A jogszabály mai napon ( 2021.12.07. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.I.1. - 2022.I.1.)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

349/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet

az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről

A Kormány

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 10. és 42. pontjában, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 38. és 39. pontjában,

a 23. § tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) és g) pontjában,

a 24. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3a. pontjában, valamint (1a) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Magyarország területén forgalmazott, műanyagot tartalmazó halászeszközökre és az 1. mellékletben meghatározott egyszer használatos műanyagtermékekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. csomagolás: a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott termék;

2. dohánytermék: a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott termék;

3. gyártó:

a) Magyarország területén letelepedett bármely olyan - a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 4. cikk (1) bekezdés 28. pontjában meghatározott halászati tevékenységet végző személyektől eltérő - természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az alkalmazott értékesítési technikától függetlenül - beleértve a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv) 2. cikk 7. pontjában meghatározott, távollevők között kötött szerződés útján történő értékesítést is - egyszer használatos műanyagtermékek, megtöltött egyszer használatos műanyagtermékek vagy műanyagot tartalmazó halászeszközök hivatásszerű gyártásával, töltésével, értékesítésével vagy importálásával, továbbá Magyarországon való forgalomba hozatalával foglalkozik; vagy

b) az Európai Unió egy másik tagállamában vagy egy harmadik országban letelepedett bármely olyan természetes vagy jogi személy - az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés 28. pontjában meghatározott halászati tevékenységet végző személyek kivételével -, aki vagy amely Magyarországon egyszer használatos műanyagtermékek, megtöltött egyszer használatos műanyagtermékek vagy műanyagot tartalmazó halászeszközök hivatásszerű, közvetlenül magánháztartások számára vagy magánháztartásoktól eltérő felhasználók számára történő távértékesítésével foglalkozik a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 7. pontjában meghatározottak szerint;

4. halászeszköz: a halászatban vagy akvakultúrában használt felszerelés minden olyan tétele vagy eleme, amelyet a tengerek biológiai erőforrásainak célba vételére, kifogására vagy tenyésztésére használnak, vagy amely a tenger felszínén lebeg, és azzal a céllal lett telepítve, hogy a tengerek biológiai erőforrásait magához vonzza és kifogja vagy tenyéssze;

5. hulladékká vált halászeszköz: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti fogalom meghatározás alá eső bármely halászeszköz, beleértve minden olyan különálló alkotórészt, tartozékot vagy anyagot, amely ennek a halászeszköznek a része volt, amikor azt eldobták, szándékosan hátrahagyták vagy elveszítették.

3. § Az e rendeletben nem meghatározott fogalmakat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben, a Ht.-ben és az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról szóló 301/2021. (VI. 1.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell alkalmazni.

3. * 

4. § * 

4. Termékkövetelmények

5-6. § * 

7. § A gyártó gondoskodik arról, hogy

a) * 

b) * 

8. § * 

5. Jelölési követelmények

9. § Az 1. melléklet 3. pontja szerinti egyszer használatos műanyagtermék gyártója gondoskodik - az általa forgalomba hozott termék csomagolásán vagy magán a terméken - szembetűnő, tisztán olvasható és eltávolíthatatlan jelölés alkalmazásáról, amely a fogyasztót az alábbi információkról tájékoztatja:

a) a termékre vonatkozó megfelelő hulladékgazdálkodási lehetőségekről, vagy a termék tekintetében kerülendő hulladékártalmatlanítási módokról, a hulladékhierarchiával összhangban, valamint

b) a műanyagnak a termékben való jelenlétéről, az adott termékből keletkező hulladék elhagyásának vagy a termék hulladékként való ártalmatlanítása más nem megfelelő módja által a környezetre gyakorolt negatív hatásról.

10. § (1) A gyártó a 9. § szerinti harmonizált jelölési előírásokat az (EU) 2020/2151 bizottsági végrehajtási rendeletben foglaltak szerint teljesíti, az (EU) 2020/2151 bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikk (3) bekezdésében megjelölt termékkör vonatkozásában a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel.

(2) A gyártó a 9. § szerinti harmonizált jelölési előírásokat az (EU) 2020/2151 bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikk (3) bekezdésében megjelölt termékkör vonatkozásában a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendeletben foglaltak szerint teljesíti.

6. Elkülönített gyűjtés

11. § Az újrafeldolgozás biztosítása érdekében el kell érni, hogy az újrafeldolgozás céljára a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer keretein belül biztosítsák az alábbiak elkülönített gyűjtését:

a) 2025-re az adott évben forgalomba hozott, az 1. melléklet 4. pontjában felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek 77 tömegszázalékának megfelelő mennyiségű, az ilyen műanyagtermékekből keletkező hulladékok;

b) 2029-re az adott évben forgalomba hozott, az 1. melléklet 4. pontjában felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek 90 tömegszázalékának megfelelő mennyiségű, az ilyen műanyagtermékekből keletkező hulladékok.

12. § A 11. § alkalmazásában a forgalomba hozott, az 1. melléklet 4. pontjában felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek mennyisége egyenlőnek tekintendő az ugyanazon évben ilyen termékekből keletkező hulladék mennyiségével, beleértve a hulladékelhagyásból származó hulladékot is.

7. Figyelemfelkeltő intézkedések

13. § A gyártó az e rendelet hatálya alá tartozó termékekből származó hulladékelhagyás csökkentése érdekében tájékoztatást nyújt a fogyasztóknak, és ösztönözi a felelős fogyasztói magatartást, továbbá intézkedéseket hoz abból a célból, hogy az 1. melléklet 5. pontjában felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek fogyasztóit és a műanyagot tartalmazó halászeszközök felhasználóit tájékoztassa az alábbiakról:

a) újrahasználható alternatívák, újrahasználati rendszerek és hulladékgazdálkodási lehetőségek rendelkezésre állása az 1. melléklet 5. pontjában felsorolt egyszer használatos műanyagtermékekre és a műanyagot tartalmazó halászeszközökre vonatkozóan, valamint a Ht. 4-6. §-ával összhangban végzett eredményes hulladékgazdálkodás bevált gyakorlatai;

b) az 1. melléklet 5. pontjában felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek és a műanyagot tartalmazó halászeszközök hulladékelhagyásának és egyéb nem megfelelő hulladékártalmatlanítási módjainak a környezetre, különösen a tengeri környezetre gyakorolt hatása; és

c) az 1. melléklet 5. pontjában felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek nem megfelelő hulladékártalmatlanítási módjainak a csatornahálózatra gyakorolt hatása.

8. * 

14. § * 

9. A meghatalmazott képviselő

15. § (1) A 2. § 3. pont b) alpontja szerinti gyártó az e rendeletben meghatározott valamennyi kötelezettségét meghatalmazott képviselője útján teljesíti, ha a meghatalmazott képviselő a tevékenységét nem a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti valamelyik letelepedési formában végzi.

(2) A meghatalmazott képviselő írásbeli, állandó meghatalmazással jelölhető ki. A meghatalmazott képviselőnek magyar adószámmal kell rendelkeznie.

10. * 

16. § * 

11. Szankciók

17. § Az e rendeletben foglalt előírások megsértésének szankcionálása tekintetében e jogszabály a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabálynak minősül.

12. * 

18. § * 

13. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(8) bekezdésekben foglalt kivétellel - 2021. július 3-án lép hatályba.

(2) A 4. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 5. § és a 6. § 2024. július 3-án lép hatályba.

(4) A 7. § a) pontja 2025. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 7. § b) pontja 2030. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 8. § 2025. január 1-jén lép hatályba.

(7) A 14. §, a 16. §, a 18. §, a 20. § és a 24. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

(8) A 25. § 2029. december 31-én lép hatályba.

20. § * 

21. § Ez a rendelet az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

22. § Ez a rendelet az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének D. részében felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek harmonizált jelölésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2020. december 17-i (EU) 2020/2151 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

23. § * 

24. § * 

25. § * 

1. melléklet a 349/2021. (VI. 22.) Korm. rendelethez

Egyszer használatos műanyagtermékek

1. (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján fogyasztáscsökkentési intézkedéssel érintett termékek

1.1. Italtartó poharak, beleértve azok tetejét és fedelét.

1.2. Ételtároló edények, azaz ételtartók, például dobozok tetővel vagy anélkül, amelyek olyan ételek tárolására szolgálnak, amelyek:

1.2.1. azonnal fogyaszthatók helyben, vagy elvihetők,

1.2.2. fogyasztása általában az edényből történik, valamint

1.2.3. készételként fogyaszthatók, azaz további elkészítést, például főzést, forralást vagy melegítést nem igényelnek, beleértve például a gyorsételekhez vagy egyéb készételekhez használt ételtároló edényeket, kivéve az italtárolókat, tányérokat és tasakokat, valamint az ételt tartalmazó csomagolásokat.

2. Termékkövetelményekkel érintett termékek

2.1. Legfeljebb három liter űrtartalmú italtárolók, vagyis folyadék tárolására használatos tárolók, például italpalackok, beleértve a kupakjukat és a fedelüket is, valamint a kompozit italcsomagolás, beleértve a kupakokat és a fedeleket is, kivéve:

2.1.1. azokat az üveg vagy fém italpalackokat, amelyeknek a kupakja vagy a fedele műanyagból készült,

2.1.2. a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikk (2) bekezdés g) pontjában meghatározott speciális gyógyászati célra szánt folyékony élelmiszerek tárolására szolgáló és használt italpalackokat.

3. Jelölési követelményekkel érintett termékek

3.1. Egészségügyi betétek (párnák), tamponok és tamponapplikátorok.

3.2. Nedves törlőkendők, azaz előre megnedvesített kozmetikai és háztartási törlőkendők.

3.3. Dohánytermékek szűrővel, valamint azok a szűrők, amelyeket a dohánytermékekkel történő együttes használathoz hoznak forgalomba.

3.4. Italtartó poharak.

4. Termékkövetelményekkel és elkülönített gyűjtési kötelezettséggel érintett termékek

4.1. Legfeljebb három liter űrtartalmú italpalackok, beleértve a kupakjukat és a fedelüket is, kivéve:

4.1.1. azokat az üveg vagy fém italpalackokat, amelyeknek a kupakja vagy a fedele műanyagból készült,

4.1.2. a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdés g) pontjában meghatározott speciális gyógyászati célra szánt folyékony élelmiszerek tárolására szolgáló és használt italpalackokat.

5. Figyelemfelkeltő intézkedésekkel érintett termékek

5.1. Ételtároló edények, azaz ételtartók, például dobozok tetővel vagy anélkül, amelyek olyan ételek tárolására szolgálnak, amelyek:

5.1.1. azonnal fogyaszthatók helyben, vagy elvihetők,

5.1.2. fogyasztása általában az edényből történik, valamint

5.1.3. készételként fogyaszthatók, azaz további elkészítést, például főzést, forralást vagy melegítést nem igényelnek, beleértve például a gyorsételekhez vagy egyéb készételekhez használt ételtároló edényeket, kivéve az italtárolókat, tányérokat és tasakokat, valamint az ételt tartalmazó csomagolásokat.

5.2. Flexibilis anyagból készült zacskók vagy csomagolások olyan élelmiszerek tárolására, amelyeket a zacskóból vagy csomagolásból készételként történő azonnali fogyasztásra szánnak.

5.3. Legfeljebb három liter űrtartalmú italtárolók, vagyis folyadék tárolására használatos tárolók, például italpalackok, beleértve a kupakjukat és a fedelüket is, valamint a kompozit italcsomagolás, beleértve a kupakokat és a fedeleket is, kivéve azokat az üveg vagy fém italtárolókat, amelyeknek a kupakja vagy a fedele műanyagból készült.

5.4. Italtartó poharak, beleértve azok tetejét és a fedelét is.

5.5. Dohánytermékek szűrővel, valamint azok a szűrők, amelyeket a dohánytermékekkel történő együttes használathoz hoznak forgalomba.

5.6. Nedves törlőkendők, azaz előre megnedvesített kozmetikai és háztartási törlőkendők.

5.7. Léggömbök, kivéve az ipari vagy más foglalkozásszerű felhasználásra szánt ballonokat, valamint a fogyasztók számára nem értékesített alkalmazásokat.

5.8. Könnyű műanyag hordtasakok a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk 1c. pontjában meghatározottak szerint.

5.9. Egészségügyi betétek (párnák), tamponok és tamponapplikátorok.


  Vissza az oldal tetejére