A jogszabály mai napon ( 2022.07.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2021, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG 2021. március 24-i (EU) 2021/521 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az egyes termékek kivitele esetében exportengedély bemutatását előíró mechanizmusra vonatkozó egyedi rendelkezések meghatározásáról * 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kivitelre vonatkozó közös szabályokról szóló, 2015. március 11-i (EU) 2015/479 európai parlamenti és tanácsi rendeletre *  és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1) A Bizottság 2021. január 30-án elfogadta az (EU) 2021/111 végrehajtási rendeletet * , amely az (EU) 2015/479 rendelet 5. cikke értelmében exportengedély bemutatásához köti a Covid19-oltóanyagok, valamint az e vakcinák gyártásához használt hatóanyagok, köztük a törzssejtállomány és szaporító sejtbankok kivitelét. Az említett intézkedések hatálybalépésének időpontját követő hat hét elteltével a Bizottság elfogadta az (EU) 2021/442 végrehajtási rendeletet * , amely az (EU) 2015/479 rendelet 6. cikkének megfelelően 2021. június 30-ig exportengedélyhez köti ugyanezen termékek kivitelét.

(2) A Covid19-vakcinák globális ellátási hiánya továbbra is fennáll, sőt a gyártási késedelmek miatt még súlyosabbá vált.

(3) Az (EU) 2021/442 végrehajtási rendelettel összhangban a tagállamoknak el kell utasítaniuk az exportengedélyek kiadását, amennyiben az érintett kivitel - annak mennyiségét vagy egyéb releváns körülményeit, így az engedély iránti kérelem időpontjában az Unióba szállított vakcina mennyiségét figyelembe véve - veszélyezteti az Unió és a vakcinagyártók közötti előzetes beszerzési megállapodások végrehajtását.

(4) Az Unióban változatlanul fennállnak a Covid19-vakcinák gyártásával kapcsolatos átláthatósági problémák és tartós korlátozó tényezők, valamint szállítási késedelmek, ami veszélyeztetheti az (EU) 2021/442 végrehajtási rendelet hatálya alá tartozó áruk ellátásbiztonságát az Unióban. Következésképpen az exportengedély megadására vagy elutasítására vonatkozó döntés során kiegészítő elemeket is figyelembe kell venni.

(5) Az (EU) 2021/111 végrehajtási rendelettel bevezetett és az (EU) 2021/442 végrehajtási rendelettel meghosszabbított exportengedélyezési mechanizmus keretében a Bizottság által gyűjtött információk, valamint a vámügyi adatok arra utalnak, hogy az engedélyezési mechanizmus hatálya alá tartozó kivitelekre olyan országokon keresztül kerülhet sor, amelyek eddig mentességet kaptak az exportengedélyezési kötelezettség alól, így pedig nem biztosított a szükséges mértékű átláthatóság. Ezeket a mentességeket ezért átmenetileg fel kell függeszteni.

(6) A mentességet fenn kell tartani az (EU) 2021/442 végrehajtási rendelet 1. cikke (9) bekezdésének a) pontjában említett egyes országok és területek vonatkozásában, nevezetesen azok esetében, amelyek különösen függenek azon tagállamok európai kontinensen kialakult ellátási láncaitól, amelyekhez tartoznak, vagy a velük szomszédos tagállamok ellátási láncaitól.

(7) Az (5) preambulumbekezdésben említett információk alapján nyilvánvaló az is, hogy uniós gyártók az exportengedélyezési mechanizmus hatálya alá tartozó nagy mennyiségű árut exportáltak olyan országokba, amelyek jelentős saját termelési kapacitással rendelkeznek, miközben ezek az országok - akár jogszabály alapján, akár a területükön letelepedett vakcinagyártókkal kötött szerződéses vagy egyéb megállapodások révén - korlátozzák az Unióba irányuló saját exportjukat. Ez a kiegyensúlyozatlan helyzet ellátási hiányhoz vezet az Unióban.

(8) Ezek az információk utalnak továbbá arra, hogy uniós gyártók az exportengedélyezési mechanizmus hatálya alá tartozó nagy mennyiségű árut exportáltak egyes - termelési kapacitással nem rendelkező - országokba, amelyekre viszont az Unióval összehasonlítva nagyobb átoltottság és aktuálisan kedvezőbb járványügyi helyzet jellemző. Az említett országokba irányuló kivitel így veszélyeztetheti az ellátásbiztonságot az Unióban.

(9) A tagállamoknak ezért indokolt elutasítaniuk az exportengedélyt.

(10) A Bizottságnak ugyanezeket a kiegészítő elemeket kell figyelembe vennie akkor, amikor a tagállam illetékes hatósága által az (EU) 2021/442 végrehajtási rendelet 2. cikkének (4) bekezdése szerint bejelentett határozattervezetet értékeli.

(11) A helyzet sürgősségére tekintettel az ebben a rendeletben előírt intézkedéseket az (EU) 2015/479 rendelet 3. cikkének (3) bekezdésével összhangban kell meghozni.

(12) E rendeletnek azonnal hatályba kell lépnie. Az (EU) 2015/479 rendelet 5. cikkének (5) bekezdésével összhangban az e rendeletben előírt intézkedések hat hétig alkalmazandók,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk * 

Az (EU) 2021/442 végrehajtási rendelet 1. cikke (9) bekezdése a) pontjának alkalmazását fel kell függeszteni.

A felfüggesztés azonban a következő országokra és területekre nem alkalmazandó:

- Andorra,

- Feröer szigetek,

- Izland,

- Liechtenstein,

- Norvégia,

- San Marino,

- Vatikánváros,

- az Európai Unió működéséről szóló szerződés II. mellékletében felsorolt tengerentúli országok és területek,

- Büsingen,

- Helgoland,

- Livigno,

- Ceuta és Melilla.

2. cikk

(1) A tagállam illetékes hatóságának meg kell adnia az (EU) 2021/442 végrehajtási rendeletnek megfelelően kért exportengedélyt, amennyiben:

a) az exportengedély megfelel az (EU) 2021/442 végrehajtási rendelet 1. cikkének (7) bekezdésében előírt feltételeknek;

b) az engedély más módon nem veszélyezteti az (EU) 2021/442 végrehajtási rendelet hatálya alá tartozó áruk Unión belüli ellátásbiztonságát.

(2) Annak megállapítása érdekében, hogy az (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel teljesül-e, a tagállam illetékes hatósága értékeli a következő tényezőket:

a) a rendeltetési ország jogszabály útján vagy más módon - többek között az áruk gyártóival kötött szerződéses megállapodások révén - korlátozza-e az (EU) 2021/442 végrehajtási rendelet hatálya alá tartozó áruknak vagy azok nyersanyagainak az Unióba irányuló saját kivitelét;

b) azt, hogy milyen körülmények állnak fenn az export rendeltetési országában többek között a járványügyi helyzet, az átoltottság és az (EU) 2021/442 végrehajtási rendelet hatálya alá tartozó áruk aktuális rendelkezésre állása terén.

(3) A tagállam illetékes hatósága által az (EU) 2021/442 végrehajtási rendelet 2. cikkének (4) bekezdése szerint bejelentett határozattervezet értékelése során a Bizottság azt is megvizsgálja, hogy a (2) bekezdésben felsorolt tényezőket figyelembe véve teljesül-e az e cikk (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feltétel.

3. cikk * 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. március 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


  Vissza az oldal tetejére