A jogszabály mai napon ( 2021.06.22. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

286/2021. (V. 27.) Korm. rendelet

az egyes közigazgatási hatósági eljárásokkal összefüggő szabályok megállapításáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Ha a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti kármentesítési eljárás során meghozott, beavatkozást elrendelő határozatban a beavatkozás elvégzésére megállapított határidő - a beavatkozási munkákon felül ideértve a beavatkozási záródokumentáció benyújtását is - az e rendelet hatálybalépésétől a veszélyhelyzet megszűnéséig terjedő időszakban jár le, a beavatkozás kötelezettje a (2) bekezdésben foglalt személyek értesítése mellett a környezetvédelmi hatóságtól kérelmezheti a határidőnek a veszélyhelyzet megszűnése évét követő naptári év végéig történő meghosszabbítását (a továbbiakban: türelmi idő).

(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítés esetén a kérelem benyújtásához nem szükséges az ingatlan tulajdonosának, továbbá a kötelezettel szerződéses vagy egyéb jogviszonyban álló, érdekelt félnek (a továbbiakban együtt: érdekelt fél) a hozzájárulása.

(3) Türelmi idő iránti kérelmet az érdekelt fél is előterjeszthet. Ha ugyanazon beavatkozási kötelezettség tekintetében a kötelezett és az érdekelt fél is türelmi idő iránti kérelmet terjeszt elő, kizárólag a kötelezett kérelme bírálható el.

(4) A türelmi idő megállapítása iránti eljárásban a végleges döntéssel megállapított beavatkozás alapjául szolgáló kármentesítési tényállás tisztázásának, a döntéssel elbírált szakkérdések értékelésének nincs helye. Az eljárás során a hatóság kizárólag azt vizsgálja, hogy a kérelem - az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény előírásain felül - az e rendelet szerinti feltételeknek megfelel-e.

(5) A környezetvédelmi hatóság a kérelemben megjelölt - az (1) bekezdésnek megfelelő - türelmi időnél rövidebbet nem állapíthat meg.

(6) Az eljárás kiterjedhet az (1) bekezdésben foglalt időponton túl lejáró beavatkozási vagy monitoring-határidők módosítására is, feltéve, hogy ezek a beavatkozást elrendelő határozat alapján az (1) bekezdés szerinti türelmi idővel érintett kötelezettségre épülnek, és a türelmi idő alkalmazása esetén nem válnának tarthatóvá.

(7) A türelmi idő megállapítása iránti eljárásban

a) az ügyintézési határidő öt nap,

b) szakhatóság nem működik közre,

c) illeték- és igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban együtt: díj) fizetésének nincs helye, és a díjon felül felmerülő eljárási költséget a hatóság viseli.

(8) A türelmi idő megállapítására irányuló kérelemnek helyt adó döntéssel szemben felügyeleti eljárásnak nincs helye, és az bíróság előtt nem támadható meg.

(9) A kármentesítésre kötelezettel szemben a beavatkozási kötelezettségek e rendelet alapján történő elmaradása miatt - a döntés véglegessé válása és a türelmi idő lejárta közötti időszakra vonatkozóan - kártérítési felelősség nem érvényesíthető. A kötelezettnek a már fennálló, a kármentesítéssel összefüggő magánjogi jogviszonyaiban jogosultságai nem változnak, és kötelezettségei - az e rendeletben meghatározottakat is figyelembe véve - nem válnak terhesebbé.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére