A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és az 1-3. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím és a 4. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § és a 11. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés f) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A fenntartó és az irányító miniszter kijelölése

1. § (1) A Kormány az állami fenntartású fekvőbeteg-szakellátó egészségügyi intézmények fenntartójaként és irányítójaként az egészségügyért felelős minisztert jelöli ki.

(2) A járványügyi okból kihirdetett veszélyhelyzet, továbbá az egészségügyi válsághelyzettel bevezetett járványügyi készültség idején az állami fenntartású fekvőbeteg-szakellátó egészségügyi intézmények tekintetében az irányítási hatáskört - az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően - a rendészetért felelős miniszter gyakorolja az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv útján.

(3) Az állami fenntartású fekvőbeteg-szakellátó egészségügyi intézmények tekintetében a fenntartói jogkörök és irányítási hatáskörök gyakorlásában az (1) bekezdés szerinti minisztert az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv segíti.

2. Az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője és annak helyettesei, valamint az igazgatók részére megállapítható személyi illetmény

2. § Az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv

a) főigazgatójának személyi illetménye nem lehet kevesebb a megyei intézmény vezetőjének az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) és az Eszjtv. felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet alapján adható legmagasabb illetménye 110 százalékánál,

b) főigazgató helyettesének személyi illetménye nem lehet kevesebb a megyei intézmény vezetőjének az Eszjtv. és az Eszjtv. felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet alapján adható legmagasabb illetménye 105 százalékánál.

3. § Az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szervnél az igazgató személyi illetménye nem lehet kevesebb a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 1. melléklet II. táblázat C:7 mezőjében meghatározott összegnél.

3. A Budapesten és Pest megyében működő állami fenntartású egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának szabályai

4. § (1) A Budapesten és Pest megyében működő, állami fenntartású egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók közül az 1. melléklet szerinti egészségügyi szolgáltatók minősülnek irányító jogkört gyakorló egészségügyi intézménynek.

(2) A 2. melléklet határozza meg, hogy a Budapesten és Pest megyében működő, állami fenntartású egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányítási szempontból az 1. mellékletben felsorolt mely egészségügyi intézményhez tartoznak.

(3) Az 1. melléklet szerinti, irányító jogkört gyakorló egészségügyi intézmények önkormányzati fenntartású járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények feletti szakmai irányítása illetékességi területét - a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - a 3. melléklet tartalmazza.

4. A honvédelmi egészségügyi szolgáltató irányítása alá tartozó, honvédelmi szervezetnek nem minősülő egészségügyi szolgáltatók meghatározása

5. § (1) *  A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 11a. pontja szerinti honvédelmi egészségügyi szolgáltatónak

a) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 156/B. §-a szerinti irányítói jogköre a 4. melléklet szerinti honvédelmi szervezetnek nem minősülő egészségügyi szolgáltatókra és

b) az Eütv. 156/B. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint az Eütv. 156/B. § (3) bekezdés d), e) és h) pontjában megállapított irányítási jogköre - a koronavírus elleni védőoltási tevékenység szervezése és a mentési tevékenység kivételével - a 4/A. melléklet szerinti illetékességi területen lévő önkormányzati fenntartású járóbeteg-szakellátó egészségügyi szolgáltatókra

terjed ki.

(2) A 4. melléklet 1. pontja szerinti egészségügyi szolgáltató a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézetből történő kiválással jön létre, azzal, hogy az e rendelet hatálybalépését követően is ellátja a jogelődje számára az e rendelet hatálybalépése előtt jogszabályban meghatározott traumatológiai gyógyintézeti szakfeladatokat.

5. Az országos gyógyintézetnek, az országos társgyógyintézetnek, valamint a több ágazat irányítása alá tartozó országos gyógyintézetnek minősülő egészségügyi intézmények

6. § (1) Az országos gyógyintézetek és az országos társgyógyintézetek körét az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az országos gyógyintézetek és az országos társgyógyintézetek irányítására az egészségügyről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Az 5. melléklet határozza meg, hogy az országos társgyógyintézetek irányítási szempontból melyik országos gyógyintézethez tartoznak.

