A jogszabály mai napon ( 2023.03.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi CXLIX. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés a 2020. évi XCIX. törvénnyel módosított, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetéséről szóló 2019. évi XCV. törvényben meghatározott költségvetések végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság költségvetési főösszegeinek teljesülése

1. § (1) Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2020. évi költségvetése végrehajtását 37 215,8 millió Ft, azaz harminchétmilliárd-kettőszáztizenötmillió-nyolcszázezer forint költségvetési kiadással és 38 344,8 millió Ft, azaz harmincnyolcmilliárd-háromszáznegyvennégymillió-nyolcszázezer forint költségvetési bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Hatóság 2020. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

2. A Hatóság kiadásainak részletezése

2. § (1) A személyi juttatások összege 9 121,7 millió Ft, azaz kilencmilliárd-egyszázhuszonegymillió-hétszázezer forint.

(2) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásainak összege 1 612,8 millió Ft, azaz egymilliárd-hatszáztizenkettőmillió-nyolcszázezer forint.

(3) A dologi kiadások összege 13 272,1 millió Ft, azaz tizenhárommilliárd-kettőszázhetvenkettőmillió-egyszázezer forint.

(4) Az egyéb működési célú kiadások összege 8 656,6 millió Ft, azaz nyolcmilliárd-hatszázötvenhatmillió-hatszázezer forint.

(5) A beruházások összege 4 552,6 millió Ft, azaz négymilliárd-ötszázötvenkettőmillió-hatszázezer forint.

3. A Hatóság bevételeinek részletezése

3. § (1) A működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 2 282,4 millió Ft, azaz kettőmilliárd-kettőszáznyolcvankettőmillió-négyszázezer forint.

(2) A közhatalmi bevételek összege 28 693,7 millió Ft, azaz huszonnyolcmilliárd-hatszázkilencvenhárommillió-hétszázezer forint.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díjak bevétele 303,8 millió Ft, azaz háromszázhárommillió-nyolcszázezer forint.

(4) A frekvenciadíjakból származó bevétel összege 23 387,5 millió Ft, azaz huszonhárommilliárd-háromszáznyolcvanhétmillió-ötszázezer forint.

(5) Az azonosítók díjának bevétele 2 555,2 millió Ft, azaz kettőmilliárd-ötszázötvenötmillió-kettőszázezer forint.

(6) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj bevétel összege 2 069,0 millió Ft, azaz kettőmilliárd-hatvankilencmillió forint.

(7) Az üzemeltetési díjból befolyt bevétel összege 1,9 millió Ft, azaz egymillió-kilencszázezer forint.

(8) A bírságból befolyt bevétel összege 376,3 millió Ft, azaz háromszázhetvenhatmillió-háromszázezer forint.

(9) A működési bevételek összege 7 350,3 millió Ft, azaz hétmilliárd-háromszázötvenmillió-háromszázezer forint.

(10) A felhalmozási bevételek összege 11,0 millió Ft, azaz tizenegymillió forint.

(11) A felhalmozási célú átvett pénzeszközökből befolyt bevétel 7,4 millió Ft, azaz hétmillió-négyszázezer forint.

(12) A finanszírozási bevételek összege 48 253,0 millió Ft, azaz negyvennyolcmilliárd-kettőszázötvenhárommillió forint.

4. A Hatóság pénzmaradványának elfogadása

4. § (1) A Hatóság tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 49 382,0 millió Ft, azaz negyvenkilencmilliárd-háromszáznyolcvankettőmillió forint.

(2) A korábbi években keletkezett, az Országgyűlés által jóváhagyott, fel nem használt tartalékok összege 44 419,3 millió Ft, azaz negyvennégymilliárd-négyszáztizenkilencmillió-háromszázezer forint.

(3) Az Országgyűlés a Hatóság 2020. évi költségvetésének pénzmaradványát 4 962,7 millió Ft, azaz négymilliárd-kilencszázhatvankettőmillió-hétszázezer forint összegben fogadja el.

(4) A pénzmaradvány összegéből a Hatóság

a) 4 586,4 millió Ft-ot, azaz négymilliárd-ötszáznyolcvanhatmillió-négyszázezer forintot a mérőkamra- és szerverközpont-beruházásra,

b) 376,3 millió Ft-ot, azaz háromszázhetvenhatmillió-háromszázezer forintot a médiatudatosság és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére

használ fel.

(5) A 2020. évi költségvetési évben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (10) bekezdése szerinti tényleges maradvány nem keletkezett.

5. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2020. évi működési költségvetésének, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa kezelésében lévő, 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatok teljesülése

5. § (1) Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2020. évi költségvetésének végrehajtását 456,3 millió Ft, azaz négyszázötvenhatmillió-háromszázezer forint költségvetési kiadással és 540,3 millió Ft, azaz ötszáznegyvenmillió-háromszázezer forint költségvetési bevétellel hagyja jóvá.

(2) A finanszírozási bevételek összege 78,9 millió Ft, azaz hetvennyolcmillió-kilencszázezer forint.

(3) A Médiatanács tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 162,9 millió Ft, azaz egyszázhatvankettőmillió-kilencszázezer forint.

