A jogszabály mai napon ( 2023.03.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi CVI. törvény

a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a francia haderő Száhel-övezet biztonsága érdekében Nigerben történő beavatkozásának jogi szabályozásáról szóló, 2013. március 25-én Niameyben aláírt megállapodáshoz és a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a Száhel-övezet biztonságát szolgáló francia beavatkozás keretében Nigerben tartózkodó francia katonai állomány jogállásának szabályozásáról szóló, 2013. július 19-én Niameyben aláírt megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem francia erőinek jogállásának szabályozásáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal történő csatlakozás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a francia haderő Száhel-övezet biztonsága érdekében Nigerben történő beavatkozásának jogi szabályozásáról szóló, 2013. március 25-én Niameyben aláírt megállapodáshoz és a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a Száhel-övezet biztonságát szolgáló francia beavatkozás keretében Nigerben tartózkodó francia katonai állomány jogállásának szabályozásáról szóló, 2013. július 19-én Niameyben aláírt megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem francia erőinek jogállásának szabályozásáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal történő csatlakozás (a továbbiakban: Csatlakozás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Csatlakozást e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Csatlakozás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Csatlakozás hiteles francia nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet az 1. § szerinti Elfogadó Nyilatkozat 14. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A 2. §, a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a honvédelemért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2021. évi CVI. törvényhez

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV
KAPCSOLÓDÓAN A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A NIGERI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A FRANCIA HADERŐ SZÁHEL-ÖVEZET BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN NIGERBEN TÖRTÉNŐ BEAVATKOZÁSÁNAK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ, 2013. MÁRCIUS 25-ÉN NIAMEYBEN ALÁÍRT MEGÁLLAPODÁSHOZ ÉS KAPCSOLÓDÓAN A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A NIGERI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A SZÁHEL-ÖVEZET BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLÓ FRANCIA BEAVATKOZÁS KERETÉBEN NIGERBEN TARTÓZKODÓ FRANCIA KATONAI ÁLLOMÁNY JOGÁLLÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ, 2013. JÚLIUS 19-ÉN NIAMEYBEN ALÁÍRT MEGÁLLAPODÁSHOZ A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A NIGERI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTTI, A TAKUBA ERŐK NEM FRANCIA ERŐINEK JOGÁLLÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

A Francia Köztársaság Kormánya egyrészről,

És

A Nigeri Köztársaság Kormánya másrészről,

A továbbiakban: a „francia fél” és a „nigeri fél”, valamint együttesen „a felek”,

Komoly aggodalmukat fejezve ki a Száhel-szaharai övezetben kialakult műveleti helyzet miatt, továbbá a Nigeri Köztársaság védelme, annak területi integritásának, infrastruktúrájának és lakosságának megóvása miatt;

Figyelemmel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára és az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának 2359 (2017) és 2391 (2017) számú határozataira,

továbbá Niger elnökének a Takuba erőkben részt venni kívánó, Franciaországon kívüli európai államok kormányaihoz intézett kifejezett kérésére,

Figyelembe véve a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a francia haderő Száhel-övezet biztonsága érdekében Nigerben történő beavatkozásának jogi szabályozásáról szóló, 2013. március 25-én Niameyben aláírt megállapodást,

Figyelembe véve a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a Száhel-övezet biztonságát szolgáló francia beavatkozás keretében Nigerben tartózkodó francia katonai állomány jogállásának szabályozásáról szóló, 2013. július 19-én Niameyben aláírt megállapodást,

Megállapodva abban, hogy az Egyesített Közös Különleges Műveleti Erőkben (Combined Joint Special Operations Task Force, CJSOTF) (a továbbiakban: Takuba erők) történő részvétel érdekében a Nigeri Köztársaság erőit támogató, a francia Barkhane erők parancsnokának parancsnoksága alatti, és az európai államok katonai állományából álló katonai erőt telepítenek a Nigeri Köztársaság területére.

Az alábbi rendelkezésekben állapodnak meg, amelyek a Takuba erők nem francia erőinek jogállását szabályozzák - beleértve azok felszerelését is -, és a Száhel-övezet biztonsága érdekében végrehajtott francia intervenció keretében, a Nigeri Köztársaság területén végrehajtott katonai segítségnyújtásuk műveleti feladatainak ellátása teljes időtartamára vonatkoznak:

1. cikk

A Takuba erők állománya Franciaország és a Művelet Partnerei katonai egységeihez (ideértve a szárazföldi, tengeri, haditengerészeti haderőnemeket és minden más egységet) tartozó, vagy az egységeket vagy egyes tagjaikat kísérő katonai és polgári állományából áll.

A „Művelet Partnerei” azok a Franciaországon kívüli európai államok, amelyeket a felek közötti egyeztetéseket követően:

- Nigeri Köztársaság elnöke levelében meghívta, Nigeri Köztársaság Kormánya jóváhagyta, és felhatalmazta arra, hogy a Takuba erők keretében részt vegyen Franciaország Nigerben vezetett misszióiban;

- a francia fél a Takuba erőkben történő részvétel érdekében jóváhagyta és engedélyezte, hogy francia parancsnokság alatt szolgáljanak Franciaország Nigerben vezetett misszióiban.

2. cikk

1. A nigeri fél alkalmazza a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a francia haderő Száhel-övezet biztonsága érdekében Nigerben történő beavatkozásának jogi szabályozásáról szóló, 2013. március 25-én Niameyben aláírt megállapodás, valamint a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a Száhel-övezet biztonságát szolgáló francia beavatkozás keretében Nigerben tartózkodó francia katonai állomány jogállásának szabályozásáról szóló, 2013. július 19-én Niameyben aláírt megállapodás rendelkezéseit a műveletben részt vevő Művelet Partnerei azon erői számára, amelyek kifejezetten és írásban elfogadták az e megállapodásokban és annak mellékletében foglalt jogokat és kötelezettségeket.

2. Az 1. pontban említett jogok és kötelezettségek elfogadásáról a Művelet Partnere értesíti a francia és a nigeri felet. Az Elfogadó Nyilatkozat az utolsó értesítés kézhezvételének napján lép hatályba. Az Elfogadó Nyilatkozat a Művelet Partnere erőire alkalmazandó a Nigeri Köztársaság területén való ott-tartózkodás teljes időtartama alatt.

3. E Kiegészítő Jegyzőkönyv végrehajtása nem érinti a Nigeri Köztársaság és a Művelet Partnerei között létrejött egyéb megállapodások végrehajtását.

3. cikk

Az e rendelkezések alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatos Felek közötti vitákat a Felek diplomáciai úton rendezik.

4. cikk

1. Ezen megállapodás az aláírásának napján lép hatályba.

2. A megállapodás a Takuba erők műveleteinek befejezéséig, valamint a Takuba erők Nigeri Köztársaság területéről történő teljes és végleges távozásáig hatályban marad.

3. A megállapodást a felek közös megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatják.

4. A megállapodást bármely fél kilencven (90) napos felmondási idővel, írásos értesítés útján felmondhatja.

A felmondás nem érinti a megállapodásnak a felmondást megelőzően történő végrehajtásából eredő jogokat és kötelezettségeket.

5. E megállapodás bármelyik fél általi felmondásáról értesíteni kell azokat a Műveleti Partnereket is, akik a 2. cikkel összhangban elfogadták az e megállapodásban foglalt jogokat és kötelezettségeket.

Kelt Niameyben, 2020. április 28-án, két eredeti példányban, francia nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

A Francia Köztársaság részéről
ALEXANDRE GARCIA,
Nagykövet
A Nigeri Köztársaság részéről
KALLA ANKOURAO,
Külügyi, együttműködési, afrikai integrációs és külföldön élő nigeriekért felelős miniszter

Melléklet: Elfogadó Nyilatkozat a Művelet Partnerétől Franciaország és Niger részére

Tisztelt Elnök Úr!

A francia fél részére küldött értesítés: A Nigeri Köztársaság elnöke által 2021. január 9-én küldött levélre válaszul Magyarország Kormánya elfogadja, hogy fegyveres erőink elemeit a Nigeri Köztársaság területén a francia Barkhane erők parancsnoksága alá rendelt Takuba erők kötelékébe telepítse annak érdekében, hogy az támogassa a nigeri fegyveres erőket a terrorista tevékenységet folytató szervezett fegyveres csoportok elleni küzdelemben.

Folytatandó az alábbi Elfogadó Nyilatkozattal

A nigeri fél részére küldött értesítés: a 2021. január 9-én küldött levelére válaszul Magyarország Kormánya elfogadja, hogy fegyveres erőink elemeit a Nigeri Köztársaság területén a francia Barkhane erők parancsnoksága alá rendelt Takuba erők kötelékébe telepítse, hogy az támogassa a nigeri fegyveres erőket a terrorista tevékenységet folytató szervezett fegyveres csoportok elleni küzdelemben.

Folytatandó az alábbi Elfogadó Nyilatkozattal

Elfogadó Nyilatkozat

„A Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a francia haderő Száhel-övezet biztonsága érdekében Nigerben történő beavatkozásának jogi szabályozásáról szóló, 2013. március 25-én Niameyben aláírt megállapodáshoz (a továbbiakban: a 2013. március 25-ei megállapodás), valamint a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a Száhel-övezet biztonságát szolgáló francia beavatkozás keretében Nigerben tartózkodó francia katonai állomány jogállásának szabályozásáról szóló, 2013. július 19-én Niameyben aláírt megállapodáshoz (a továbbiakban: a 2013. július 19-ei megállapodás) kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a Takuba erők nem francia erőinek jogállásának szabályozását meghatározó, a 2020. április 28-án aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Kiegészítő Jegyzőkönyv) 2. cikke értelmében a Kormányom elfogadja a 2013. március 25-ei megállapodás 2-5. pontjában és a 2013. július 19-ei megállapodás 1-11. cikkében foglalt jogokat és kötelezettségeket, amelyek a következők:

1. cikk

Ez a megállapodás a Takuba erők azon magyar erőinek (a továbbiakban: magyar erők) jogállását szabályozza, amelyek a Száhel-övezet biztonságát szolgáló francia beavatkozás keretében a Nigeri Köztársaság területén tartózkodnak.

2. cikk

A magyar különítmény erői a Nigeri Köztársaság területén való jelenlétének időtartama alatt tiszteletben tartják az ott hatályos jogszabályokat, és tartózkodnak minden olyan cselekménytől vagy tevékenységtől, amely összeegyeztethetetlen a Száhel-övezet biztonságát szolgáló francia beavatkozás céljaival.

A Nigeri Köztársaság területén való tartózkodásuk időtartama alatt a magyar erők állománya a nigeri fél részéről ugyanazokat a mentességeket és kiváltságokat élvezi, mint amelyeket az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeiről szóló, 1946. február 13. napján kelt nemzetközi egyezmény a kiküldött szakértők számukra biztosít. Különösen nem vethetők alá semmilyen letartóztatásnak vagy fogvatartásnak. Többek között mentesülnek a nigeri fél büntető joghatósága alól, kivéve, ha a magyar Műveleti Partner ezen mentességéről kifejezetten lemond. Bűncselekmény elkövetése vagy tettenérés esetén a magyar erők személyi állománya a nigeri hatóságok kérésére köteles igazolni személyazonosságát. A magyar Műveleti Partner hatóságait haladéktalanul tájékoztatni kell, a magyar hatóságoknak pedig a lehető leghamarabb meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket az érintett magyar erők állományának átvétele érdekében.

A nigeri fél büntetőjogának megsértése esetén az illetékes nigeri hatóságok bizonyítékokat gyűjtenek, és azokat a magyar Műveleti Partner rendelkezésére bocsátják a magyar Műveleti Partner igazságügyi hatóságai általi esetleges büntetőeljárás lefolytatása céljából. A nigeri felet folyamatosan tájékoztatni kell a magyar Műveleti Partner által tett jogi lépésekről.

3. cikk

1. A műveletben történő segítségnyújtás szárazföldi és légi eszközök segítségével történhet, beleértve - ha a helyzet úgy kívánja - a magyar erők által végrehajtott és a Nigeri Köztársaság katonai eszközeivel összehangolt katonai akciók végrehajtását is.

2. Vészhelyzet esetén a magyar különítmény önállóan is végrehajthatja ezeket az akciókat, azzal a feltétellel, hogy a lehető leghamarabb tájékoztatja erről a Nigeri Köztársaság illetékes hatóságait.

3. Amennyiben a magyar erők által végrehajtott akciók személyeknek a nigeri fél részére történő átadásához vezetnének, a magyar Műveleti Partner és a nigeri fél a következő szabályokat alkalmazza:

a) A nigeri fél a francia fél vagy magyar Műveleti Partner által átadott személyek őrizetének és biztonságának biztosítása során betartja a nemzetközi emberi jogok alkalmazandó szabályait, különösen a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni 1984. december 10-ei nemzetközi egyezményt.

b) A francia fél és a magyar Műveleti Partner alkotmányos és szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében a nigeri fél vállalja, hogy a halálbüntetés, továbbá más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódot foganatosító büntetés kiszabását mellőzik a fentiek szerint őrizetbe vett személyre, és amennyiben ilyen büntetést szabtak ki, azt nem hajtják végre.

c) Jelen cikk alapján a nigeri hatóságoknak átadott személyek az érintett francia és a magyar Műveleti Partner hatóságainak előzetes hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személynek.

4. A francia fél, a nigeri fél és a magyar Műveleti Partner együttműködnek egymással a Francia Köztársaság, a Nigeri Köztársaság és Magyarország érdekeit fenyegető veszélyek értékeléséhez szükséges információkat kicserélve.

4. cikk

A nigeri fél megkönnyíti a magyar erők állománya számára a területére történő be- és kiutazást, amennyiben rendelkezik érvényes katonai vagy szakértők számára kiállított személyazonosító igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel.

A francia fél előzetesen megküldi az érkező állomány névsorát a nigeri félnek. Ezen állomány mentesül a nigeri fél jogszabályaiban a külföldiekre előírt vízumfelmutatási, határellenőrzés és regisztrálási kötelezettség alól.

5. cikk

Magyarország erőinek állománya francia parancsnokság alatt szolgál, azzal az egyenruhával, rendfokozati jelzéssel és jelvényekkel, amelyeket a magyar fegyveres erőknél visel. A fegyelmi jogkör a magyar parancsnokság hatáskörébe tartozik.

6. cikk

A nigeri fél Magyarország erőinek állománya számára elismeri a magyar Műveleti Partner által kiállított vezetői engedély vagy a nemzetközi vezetői engedély érvényességét.

7. cikk

A nigeri fél és a magyar Műveleti Partner között létrejött egyéb megállapodások kedvezőbb rendelkezéseinek alkalmazására is figyelemmel, a magyar erők állománya ésszerű időn belül tájékoztatja a nigeri hatóságokat az országon belüli mozgásairól. Ha a nigeri hatóságok nem tiltakoznak, szabadon mozoghatnak a Nigeri Köztársaság területén, beleértve annak légterét is, a rendelkezésükre álló közlekedési eszközöket használva, és a nigeri fél erőinek kísérete nélkül. E tekintetben Magyarország erői jogosultak a vasútvonalak, utak, hidak, rakodóhidak, repülőterek és kikötők használatára, azzal a feltétellel, hogy a magyar Műveleti Partner a nigeri fél fegyveres erőivel azonos feltételek mellett fizeti a vonatkozó díjakat és útdíjakat.

8. cikk

Magyarország erőinek állománya jogosult a műveleti feladataik végrehajtásához kapcsolódó tevékenységekhez szükséges fegyverek és lőszerek birtoklására és viselésére. Magyarország erőinek állománya a magyar jogszabályokkal összhangban használja fegyvereit. Ezen fegyvereket és lőszereket Magyarország által meghatározott szabályok szerint kell tárolni és őrizni.

Magyarország erőinek állománya - együttműködve a nigeri hatóságokkal - jogosult minden szükséges intézkedést megtenni az állománya, felszerelései és létesítményei, valamint a rendelkezésére bocsátott vagy a rábízott ingatlanok védelmének biztosítása érdekében.

9. cikk

A magyar Műveleti Partner által felszerelések, lőszerek, élelmiszer-ellátmányok és a magyar erők számára szükséges egyéb eszközök behozatala és reexportja minden vám és adó megfizetésétől mentesen történik.

Mindazonáltal ezen behozatalt és reexportot a nigeri fél területén hatályos eljárási szabályokkal összhangban kell végrehajtani.

Jelen megállapodás alapján a magyar Műveleti Partner által vagy részére a nigeri fél területén vásárolt áruk és szolgáltatások mentesülnek minden adó, vám és illeték alól, kivéve az UEMOA és a CEDEAO nemzetközi szervezetek által meghatározott „szolidaritási hozzájárulást”.

10. cikk

A nigeri fél térítésmentesen a magyar erők állománya rendelkezésére bocsátja a Száhel-övezet biztonsága érdekében végrehajtott francia intervenció végrehajtásához szükséges felszereléseket, létesítményeket és ingatlanokat, összhangban a nigeri fél és a magyar Műveleti Partner között megállapított feltételekkel.

Ha a magyar Műveleti Partner munkát végez ezen ingatlanokon és létesítményekben, akkor a magyar erők műveleti feladatainak befejezését követően az elvégzett munka a nigeri fél és a magyar Műveleti Partner között egy megállapodásban megállapított feltételek szerint a nigeri fél tulajdonában marad.

A magyar erők rendelkezésére bocsátott ingatlanokat és létesítményeket vissza kell szolgáltatni a nigeri félnek a rendeltetésszerű használatból adódó állagromlást meg nem haladó állapotban.

A nigeri fél engedélyezi a magyar Műveleti Partner számára, hogy saját célú használatra kommunikációs rendszereket használjon. A nigeri fél a rádiófrekvenciáihoz való hozzáférést díjmentesen biztosítja.

A nigeri fél - képességéhez mérten - biztosítja a magyar erők által kérelmezett logisztikai támogatást a nigeri fél és a magyar Műveleti Partner által megállapított feltételek szerint.

11. cikk

Abban az esetben, ha a nigeri fél vagy magyar Műveleti Partner közösen vagy a nigeri fél vagy a magyar Műveleti Partner által a magyar erők állomásozása vagy a magyar erők műveleti feladatainak teljesítése során kár keletkezik, a nigeri fél és a magyar Műveleti Partner diplomáciai úton történő egyeztetéseket törekszik ezen kár helyreállítására vagy megtérítésére.

12. cikk

A nigeri fél és magyar Műveleti Partner között a jelen Elfogadó Nyilatkozat rendelkezéseinek alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatban felmerülő vitákat diplomáciai úton kell rendezni.

13. cikk

A fent említett jogok és kötelezettségek elfogadásával, a Kiegészítő Jegyzőkönyv 2. cikkével összhangban, Magyarország Kormánya e jogok és kötelezettségek gyakorlása során mentesíti a francia felet minden felelősség alól mind Magyarország Kormánya, mind a nigeri fél vonatkozásában.

14. cikk

Jelen Elfogadó Nyilatkozat a magyar Műveleti Partner utolsó értesítésének francia vagy nigeri fél általi kézhezvétele napján lép hatályba.

A megállapodás hat hónapig hatályos, és hallgatólagosan megújítható.

Ezen Elfogadó Nyilatkozatot a magyar Műveleti Partner, a francia fél vagy a nigeri fél írásbeli értesítés útján felmondhatja. A felmondás a magyar Műveleti Partner, a francia fél és a nigeri fél által kölcsönösen elfogadott feltételek szerint lép hatályba. Ezen felmondás nem érinti azon jogokat és kötelezettségeket, amelyek a felmondás előtt keletkeztek.”

2. melléklet a 2021. évi CVI. törvényhez

PROTOCOLE ADDITIONNEL
A L’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER RELATIF AU REGIME JURIDIQUE DE L’INTERVENTION DES MILITAIRES FRANÇAIS AU NIGER POUR LA SECURITE DU SAHEL, SIGNE A NIAMEY LE 25 MARS 2013 ET A L’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER RELATIF AU STATUT DES MILITAIRES FRANÇAIS PRESENTS AU NIGER DANS LE CADRE DE L’INTERVENTION FRANÇAISE POUR LA SECURITE AU SAHEL, SIGNE A NIAMEY LE 19 JUILLET 2013 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER DETERMINANT LE STATUT DES DETACHEMENTS NON FRANÇAIS DE LA FORCE TAKUBA

Le Gouvernement de la République française, d’une part,

Et

Le Gouvernement de la République du Niger, d’autre part,

Ci-après dénommés respectivement <<la Partie française>> et <<la Partie nigérienne>>, et collectivement <<le Parties>>,

Gravement préoccupés par l’évolution de la situation opérationelle dans la bande sahélo-saharienne et soucieux de la protection de la République du Niger, de son intégrité territoriale, de ses infrastructures et de sa population;

Ayant à l’esprit la Charte des Nations Unies et les résolutions 2359 (2017) et 2391 (2017) du Conseil de sécurité,

et la demande expresse du Président nigérien aux gouvernements des Etats européens autres que la France souhaitant participer à la Force Takuba,

Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relatif au régime juridique de l’intervention de militaires français au Niger pour la sécurité au Sahel, signé à Niamey le 25 mars 2013,

Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relatif au statut des militaires français présents au Niger dans le cadre de l’intervention française pour la sécurité au Sahel, signé à Niamey le 19 juillet 2013,

Etant convenus du déploiement sur le territoire de la République du Niger de détachements de militaires d’Etats européens participant à la Force interarmées multinationale pour les opérations spéciales (Combined Joint Special Operations Task Force (CJSOTF)), ci-après « la Force Takuba >>. placée sous le comniandement du commandant du détachement français Barkhane soutenant les forces de la République du Niger.

Sont convenus des stipulations suivantes, qui régissent le statut des détachements non français de la Force Takuba, y compris leurs équipements, pendant toute la durée de leur déploiement sur le territoire de la République du Niger dans leurs opérations d’assitance militaire à l’Etat nigérien dans le cadre de l’intervention française pour la sécurité au Sahel:

Article Ier

Le <<Personnel de la Force Takuba >> désigne le personnel militaire et civil appartenant aux, ou accompagnant les unités ou formations des armées de terre, de mer, de l’air ou de tout autre corps militaire de la France et des Partenaires d’opération.

Les « Parteinaires d’opération >> sont les Etats européens autres que la France qui, après d’étroites consultations:

- ont été invités, par lettre du Président de la République du Niger, et agréés et autorisés par la Partie nigérienne à participer, au sein de la Force <<Takuba>>, aux missions menées par la France au Niger;

- ont été agréés et autorisés par la Partie française à servir sous commandement français pour participer, au sein de la Force Takuba, aux missions menées par la France au Niger.

Article 2

1. La Partie nigérienne applique les stipulations de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relatif au régime juridique de l’intervention de militaires français au Niger pour la sécurité au Sahel, signé à Niamey le 25 mars 2013 et de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relatif au statut des militaires français présents au Niger dans le cadre de l’intervention française pour la sécurité au Sahel, signé à Niamey le 19 juillet 2013, aux détachements des Partenaires d’opération qui ont accepté expressément par écrit les droits et les obligations prévus par ces accords conformément au texte figurant en annexe.

2. L’acceptation expresse des droits et obligations mentionnée au point l est notifiée par le Partenaire d’opération à la Partie française et à la Partie nigérienne. Elle entre en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications. Elle est applicable aux détachements des Partenaires d’opération pendant toute la durée de leur présence sur le territoire de la République du Niger.

3. La mise en oeuvre du présent protocole additionnel est sans préjudice de la mise en oeuvre d’autres accords conclus entre la République du Niger et les Partenaires d’opération.

Article 3

Tout différend concernant l’application ou l’interprétation des présentes stipulations entre les Parties est réglé par voie diplomatique.

Article 4

1. Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.

2. Il produit ses effets jusqu’à la fin des missions de la Force Takuba et son départ complet et définitif du territoire de la République du Niger.

3. Les Parties peuvent. à tout moment et d’un commun accord, amender par écrit le présent accord.

4. Chaque Partie peut dénoncer le présent accord avec un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours par le biais d’une notification écrite. Cette dénonciation n’affecte pas les droits ou obligations résultant de l’exécution de l’accord préalablement à cette dénonciation.

5. La dénonciation du présent accord par l’une des Parties est également notifiée aux Partenaires d’opération qui ont accepté les droits et obligations du présent accord conformément à l’article 2.

Fait à Niamey, le 28 avril 2020, en deux exemplaires originaux, en langue française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française
ALEXANDRE GARCIA,
Ambassadeur
Pour le Gouvernment de la République du Niger
KALLA ANKOURAO,
Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération, de l’integration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur

Annexe: Texte de l’acceptation expresse, adressée à la France et au Niger par le Partenaire d’opération.

Monsieur le Président,

Pour la notification à la Partie française: En réponse à la lettre adressée le 9 janvier 2021 par le Président de la République du Niger, le Gouvernement de la Hongrie accepte de déployer des éléments de nos forces armées sur le territoire du Niger au sein de la Force Takuba, placée sous le commandement français de la Force Barkhane, afin d’appuyer les forces armées nigériennes dans leur combat contre les groupes armés organisés menant des activités terroristes.

Suivi du texte de l’acceptation expresse ci-dessous.

Pour la notification à la Partie nigérienne: En réponse à votre lettre du 9 janvier 2021, le Gouvernement de la Hongrie accepte de déployer des éléments de nos forces armées sur le territoire du Niger au sein de la force Takuba, placée sous le commandement français de la Force Barkhane, afin d’appuyer les forces armées nigériennes dans leur combat contre les groupes armés organisés menant des activités terroristes.

Suivi du texte de l’acceptation expresse ci-dessous.

Texte de l’acceptation:

<< En application de l’article 2 du Protocole additionnel à l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relatif au régime juridique de l’intervention de militaires français au Niger pour la sécurité au Sahel, signé à Niamey le 25 mars 2013 (ci-après l’<<Accord du 25 mars 2013>>) et à l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relatif au statut des militaires français présents au Niger dans le cadre de l’intervention française pour la sécurité au Sahel, signé à Niamey le 19 juillet 2013 (ci-après l’<<Accord du 19 juilllet 2013>>), entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger déterminant le statut des détachements non français de la Force Takuba, signé le 28 avril 2020 (ci-après le <<Protocole additionnel>>). mon Gouvernement accepte expressément les droits et les obligations prévus par les points 2 à 5 de l’Accord du 25 mars 2013 et les articles 1 à 11 de l’Accord du 19 juillet 2013, qui se lisent comme suit:

Article 1er

Le présent accord régit le statut du Détachement hongrois de la Force Takuba (ci-après le <<Détachement hongrois>>) présent sur le territoire de la République du Niger dans le cadre de l’intervention française pour la sécurité au Sahel.

Article 2

Pendant la durée de leur présence sur le territoire de la République du Niger, les personnels du Détachement hongrois respectent la législation qui y est en vigueur et s’abstiennent de toute action ou activité incompatible avec les objectifs de l’intervention française pour la sécurité au Sahel.

Pendant la durée de leur présence sur le territoire de la République du Niger, les personnels du Détachement hongrois bénéficient, à l’égard de la Partie nigérienne, des immunités et privileges identiques à ceux accordés aux experts en mission par la convention sur les privilèges et immunités des Nations unies du 13 février 1946. Ils ne peuvent en particulier faire l’objet d’aucune forme d’arrestation ou de détention. Ils jouissent notamment de l’immunité de la jurisdiction pénale de la Partie nigérienne sauf renonciation expresse du Partenaire d’opération hongrois.

En cas de crime ou de délit flagrant, les personnels du Détachement hongrois justifient de leur identité à la demande des autorités nigériennes. Les autorités du Partenaire d’opération hongrois sont immédiatement informées et prennent dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour prendre en charge les personnels du Détachement hongrois concernés.

En cas d’infraction au droit pénal de la Partie nigérienne, les autorités nigériennes compétentes rassemblent les éléments de preuve qu’elles mettent à la disposition du Partenaire d’opération hongrois à des fins de poursuite éventuelles par les autorités judiciaires du Partenaire d’opération hongrois. La Partie nigérienne est tenue informée du déroulement de l’action judiciaire engagée par le Partenaire d’opération hongrois.

Article 3

1. L’assistance peut être constituée par la mise en oeuvre du moyens terrestres et aériens, y compris, si la situation le demande, par l’exécution d’actions militaires menées par le Détachement hongrois et coordonnées avec moyens militaires de la République du Niger.

2. En cas d’urgence, le Détachement hongrois peut mener ces actions de manière autonome à la condition d’en informer dans les meilleurs délais les autorités compétentes de la République du Niger.

3. Si les actions menées par le Détachement hongrois devaient conduire à la remise de personnes à la Partie nigérienne, le Partenaire d’opération hongrois et la Partie nigérienne appliqueraient les règles suivantes:

a) La Partie nigérienne, en assurant la garde et la sécurité des personnes remises par la Partie française ou par le Partenaire d’opération hongrois, se conforme aux règles appcicables du droit international des droits de l’homme, notamment la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984.

b) Afin de satisfaire aux obligation constitutionnelles et conventionnelles de la Partie française et du Partenaire d’opération hongrois, la Partie nigérienne s’engage à ce que, dans le cas où la peine de mort ou une oeine constitutive d’un traitement cruel, inhumain ou dégradant serait encourue, elle ne soit ni requise ni prononcée è l’égard d’une personne remise, et à ce que, dans l’hypothèse où de telles peines auraient été prononcées, elles ne soient pas executées.

c) Aucune personne remise aux autorités nigériennes en application du présent article ne peut être transférée à une tierce partie sans accord préalable des autorités françaises et des autorités du Partenaire d’opération hongrois concernées.

4. La Partie française, la Partie nigérienne et le Partenaire d’opération hongrois coopèrent en échangeant tout renseignement utile à l’évaluation de la menace pesant sur les intérêts des Parties, de la République française, de la République du Niger ou du Partenaire d’opération hongrois.

Article 4

La Partie nigérienne facilite l’entrée sur son territoire et la sortie de celui-ci aux personnels du Détachement hongrois sous réserve qu’il soit porteur d’une carte d’identité militaire ou professionnelle ou d’un passeport en cours de validité.

La Partie française communique au préalable à la Partie nigérienne la liste des personnels du Détachement hongrois. Ces personnels sont dispensés des formalités de visa, de contrőle et d’enregistrement des étrangers prévues par la législation de la Partie nigérienne.

Article 5

Les personnels du Détachement hongrois servent sous commandement français avec l’uniforme, le grade et les insignes qu’ils portent dans les forces armées hongroises. Le pouvoir disciplinaire est réservé au commandement hongrois.

Article 6

La Partie nigérienne reconnaît, pour les personnels du détachement hongrois, la validité du permis de conduire délivré par le Partenaire d’opération hongrois ou du permis de conduire international.

Article 7

Sous réserve de l’application de stipulations plus favorables d’autres accords conclus entre la Partie nigérienne et le Partenaire d’opération hongrois, les personnels du Détachement hongrois informent préalablement et dans un délai raisonnable les autorités nigériennes de leurs déplacements. Sauf objection de cette dernière, ils circulent librement sur le territoire de la République du Niger y compris dans son espace aérien, en utilisant les moyens de transport dont ils disposent et sans qu’ils aient à solliciter un accompagnement par les forces de la Partie nigérienne. A ce titre, les personnels du détachement hongrois sont autorisés à utiliser les voies ferrées, routes, ponts, transbordeurs, aéroports, à charge pour le Partenaire d’opération hongrois de payer les redevances et péages y afférents dans les mêmes conditions que les forces armées de la Partie nigérienne.

Article 8

Les personnels du Détachement hongrois sont autorisés à détenir et porter l’armement et les munitions nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Les personnels du Détachement hongrois utilisent leur arme de dotation conformément à la législation hongroise. Ces armes et munitions sont entreposées et gardées selon les règles hongroises.

Les personnels du Détachement hongrois sont autorisés à prendre les mesures nécessaires, en concertation avec les autorités nigériennes compétentes, pour assurer la protection, celle de leurs matériels, et celles des installations et terrains mis à leur disposition.

Article 9

Les importations et réexportations de matériel, d’équipements, munitions, ravitaillements et approvisionnements du Partenaire d’opération hongrois sont effectuées en franchise de tout frais et taxes douaniers.

Toutefois, ces importations et réexportations sont effectuées dans le respect des procédures en vigueur sur le territoire de la Partie nigérienne.

Les achats de biens et services effectuées par ou pour le Partenaire d’opération hongrois sur le territoire de la Partie nigérienne sont exonérés de tous impőts, taxes, à l’exception de la redevance statistique et des prélèvements communautaires de solidarité (UEMOA et CEDEAO).

Article 10

La Partie nigérienne met gratuitement à la disposition des personnels du Détachement hongrois les matériels, installations et terrains nécessaires à l’intervention française pour la sécurité au Sahel, selon des modalités convenues entre la Partie nigérienne et le Partenaire d’opération hongrois.

Si le Partenaire d’opération hongrois réalise des travaux sur ces terrains et installations, ils resteront la propriété de la Partie nigérienne à la fin de la mission du Détachement hongrois, selon des modalités fixées d’un commun accord entre la Partie nigérienne et le Partenaire d’opération hongrois.

Les terrains et installations mis à la disposition des personnels du Détachement hongrois sont restitués en l’état d’usage à la Partie nigérienne.

La Partie nigérienne autorise le Partenaire d’opération hongrois à mettre en oeuvre des systèmes de communication pour ses besoins propres. L’accès au spectre des fréquences est accordé gracieusement par la Partie nigérienne.

La Partie nigérienne foumrit, dans la limite de ses moyens, le soutien logistique demandé par les personnels du Détachement hongrois, dans des conditions convenues entre la Partie nigérienne et le Partenaire d’opération hongrois.

Article 11

En cas de dommage causé, conjointement ou par la Partie nigérienne ou le Partenaire d’opération hongrois, à l’occasion du stationnement du Détachement hongrois ou de l’exécution par le Détachement hongrois de ses missions, la Partie nigérienne et le Partenaire d’opération hongrois s’efforcent de procéder à la réparation dudit dommage par le biais de consultations et négociations par voie diplomatique.

Article 12

Tout différend entre la Partie nigérienne et le Partenaire d’opération hongrois concernant l’application ou l’interprétation des stipulations de la présente acceptation est réglé par voie diplomatique.

Article 13

En acceptant les droits et obligations précités conformément à l’article 2 du Protocole additionnel, le Gouvernement de la Hongrie dégage expressément la Partie française de toute responsabilité quant à l’exercice de ces droits et obligations tant vis-à-vis du Gouvernement de la Hongrie que de la Partie nigérienne.

Article 14

La présente acceptation entre en vigueur à la date de réception par la Partie française ou par la Partie nigérienne de la dernière notification par le Partenaire d’opération hongrois.

Elle produit ses effets pendant une période de six mois, tacitement renouvelable.

Le Partenaire d’opération hongrois, la Partie française ou la Partie nigérienne peuvent dénoncer cette acceptation par le biais d’une notification écrite. Cette dénonciation prend effet selon des modalités convenues d’un commun accord entre le Partenaire d’opération hongrois, la Partie française et la Partie nigérienne. Elle n’affecte pas les droits ou les obligations résultant de l’exécution de l’acceptation préalablement à cette dénonciation.>>