A jogszabály mai napon ( 2023.03.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi CVII. törvény

a Francia Köztársaság Kormánya és a Mali Köztársaság Kormánya között levélváltás formájában létrehozott, Bamakóban 2013. március 7-én és Kouloubában 2013. március 8-án aláírt, a SERVAL erők jogállásáról szóló Megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a Mali Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem francia erőinek jogállásának szabályozásáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal történő csatlakozás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Francia Köztársaság Kormánya és a Mali Köztársaság Kormánya között levélváltás formájában létrehozott, Bamakóban 2013. március 7-én és Kouloubában 2013. március 8-án aláírt, a SERVAL erők jogállásáról szóló Megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a Mali Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem francia erőinek jogállásának szabályozásáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal történő csatlakozás (a továbbiakban: Csatlakozás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Csatlakozást e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Csatlakozás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Csatlakozás hiteles francia nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet az 1. § szerinti Kiegészítő Jegyzőkönyv 2. cikk 2. pontjában meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A 2. §, a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a honvédelemért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2021. évi CVII. törvényhez

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV
LEVÉLVÁLTÁSSAL LÉTREHOZVA, KAPCSOLÓDÓAN A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A MALI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT LEVÉLVÁLTÁS FORMÁJÁBAN LÉTREHOZOTT, BAMAKÓBAN 2013. MÁRCIUS 7-ÉN ÉS KOULOUBÁBAN 2013. MÁRCIUS 8-ÁN ALÁÍRT, A SERVAL ERŐK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁSHOZ

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

ÉS

A MALI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

KÖZÖTTI,

A TAKUBA ERŐK NEM FRANCIA ERŐINEK JOGÁLLÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Tisztelt Miniszter Úr!

Figyelemmel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára és az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának 2056 (2012) számú, 2071 (2012) számú, 2085 (2012) számú, 2100(2013) számú, 2164(2014) számú, 2227(2015) számú, 2295 (2016) számú, 2364 (2017) számú, 2374 (2017) számú, 2391 (2017) számú, 2423 (2018) számú és 2480 (2019) számú határozataira, valamint a Mali Köztársaság elnökének a Takuba erőkben részt venni kívánó, Franciaországon kívüli európai államok kormányaihoz intézett kérelmére.

Figyelemmel a Francia Köztársaság Kormánya és Mali Köztársaság Kormánya között levélváltás formájában létrehozott, Bamakóban 2013. március 7-én és Kouloubában 2013. március 8-án aláírt, a SERVAL erők jogállásának szabályozásáról szóló megállapodásra,

Kormányaink megállapodnak abban, hogy a mali Egyesített Közös Különleges Műveleti Erőkben (Combined Joint Special Operations Task Force, CJSOTF) (a továbbiakban: Takuba erők) történő részvétel érdekében a Mali Köztársaság erőit támogató, a francia Barkhane erők parancsnokának parancsnoksága alatti, és az európai államok katonai állományából álló katonai erőt telepítenek a Mali Köztársaság területére.

Ennek keretében megtiszteltetés számomra, hogy Kormányom nevében az alábbi, a Mali Köztársaság területén való telepítésük teljes időtartama alatt, a Takuba erőkre vonatkozó rendelkezéseket javasolhatom Önöknek, amelyek Mali Állam egész területén folytatott katonai segítségnyújtási műveleteik során vonatkoznak rájuk.

Az alábbi rendelkezések szabályozzák a Maliban végzett műveleti tevékenység során a Takuba erők nem francia részének jogállását, beleértve azok felszerelését is.

1. cikk

A Takuba erők állománya Franciaország és a Művelet Partnerei katonai egységeihez tartozó, vagy az egységeket vagy egyes tagjaikat kísérő katonai és polgári állományából áll.

A „Művelet Partnerei” azok a Franciaországon kívüli európai államok, amelyeket a Felek közötti egyeztetéseket követően:

- Mali Köztársaság elnöke levelében meghívta, Mali Köztársaság Kormánya jóváhagyta, és felhatalmazta arra, hogy a Takuba erők keretében részt vegyen Franciaország Maliban vezetett misszióiban;

- a francia fél a Takuba erőkben történő részvétel érdekében jóváhagyta és engedélyezte, hogy francia parancsnokság alatt szolgáljanak Franciaország Maliban vezetett misszióiban.

