A jogszabály mai napon ( 2023.03.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi CV. törvény

a Magyarország Kormánya és Belize Kormánya között a diplomata-, szolgálati és hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Belize Kormánya között a diplomata-, szolgálati és hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 16. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, a 2. § és a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2021. évi CV. törvényhez

„Megállapodás Magyarország Kormánya és Belize Kormánya között a diplomata-, szolgálati és hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről

Magyarország Kormánya és Belize Kormánya, a továbbiakban: „Fél” illetve „Felek”,

Azzal a szándékkal, hogy elősegítsék a diplomata-, szolgálati és hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraiknak a másik Fél területére történő beutazását,

Attól a szándéktól vezérelve, hogy erősítsék a két ország közötti baráti kapcsolatokat, Az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

A Megállapodás rendelkezései az alábbi útlevelek birtokosaira terjednek ki:

1. Magyarország érvényes diplomata-, külügyi szolgálati és szolgálati (a továbbiakban: szolgálati) útlevelei,

2. Belize érvényes diplomata- és hivatalos útlevelei.

2. Cikk

A Felek azon állampolgárai, akik az 1. Cikkben meghatározott útlevelekkel rendelkeznek, vízumkötelezettség nélkül utazhatnak be a másik Fél területére, hagyhatják azt el, utazhatnak rajta át, valamint tartózkodhatnak ott bármely 180 napos időszakban 90 napot meg nem haladó időtartamban, figyelembe véve a megelőző 180 napos időszak minden egyes tartózkodási napját.

3. Cikk

A Feleknek az 1. Cikkben meghatározott útlevelekkel rendelkező állampolgárai a másik Fél területén történő tartózkodásuk során nem végezhetnek munkavállalási engedélyhez kötött jövedelemszerző tevékenységet.

4. Cikk

A Feleknek az 1. Cikkben meghatározott útlevelekkel rendelkező állampolgárainak a másik Fél területén történő tartózkodásuk során tiszteletben kell tartaniuk az ott hatályban lévő jogszabályokat és rendelkezéseket.

5. Cikk

Az 1. Cikkben meghatározott útleveleknek az alábbi kritériumoknak kell eleget tenniük:

a. azok érvényessége legalább 3 (három) hónappal meghaladja a Felek területéről történő tervezett távozás időpontját, és

b. azokat a megelőző 10 (tíz) éven belül bocsátották ki.

6. Cikk

A Feleknek az 1. Cikkben meghatározott útlevelekkel rendelkező állampolgárai a nemzetközi határforgalom számára kijelölt határátkelőhelyeken léphetnek be a másik Fél állama területére és utazhatnak ki onnan. A határátlépés során a Felek állampolgárainak be kell tartaniuk a másik Fél nemzeti jogszabályaiban meghatározott rendelkezéseket és eljárásokat.

7. Cikk

1. Az egyik Fél államának azon állampolgárai, akik az 1. Cikkben meghatározott valamely útlevéllel rendelkeznek, és a másik Fél államában működő diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy az ott működő nemzetközi szervezethez akkreditált képviselet tagjai, valamint a velük közös háztartásban élő családtagjaik, ha az 1. Cikkben meghatározott útlevelekkel rendelkeznek, ugyancsak vízummentesen utazhatnak a másik Fél területére és tartózkodhatnak ott a 2. Cikkben meghatározottat meg nem haladó időtartamig. Ha a tartózkodásuk időtartama meghaladja a 2. Cikkben meghatározott időtartamot, akkor beutazásra jogosító vízumot kell beszerezniük a beutazást megelőzően.

2. A Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást a fent említett állampolgáraik érkezéséről.

8. Cikk

1. Ez a Megállapodás nem érinti a Felek hatáskörrel rendelkező hatóságainak azon jogát, hogy a másik Félnek az 1. Cikkben meghatározott útlevéllel rendelkező állampolgára belépését megtagadják, a tartózkodása tartamát lerövidítsék, vagy megszakítsák, amennyiben az érintett állampolgár személye nemkívánatos, vagy a nemzetbiztonságot, a közrendet vagy a közegészségügyet veszélyezteti, illetve ha az érintett jogellenesen tartózkodik a területén.

