 898 5 044 050 5 071 039 5 100 104
6. Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány 24 930 516 25 040 170 25 047 991 24 813 348 24 633 234
7. Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány 2 930 108 2 938 504 2 938 978 2 949 682 2 947 482
8. Marek József Alapítvány 5 986 617 5 961 134 5 997 121 6 049 996 6 100 419
9. Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány 8 468 480 8 349 999 8 385 958 8 309 373 7 947 351
10. Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány 37 587 640 38 430 863 39 000 003 39 590 655 39 734 657
11. Neumann János Egyetemért Alapítvány 4 098 958 4 175 596 4 251 714 4 333 053 4 410 196
12. Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány 6 381 999 6 514 865 6 676 384 6 864 372 6 646 814
13. Pannon Egyetemért Alapítvány 8 682 478 8 720 652 8 767 227 8 825 743 8 870 561
14. Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány 15 155 833 15 278 695 15 714 925 15 973 857 16 304 437
15. Soproni Egyetemért Alapítvány 6 132 949 6 297 639 6 441 808 6 559 261 6 742 679
16. Széchenyi István Egyetemért Alapítvány 17 743 663 18 056 688 18 375 778 18 691 896 19 003 412
17. Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány 44 293 183 44 401 513 44 769 086 46 183 581 49 501 088
18. Színház- és Filmművészetért Alapítvány 4 487 587 5 072 878 5 020 144 5 258 497 5 111 691
19. Testnevelési Egyetemért Alapítvány 6 886 779 7 382 035 7 889 639 7 377 592 7 872 254
20. Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány 1 650 719 1 650 720 1 650 720 1 650 720 650 720
21. Universitas Miskolcinensis Alapítvány 14 506 200 14 566 814 14 972 575 15 215 325 15 411 821
22. Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány 42 613 051 42 381 365 42 685 871 42 924 766 43 127 725

2. melléklet a 2021. évi CIII. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére