A jogszabály mai napon ( 2023.12.08. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2023.XII.31. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi CXVI. törvény

a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2020. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

A 2020. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke

1. § (1) Az Országgyűlés a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását - a 4. §-7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül - a központi alrendszer tekintetében

a) 28 332 078,3 millió forint kiadással,

b) 23 020 760,3 millió forint bevétellel és

c) 5 311 318,0 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai működési költségvetést

a) 21 125 541,8 millió forint kiadással,

b) 20 540 991,0 millió forint bevétellel és

c) 584 550,8 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási költségvetést

a) 5 173 919,0 millió forint kiadással,

b) 692 795,7 millió forint bevétellel és

c) 4 481 123,3 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés az európai uniós fejlesztési költségvetést

a) 2 032 617,5 millió forint kiadással,

b) 1 786 973,6 millió forint bevétellel és

c) 245 643,9 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2020. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.

3. § (1) A Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon az államháztartás 2020. december 31-én fennálló adóssága 37 606,0 milliárd forint.

(2) 2020. december 31-én az államadósság-mutató

a) számlálójának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 2019. december 31-én hatályos 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 37 057,9 milliárd forint,

b) nevezőjének a Gst. 2019. december 31-én hatályos 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 47 988,5 milliárd forint.

(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2020. december 31-én 77,2% volt.

(4) 2019. december 31-én a Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon számított államadósság-mutató

a) számlálójának a Gst. 2019. december 31-én hatályos 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 30 502,4 milliárd forint,

b) nevezőjének a Gst. 2019. december 31-én hatályos 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 47 530,6 milliárd forint.

(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2019. év végi 64,2%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (6) bekezdésében meghatározott körülmények bekövetkezte, és azok enyhítéséhez illetve a helyreállításhoz szükséges mértékű költségvetési eltérések miatt növekedést mutat.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2020-ban az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 3 875 168,9 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,

b) 1 072 439,2 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,

c) 85 528,6 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek és

d) 46 507,4 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2020-ban

a) 5 092 385,3 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 456 376,1 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőtől.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2020-ban az e törvény 4. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a) 4 335 193,0 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi befektetőknek,

b) 1 948 069,8 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek,

c) 1 203 618,6 millió forint összegben csökkentette a kincstárjegyek állományát.

7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter - a Gst. 11. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása érdekében 403 545,7 millió forint összegű devizakötvény kibocsátást hajtott végre.

II. FEJEZET

AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

8. § (1) Az Országgyűlés a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: Ny. Alap) 310 743,8 millió forint összegű hiányát az Ny. Alap KESZ hitelállományából 2021. december 17-ei hatállyal elengedi.

(2) Az Országgyűlés a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: E. Alap) 331 316,2 millió forint összegű hiányát a KESZ hitelállományából 2021. december 17-ei hatállyal elengedi.

(3) Az Országgyűlés a magyar államot megillető és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. által kezelt

a) a szlovákiai Tibor Zöllei - Obchodná firma TZ adóssal szemben keletkezett, a K400588 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC003041 kárakta alapján fennálló, 2 986,41 euró összegű,

b) a németországi Michaela Hindenberger „MPF Trading” adóssal szemben keletkezett, a K400541 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC003021 kárakta alapján fennálló, 13 945,05 euró összegű,

c) a moldovai Fabrica de conserve Cosnita SA adóssal szemben keletkezett, a K400310 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002886 kárakta alapján fennálló, 550 439,18 euró összegű,

d) az olaszországi Nuova Delta SRL adóssal szemben keletkezett, a K400541 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002917 kárakta alapján fennálló, 8259,30 euró összegű,

e) az oroszországi SIA International ZAO adóssal szemben keletkezett, a K400689 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC003128 kárakta alapján fennálló, 1 553 841,93 rubel összegű,

f) az ukrajnai VVS-Ltd TOV adóssal szemben keletkezett, a K400624 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002990 kárakta alapján fennálló, 312 774,85 USA dollár összegű,

g) a moldovai Fabrica de conserve din Olanesti adóssal szemben keletkezett, a K400310 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002877 kárakta alapján fennálló, 103 638,94 euró összegű,

h) az ukrajnai TD Chemresource TOV adóssal szemben keletkezett, a K400608 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC003086 kárakta alapján fennálló, 18 198,00 euró összegű,

i) a fehéroroszországi Profistil OOO adóssal szemben keletkezett, a K400520 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC003114 kárakta alapján fennálló, 26 917,65 euró összegű,

követelésekről e törvény hatályba lépésével egyidejűleg lemond.

(4) Az Országgyűlés e törvény hatályba lépésével egyidejűleg lemond a magyar államnak az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére 2016. július 27-i szerződéssel biztosított 10 000 000 000 forint összegű tulajdonosi kölcsön követeléséről, és annak ügyleti kamatáról.

(5) Az Országgyűlés e törvény hatályba lépésével egyidejűleg lemond a magyar államnak az ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal szembeni 186 000 000 forint összegű tulajdonosi kölcsön követeléséről, és annak ügyleti és késedelmi kamatáról.

(6) Az Országgyűlés e törvény hatályba lépésével egyidejűleg lemond a magyar államnak az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezetével szembeni 1 841 649 000 forint összegű alárendelt kölcsöntőke követeléséről.

III. FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

9. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap

a) 2020. évi működési költségvetési maradványa 630,5 millió forint, amelyből a 2019. évi költségvetési maradvány összege 141,1 millió forint,

b) 2020. évi működési kiadásai 392,6 millió forint 2019. évi költségvetési maradvány felhasználását tartalmazzák.

4. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

10. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 10. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 15. §-a alapján

a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 198,2 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 744,9 millió forint, egyszeri segélyre 585,3 millió forint,

b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Csecsemőgondozási díj, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 171,5 millió forint, a 7. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások jogcímcsoportnál 128,5 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 3444,0 millió forint, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 25 697,8 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 2327,0 millió forint

felhasználása történt meg.

11. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 2020. évi CXVII. törvény 12-13. §-ában előírt megtérítési, visszautalási és elszámolási kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK

12. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet (a továbbiakban: EMMI fejezet), a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások, valamint a közjogi méltóságok részére járó nyugellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2021. december 31-éig

a) az Ny. Alap a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 0,7 millió forintot utaljon vissza a 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;

b) az Ny. Alap a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 0,5 millió forintot utalja át a 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;

c) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 67,3 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;

d) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 2,0 millió forintot utalja át az 10032000-01457216-00000000 „TB közreműködéssel folyósított ellátások” számla javára;

e) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a korhatár alatti ellátások jogcímén 36,7 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;

f) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 6,6 millió forintot utalja át az 10032000-01457230-00000000 „Korhatár alatti ellátások kiadása” számla javára;

g) az Ny. Alap az Alkotmánybíróság volt elnökei részére járó juttatás fedezete jogcímén 0,6 millió forintot utaljon vissza a III. Alkotmánybíróság fejezet 10032000-01483271-00000000 számú „Előirányzat-felhasználási keretszámla” javára;

h) az EMMI fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 102,8 millió forintot az E. Alap részére a 10032000-00280161-00000000 „E. Alap elszámolási számla” javára térítsen meg.

13. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program II forrásaira 2020. évben nem történt kötelezettségvállalás.

14. § Az Országgyűlés a 2014-2020-as programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, valamint a Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek esetén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 29. § és 30. §-a alapján tett, 2020. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt az 5. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

V. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK

5. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

15. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 10 762,8 millió forint összegben igényeltek - a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel - a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 21 750,0 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról. A Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 248,2 millió forint összegben csökkent, az önkormányzati körön kívülről történő feladatátvétel miatt 2,1 millió forinttal nőtt az előirányzat.

(2) „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.

16. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” címen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2020. december 31-én hatályos 58. § (1) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:

a) a visszafizetési kötelezettség 2231,7 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 3555,8 millió forint.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatokat a 2020. év után 1324,1 millió forint pótlólagos támogatás illeti meg.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 13,2 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen - az Áht. 2020. december 31-én hatályos 58. §-a alapján - 4374,7 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett, egyúttal a helyi önkormányzatokat együttesen 1561,5 millió forint pótlólagos támogatás illeti meg az alábbiak szerint:

a) a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen 63,6 millió forint,

b) a költségvetési támogatások és a vis maior támogatás jogcímeken összesen 3 590,4 millió forint visszafizetési kötelezettség és 1561,5 millió forint pótlólagos támogatás,

c) a tárgyévet megelőző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása jogcímen 1,4 millió forint,

d) a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 675,3 millió forint,

e) a szociális ágazati összevont pótlék támogatása jogcímen 16,5 millió forint.

(5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2021. április 24.

(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok együttesen 5117,3 millió forint pótlólagos támogatásra voltak jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.

(7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.

17. § A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

6. Az egyházak támogatása

18. § (1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat a Kvtv. 41. § (5) bekezdése alapján - a 2020. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi támogatástól való eltérés rendezéseként - a Kvtv. 41. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel 2490,3 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2021 decemberében. A Kvtv. 41. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat egyszeri 288,5 millió forint szociális kiegészítő támogatás beszámítás terheli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata javára 2021 decemberében.

(2) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 3. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímének terhére 2021. évben 696,4 millió forint támogatás illeti meg.

(3) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési és szakképzési intézmények után a bevett egyházakat, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 5. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a köznevelési és szakképzési intézményeikre tekintettel - a 2020. évi állami, önkormányzati és egyházi köznevelési és szakképzési jogcímű támogatások kiegyenlítésének rendezéseként - összesen 50 903,5 millió forint egyszeri köznevelési - beleértve a szakképzést is - kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2021. év decemberében.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

1. melléklet a 2021. évi CXVI. törvényhez

I. ORSZÁGGYŰLÉS

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

I. FEJEZET

2020. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Országgyűlés Hivatala
1 Országgyűlés hivatali szervei 720,4 29,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 19 993,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 165,3
3 Dologi kiadások 5 388,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120,2
5 Egyéb működési célú kiadások 13 316,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 554,3
7 Felújítások 1 267,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 17,0
2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 10,2 0,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 838,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 143,2
3 Dologi kiadások 247,8
5 Egyéb működési célú kiadások 0,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 432,6
7 Felújítások 29,4
3 Országgyűlési Őrség 0,9 11,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 538,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 622,8
3 Dologi kiadások 14,2
5 Egyéb működési célú kiadások 40,5
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 73,0
4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
2 Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása 80,0
8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
1 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 73,0
2 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 73,0
14 Steindl Imre program támogatása 696,8 21,2 2 164,1 144,9
5 Közbeszerzési Hatóság
1 Közbeszerzési Hatóság 2 815,8 202,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 398,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 248,9
3 Dologi kiadások 715,3
5 Egyéb működési célú kiadások 108,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 197,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,8
5. cím összesen: 2 470,6 2 815,8 200,4 202,8
8 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 483,9
2 Magyar Szocialista Párt 152,8
3 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 221,1
4 Lehet Más a Politika 109,0
5 Kereszténydemokrata Néppárt 90,2
7 Demokratikus Koalíció 103,6
8 Párbeszéd Magyarországért Párt 45,5
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
1 Momentum Mozgalom 22,2
2 Magyar Kétfarkú Kutyapárt 12,3
9 Pártalapítványok támogatása
1 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 1 468,9
2 Táncsics Mihály Alapítvány 359,3
3 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 702,4
4 Ökopolisz Alapítvány 212,6
5 Barankovics István Alapítvány 149,7
9 Megújuló Magyarországért Alapítvány 27,5
11 Új Köztársaságért Alapítvány 194,5
13 Savköpő Menyét Alapítvány 41,3
14 Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány 74,2
10 Kampányköltségek 33,9
11 Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
1 Közszolgálati hozzájárulás 84 793,6
21 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 79,8 9,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 973,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 167,1
3 Dologi kiadások 268,2
5 Egyéb működési célú kiadások 68,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 156,1
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,0
21. cím összesen: 1 477,2 79,8 161,1 9,1
22 Egyenlő Bánásmód Hatóság
1 Egyenlő Bánásmód Hatóság 2,0 2,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 247,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 41,3
3 Dologi kiadások 148,4
5 Egyéb működési célú kiadások 31,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 20,8
22. cím összesen: 468,3 2,0 20,8 2,4
23 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 9 921,1 19,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 007,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 853,2
3 Dologi kiadások 1 660,2
5 Egyéb működési célú kiadások 2 977,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 517,2
7 Felújítások 118,1
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30,0
23. cím összesen: 10 498,3 9 921,1 665,3 19,3
24 Nemzeti Választási Iroda
1 Nemzeti Választási Iroda 2 865,1 8,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 993,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 169,6
3 Dologi kiadások 2 373,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 480,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 479,5
2 A választási rendszerek működtetése 2 492,9
24. cím összesen: 6 508,7 2 865,1 480,0 8,7
25 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
1 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 3,8 1,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 693,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 129,4
3 Dologi kiadások 268,1
5 Egyéb működési célú kiadások 228,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 78,4
7 Felújítások 123,8
25. cím összesen: 1 319,4 3,8 202,2 1,6
I. ORSZÁGGYŰLÉS Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 160 432,4 16 474,2 -143 958,2
Hazai felhalmozási költségvetés 7 194,5 429,7 -6 764,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
I. fejezet összesen 167 626,9 16 903,9 -150 723,0

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG


Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

II. FEJEZET

2020. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
1 Köztársasági Elnöki Hivatal 3,2 0,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 597,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 186,6
3 Dologi kiadások 576,8
5 Egyéb működési célú kiadások 1,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 30,9
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
2 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 77,0 4,0
3 Államfői Protokoll kiadásai
4 Fejezeti tartalék 26,3
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 2 465,0 7,2 -2 457,8
Hazai felhalmozási költségvetés 30,9 0,6 -30,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
II. fejezet összesen 2 495,9 7,8 -2 488,1

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG


Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

III. FEJEZET

2020. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
1 Alkotmánybíróság 5,1 3,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 661,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 273,4
3 Dologi kiadások 412,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 43,3
5 Egyéb működési célú kiadások 361,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 158,9
7 Felújítások 660,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,5
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 2 751,2 5,1 -2 746,1
Hazai felhalmozási költségvetés 820,6 3,8 -816,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
III. fejezet összesen 3 571,8 8,9 -3 562,9

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA


Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

IV. FEJEZET

2020. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 20,4 0,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 321,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 232,3
3 Dologi kiadások 315,6
5 Egyéb működési célú kiadások 40,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 134,1
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 1 910,0 20,4 -1 889,6
Hazai felhalmozási költségvetés 134,1 0,2 -133,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
IV. fejezet összesen 2 044,1 20,6 -2 023,5

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK


Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

V. FEJEZET

2020. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
1 Állami Számvevőszék 14,0 5,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 8 401,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 435,2
3 Dologi kiadások 1 128,2
5 Egyéb működési célú kiadások 420,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 471,4
7 Felújítások 56,5
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 11 385,4 14,0 -11 371,4
Hazai felhalmozási költségvetés 527,9 5,4 -522,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
V. fejezet összesen 11 913,3 19,4 -11 893,9

VI. BÍRÓSÁGOK


Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

VI. FEJEZET

2020. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
1 Bíróságok 4 158,9 3 120,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 84 503,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 688,9
3 Dologi kiadások 21 056,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14,1
5 Egyéb működési célú kiadások 5 186,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 9 825,3
7 Felújítások 1 175,8
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,7
2 Kúria 310,4 0,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 695,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 571,7
3 Dologi kiadások 287,4
5 Egyéb működési célú kiadások 2,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 231,2
7 Felújítások 231,9
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
2 Igazságszolgáltatás beruházásai 936,5 3 028,7
2 Kincstári számlavezetési díj 1,5
VI. BÍRÓSÁGOK Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 130 944,2 4 469,3 -126 474,9
Hazai felhalmozási költségvetés 14 496,6 3 120,2 -11 376,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
VI. fejezet összesen 145 440,8 7 589,5 -137 851,3

VIII. ÜGYÉSZSÉG


Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

VIII. FEJEZET

2020. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
1 Ügyészségek 33,4 83,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 38 377,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 927,0
3 Dologi kiadások 4 240,2
5 Egyéb működési célú kiadások 7,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 906,7
7 Felújítások 63,8
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 52,2
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 30,1
6 Fejezeti tartalék 196,1
VIII. ÜGYÉSZSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 49 778,0 33,4 -49 744,6
Hazai felhalmozási költségvetés 2 022,7 83,3 -1 939,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
VIII. fejezet összesen 51 800,7 116,7 -51 684,0

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI


Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

IX. FEJEZET

2020. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
1 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 163 233,3
4 Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 5 488,1
2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 188 460,1
3 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 160 435,3
4 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 71 363,4
5 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 14 764,3
2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
1 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása
1 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 2 000,0
2 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása 835,7
4 A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 12 000,0
6 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 300,0
7 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása 173,0
9 Önkormányzatok rendkívüli támogatása 7 537,4
10 Önkormányzati elszámolások 5 936,7 12 231,3
11 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja 1 132,6
2 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása
8 A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása 4 996,3
12 Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék 22 349,5
3 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása
3 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása 1 920,0
13 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása 10 838,2
14 Kulturális illetménypótlék 2 857,1
3 A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai
2 Felhalmozási célú támogatások
1 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 350,7
2 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
1 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 2 971,1
2 Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 499,4
3 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 5 498,9
3 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2 399,0
4 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
1 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 293,7
2 Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 136,0
3 Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 370,0
5 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 20,2
7 Normafa Park program támogatása 310,0
12 Kisbér Város városközpontja megújításának támogatása 235,0
13 Normafa Park projekt egyes beruházási elemeinek támogatása 1 500,0
24 Ispánki szennyvízelvezető-tisztító rendszer működőképessége helyreállításának támogatása 237,0
25 Jászapáti Tölgyes Strandfürdő fejlesztésének támogatása 100,0
26 Kőszegi Dózsa György utca felújításának támogatása 50,0
28 Vadkerti-Tó Kemping felújításának támogatása Soltvadkerten 50,0
3 Vis maior támogatás 3 718,2
5 Tata Város támogatása a karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtásához 28,0
7 Bölcsődei fejlesztési program 2 248,0
9 Települések 2019. évi fejlesztési és működési támogatása
1 Kapuvár város infrastrukturális beruházásainak támogatása 200,0
2 Karcag városban szennyvíz-gerincvezeték cseréjének támogatása 309,4
4 Mád község út- és járdafelújítás támogatása 100,0
5 Mende községben ivóvízellátás biztonságos üzemeltetésének támogatása 294,1
6 Monor okos város projekt megvalósításához szükséges feladatok II. ütemének támogatása 1 523,3
7 Tolnanémedi község külterületi út felújításának támogatása 25,0
10 Egyes önkormányzatok ivóvízellátással, vízkezeléssel kapcsolatos feladatainak támogatása
1 Balatonudvari Községben szennyvízcsatorna kiépítésének támogatása 18,4
2 Fehérvárcsurgó Községben vízelvezető rendszer kiépítésének támogatása 77,1
3 Görgeteg Községben új ivóvíz kút létesítésének támogatása 23,9
4 Kaposszerdahely Község szennyvízkezelési problémájának támogatása 6,0
5 Kelebia Községben új ivóvíz kút létesítésének támogatása 28,3
6 Körösszegapáti Nagyközségben új ivóvíz kút létesítésének támogatása 68,0
7 Regéc Község ivóvízellátásának tervezési feladatainak támogatása 40,0
8 Zalaköveskút Község ivóvízellátásának biztosítása 22,2
11 Közszolgálati Apartmanház létrehozása a XII. kerületben 1 905,0
12 Települések 2020. évi fejlesztési és működési támogatása
1 Bedő Község településrendezési feladatainak támogatása 9,8
2 Biharnagybajom Község működési célú feladatainak támogatása 526,4
3 Bodony Község útfelújításhoz kapcsolódó fejlesztési céljának támogatása 17,6
4 Budapest V. kerület működési célú feladatainak támogatása 91,0
5 Cák Község pincesorához kapcsolódó fejlesztési céljainak támogatása 19,0
6 Csetény Község kulturális célú fejlesztéseinek támogatása 54,0
7 Öreglak Községben ivóvízkút létesítésének támogatása 21,9
8 Tiszabecs Nagyközség ingatlanvásárlásával kapcsolatos céljának támogatása 6,0
9 Tura Város infrastrukturális fejlesztési céljainak támogatása 355,2
10 Tiszaigar Községben polgármesteri hivatal építésének támogatása 40,0
13 Bölcsődei kiegészítő támogatás 2 970,3
14 Egyes települési önkormányzatok támogatása
1 Ács Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása 291,0
2 Kisvárda Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása 438,7
3 Pócspetri Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 60,3
4 Szikszó Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 371,3
5 Tarhos Község Önkormányzata működési feladatainak támogatása 20,0
15 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak többlettámogatása 698,7
16 Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása 7,9
17 Mórichida Fő utca útburkolatának rekonstrukciója 140,0
18 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési programjának támogatása 889,0
19 Karcag Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 733,8
21 Egyes települési önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása
1 Békés Város Önkormányzata út és önkormányzati intézmények felújításának támogatása 181,0
2 Csenger Város Önkormányzata útfelújításának támogatása 50,4
3 Heves Város Önkormányzata közterület felújítási feladatainak támogatása 37,0
4 Komádi Város Önkormányzata szociális feladatainak támogatása 200,0
5 Komló Város Önkormányzata közlekedés fejlesztési feladatainak támogatása 140,0
22 Pilisborosjenő Község Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 116,7
23 Kiegészítő támogatás 28 539,7
24 Gyöngyöspata Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 100,2
25 Közösségi ház kialakítása Kiskorpád községben 18,0
26 Kisar Község Önkormányzat bölcsőde fejlesztési támogatása 42,7
27 Sárbogárd Város feladatainak támogatása 150,0
28 Tárnok Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása 170,6
29 Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztési támogatása 110,0
30 Települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása
1 Csór Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 18,2
2 Esztergom Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 150,0
3 Kiskutas Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 1,1
4 Piliscsaba Város Önkormányzata közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladatainak támogatása 65,8
5 Rákóczifalva Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 30,0
6 Szakoly Község Önkormányzata kötelező feladatai ellátásának támogatása 75,0
7 Mórahalom Város Önkormányzata turisztikai jellegű feladatainak támogatása 14,0
31 Tisztítsuk meg az Országot! pályázati támogatás 999,7
32 Egyes települési önkormányzatok 2020. évi feladatainak támogatása
1 Cegléd Város Önkormányzata sportfejlesztési feladatainak támogatása 500,0
2 Ceglédbercel Község Önkormányza szociális fejlesztési feladatainak támogatása 55,0
3 Hercegkút Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása 20,0
4 Káva Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 40,0
5 Pécsely Község Önkormányzata óvodafejlesztési feladatainak támogatása 60,0
6 Szakcs Község Önkormányzata új ivóvíz kút létesítésének támogatása 35,0
7 Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 300,0
8 Tiszagyenda Község Önkormányzata új ivóvíz kút létesítésének támogatása 35,0
34 Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel Önkormányzata lakás-és helyiséggazdálkodási feladatainak támogatása 300,0
35 Kiemelt beruházási feladatok támogatása
1 Adony Város Önkormányzata komplex útfejlesztési feladatainak támogatása 360,0
2 Albertirsa Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása 87,0
3 Baracska Község Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 25,2
4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 2 349,0
5 Bénye Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása 50,0
6 Besenyőtelek Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 70,0
7 Ceglédbercel Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása 30,0
8 Csévharaszt Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása 23,0
9 Dánszentmiklós Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása 65,0
10 Dormánd Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása 40,0
11 Egerfarmos Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása 40,0
12 Füzesabony Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása 900,0
13 Gomba Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása 70,0
14 Gyöngyöspata Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása 100,3
15 Halásztelek Város Önkormányzata feladatainak támogatása 500,0
16 Hernád Nagyközség Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 60,0
17 Kapuvár Város Önkormányzata szociális feladatainak támogatása 800,0
18 Káva Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása 60,0
19 Kiskunlacháza Város Önkormányzata óvodai feladatainak támogatása 450,0
20 Komló Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 1 600,0
21 Komló Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása 325,0
22 Komló Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása I. 635,0
23 Komló Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása II. 900,0
24 Kőszeg Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 2 805,0
25 Kőszeg Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 800,0
26 Kulcs Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása I. 220,0
27 Kulcs Község Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása 60,0
28 Kulcs Község Önkormányzata közterület fejlesztési feladatainak támogatása 49,0
29 Kulcs Község Önkormányzata szociális feladatainak támogatása 40,0
30 Kulcs Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása II. 44,8
31 Lovasberény Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása 72,0
32 Mende Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása 90,0
33 Mezőszemere Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása 40,0
34 Mezőtárkány Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 55,0
35 Mikebuda Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 45,0
36 Monor Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása 400,0
37 Monorierdő Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása 55,0
38 Nagykáta Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 195,0
39 Nagykáta Város Önkormányzata szociális feladatainak támogatása 700,0
40 Nagyvenyim Község Önkormányzata csapadékvíz-elvezetési feladatainak támogatása 200,0
41 Nagyvenyim Község Önkormányzata közterület fejlesztési feladatainak támogatása 100,0
42 Nagyvenyim Község Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása 70,0
43 Nyáregyháza Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása 55,0
44 Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata szociális feladatainak támogatása 230,0
45 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása 5 000,0
46 Orfű Község Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása 814,0
47 Örkény Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása 40,0
48 Pánd Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása 40,0
49 Péteri Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása 35,0
50 Pilis Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása 281,0
51 Pusztavacs Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása 45,0
52 Putnok Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása 600,0
53 Rácalmás Város Önkormányzata óvodafejlesztési feladatainak támogatása 180,0
54 Rácalmás Város Önkormányzata intézményfejlesztési feladatainak támogatása 300,0
55 Sárospatak Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 350,0
56 Sárvár Város Önkormányzata feladatainak támogatása 1 800,0
57 Sátoraljaújhely Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása 200,0
58 Szihalom Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása 55,0
59 Táborfalva Nagyközség Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása 40,0
60 Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása 60,0
61 Újhartyán Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása 40,0
62 Újlengyel Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása 50,0
63 Várpalota Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 700,0
64 Vasad Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása 40,0
65 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 500,0
36 Kiemelt beruházási igények előkészítési és tervezési feladatai
1 Füzesabony Város Önkormányzata településfejlesztési feladatainak támogatása 80,0
2 Keszthely Város Önkormányzata településfejlesztési feladatainak támogatása 400,0
3 Mátészalka Város Önkormányzata településfejlesztési feladatainak támogatása 300,0
4 Monor Város Önkormányzata óvodai feladatainak támogatása 60,0
5 Pilis Város Önkormányzata óvodai feladatainak támogatása 75,6
6 Sárszentmihály Községi Önkormányzata óvodai feladatainak támogatása 30,0
7 Tamási Város Önkormányzata oktatási feladatainak támogatása 125,0
37 Közösségi tér kialakítása Szilvágy községben 24,4
38 Kultúrház felújítása és bővítése Balatonhenye községben 150,3
39 Székesfehérvár Megyei Jogú Város ingatlanvásárlásának támogatása 375,5
40 Komárom Város gazdaságfejlesztési feladatainak támogatása 1 399,8
41 Helyi önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak támogatása
1 Dánszentmiklós Község Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak támogatása 82,6
2 Etyek Nagyközség Önkormányzata közlekedési feladatainak támogatása 7,4
3 Hajmáskér Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 50,0
4 Kesznyéten Község Önkormányzata közlekedési feladatainak támogatása 18,9
5 Máriapócs Város Önkormányzata közbiztonsági feladatainak támogatása 0,4
6 Vöröstó Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása 7,8
42 Közösségi ház építése és kialakítása Abaújlak községben 63,8
43 Egyes önkormányzati feladatok ellátásának támogatása
1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 1 380,0
2 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 1 380,0
3 Esztergom Város Önkormányzat parkolási feladatainak támogatása 436,0
4 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 600,0
5 Egyek Nagyközség Önkormányzata gazdaságfejlesztési feladatainak támogatása 40,1
6 Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 81,0
7 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 1 380,0
8 Ipolyvece Község Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása 6,0
9 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 1 380,0
10 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 1 380,0
11 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 700,0
12 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 820,0
13 Nemesvita Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 25,0
14 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 1 380,0
15 Ófalu Község Önkormányzata ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatatása 67,0
16 Pilisszentkereszt Község Önkormányzata közterület fejlesztési feladatainak támogatása 5,0
17 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 400,0
18 Sopron Megyei Jogú V áros Önkormányzata feladatainak támogatása 1 380,0
19 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 1 380,0
20 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 1 000,0
21 Szikszó Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 50,0
22 Szolnok Megyei Jogú V áros Önkormányzata feladatainak támogatása 1 380,0
23 Vatta Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása 300,0
24 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 1 380,0
25 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 1 380,0
26 Zsana Község Önkormányzata ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása 75,9
45 Strandfürdő üzemeltetéséhez szükséges fejlesztések Kapuváron 300,0
47 Termálfürdő működése érdekében szükséges fejlesztések Vasváron 654,0
48 Települési önkormányzatok fejlesztési, működési feladatainak, kiemelt fejlesztési igényeinek támogatása
1 Albertirsa Város Önkormányzata gyermekvédelmi feladatainak támogatása 70,0
2 Bábolna Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 250,0
3 Budakeszi Város Önkormányzata közlekedési feladatainak támogatása 200,0
4 Budapest XVI. kerület Önkormányzata szociális feladatainak támogatása 106,0
5 Farkasgyepű Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 6,2
6 Körmend Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása 80,0
7 Liszó Község Önkormányzata árvízvédelmi feladatainak támogatása 227,0
8 Litér Község Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak támogatása 15,0
9 Lovas Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 15,0
10 Ócsa Város Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása 60,0
11 Ősi Község Önkormányzata többfunkciós épületfelújításának támogatása 70,0
12 Rákóczifalva Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 300,0
13 Sátoraljaújhely Város Önkormányzata feladatainak támogatása 275,0
14 Segesd Község Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak támogatása 33,0
15 Somogycsicsó Község Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása 26,8
16 Súr Község Önkormányzata településfejlesztési feladatainak támogatása 12,7
17 Surd Község Önkormányzata árvízvédelmi feladatainak támogatása 42,8
18 Szentbalázs Község Önkormányzata működési feladatainak támogatása 6,5
19 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 2 700,0
20 Tárkány Község Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 45,0
21 Tiszajenő Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 84,2
22 Várpalota Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása 100,0
23 Vasad Község Önkormányzata feladatainak támogatása 30,0
24 Zalamerenye Község Önkormányzata árvízvédelmi feladatainak támogatása 118,6
49 Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak támogatása
1 Baja Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 33,8
2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 602,9
4 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 148,3
5 Gyula Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 135,5
6 Hajdúböszörmény Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 2,4
7 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 140,0
8 Kiskunhalas Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 161,0
9 Komló Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 156,5
10 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 14,1
11 Nyíregyháza Megyei Jogú V áros Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 251,8
12 Paks Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 240,7
13 Pápa Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 9,1
14 Ráckeve Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 226,1
15 Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 194,1
16 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 434
17 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 615,1
18 Tokaj Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 358,8
19 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása II. 140,1
20 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 228,6
51 Pátyod Község Önkormányzata sporttelep fejlesztésének támogatása 125,0
52 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása II. 600,0
53 Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak és fejlesztéseinek támogatása
1 Bagamér Nagyközség Önkormányzata óvoda felújításának támogatása 64,0
2 Levelek Nagyközség Önkormányzata óvoda beruházásának támogatása 557
3 Kemecse V áros Önkormányzata mentőállomás építésének támogatása 750,0
4 Kemecse Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 69,0
5 Monostorpályi Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak
támogatása
131,0
6 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladatainak támogatása 4 500,0
7 Tiszaderzs Község Önkormányzata ravatalozó felújításának támogatása 28,7
8 Tiszaderzs Község Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 55
9 Tiszaigar Község Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 57,1
10 Tiszaörs Község Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása 36,7
11 Tiszaszentimre Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak
támogatása
51,9
12 Tomajmonostora Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 50,0
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 735 740,1 0,0 -735 740,1
Hazai felhalmozási költségvetés 85 212,3 0,0 -85 212,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
IX. fejezet összesen 820 952,4 0,0 -820 952,4

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM


Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

X. FEJEZET

2020. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 1 791,9 24,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 108,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 911,1
3 Dologi kiadások 3 324,0
5 Egyéb működési célú kiadások 542,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 208,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 62,8
2 Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 343,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59,2
3 Dologi kiadások 55,5
5 Egyéb működési célú kiadások 80,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 5,4
3 Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása 85,5 0,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 173,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 581,1
3 Dologi kiadások 1 090,1
5 Egyéb működési célú kiadások 11,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 31,4
7 Felújítások 51,5
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 155,4 0,8 14,9
2 A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása 162,2 91 1,4
10 Igazságügyi regionális együttműködés 11,0
17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 239,6 8,7
18 Jogi segítségnyújtás 269,9 23,9
19 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés 0,1
20 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 94,4 0,4
27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 49,2
28 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 2 470,8 0,1
29 A közigazgatási bírósági szervezet létrehozásával és működésének megkezdésével kapcsolatos kiadások támogatása 1 786,1
30 EU utazási költségtérítések 152,2
25 Fejezeti általános tartalék 38,3
21 Központi kezelésű előirányzatok
1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások és bevételek
1 Az IM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása 45,6
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 21 604,4 1 920,4 -19 684,0
Hazai felhalmozási költségvetés 376,1 24,8 -351,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés 152,2 0,0 -152,2
X. fejezet összesen 22 132,7 1 945,2 -20 187,5

XI. MINISZTERELNÖKSÉG


Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

XI. FEJEZET

2020. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
1 Miniszterelnökség igazgatása 671,9 1,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 12 585,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 098,9
3 Dologi kiadások 5 290,9
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 40,9
5 Egyéb működési célú kiadások 3 901,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 14 101,7
3 Nemzetstratégiai Kutató Intézet 144,9 1,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 780,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 146,4
3 Dologi kiadások 487,8
5 Egyéb működési célú kiadások 1,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 33,7
7 Nemzeti Örökség Intézete 249,0 3,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 581,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 102,7
3 Dologi kiadások 1 554,6
5 Egyéb működési célú kiadások 58,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 40,5
7 Felújítások 152,9
12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 67 520,8 3 198,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 181 963,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 400,6
3 Dologi kiadások 50 456,4
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,3
5 Egyéb működési célú kiadások 21 305,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 16 227,7
7 Felújítások 3 937,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 678,7
14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 3 965,7 26,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 840,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 355,8
3 Dologi kiadások 6 485,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 662,3
5 Egyéb működési célú kiadások 2 156,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 622,4
7 Felújítások 1 977,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 12,5
18 Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 96,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 455,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 57,2
3 Dologi kiadások 149,8
5 Egyéb működési célú kiadások 27,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 12,4
19 Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért 86,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 399,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 74,0
3 Dologi kiadások 204,3
5 Egyéb működési célú kiadások 112,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 57,5
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 196,4 237,8 79,7
6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 214,0 3,9 1 366,5 54,2
7 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások 398,5 1,5
8 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása 813,9 10,3
9 „Az Élet Menete” Alapítvány támogatása 70,0
10 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása 336,0 31,3
11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
1 KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása 1 472,1 119,0
2 Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése 532,5 3 840,3
3 Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 58,5 53,8 41,3 46,0
4 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása 85,0
5 Kemény Ferenc Program 9 625,5
6 Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése 1 580,9 5,2
7 Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása 787,3
8 A fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint a közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása 2 032,0 57,4 4 141,4 431,0
9 Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok 13 364,4 21,9 635,9
10 Új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok megvalósításának támogatása 18 012,8 187,7 12 062,4
11 Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa által jóváhagyott fejlesztések támogatása 9,3 9,1 599,7
12 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának előkészítése 3,1 2 636,0
14 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása 3 082,8 3 120,7 0,2
17 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 594,5 2,5
18 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 267,8 12,2
19 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 147,7 2,3
20 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
1 Nemzeti Tehetség Program 2 991,0 15,0 22,0
2 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása 4 261,8 12 307,6
4 Waclaw Felczak Alap 314,1 6,0
5 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 1 455,2 4,1 81,4
6 Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap 3,0
7 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 90,2 0,9
8 Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása 282,5 17,5
9 Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása 1 569,3
10 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás 1 501,1
11 Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 33,1 72,0
12 Családpolitikai Programok 690,8 49,7 49,0
13 Családpolitikai célú pályázatok 216,1 4,8 24,1
14 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása 22,6 17,9 38 862,6 1,8
16 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 567,8 2,3
17 Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása 151,8 3,4 3,4
18 Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont működésének támogatása 190,0 12,5
19 Camp Europe Felsőörs Közhasznú Kft. működésének támogatása 43,4 56,6
20 Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása 75,0 0,5 1,0
21 Családbarát Ország Nonprofit Kft. működésének támogatása 280,0 20,0
22 Nagycsaládosok Országos Egyesülete működésének támogatása 100,0
24 Civil Alap - pályázati program 0,1
26 Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok 962,1 2,2 211,2
28 Üldözött keresztények segítésének feladatai
1 Ösztöndíjprogram támogatása 99,5 17,8 0,1 0,4
2 Intervenciós Támogatási Keret 19,2
3 Hungary Helps Program 5 695,4
4 Keresztényüldözés témakörével összefüggő pályázatok és szakmai feladatok támogatása 37,0 1,3
5 Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása 377,7
29 Nemzeti Együttműködési Alap 4 979,9 48,9 2 221,0
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása 3 172,7
2 Hittanoktatás támogatása 3 600,0
3 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 14 643,9
4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 19 455,2
5 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak 2 625,0
6 Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye 672,0
7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 303,3 85 206,4 70,9
8 Egyházi közösségi célú programok támogatása 4 185,2 10,1 23 702,2 46,3
9 Vallási közösségek támogatása 87,8 123,1
10 Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása 10,0 270,0
11 Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése 11,2
12 Egyházi személyek eszközellátásának támogatása 2,5 2,5
13 Görögkatolikus Metropólia támogatása 400,0 11 700,0
14 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja 271,5 13,6
16 Kórházakban és egészségügyi intézményekben lelkészi, illetve lelkigondozói szolgálatot végzők támogatása 818,7 813
17 A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatása 500,0
27 Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása 0,9 0,2 0,3
28 Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása 3 509,0 49 962,4
31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
1 Nemzetiségi támogatások 1 649,4 128,2 1 526,1 12,4
2 Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása 1 660,2 0,2 113,9
3 Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása 1 050,6 1,1 146,9
4 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre 140,4 7 075,9 45,2
5 A hazai nemzetiségi közösségek céljait szolgáló projektek támogatása 51,1 1 588,6
6 Nemzetiségi önkormányzatok kompenzációja 7,0 0,4
33 Civil és non-profit szervezetek támogatása 7 001,9 1,2 4 796,4
34 Nemzeti Civil Alapprogram 7,8 1,5
35 Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok 3,0 5 997,0
37 Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás működtetése 380,2 37,5 25,1 17,7
38 Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok 623,1 127,0 112,3 255,1
39 Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése 185,3 10,4
41 Magyar Falu Program
1 Falusi Útalap 12 550,7 99 449,3
2 Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása 855,9 40,9 73 984,4 204,9
3 Magyar Falu Program civil szervezetek támogatása 642,1 4 395,7
42 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása
1 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működésének támogatása 1 337,5 302,5
2 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása 5 364,2 1 873,2
3 Kertész Imre Intézet működésével és feladatellátásával kapcsolatos kiadások 611,9 381
43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 1 515,6 13,2 11 165,3 16,1
44 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 555,0 147,9 37,0 6,4
45 Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása 100,4
47 Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatása 1 346,0 4,0
48 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása 15,1 10,7
49 Európai Tett és Védelem Ligával kapcsolatos kiadások 447,3 52,7
50 Határontúli műemlék-felújítási program 184,6 315,4
55 Területrendezési feladatok 58,0 0,2 0,6
56 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása 14,4 0,3 4,0
57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
1 Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása 246,3
2 Helikon Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása 356,6
5 Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása 1 693,3 4 714,5
6 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatatok ellátásának támogatása 975,0 275,3
7 Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása 6 328,0 2 336,5
8 Egyéb gazdasági társaság kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása 120,3 1 260,5
9 Várkapitányság Nonprofit Zrt. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása 4 538,0 22 149,8
58 Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása 3,4 0,3
59 Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos feladatok támogatása 6 726,5 0,3 13 040,8 1,2
60 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok 3 404,1 1 007,5
61 Az államhatárral és az alapponthálózati pontokkal összefüggő geodéziai feladatok 392,7 56,9
63 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 220,0
64 Tihanyi Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása 130 818,2
66 Kormányablak program megvalósítása 5,1 333,7 345,4
67 Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása 142,7 13,3
68 Károlyi József Alapítvány támogatása 60,0
73 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 21,8
74 Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása 0,1
75 Nemzeti Hauszmann Terv 1 314,9 90 353,1
76 AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása 194,2 5,8
78 Modern Városok Program 5 781,8 341,7 42 590,8 1 364,1
80 Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása 49,3 1 068,8
81 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok 916,0 0,3 322,0
84 Területi infrastrukturális fejlesztések 3,3 75,1
86 Népi Építészeti Program 110,3 0,4 1 395,5 4,6
88 Nemzeti Kastélyprogram 357,6 1 737,1 2 246,7
90 Nemzeti Várprogram 367,9 832,9
92 Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 492,7 0,4 19,7 15,1
93 Településképi- és Okos Város feladatok 73,5 11,7 1,5
94 Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok 3 744,9 169,6 3 837,6 628,1
95 Magyarország Barátai Alapítvány támogatása 172,7 27,3
96 Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése 8,1 4,9
3 Határon túli magyarok programjainak támogatása
1 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 3 907,9 6,8 98,8
5 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 343,0
32 Központi kezelésű előirányzatok
4 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 2 141,6 31,6
5 A PTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése 0,1 72 925,4
2 PTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb gazdasági társaságok forrásjuttatásai 150,0
7 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése 951,9
2 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás 1 178,6 6,9
4 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez szükséges hozzájárulás 49,3 0,7
5 Egyéb bevételek 2,1
XI. MINISZTERELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 683 520,8 76 481,0 -607 039,8
Hazai felhalmozási költségvetés 756 176,2 18 955,5 -737 220,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XI. fejezet összesen 1 439 697,0 95 436,5 -1 344 260,5

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM


Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

XII. FEJEZET

2020. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
1 Agrárminisztérium igazgatása 5 223,0 51,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 419,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 164,1
3 Dologi kiadások 6 917,9
5 Egyéb működési célú kiadások 133,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 543,1
7 Felújítások 432,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,5
2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 19 566,7 138,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 287,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 936,1
3 Dologi kiadások 9 585,4
5 Egyéb működési célú kiadások 5 765,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 3 620,8
7 Felújítások 525,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,0
4 Ménesgazdaságok 3 424,0 64,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 621,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 113,2
3 Dologi kiadások 3 498,4
5 Egyéb működési célú kiadások 118,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 111,3
7 Felújítások 496,5
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 9 551,0 779,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 17 762,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 963,5
3 Dologi kiadások 6 259,9
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 236,4
5 Egyéb működési célú kiadások 5 675,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 640,7
7 Felújítások 1 060,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,5
7 Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 178,5 0,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 513,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 86,3
3 Dologi kiadások 145,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 75,5
7 Felújítások 20,6
8 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 2 979,6 674,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 287,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 619,7
3 Dologi kiadások 2 773,7
5 Egyéb működési célú kiadások 203,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 033,6
7 Felújítások 244,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,7
10 Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ 678,9 304,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 848,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 157,3
3 Dologi kiadások 702,4
5 Egyéb működési célú kiadások 476,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 431,1
7 Felújítások 235,7
12 Országos Meteorológiai Szolgálat 1 721,5 75,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 152,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 209,0
3 Dologi kiadások 1 113,7
5 Egyéb működési célú kiadások 581,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 727,2
7 Felújítások 86,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,5
14 Nemzeti park igazgatóságok 8 225,6 4 586,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 434,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 300,8
3 Dologi kiadások 7 638,7
5 Egyéb működési célú kiadások 1 512,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 9 170,6
7 Felújítások 787,8
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 147,3
17 Nemzeti Földügyi Központ 23,1 1,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 526,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 436,1
3 Dologi kiadások 3 082,0
5 Egyéb működési célú kiadások 531,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2 825,1
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Környezetvédelmi célelőirányzatok
1 Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása 27,8 1,5
2 Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szakmai feladatainak támogatása 453,9
3 Környezetvédelmi pályázatok támogatása 229,9 3,0 10,0
9 Természetvédelmi kártalanítás 8,4 8,0
10 Természetvédelmi pályázatok támogatása 153,3 40,8
14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában 72,9 1,2
15 Környezeti elemek védelme 1 169,9
23 Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok 0,6
35 Egyéb szervezetek feladatai 0,1
39 Környezetvédelmi- és Vízügyi Célelőirányzat 2,1
3 Agrár célelőirányzatok
1 FAO intézmények finanszírozása 7,7 7,4
2 Agrár-tudásátadás támogatása 341,0 1,1 187,6
4 Határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatása 533,5
5 Tanyafejlesztési Program 9,7 4,8 55,2 7,7
6 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása 1 506,5 1,5
8 Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása 75,6 2,7
10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 13,4 3,7
13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 12,6 15,7
16 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása 11,3
19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 20,7 0,6
20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 768,1
21 Pálinka Nemzeti Tanács 70,0
25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai és nemzetközi együttműködések 1 519,9
31 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása 2 838,7 60,0
33 Lovassport és lósport támogatása 131,7 7,1
35 Állatvédelem támogatása 64,7
36 Agrármarketing célelőirányzat 863,9 19,3
37 Herman Ottó Intézet működésének és az általa ellátott közfeladatok támogatása 542,2
39 Zártkerti Program támogatása 691,8 30,6
5 Nemzeti támogatások
3 Állattenyésztési feladatok 1 309,3
4 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 349,9 29,8 3,4
5 Vadgazdálkodás támogatása 339,4 28,8
6 Nemzeti Erdőstratégia
3 Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban 14,1
4 Erdészeti környezeti nevelés 119,2 0,9
7 Fejlesztési típusú támogatások 32,6 8,2 17,9
8 Nemzeti agrártámogatások 102 418,1 298,1
9 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása 1 010,7 3,3
10 Nemzeti agrárkár-enyhítés 16 102,3 4 595,1
11 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 32,4
12 Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítés támogatása 315,6
6 Állat, növény- és GMO-kártalanítás 32 197,9 836,5
8 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása
1 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása 64,1
2 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása 500,0 4 082,0
13 Peres ügyek 99,8 2,0
17 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 5,7 2,2 0,1
20 Európai uniós fejlesztési programok
1 Uniós programok kiegészítő támogatása
1 Méhészeti Nemzeti Program 1 082,2 0,6
2 Igyál tejet program 4 507,2 874,5
3 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 4 504,1 66,6
4 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 800,0
5 Iskolagyümölcs program 3 045,5 12,7
6 Nemzeti Diverzifikációs Program 220,8 19,7
21 Központi kezelésű előirányzatok
1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
3 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tulajdonosi joggyakorlásába tartozó kiadások
1 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tőkeemelése 5 000,0
4 Agrárminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése 150,0
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 277 837,1 57 524,2 -220 312,9
Hazai felhalmozási költségvetés 33 797,7 6 705,9 -27 091,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés 14 185,2 956,7 -13 228,5
XII. fejezet összesen 325 820,0 65 186,8 -260 633,2

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM


Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
Kie-
melt
előír.

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

XIII. FEJEZET

2020. évi teljesítés
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási
bevétel
1 Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 7,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 636,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 772,7
3 Dologi kiadások 221,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 36,6
5 Egyéb működési célú kiadások 18,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 59,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,4
2 Egyéb HM szervezetek 6 347,6 986,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 277,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 136,9
3 Dologi kiadások 128 319,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 348,8
5 Egyéb működési célú kiadások 1 949,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 299,9
7 Felújítások 3 801,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 346,1
2 Magyar Honvédség 11 154,5 44 957,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 148 479,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 851,3
3 Dologi kiadások 93 817,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 953,5
5 Egyéb működési célú kiadások 698,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 93 519,9
7 Felújítások 1 915,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 270,9
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 2 750,4 49,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 14 217,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 313,4
3 Dologi kiadások 19 554,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58,7
5 Egyéb működési célú kiadások 45,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 614,8
7 Felújítások 1 790,8
8