2. cikk

1. A mali fél a Francia Köztársaság Kormánya és Mali Köztársaság Kormánya között levélváltás formájában létrehozott, Bamakóban 2013. március 7-én és Kouloubában 2013. március 8-án aláírt, a Serval erők jogállásának szabályozásáról szóló megállapodás rendelkezéseit alkalmazza a Művelet Partnerei azon erőire, amelyek kifejezetten és írásban elfogadták az e megállapodásban és annak mellékletében foglalt jogokat és kötelezettségeket.

2. Az 1. pontban említett jogok és kötelezettségek elfogadásáról a Művelet Partnere értesíti a francia és a mali felet. Az Elfogadó Nyilatkozat az utolsó értesítés kézhezvételének napján lép hatályba. Az Elfogadó Nyilatkozat a Művelet Partnere erőire alkalmazandó a Mali Köztársaság területén való ott-tartózkodás teljes időtartama alatt.

3. E Kiegészítő Jegyzőkönyv végrehajtása nem érinti a Mali Köztársaság és a Művelet Partnerei között létrejött egyéb megállapodások végrehajtását.

3. cikk

Az e rendelkezések alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatos Felek közötti vitákat a Felek diplomáciai úton rendezik.

Lekötelezne, ha tájékoztatna arról, hogy a fenti rendelkezések elfogadhatóak-e az Ön Kormánya számára. Ebben az esetben ez a levél, annak melléklete és az Ön válasza képezi a Kormányaink közötti Kiegészítő Jegyzőkönyvet, a Takuba erők nem francia erőinek jogállásának szabályozásáról.

Ezen Kiegészítő Jegyzőkönyv az Ön válaszának napján lép hatályba, és a Takuba erők műveleteinek befejezéséig, valamint a Mali Köztársaság területéről történő teljes és végleges távozásáig hatályban marad.

Melléklet: Elfogadó Nyilatkozat a Művelet Partnerétől Franciaország és Mali részére

Tisztelt Elnök Úr!

A francia fél részére küldött értesítés: A Mali Köztársaság elnöke által 2021. március 2-án küldött levelére válaszul Magyarország Kormánya elfogadja, hogy fegyveres erőink elemeit a Mali Köztársaság területén a francia Barkhane erők parancsnoksága alá rendelt Takuba erők kötelékébe telepítse annak érdekében, hogy az támogassa a mali fegyveres erőket a terrorista tevékenységet folytató szervezett fegyveres csoportok elleni küzdelemben.

Folytatandó az alábbi Elfogadó Nyilatkozattal

A mali fél részére küldött értesítés: A 2021. március 2-án küldött levelére válaszul Magyarország Kormánya elfogadja, hogy fegyveres erőink elemeit a Mali Köztársaság területén a francia Barkhane erők parancsnoksága alá rendelt Takuba erők kötelékébe telepítse, hogy az támogassa a mali fegyveres erőket a terrorista tevékenységet folytató szervezett fegyveres csoportok elleni küzdelemben.

Folytatandó az alábbi Elfogadó Nyilatkozattal

Elfogadó Nyilatkozat

„A Francia Köztársaság Kormánya és Mali Kormánya között a Serval erők jogállásának szabályozásáról szóló, a Francia Köztársaság Kormánya és Mali Kormánya között 2013. március 7-én Bamakóban és 2013. március 8-án Kouloubában aláírt, a Takuba erők nem francia erőinek jogállásának szabályozásáról szóló, levélváltással formájában létrehozott megállapodáshoz csatolt Kiegészítő Jegyzőkönyv 2. cikke értelmében, (a továbbiakban: Kiegészítő Jegyzőkönyv) a Kormányom elfogadja a Francia Köztársaság Kormánya és Mali Kormánya között a Serval erők jogállásának szabályozásáról szóló, 2013. március 7-én Bamakóban és 2013. március 8-án Kouloubában aláírt, a Francia Köztársaság Kormánya és Mali Kormánya között levélváltás formájában létrehozott megállapodás 1-11. cikkében foglalt jogokat és kötelezettségeket, amelyek a következők:

1. cikk

Magyarország erőinek állománya feladatellátásának időtartama alatt tiszteletben tartja a Mali Köztársaság hatályos jogszabályait.

A fenti állomány tartózkodik minden olyan tevékenységtől, amely az e megállapodásban foglaltakkal összeegyeztethetetlen.

Magyarország erőinek állománya feladatellátásának időtartama alatt részesül mindazokban a kiváltságokban és mentességekben, amelyeket az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeiről szóló, 1946. február 13. napján kelt nemzetközi egyezmény a kiküldött szakértők számára biztosít.

2. cikk

Magyarország erőinek állománya jogosult vízum nélkül belépni a mali fél területére, amennyiben rendelkezik érvényes katonai vagy szakértők számára kiállított személyazonosító igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel, valamint a magyar Műveleti Partner katonai hatóságai által kiállított egyéni vagy csoportos menetparanccsal vagy bármely más hasonló dokumentummal.

Érkezésük előtt a francia hatóságok megküldik az érkező állomány névsorát a mali félnek.

3. cikk

Magyarország erőinek állománya francia parancsnokság alatt szolgál, azzal az egyenruhával, rendfokozati jelzéssel és jelvényekkel, amelyeket a magyar fegyveres erőknél visel. A fegyelmi jogkör a magyar parancsnokság hatáskörébe tartozik.

4. cikk

A mali fél Magyarország erőinek állománya számára elismeri a magyar Műveleti Partner által kiállított vezetői engedély vagy a nemzetközi vezetői engedély érvényességét.

5. cikk

A jelen megállapodás végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek során Magyarország erőinek állománya korlátozás nélkül mozoghat a Mali Köztársaság területén, beleértve annak légterét is, a rendelkezésükre álló közlekedési eszközökkel, a mali fél erőinek kísérete nélkül. E tekintetben Magyarország erői jogosultak a vasútvonalak, utak, hidak, rakodóhidak, repülőterek és kikötők díj, útdíj, adó vagy hasonló illeték megfizetése nélkül történő használatára.

Minden műveleti tevékenységgel kapcsolatos mozgásról előzetesen, vészhelyzet esetén pedig a lehető leghamarabb időn belül tájékoztatják az illetékes mali katonai hatóságokat.

6. cikk

Magyarország erőinek állománya jogosult a jelen megállapodás végrehajtásához kapcsolódó tevékenységekhez szükséges fegyverek és lőszerek birtoklására és viselésére. Magyarország erőinek állománya a magyar jogszabályokkal összhangban használja fegyvereit. Ezen fegyvereket és lőszereket Magyarország által meghatározott szabályok szerint kell tárolni és őrizni.

Magyarország erőinek állománya jogosult minden szükséges intézkedést megtenni az állománya, felszerelései és létesítményei, valamint a rendelkezésére bocsátott vagy a rábízott ingatlanok védelmének biztosítása érdekében.

A közrendért és közbiztonságért felelős mali hatóságok a magyar állampolgárokat fogadó létesítmények felügyeletét és védelmét a magyar erőket képviselő személyekkel együttműködve segítik elő. Ezen hatóságok a közutakon - különös tekintettel a forgalom irányítására - megteszik a megfelelő biztonsági intézkedéseket.

A mali hatóságok felhatalmazzák a magyar állampolgárok védelmét ellátó magyar erők állományát, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést - beleértve a közúton történő közlekedést is - a személyek biztonságának biztosítása érdekében.

7. cikk

A jelen megállapodás végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek ellátása érdekében a felszerelések, lőszerek, élelmiszer-ellátmányok és a magyar erők számára szükséges egyéb eszközök behozatala adómentesen és előzetes behozatali engedély nélkül történik. A behozott árukat a magyar erők feladatellátása végeztével adómentesen hazaszállíthatják Magyarországra.

Jelen megállapodás alapján a magyar Műveleti Partner által a mali fél területén vásárolt áruk és szolgáltatások mentesülnek minden adó, vám és illeték alól.

8. cikk

A mali fél a lehetőségeihez mérten a magyar Műveleti Partner kérésére a magyar erők rendelkezésére bocsátja a jelen megállapodás végrehajtásához kapcsolódó tevékenységekhez szükséges felszereléseket, létesítményeket és ingatlanokat. Ezen rendelkezésre bocsátás díjmentes.

Ezen ingatlanokon és létesítményekben végzett munkák elvégzése esetén a magyar Műveleti Partnernek nem kell írásbeli engedélyt kérnie a mali féltől, kivéve, ha ezen munkák különös jelentőséggel bírnak. A mali fél minden ilyen kérelmet a jóhiszeműségre is tekintettel megvizsgál. A magyar erők műveleti feladatainak befejezését követően az elvégzett munka a mali fél és a magyar Műveleti Partner között megállapított feltételek szerint a mali fél tulajdonában marad.

A magyar erők rendelkezésére bocsátott ingatlanokat és létesítményeket vissza kell szolgáltatni a mali félnek a rendeltetésszerű használatból adódó állagromlást meg nem haladó állapotban.

A mali fél engedélyezi a magyar Műveleti Partner számára, hogy saját célú használatra kommunikációs rendszereket használjon. A mali fél a rádiófrekvenciáihoz való hozzáférést díjmentesen biztosítja.

A mali fél biztosítja a magyar erők által kérelmezett logisztikai támogatást a mali fél és a magyar Műveleti Partner által megállapított feltételek szerint.

9. cikk

A mali fél és a magyar Műveleti Partner egymás javára lemond minden olyan kártérítési igényről, amelyet a magyar erők állomásozása vagy a magyar erők műveleti feladatainak végrehajtása során végzett tevékenység vagy hanyagságból elkövetett cselekmények során - ideértve a halált okozóakat is - az egyik fél személyi állománya vagy eszközei által a másik fél állományában vagy vagyonában okozott.

A fenti rendelkezések nem alkalmazandók súlyos mulasztás vagy szándékos károkozás esetén. A súlyos mulasztás súlyos kötelezettségszegést vagy nagymértékű hanyagságot jelent. A szándékos károkozás az elkövető egyenes, károkozásra irányuló szándékával elkövetett cselekménye.

A mali fél vállalja, hogy a harmadik fél tulajdonában vagy személyében okozott károkat helyreállítja, beleértve azt az esetet is, amikor a magyar Műveleti Partner részben felelős a beállt kárért. Amennyiben az ilyen károkozással kapcsolatban bírósági peres eljárást kezdeményeznek, az eljárás során a mali fél lép az alperes magyar Műveleti Partner helyébe.

10. cikk

A magyar Műveleti Partner a nemzetközi humanitárius jog és a nemzetközi emberi jog alkalmazandó szabályaival, különösen az 1949. augusztus 12-én Genfben kötött Egyezményeket kiegészítő és a nem nemzetközi fegyveres összeütközések áldozatainak védelméről szóló, Genfben 1977. június 8-án kelt Jegyzőkönyvvel (II. Jegyzőkönyv), valamint a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni 1984. december 10-ei nemzetközi egyezménnyel összhangban biztosítja az általa őrizetbe vett személyek védelmét és biztonságát.

A mali fél a francia fél vagy kivételes esetben közvetlenül a magyar Műveleti Partner által átadott személyek őrizetének és biztonságának biztosítása során betartja a nemzetközi humanitárius jog és a nemzetközi emberi jogok alkalmazandó szabályait, különösen az 1949. augusztus 12-én Genfben kötött Egyezményeket kiegészítő és a nem nemzetközi fegyveres összeütközések áldozatainak védelméről szóló, Genfben 1977. június 8-án kelt Jegyzőkönyvet (II. Jegyzőkönyv), valamint a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni 1984. december 10-ei nemzetközi egyezményt.

Figyelemmel Franciaország és Magyarország szerződéses és alkotmányos kötelezettségeire, a mali fél vállalja, hogy a halálbüntetés, továbbá más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódot foganatosító büntetés kiszabását mellőzik a fentiek szerint őrizetbe vett személyre, és amennyiben ilyen büntetést szabtak ki, azt nem hajtják végre. Jelen cikk alapján a mali hatóságoknak átadott személyek az érintett francia és magyar hatóságok előzetes hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személynek.

A magyar Műveleti Partner, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) vagy - a mali fél jóváhagyásával - bármely más, az emberi jogok területén illetékes szerv az átadott személyeket állandó jelleggel látogathatja és állandó jelleggel tarthatja velük a kapcsolatot.

A magyar Műveleti Partner, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága és adott esetben az előző bekezdésben említett más szerv képviselői jogosultak minden olyan helyet felkeresni, ahol az átadott személyek tartózkodnak; beléphetnek az átadott személyek által használt valamennyi helyiségbe. Felhatalmazást kapnak arra is, hogy felkeressék az átadott személyek indulási, átutazási vagy érkezési helyét. Lehetővé kell tenni számukra, hogy tanúk nélkül, szükség esetén tolmács segítségével társalogjanak az átadott személyekkel.

A fent említett képviselők szabadon választhatják meg azokat a helyeket, amelyeket meg kívánnak látogatni; a látogatások időtartama és gyakorisága nem korlátozható. Ezen látogatások kizárólag halaszthatatlan katonai tevékenységek felmerülése miatt, és csak kivételesen és ideiglenesen tilthatók meg.

A mali fél vállalja, hogy nyilvántartást vezet, amelyben minden egyes átadott személyre vonatkozó információt rögzít (ezek: az átadott személy személyazonossága, az átadás időpontja, a fogva tartás helye, az átadott személy egészségi állapota, lefoglalt eszközök vagy tárgyak).

Ezen nyilvántartásba kérésükre a francia fél és a magyar Műveleti Partner, az ICRC vagy esetlegesen ezen cikk ötödik bekezdésében említett, az emberi jogok területén illetékes bármely más szerv betekinthet.

A fenti rendelkezések nem érintik a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának az átadott személyekhez való hozzáférését. Az ICRC-nek az átadott személyeknél tett látogatásait az ICRC működési eljárási szabályainak megfelelően kell végrehajtani.

11. cikk

A mali fél és a magyar Műveleti Partner között e rendelkezések alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatban felmerülő vitákat diplomáciai úton kell rendezni.

A fent említett jogok és kötelezettségek elfogadásával, a Kiegészítő Jegyzőkönyv 2. cikkével összhangban, Magyarország Kormánya e jogok és kötelezettségek gyakorlása során mentesíti a francia felet minden felelősség alól mind Magyarország Kormánya, mind a mali fél vonatkozásában.

12. cikk

Ezen Elfogadó Nyilatkozat két évig hatályos. Ezen időszak hallgatólagos megállapodással meghosszabbítható.

Ezen Elfogadó Nyilatkozatot a magyar Műveleti Partner, a mali fél vagy a francia fél írásbeli értesítés útján felmondhatja.

Ezen felmondás a magyar Műveleti Partner, a mali fél és a francia fél között kölcsönösen megállapított feltételek szerint lép hatályba.”

2. melléklet a 2021. évi CVII. törvényhez

PROTOCOLE ADDITIONNEL

SOUS FORME D’ECHANGE DE LETTRES

A

L’ACCORD SOUS FORME D’ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI DETERMINANT LE STATUT DE LA FORCE <<SERVAL>>, SIGNEES A BAMAKO LE 7 MARS 2013 ET A KOULOUBA LE 8 MARS 2013

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI

DETERMINANT

LE STATUT DES DETACHEMENTS NON FRANÇAIS DE LA FORCE <<TAKUBA>>

Monsieur le Ministre,

Ayant à l’esprit la Charte des Nations Unies et les résolutions 2056 (2012), 2071 (2012). 2085 (2012), 2100 (2013), 2164 (2014), 2227 (2015), 2295 (2016), 2364 (2017), 2374 (2017), 2391 (2017). 2423 (2018) et 2480 (2019) du Conseil de sécurité, et la demande expresse du Président de la République du Mali aux gouvenements des états européens autres que la France souhaitant participer à la Force <<Takuba>>.

Considérant l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Mali déterminant le statut de la force <<Serval>>, signées à Bamako le 7 mars 2013 et à Koulouba le 8 mars 2013,

Nos deux Gouvernements sont convenus du déploiement sur le territoire de la République du Mali de détachements de militaires d’états européens participant à la Force interarmées multinationale pour les opérations spéciales (Combined Joint Special Operations Task Force (CJSOTF)) au Mali, ci-après «la Force Takuba>>. placés sous le commandement du commandant du détachement français Barkhane soutenant les forces de la République du Mali.

Dans ce cadre, j’ai l’honneur, au nom de mon Gouvernement, de vous proposer les stipulations suivantes applicables à la Force <<Takuba>> pendant toute la durée de son déploiement sur le territoire de la République du Mali dans ses opérations d’assistance militaire à l’Etat malien sur l’intégralité de son territoire.

Les stipulations qui suivent régissent le statut des détachements non français de la Force <<Takuba>>, y compris leurs équipements, dans le cadre de ses missions au Mali.

Article 1er

Le <<Personnel de la Force Takuba>> désigne le personnel militaire et civil appartenant aux, ou accompagnant les unités ou entités militaires de la France et des Partenaires d’opération.

Les «Parteinaires d’opération>> sont les Etats européens autres que la France qui, après d’étroites consultations:

- ont été invités, par lettre du Président de la République du Mali, et agréés et autorisés par le Gouvernement de la République du Mali à pairticiper, au sein de la Force <<Takuba>>, aux missions menées par la France au Mali;

- ont été agréés et autorisés par la Partie française à servir sous commandement français pour participer, au sein de la Force <<Takuba>>, aux missions menées par la France au Mali.

Article 2

1. La Partie malienne applique les stipulations de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali déterminant le statut de la force «Serval>> signées à Bamako le 7 mars 2013 et à Koulouba le 8 mars 2013, aux détachements des Partenaires d’opération qui ont accepté expressément par écrit les droits et les obligations prévus par cet accord conformément au texte figurant en annexe.

2. L’acceptation expresse des droits et obligations mentionnée au point l est notifiée par le Partenaire d’opération à la Partie française et à la Partie malienne. Elle entre en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications. Elle est applicable aux détachements des Partenaires d’opération pendant toute la durée de leur présence sur le territoire de la République du Mali.

3. La mise en oeuvre du présent protocole additionnel est sans préudice de la mise en oeuvre d’autres accords conclus entre la République du Mali et les Partenaires d’opération.

Article 3

Tout différend concernant l’application ou l’interprétation des présentes stipulations entre les Parties est réglé par voie diplomatique.

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l’agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, son annexe ainsi que votre réponse constitueront le protocole additionnel entre nos deux Gouvcmements déterminant le statut des détachements non français de la Force <<Takuba>>.

Ce protocole additionnel entrera en vigueur à la date de votre réponse et produira ses effets jusqu’à la fin des missions de la Force <<Takuba>> et son départ complet et définitif du territoire de la République du Mali.

Annexe: Texte de l’acceptation expresse, adressée à la France et au Mali par le Partenaire d’opération.

Monsieur le Président,

Pour la notification à la Partie française: En réponse à la lettre adressée le 2 mars 2021 par le Président de la République du Mali, le Gouvernement de la Hongrie accepte de déployer des éléments de nos forces armées sur le territoire de la République du Mali au sein de la Force <<Takuba>>, placée sous le commandement français de la Force Barkhane, afin d’appuyer les forces armées maliennes dans leur combat contre les groupes armés organisés menant des activités terroristes.

Suivi du texte de l’acceptation expresse ci-dessous.

Pour la notification à la Partie malienne: En réponse à votre lettre du 2 mars 2021, le Gouvernement de la Hongrie accepte de déployer des éléments de nos forces armées sur le territoire de la République du Mali au sein de la force <<Takuba>>, placée sous le commandement français de la Force Barkhane, afin d’appuyer les forces armées maliennes dans leur combat contre les groupes armés organisés menant des activités terroristes.

Suivi du texte de l’acceptation expresse ci-dessous.

Texte de l’acceptation:

<<En application de l’article 2 du Protocole additionnel sous forme d’échange de lettres à l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Mali déterminant le statut de la force <<Serval>> signées à Bamako le 7 mars 2013 et à Koulouba le 8 mars 2013, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Mali déterminant le statut des détachements non français de la Force <<Takuba>>, (ci-après le Protocole additionnel) mon Gouvernement accepte expressément les droits et les obligations prévus par les articles 1er à 11 de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Mali déterminant le statut de la force

<<Serval>>, signées à Bamako le 7 mars 2013 et à Koulouba le 8 mais 2013, qui se lisent comme suit:

Article 1er

Pendant la durée de son déploiement, le personnel du détachement hongrois respecte la législation en vigueur en République du Mali.

Ledit personnel s’abstient de toute action ou activité incompatible avec les objectifs du présent accord.

Pendant la durée de son déploiement, le personnel du détachement hongrois bénéficie des immunités et privileges identiques à ceux accordés aux experts en mission par la convention sur les privilèges et immunités des Nations unies du 13 février 1946.

Article 2

Le personnel du détachement hongrois est autorisé à entrer sur le territoire de la Partie malienne sans visa, sous réserve qu’il soit porteur d’une carte d’identité militaire ou professionnelle ou d’un passeport en cours de validité et d’un ordre de mission individuel ou collectif ou de tout autre document assimilé émanant des autorités militaires du Partenaire d’opération hongrois.

Préalablement à leur arrivée, la liste nominative du personnel concerné est communiquée par les autorités françaises à la Partie malienne.

Article 3

Le personnel du détachement hongrois sert sous commandement français avec l’uniforme, le grade et les insignes qu’il porte dans les forces armées hongroise. Le pouvoir disciplinaire est réservé au commandement hongrois.

Article 4

La Partie malienne reconnaît, pour le personnel du détachement hongrois, la validité du permis de conduire délivré par le Partenaire d’opération hongrois ou du permis de conduire international.

Article 5

Pour les activités liées à l’exécution du présent accord, le personnel du détachement hongrois circule sans restriction sur le territoire de la République du Mali, y compris son espace aérien, en utilisant les moyens de transport dont il dispose et sans qu’il ait à solliciter un accompagnement par les forces de la Partie malienne. A ce titre, le détachement hongrois cst autorisé à utiliser les voies ferrées, routes, ponts, transbordeurs, aéroports et ports en exemption de redevances, péages, taxes ou droits similaires.

Tout déplacement lié à une activité opérationnelle est signalé aux autorités militaires maliennes compétentes au préalable, et dans les plus brefs délais en cas de situation d’urgence.

Article 6

Le personnel du détachement hongrois est autorisé à détenir et à porter l’armement et les munitions nécessaires aux activités liées à l’exécution du présent Accord. Le personnel du détachement hongrois utilise son arme de dotation conformément à la législation hongroise. Ces armes et munitions sont entreposées et gardées selon les règles hongroises.

Le détachement hongrois est autorisé à prendre toutes les mesures requises pour assurer la protection de ses personnels, de son matériel et des installations et terrains mis à sa disposition ou confiés à sa garde.

Les autorités maliennes chargées de l’ordre et de la sécurité publics facilitent la surveillance et la protection des installations accueillant des ressortissants hongroises en coopération avec les représentants du détachement hongrois. Elles prennent les mesures de sécurité appropriées sur la voie publique, notamment en matière de circulation.

Elles autorisent les membres du détachement hongrois assurant des missions de protection des ressortissants hongroises à prendre toutes les mesures requises pour assurer la sécurité des personnes, y compris sur la voie publique.

Article 7

Pour les activités liées à l’exécution du présent accord, les importations de matériel, équipement, munitions, ravitaillement et les approvisionnements nécessaires au détachement hongrois sont effectuées en franchise de taxes et sans licence préalable à l’importation. Les marchandises importées pourront être réexportées en exonération de taxe vers la hongrie à la fin de la mission du détachement hongrois.

Les achats de biens et services effectués par le Partenaire d’opération hongrois sur le territoire de la Partie malenne, dans le cadre de cet accord, sont exonérés de tous impőts, taxes, et redevances.

Article 8

La Partie malienne s’engage en fonction de ses possibilités à mettre à disposition du détachement hongrois les matériels, installations et terrains nécessaires aux activités liées à l’exécution du présent accord, et ce sur simple demande du Partenaire d’opération hongrois. Cette mise a disposition est gratuite.

Le Partenaire d’opération X ne doit solliciter l’autorisation écrite de la Partie malienne pour réaliser des travaux sur ces terrains et installations que si lesdits travaux sont particulièrement importants. La Partie malienne examine avec bienveillance toute demande d’autorisation en ce sens. A la fin de la mission du détachement hongrois, les travaux réalisés resteront la propriété de la Partie mallienne, selon des modalités fixées entre la Partie malienne et le Partenaire d’opération hongrois.

Les terrains et installations mis à la disposition du détachement hongrois sont restitués en l’état d’usage à la Partie malienne.

La Partie malienne autorise le Partenaire d’opération hongrois à mettre en oeuvre des systèmes de communication pour ses besoins propres. L’accès au spectre des fréquences est accordé gracieusement par la Partie malienne.

La Partie malienne fournit le soutien logistique demandé par le détachement hongrois, dans des conditions convenues entre la Partie malienne et le Partenaire d’opération hongrois.

Article 9

La Partie malienne et le Partenaire d’opération hongrois renoncent mutuellement à tout recours pour les dommages réciproques causés à leurs personnels et à leurs biens par les personnels ou les biens de l’autre Partie, y compris ceux ayant entraîné la mort, en raison d’actes ou de négligence commis à l’occasion du stationnement du détachement hongrois ou de l’exécution par le détachement de ses missions.

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d’entendre l’erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle. il convient d’entendre la faute commise avec l’intention délibérée de son auteur de causer un préjudice.

La Partie malienne prend à sa charge la réparation des dommages causés aux biens ou à la personne d’un tiers, y compris lorsque le Partenaire d’opération hongrois en est partiellement à l’origine. En cas d’action judiciaire intentée à l’occasion de tels dommages, la Parie malienne se substitue dans l’instance au Partenaire d’opération hongrois mise en cause.

Article 10

Le Partenaire d’opération hongrois traite les personnes qu’il pourrait retenir et dont il assurerait la garde et la sécurité conformément aux règles applicables du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme notamment le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) adopté le 8 juin 1977, et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984. La Partie malienne, en assurant la garde et la sécurité des personnes remises par la Partie française ou, à titre exceptionnel, directement par le Partenaire d’opération hongrois, se conforme aux reglès applicables du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, notamment le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) adopté le 8 juin 1977, et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984.

Compte tenu des engagements conventionnels et constitutionnels de la France et de la Hongrie, la Partie malienne s’engage à ce que, dans le cas ou la peine de mort ou une peine constitutive d’un traitement cruel, inhumain ou dégradant serait encourue par une personne remise, elle ne soit pas requise et è ce que, dans l’hypothèse où de telles peines auraient été prononcées, elles ne soient pas exécutées.

Aucune personne remise aux autorités maliennes en application du présent article ne peut être transférée à une tierce partie sans accord préalable des autorités françaises et des autorités hongroises concernées.

Le Partenaire d’opération hongrois, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), ou, après approbation de la Partie malienne, tout autre organisme compétent en matière de droits de l’homme, dispose d’un droit d’accès permanent aux personnes remises.

Les représentants du Partenaire d ‚opération hongrois , du Comité international de la Croix-Rouge et, le cas échéant, d’un autre organisme mentionné à l’alinéa précédent, sont autorisés à se rendre dans tous les lieux où se trouvent les personnes remises; ils auront accès à tous les locaux utilisés par les personnes remises. Ils seront également autorisés à se rendre dans les lieux de départ, de passage ou d’arrivée des personnes remises. Ils pourront s’entretenir sans témoin avec les personnes remises, par l’entremise d’un interprète si cela est nécessaire.

Toute liberté sera laissée aux représcntants susmentionnés quant au choix des endroits qu’ils désirent visiter; la durée et la fréquence de ces visites ne seront pas limitées. Elles ne sauraient être interdites qu’en raison d’impérieuses nécessités militaires et seulement à titre exceptionnel et temporaire.

La Partie malienne s’engage à tenir un registre sur lequel elle consigne les informations relatives à chaque personne remise (identité de la personne remise, date du transfert, lieu de détention, état de santé de la personne remise, matériels ou objets saisis).

Ce registre peut être consulté à leur requête par la Partie française et le Partenaire d’opération hongrois, par le CICR ou, le cas échéant, par tout autre organisme compétent en matière de droits de l’homme mentionné au cinquième alinéa du présent article.

Les dispositions précédentes sont sans préjudice de l’accès du Comité international de la Croix-Rouge aux personnes remises. Les visites du CICR aux personnes remises s’effectueront en conformité avec ses modalités de travail institutionnelles.

Article 11

Tout différend entre la Partie malienne et le Partenaire d’opération hongrois concernant l’application ou l’interprétation des présentes stipulations est réglé par voie diplomatique.

En acceptant les droits et obligations précités conformément à l’article 2 du Protocole additionnel, le Gouvernement de la Hongrie dégage expressément la Partie française de toute responsabilité quant à l’exercice de ces droits et obligations tant vis-à-vis du Gouvernement de la Hongrie que de la Partie malienne.

Article 12

La présente acceptation produit ses effets pendant une durée de deux ans. Cette durée est renouvelable par tacite reconduction.

Le Partenaire d’opération hongrois, la Partie malienne ou la Partie française peuvent dénoncer cette acceptation par le biais d’une notification écrite.

Cette dénonciation prend effet selon des modalités convenues d’un commun accord entre le Partenaire d’opération hongrois, la Partie malienne et la Partie française>>.