7. § (1) A több ágazat irányítása alá tartozó országos gyógyintézet az Országos Sportegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OSEI).

(2) Az OSEI-t a sportpolitikáért felelős miniszter irányítja.

(3) Az OSEI feletti fenntartói jogkört a sportpolitikáért felelős miniszter közvetlenül gyakorolja.

6. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. december 1-jén lép hatályba.

(2) A 10. § és a 15. § (2) bekezdése 2021. december 2-án lép hatályba.

(3) A 11. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

9. § * 

10. § * 

11. § * 

12-14. § * 

15. § (1) * 

(2) * 

1. melléklet a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

A Budapesten és Pest megyében működő, irányító jogkört gyakorló egészségügyi intézmények

1. Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

2. Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

3. Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2. melléklet a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

A Budapesten és Pest megyében működő, irányító jogkört gyakorló egészségügyi intézmények által irányított egészségügyi intézmények

1. Az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelőhöz mint irányító megyei kórházhoz tartozó intézmények:

1.1. Szent Margit Kórház (Budapest)

1.2. Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház (Visegrád)

2. A Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézethez mint irányító megyei kórházhoz tartozó intézmények:

2.1. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (Budapest)

2.2. Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (Budapest)

2.3. Péterfy Kórház-Rendelőintézet (Budapest)

2.4. Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet (Cegléd)

2.5. Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet (Nagykőrös)

2.6. Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós

3. melléklet a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

A Budapesten és Pest megyében működő, irányító jogkört gyakorló egészségügyi intézmények szakmai irányításának illetékességi területe

1. Az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő:

1.1. Budapesten az I., II., III., XII. kerület

1.2. Pest megyében a Budakeszi, Pilisvörösvári, Szentendrei járás

2. A Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet:

2.1. Budapesten a VII., VIII., IX., X., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII. kerület

2.2. Pest megyében a Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, Vecsési járás

3. A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház:

3.1. Budapesten a XI., XXII. kerület

3.2. Pest megyében az Érdi járás

4. melléklet a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 11a. pontja szerinti honvédelmi egészségügyi szolgáltató irányítása alá tartozó, honvédelmi szervezetnek nem minősülő egészségügyi szolgáltatók

1. Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ (Budapest)

2. Jávorszky Ödön Városi Kórház (Vác)

3. Károlyi Sándor Kórház (Budapest)

4. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa)

5. Misszió Egészségügyi Központ (Veresegyház)

6. Uzsoki utcai Kórház (Budapest)

4/A. melléklet a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez * 

A honvédelmi egészségügyi szolgáltató illetékességi területe

1. Budapesten a IV., V., VI., XIII., XIV., XV., XVI. kerület

2. Pest megyében az Aszódi, Dunakeszi, Gödöllői, Szobi, Váci járás

5. melléklet a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

Az országos gyógyintézetek és az országos társgyógyintézetek

1. Országos gyógyintézetek

1.1. Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

1.2. Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

1.3. Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

1.4. Országos Mozgásszervi Intézet

1.5. Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet

1.6. Országos Onkológiai Intézet

1.7. Országos Sportegészségügyi Intézet

2. Országos társgyógyintézetek

2.1. A Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet irányítása alá tartozó országos társgyógyintézet:

2.1.1. Állami Szívkórház Balatonfüred

2.2. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet irányítása alá tartozó országos társgyógyintézet:

2.2.1. Törökbálinti Tüdőgyógyintézet

2.2.2. Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet

2.3. Az Országos Mozgásszervi Intézet irányítása alá tartozó országos társgyógyintézet:

2.3.1. Parádfürdői Állami Kórház

2.4. Az Országos Onkológiai Intézet irányítása alá tartozó országos társgyógyintézet:

2.4.1. Mátrai Gyógyintézet


  Vissza az oldal tetejére