(4) A Médiatanács kezelésében lévő, 2020. évi költségvetési kiadások összege 1 258,3 millió Ft, azaz egymilliárd-kettőszázötvennyolcmillió-háromszázezer forint, a költségvetési bevételek összege 1 258,3 millió Ft, azaz egymilliárd-kettőszázötvennyolcmillió-háromszázezer forint.

(5) Az (1) és (4) bekezdésben megállapított kiadások és bevételek részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az Országgyűlés a Médiatanács működési költségvetésének 2020. évi maradványát 162,9 millió Ft, azaz egyszázhatvankettőmillió-kilencszázezer forint összegben fogadja el, ebből 78,9 millió Ft, azaz hetvennyolcmillió-kilencszázezer forint korábbi évek kötelezettségvállalással terhelt maradványa.

6. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetésének végrehajtása

6. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) 2020. évi költségvetésének végrehajtását, amelyet a 4. melléklet tartalmaz.

(2) E törvény hatálybalépését követően a tárgyévre, majd azt követően 4 évente, az érintett 4 éves időszakra vonatkozóan az Állami Számvevőszék a tárgyévet, illetve a tárgyidőszakot követő 8 hónapon belül ellenőrzi az Alap számára közszolgálati feladatok ellátására nyújtott források felhasználását abból a szempontból, hogy az Alap közszolgálati feladatainak ellátására nyújtott finanszírozás meghaladja-e a közszolgálati feladatok nettó költségeit.

(3) A (2) bekezdés szerinti vizsgálat a tárgyévre, illetve a vizsgálattal érintett időszakra vonatkozóan a közszolgálati feladatok ellátására nyújtott források e célra történt felhasználására, a források fel nem használt részéből képzett közszolgálati tartalék mértékére, illetve az esetlegesen előzetesen meghatározott, eseti célkitűzés teljesítésére szolgáló tartalékképzés szabályainak teljesülésére terjed ki.

(4) A (2) bekezdés szerinti vizsgálat eredménye alapján az Állami Számvevőszék javaslatot tehet a következő költségvetési időszakra vonatkozó finanszírozás mértékének módosítására.

(5) Az Alap költségvetésére vonatkozó tervezetét az Állami Számvevőszék esetleges javaslatainak figyelembe vételével kell benyújtani az Országgyűlésnek.

(6) Az Országgyűlés az Alap számára a 2020. évre vonatkozóan nyújtott források fel nem használt része terhére képzett, az Mttv. 136. § (3b) bekezdése szerinti közszolgálati tartalékot 1 025,6 millió Ft, azaz egymilliárd-huszonötmillió-hatszázezer forint összegben fogadja el. A tartalék a közszolgálati kötelezettségek hatékonyabb teljesítésére irányuló fejlesztések fedezetére használható fel.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

8. § A 6. § (2)-(5) bekezdése az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 43. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2021. évi CXLIX. törvényhez

1. A Hatóság 2020. évi költségvetésének kiadási teljesítései (adatok millió Ft-ban)

A B C D
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
2 1. Személyi juttatások 10 000,0 10 135,3 9 121,7
3 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 050,0 2 072,9 1 612,8
4 3. Dologi kiadások 13 000,0 14 431,5 13 272,1
5 4. Egyéb működési célú kiadások 8 600,0 53 183,3 8 656,6
6 5. Beruházások 4 750,0 6 774,8 4 552,6
7 Költségvetési kiadások összesen 38 400,0 86 597,8 37 215,8
8 6. Maradvány 0,0 0,0 49 382,0
9 Kiadások összesen 38 400,0 86 597,8 86 597,8

2. A Hatóság 2020. évi költségvetésének bevételi teljesítései (adatok millió Ft-ban)

A B C D
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 282,3 2 282,4 2 282,4
3 2. Közhatalmi bevételek 29 111,3 28 693,7 28 693,7
4 2.1. Igazgatási szolgáltatási díjak 685,8 303,8 303,8
5 2.2. Frekvenciadíjak 23 324,3 23 387,5 23 387,5
6 2.3. Azonosítók díja 2 500,0 2 555,2 2 555,2
7 2.4. Felügyeleti díj 2 104,6 2 069,0 2 069,0
8 2.5. Üzemeltetési díj 0,0 1,9 1,9
9 2.6. Egyéb bírság bevételei 496,3 376,3 376,3
10 2.7. Késedelmi pótlék 0,3 0,0 0,0
11 3. Működési bevételek 6 994,4 7 350,3 7 350,3
12 4. Felhalmozási bevételek 5,0 11,0 11,0
13 5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7,0 7,4 7,4
14 Költségvetési bevételek összesen 38 400,0 38 344,8 38 344,8
15 6. Finanszírozási bevételek 0,0 48 253,0 48 253,0
16 Bevételek összesen 38 400,0 86 597,8 86 597,8

2. melléklet a 2021. évi CXLIX. törvényhez

1. A Médiatanács 2020. évi működési költségvetésének kiadási teljesítései (adatok millió Ft-ban)

A B C D
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
2 1. Személyi juttatások 102,0 102,0 89,1
3 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18,0 18,0 16,4
4 3. Dologi kiadások 479,0 392,3 329,7
5 4. Egyéb működési célú kiadások 28,0 106,9 21,1
6 Költségvetési kiadások összesen 627,0 619,2 456,3
7 5. Maradvány 0,0 0,0 162,9
8 Kiadások összesen 627,0 619,2 619,2

2. A Médiatanács 2020. évi működési költségvetésének bevételi teljesítései (adatok millió Ft-ban)

A B C D
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 197,8 197,8 197,8
3 2. Működési bevételek 429,2 342,5 342,5
4 Költségvetési bevételek összesen 627,0 540,3 540,3
5 3. Finanszírozási bevételek 0,0 78,9 78,9
6 Bevételek összesen 627,0 619,2 619,2

3. melléklet a 2021. évi CXLIX. törvényhez

1. A Médiatanács kezelésében lévő 2020. évi kiadási előirányzatok teljesítései (adatok millió Ft-ban)

A B C D
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
2 1. Médiaszolgáltatási díj 1 570,0 1 203,2 1 202,9
3 2. Frekvenciapályázati díj 5,0 10,0 10,0
4 3. Támogatási pályázati díj 15,0 1,1 1,1
5 4. Kötbér és bírság 5,0 30,5 30,3
6 5. Óvadék 5,0 14,0 14,0
7 Költségvetési kiadások összesen 1 600,0 1 258,8 1 258,3
8 Kiadások összesen 1 600,0 1 258,8 1 258,3

2. A Médiatanács kezelésében lévő 2020. évi bevételi előirányzatok teljesítései (adatok millió Ft-ban)

A B C D
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
2 1. Médiaszolgáltatási díj 1 570,0 1 203,2 1 203,2
3 2. Frekvenciapályázati díj 5,0 10,0 10,0
4 3. Támogatási pályázati díj 15,0 1,1 0,6
5 4. Kötbér és bírság 5,0 30,5 30,5
6 5. Óvadék 5,0 14,0 14,0
7 Költségvetési bevételek összesen 1 600,0 1 258,8 1 258,3
8 Bevételek összesen 1 600,0 1 258,8 1 258,3

4. melléklet a 2021. évi CXLIX. törvényhez

1. Az Alap 2020. évi költségvetésének kiadási teljesítései (adatok millió Ft-ban)

A B C D
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
2 1. Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás 2 712,5 2 712,5 2 712,5
3 1.1. Médiatanács 197,8 197,8 197,8
4 1.2. Médiatanács hivatali szervezete 2 282,3 2 282,3 2 282,3
5 1.3. Közszolgálati Közalapítvány 232,4 232,4 232,4
6 2. Magyar Média Mecenatúra támogatás 1 310,0 1 553,2 1 553,2
7 3. Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 1 700,0 2 351,6 2 351,6
8 4. MTVA médiaszolgáltatás-
támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai
77 306,3 80 368,7 80 368,7
9 4.1. Személyi juttatások és járulékok 17 954,1 17 158,8 17 158,8
10 4.2. Dologi kiadások 54 102,5 57 372,9 57 372,9
11 4.3. Beruházások, felújítások 5 249,7 5 837,0 5 837,0
12 5. Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. támogatása 871,4 906,4 906,4
13 6. MTVA Digitalizációs Műhely Kft. 298,1 347,1 347,1
14 7. Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány 184,1 184,1 184,1
15 8. A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó 22,1 127,6 127,6
16 9. Szerzői jogdíj (must carry) 266,1 266,1 266,1
17 10. Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása 8 400,0 8 400,0 8 400,0
18 11. MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások 293,5 39,3 39,3
19 12. Egyéb céltámogatások felhasználása 0,0 297,2 297,2
20 13. Átadott pénzeszközök, támogatások 0,0 27,8 27,8
21 Költségvetési kiadások összesen 93 364,1 97 581,6 97 581,6
22 Költségvetésen kívüli tételek (tőketörlesztés) 0,0 3 068,0 3 068,0
23 Közszolgálati tartalék 0,0 1 025,6 1 025,6
24 Kiadások összesen 93 364,1 101 675,2 101 675,2

2. Az Alap 2020. évi költségvetésének bevételi teljesítései (adatok millió Ft-ban)

A B C D
1 Előirányzat száma Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
2 1. Közszolgálati hozzájárulás 75 016,4 84 778,6 84 778,6
3 2. Médiaszolgáltatási díj 1 570,0 1 202,9 1 202,9
4 3. Pályázati díjak
(támogatási, frekvencia)
20,0 9,0 9,0
5 4. Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, óvadék 10,0 22,8 22,8
6 5. Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések 8 400,0 8 400,0 8 400,0
7 6. Egyéb céltámogatások 0,0 851,8 851,8
8 7. Finanszírozott általános forgalmi adó visszatérítése 0,0 146,1 146,1
9 8. Visszakövetelt támogatások 0,0 62,1 62,1
10 Költségvetési bevételek összesen 85 016,4 95 473,3 95 473,3
11 9. Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek 8 347,7 6 201,9 6 201,9
12 Bevételek összesen 93 364,1 101 675,2 101 675,2