A jogszabály mai napon ( 2023.02.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

388/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

(A Jegyzőkönyv C Függeléke Melléklete Magyarország vonatkozásában 2021. január 1-jén lépett nemzetközi jogilag hatályba.)

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXVII. törvénnyel kihirdetett COTIF Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv C Függeléke, „A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat” (a továbbiakban: RID) Melléklete kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a RID Mellékletének szövegét e rendelettel kihirdeti.

3. § (1) A RID Mellékletének hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A RID Mellékletének hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A RID Mellékletében foglalt rendelkezéseket a veszélyes áruk belföldi vasúti szállítására a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben, valamint a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló miniszteri rendeletben foglalt kiegészítésekkel és részletes szabályok szerint kell alkalmazni.

(2) A veszélyes áruk nemzetközi szállításokhoz kapcsolódó belföldi szállítására a Szabályzat (RID) nemzetközi jogilag már hatályba lépett előírásai azok kötelező hatályát elismerő jogszabály hatálybalépése előtt is alkalmazhatóak.

5. § A RID Mellékletében szereplő egyes feladatokra vonatkozó feladatmegosztást a 3. melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § A rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter, az atomenergia-felügyeleti szerv felügyeletét ellátó miniszter, a bányászati ügyekért felelős miniszter, az iparügyekért felelős miniszter, a közbiztonságért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter és az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter gondoskodik a 3. mellékletben meghatározott feladatmegosztás szerint.

8. § (1) A rendelettel kihirdetett RID Melléklet rendelkezéseit 2021. július 1. napjától kell alkalmazni.

(2) 2021. június 30. napjáig a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet] e rendelet hatályba lépése előtti napon hatályos szövege alkalmazható.

9. § Ez a rendelet a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló, 2020. október 2-i (EU) 2020/1833 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

10. § * 

1-2. melléklet a 388/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez * 

3. melléklet a 388/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A RID Mellékletében foglalt egyes feladatok megosztása

1. A közlekedésért felelős miniszter

a) részt vesz a RID-del kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokon, az ezeken felmerült módosításokra és kiegészítésekre vonatkozó magyar álláspontot - az illetékes miniszterekkel egyetértésben - kialakítja,

b) más Szerződő Államok illetékes hatóságaival megállapodik abban, hogy területeiken bizonyos szállításokat - a RID Melléklet 7 osztályába tartozó anyagok (a továbbiakban: radioaktív anyagok) szállításának kivételével - ideiglenesen a RID Mellékletének előírásaitól eltérően engedélyeznek, feltéve, hogy ez a biztonságot nem veszélyezteti. Az általa kezdeményezett ideiglenes eltérésekről értesíti az OTIF Titkárságát.

c) ha a veszélyes áruk szállítása során bekövetkezett baleset vagy más rendkívüli esemény nyomán megállapítást nyer, hogy az alkalmazandó biztonsági intézkedések nem elegendőek a szállítással összefüggésben felmerülő kockázat korlátozásához, továbbá, ha sürgős intézkedések megtétele szükséges, haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) a javasolt intézkedésekről, gondoskodik a Bizottság által engedélyezett intézkedéseknek az engedélyezett időn belüli végrehajtásáról.

2. Az atomenergia-felügyeleti szerv felügyeletét ellátó miniszter a RID 1.5 fejezet alapján más Szerződő Államok illetékes hatóságaival megállapodik abban, hogy területeiken bizonyos, radioaktív anyagokat érintő szállításokat ideiglenesen a RID Mellékletének előírásaitól eltérően engedélyeznek, feltéve, hogy ez a biztonságot nem veszélyezteti. Az általa kezdeményezett ideiglenes eltérésekről értesíti az OTIF Titkárságát.

3. A közlekedési hatóság ellátja a RID Mellékletében meghatározott,

a) a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képesítésével, vizsgáztatásával és nyilvántartásával;

b) a veszélyes árukat szállító vasúti kocsik típusjóváhagyásával és időszakos vizsgálatával;

c) a nem a RID 1 osztályába tartozó, csomagolatlan, nagyméretű, robusztus tárgyak szállításának engedélyezésével

kapcsolatos hatósági feladatokat.

4. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ellátja a RID Mellékletében meghatározott, a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó vizsgáztatásával és külön jogszabályban foglalt adatainak nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.

5. Az atomenergia-felügyeleti szerv ellátja a RID Mellékletében meghatározott, a radioaktív anyagokkal, csomagolásukkal és szállításukkal kapcsolatos, jóváhagyási, engedélyezési és értesítési hatósági feladatokat.

6. A bányafelügyelet ellátja a RID Mellékletében meghatározott,

a) a RID Mellékletének 1 osztályába tartozó robbanóanyagokkal és tárgyakkal, valamint a járulékos veszélyként robbanó tulajdonsággal rendelkező anyagokkal kapcsolatos hatósági feladatokat; és

b) a szerves peroxidok, az önreaktív anyagok és az ammónium-nitrát alapú műtrágyák besorolásával és szállítási feltételeivel kapcsolatos hatósági feladatokat.

7. A katasztrófavédelmi hatóság ellátja a RID Mellékletében meghatározott,

a) a veszélyes árukkal kapcsolatos eseményekről szóló jelentéssel kapcsolatos hatósági feladatokat, szükség esetén a jelentésen túlmenően kivizsgálja a bekövetkezett eseményt az előidéző okok és a felelősök megállapítása érdekében;

b) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó, azaz a légköri nyomáshoz viszonyítva 50 kPa mértékű túlnyomást vagy vákuumot meg nem haladó nyomásra tervezett tartályok, - a vasúti kocsikra szerelt tartányok kivételével - a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó, azaz a légköri nyomáshoz viszonyítva 50 kPa mértékű túlnyomást vagy vákuumot meg nem haladó nyomásra tervezett tartányok, a csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek jóváhagyásával kapcsolatos hatósági feladatokat.

8. A műszaki biztonsági hatóság ellátja a RID Mellékletében meghatározott,

a) a veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartályok, - a vasúti kocsikra szerelt tartányok kivételével - a veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartányok jóváhagyásával, az időszakos, közbenső és soron kívüli vizsgálatukkal és

b) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, - a vasúti kocsikra szerelt tartányok kivételével - a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartányok, a csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek időszakos vizsgálatával;

c) az aeroszolcsomagolásokkal és

d) a hegesztéssel

kapcsolatos hatósági feladatokat.

9. A megfelelőségértékelési tevékenységet végző szervezetet kijelölő hatóság ellátja a veszélyes áruk szállítására használt szállítható nyomástartó tartályok, tartányok vonatkozásában megfelelőségértékelési tevékenységet végző szervezetek engedélyezésével kapcsolatos kijelölő hatósági feladatokat.

10. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv ellátja a RID Mellékletében meghatározott, bizonyítottan fertőzött vagy fertőzésre gyanús élő állatok és az állati eredetű anyagok belföldi szállításával, valamint az állati eredetű anyagok alternatív csomagolóeszközeinek engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat.


  Vissza az oldal tetejére
//