2. Amennyiben a másik Fél állampolgára a jelen cikkben foglaltak szerint érintett, az intézkedésért felelős Fél erről haladéktalanul, diplomáciai úton, írásban értesíti a másik Felet.

9. Cikk

1. Ha egy, az 1. Cikkben meghatározott útlevél a másik Fél országának területén megrongálódik, elvész vagy ellopják, erről az érintett állampolgár haladéktalanul értesíti a fogadó állam illetékes hatóságait az állampolgársága szerinti állam diplomáciai vagy konzuli képviseletén keresztül.

2. Az érintett diplomáciai vagy konzuli képviselet az államának jogszabályai szerint a fent említett személynek hazatérésre jogosító úti okmányt állít ki, és erről a fogadó állam illetékes hatóságait értesíti.

10. Cikk

1. A Felek a Megállapodás aláírásától számított harminc (30) napon belül diplomáciai úton megküldik egymásnak az 1. Cikkben meghatározott útlevelek megszemélyesített mintapéldányait.

2. Ha az egyik Fél új diplomata-, szolgálati vagy hivatalos útlevelet bocsát ki, ezen útlevél megszemélyesített mintaeredeti okmányait legalább harminc (30) nappal a kibocsátást megelőzően diplomáciai úton eljuttatja a másik Fél részére.

11. Cikk

A Felek kölcsönös írásbeli megegyezéssel módosíthatják a Megállapodás rendelkezéseit. Bármilyen módosítást a Megállapodás elidegeníthetetlen részét képező jegyzőkönyv formájában kell elkészíteni. A módosítás e Megállapodás 16. Cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően lép hatályba.

12. Cikk

1. A Megállapodás nem befolyásolja a Felek között létrejött kétoldalú megállapodásokból fakadó kötelezettségeket.

2. A Megállapodás nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós és schengeni tagságából fakadnak.

13. Cikk

A Felek a Megállapodást az országaikban hatályban lévő jogszabályokkal és rendelkezésekkel összhangban alkalmazzák.

14. Cikk

A Megállapodás értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő vitáikat a Felek békés módon, diplomáciai konzultációk útján rendezik.

15. Cikk

1. Közbiztonsági, közrendi vagy közegészségügyi okból a Felek bármelyike, részben vagy egészben, ideiglenesen felfüggesztheti a Megállapodás alkalmazását. A felfüggesztésről és annak feloldásáról három (3) napon belül diplomáciai úton értesíteni kell a másik Felet.

2. A Megállapodás alkalmazásának felfüggesztése nem érinti a Feleknek a másik Fél területén tartózkodó, az 1. Cikkben meghatározott útlevelekkel rendelkező állampolgárai jogállását.

16. Cikk

1. A Megállapodás a Feleknek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelményeik teljesítéséről szóló írásbeli, diplomáciai úton küldött értesítései közül az utolsó kézhezvételétől számított harmincadik (30.) napon lép hatályba.

2. Jelen Megállapodás hatályban marad mindaddig, amíg azt a Felek bármelyike írásban, három (3) hónappal korábban, diplomáciai úton küldött értesítéssel fel nem mondja.

17. Cikk

Bármelyik Fél bármikor felmondhatja a jelen Megállapodást a másik Félhez diplomáciai úton intézett írásbeli értesítéssel. A Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhez vételétől számított kilencvenedik (90.) napot követően veszti hatályát.

Készült Mexikóvárosban, 2021. május 28.-án/-én két eredeti példányban, magyar és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Eltérés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.”

2. melléklet a 2021. évi CV. törvényhez

„Agreement Between the Government of Hungary and the Government of Belize on the Mutual Visa Exemption for Holders of Diplomatic, Service and Official Passports

The Government of Hungary and the Government of Belize, hereinafter referred to as „Party” or the „Parties”;

Wishing to facilitate the travel of their nationals, holders of diplomatic, service and official passports in the territory of the other Party;

Desiring to strengthen the friendly relations between both countries; Have agreed upon the following:

Article 1

The provisions of this Agreement apply to holders of any of the following passports:

1. Valid diplomatic, foreign service and service (hereinafter: service) passports of Hungary,

2. Valid diplomatic and official passports of Belize.

Article 2

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, may enter into, exit from, transit through the territory of the other Party without a visa requirement and stay there for a period not exceeding ninety (90) days in any one hundred and eighty (180) days period, which entails considering the one hundred and eighty (180) day period preceding each day of stay.

Article 3

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, must not undertake any paid activity that requires a work permit during their stay in the territory of the other Party.

Article 4

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, shall abide by the laws and regulations in force during their stay in the territory of the other Party.

Article 5

The passports mentioned in Article 1, shall satisfy the following criteria:

a. its validity shall extend at least 3 (three) months after the intended date of departure from the territory of the Parties

b. it shall have been issued within the previous 10 (ten) years.

Article 6

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, may enter and exit the territory of the other Party via official border-crossing points. While crossing borders, nationals of each Party shall comply with the rules and procedures set forth in the national legislation of the other Party.

Article 7

1. Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, who are appointed to a diplomatic or consular mission or international organization in the territory of the other Party, and their family members forming part of their household, holding any of the passports mentioned in Article 1, may also enter without a visa into the territory of the other Party and stay there for a period not exceeding the one described in Article 2. If their period of stay exceeds the length described in Article 2, they shall be required to obtain an appropriate entry visa prior to their entry.

2. The Parties shall notify each other of the arrival of their above mentioned nationals through diplomatic channels.

Article 8

1. This Agreement does not affect the right of the competent authorities of either Party to refuse entry of the nationals of the other Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, into their respective territories, reduce their period of stay or terminate it, where the nationals in question are considered non grata or where they may present a risk to national security, public order or public health, or where their presence within the respective territory is illegal.

2. Where a national of the other Party is affected by the provisions of this Article, the Party responsible for the aforementioned measure shall notify the other Party in writing through diplomatic channels without delay.

Article 9

1. In case a passport referred to in Article 1 is damaged, lost or stolen in the territory of the country of the other Party, the national affected shall inform immediately the competent authorities of the receiving country through the diplomatic mission or consular post of the country of their nationality.

2. The diplomatic mission or consular post concerned shall issue to the aforementioned persons, in conformity with the legislation of their country, a document for returning to the country of their nationality, and shall notify the competent authorities of the receiving state accordingly.

Article 10

1. The Parties shall exchange personalized specimens of the passports mentioned in Article 1, through diplomatic channels, within thirty (30) days from the date of signature of this Agreement.

2. In case one of the Parties introduces a new diplomatic, service or official passport, the personalized specimens of the said passport shall be transmitted to the other Party through diplomatic channels at least thirty (30) days prior to the date of their introduction.

Article 11

The Parties may amend the provisions of this Agreement by mutual written consent. Any amendment shall be made in the form of a protocol constituting an integral part of the Agreement. The amendments shall enter into force in accordance with the provisions of paragraph (1) of Article 16 of this Agreement.

Article 12

1. This Agreement does not prejudice obligations arising from any bilateral agreements concluded between the Parties.

2. This Agreement shall in no way prejudice the obligations of Hungary deriving from its membership in the European Union and in the Schengen Area.

Article 13

The Parties shall implement this Agreement in accordance with the laws and regulations in force in both countries.

Article 14

The Parties shall amicably settle any disputes arising from the implementation or interpretation of the provisions of this Agreement by consultation through diplomatic channels.

Article 15

1. Either Party may temporarily suspend partly or entirely, the implementation of this Agreement for reasons of public security, public order or public health. The other Party must be notified through diplomatic channels within three (3) days about the suspension and about the termination thereof.

2. The suspension of the application of this Agreement does not affect the legal status of the nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, staying in the territory of the other Party.

Article 16

1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30th) day after receiving the last written notification through diplomatic channels by which the Parties have confirmed that their respective internal legal procedures required for the entry into force of this Agreement have been completed.

2. This Agreement shall remain in force until terminated by either Party upon a three (3) months prior written notice to the other Party through diplomatic channels.

Article 17

Either Party may, at any time, notify the other Party in written form through diplomatic channels of its intention to terminate this Agreement. The termination shall take effect ninety (90) days after the date of receiving the said notification.

Done at Mexico City on 28th May 2021 in two originals, each in Hungarian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence, the English text shall prevail.”