A jogszabály mai napon ( 2021.09.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

298/2021. (V. 31.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bn) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) II. fejezete a következő 3/A. alcímmel egészül ki:

„3/A. Átmeneti támogatás

8/A. § (1) Az átmeneti támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: közlemény) 3.1. szakaszának szabályaival összhangban nyújtható.

(2) A támogatás vissza nem térítendő támogatásként nyújtható.

(3) A támogatás a 4. § (3)-(6) bekezdése szerint halmozható az egyéb állami támogatással.

(4) A támogatásról támogatási döntés a támogatási program Európai Bizottság általi jóváhagyását követő naptól 2021. december 31-ig hozható.

8/B. § (1) Az a vállalkozás részesülhet a támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően támogatás nyújtható azon mikro- vagy kisvállalkozás számára, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, hogy a támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

8/C. § (1) A támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - nem haladhatja meg az 1 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) Ha a támogatás mellett a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban is részesül vagy részesült, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás csökkenti a támogatás (1) bekezdés szerinti legmagasabb mértékét, amennyiben azokat azonos költségekre nyújtják.

8/D. § (1) Ha a támogatás támogatástartalma meghaladja a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, a támogatást nyújtó a támogatás odaítélésétől számított hat hónapon belül továbbítja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait az Atr. 18/D. § (1) bekezdés d) pontja szerinti közzététel céljából.

(2) A támogatással kapcsolatos minden iratot az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni.

(3) A támogatás az 50/A. § szerinti célokra nyújtható.”

2. § Az R. V. fejezete a következő 20. alcímmel egészül ki:

„20. COVID-19 járvánnyal összefüggő átmeneti támogatás

50/A. § (1) A miniszter a COVID-19 járvánnyal összefüggő átmeneti támogatás keretében támogatja a sportszövetségek és sportszervezetek szakmai feladatainak ellátását, továbbá a szakmai feladatellátással összefüggő működési költségeket.

(2) A COVID-19 járvánnyal összefüggő átmeneti támogatás keretében a költségvetési támogatás 2020. március 1. napjától felmerült következő költségekre fordítható:

1. hazai és külföldi versenyeken, edzőtáborokban, más szakmai programokon való részvétel, továbbá a felkészülés szakmai költségei,

2. versenyrendezés és más szakmai programok rendezésének költségei,

3. sportdiplomáciai feladatokkal összefüggő költségek,

4. sportegészségügyi ellátással, egészségvédelemmel (különösen a koronavírus járvány elleni védekezéssel) összefüggő költségek,

5. doppingellenes tevékenységgel összefüggő költségek,

6. sportfelszerelés, sporteszközök, sportágspecifikus technikai és digitális, informatikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó sportruházat biztosításával kapcsolatos költségek,

7. sportszövetség, sportszervezet tulajdonában, vagyonkezelésében lévő vagy az általa bérelt, a felkészülésre vagy edzőtáborozásra szolgáló sportlétesítmény vagyonkezelési, bérleti díja, fenntartásával, működtetésével, üzemeltetésével összefüggő költségek,

8. munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott, a sportolók és a sportolók felkészítésében közvetlenül közreműködő sportszakemberek, továbbá egyéb munkakörben foglalkoztatott munkavállalók bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai és megbízási díja,

9. sportszakmai kiadványok elkészítésének, megjelentetésének, beszerzésének költségei,

10. sportszakemberek képzésének és továbbképzésének költségei,

11. nemzeti és a nemzetközi szervezetek tagdíjai, a regisztrációs és licencdíjak,

12. sportszervezet, sportszövetség irodájának működésével kapcsolatos költségek,

13. sporttevékenységgel közvetlenül összefüggő szakmai, kommunikációs és marketingkiadványok megjelentetésének, beszerzésének költségei,

14. online kapcsolattartást, kommunikációt, adatszolgáltatást segítő rendszerek, eszközök beszerzése, fejlesztése,

15. pénzügyi tevékenységgel és könyveléssel kapcsolatos költségek, szakértői díjak,

16. sportszervezet, sportszövetség sporttevékenységével kapcsolatos bel- és külföldi utazási költségek,

17. sportszakmai működéssel összefüggő egyéb költségek.”

3. § (1) Ez a rendelet az Európai Bizottságnak az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című közleményén alapuló, az állami sport célú támogatások tárgykörében benyújtott magyar bejelentésre vonatkozó jóváhagyó határozata meghozatalának napját követő napon lép hatályba. * 

(2) E rendelet hatálybalépésének naptári napját a sportpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 


  Vissza az oldal tetejére