A jogszabály mai napon ( 2022.07.01. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2023.VI.30. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

713/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2022. évi kompenzációjáról

A Kormány a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya

a) a költségvetési szervekre és a foglalkoztatotti állományukba tartozó,

aa) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti,

ab) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti,

ac) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) szerinti,

ad) a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Küt.) szerinti,

ae) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) szerinti,

af) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti,

ag) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) szerinti hivatásos és szerződéses katonai,

ah) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.) szerinti,

ai) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) szerinti,

aj) a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) szerinti,

ak) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti, valamint

al) a 2013. december 31-én a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői

jogviszonyban állókra és

b) a köznevelési, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet ellátó bevett egyházra és belső egyházi jogi személyre (a továbbiakban: egyházi foglalkoztató) és a velük

ba) az Mt. szerinti munkaviszonyban állókra, valamint

bb) a 2013. december 31-én a Gyvt. 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői jogviszonyban állókra

[az a) és a b) pont a továbbiakban együtt: foglalkoztatott] terjed ki.

2. § E rendelet szempontjából az 1. § a) pont aa) alpontja szerinti közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni

a) a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Fbszt.) alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjainak a társaságnál, valamint közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál és

b) a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tbszt.) szerinti gazdasági társaságok feladatainak átvételében érintett, a feladatot átvevő költségvetési szervek közalkalmazottainak a társaságnál

munkaviszonyban töltött idejét.

3. § (1) A foglalkoztatott a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra (a továbbiakban: kompenzáció) a 2022. év hónapjaira járó illetményének kifizetésével egyidejűleg, havonta a (2)-(16) bekezdésben foglalt feltételekkel jogosult. Az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya 2011. december 31-ét követően keletkezett, abban az esetben jogosult a kompenzációra, ha e rendelet hatálya alá tartozó szervvel a 2010. és 2011. évek bármelyikében vagy mindkét évben is az 1. § szerinti jogviszonyok valamelyikében állt, és az utolsó ilyen jogviszonyát követően munkavégzésre irányuló, az 1. § szerintitől eltérő jogviszonyt - a tartós megbízási szerződés kivételével - nem létesített.

(2) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével az 1. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult, és jogviszonya a 2010. év decemberében vagy annak egy részében az e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt - a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló, 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével - kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített.

(3) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult, és jogviszonya az e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval a 2010. év decemberében vagy annak egy részében nem állt fenn, azonban a 2011. év decemberében vagy annak egy részében fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt - a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló, 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével - kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített.

(4) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy élettársa.

(5) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre két kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy élettársa.

(6) Azon házas- vagy élettársak közül, akik a 9. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az eltartottak száma három főnél kevesebb,

a) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél alacsonyabb, vagy azzal megegyezik, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,

b) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet

szerinti kompenzációra jogosult.

(7) Azon házas- vagy élettársak esetében, akik a 9. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre két kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az eltartottak száma három főnél kevesebb, és

a) legalább az egyikük tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint 109 000 forint, és a kettejük tárgyhavi illetménye közötti különbség legalább 50 000 forint,

aa) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél alacsonyabb, vagy azzal megegyezik, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,

ab) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet

szerinti kompenzációra jogosult;

b) mindkettőjük tárgyhavi illetménye eléri a 109 000 forintot, illetve a kettejük tárgyhavi illetménye közötti különbség kisebb, mint 50 000 forint, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult.

(8) Az a foglalkoztatott, akinek a jogviszonya a 2010. év decemberében vagy annak egy részében az e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt - a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló, 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével - kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye

a) 2,29%-ának megfelelő - 100 forintra kerekített összegű - kompenzációra jogosult, ha a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre

aa) egy, két vagy három kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el a 135 000 forintot,

ab) négy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el a 135 000 forintnak a három feletti kedvezményezett eltartottak száma és a 20 000 forint szorzatával növelt összegét,

b) 1,53%-ának megfelelő - 100 forintra kerekített összegű - kompenzációra jogosult, ha a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye meghaladja az a) pont szerinti illetményhatárt, de nem haladja meg a 213 500 forintot.

(9) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye 1,53%-ának megfelelő - 100 forintra kerekített összegű - kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval a 2010. év decemberében vagy annak egy részében nem állt fenn, de a 2011. év decemberében vagy annak egy részében fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt - a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló, 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével - kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, és aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem haladja meg a 213 500 forintot.

(10) Az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a foglalkoztatottnak a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet szerinti, 2011. évi, illetve 2012. évi illetményemelésre vonatkozó munkáltatói nyilatkozat alapján a (2)-(9) bekezdés szerinti kompenzáció összegét az illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet], valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet] szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott illetményemelés 94%-ának 100 forintra kerekített összegével.

(11) Az Fbszt. és a Tbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjai esetében az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a foglalkoztatottnak a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet kötelező személyi alapbéremelésre, illetve a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet] alapján elvárt munkabéremelésre vonatkozó munkáltatói nyilatkozat alapján a (2)-(9) bekezdés szerinti kompenzáció összegét az illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti

a) a 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott személyi alapbéremelés,

b) a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti munkabéremelés vagy ennek hiányában a 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott személyi alapbéremelés

94%-ának 100 forintra kerekített összegével.

(12) Az Fbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok azon foglalkoztatottjai, akiknek továbbfoglalkoztatására az Fbszt. 7. § (1) bekezdése vagy 7. § (2) bekezdés b) pontja alapján nem került sor, nem jogosultak kompenzációra.

(13) A munkaidő hosszának megváltozásakor a kompenzáció összegét úgy kell megállapítani, hogy a munkaidő növekedése esetén az addig alkalmazott, (10) és (11) bekezdés szerinti levonást kell a továbbiakban is alkalmazni, a munkaidő csökkenése esetén a levonást a munkaidő változásának arányában csökkenteni kell.

(14) Az 1. § szerinti jogviszony hóközi létesítése, illetve megszűnése esetén a foglalkoztatott a törthónapra a (2)-(13) bekezdés szerinti kompenzáció 100 forintra kerekített időarányos részére jogosult.

(15) Az 1. § szerinti jogviszonyok közül egyidejűleg több jogviszonyban álló foglalkoztatott a teljes munkaidős jogviszonyában jogosult a kompenzációra. Az 1. § szerinti teljes munkaidős jogviszony hiányában az időben legkorábban keletkezett jogviszonyban jár a kompenzáció.

(16) Nem jogosult kompenzációra a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság, valamint az egész napos igazolatlan távollét időtartamára. A kompenzáció emiatt kieső összegét a tárgyhónapban kieső munkanapok számának a foglalkoztatott munkarendje szerinti, a tárgyhónap egészére megállapított munkanapok számához viszonyított arányában, 100 forintra kerekítve kell megállapítani.

4. § (1) A 3. § vonatkozásában - a 3. § (10) bekezdésében meghatározott kivétellel - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában illetményként kell figyelembe venni

a) a Kjt. 66. §-a és 79/E. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a közalkalmazott számára a Kjt. 70-75. §-a alapján megállapított illetménypótlékot,

b) a Kttv. 131. § (2) bekezdése szerinti - a Kttv. 133. § (3)-(6) bekezdése szerinti alapilletmény-eltérítés figyelembevételével számított - illetményt, valamint a kormányzati ügykezelők esetén a Kttv. 208. §-a, illetve a közszolgálati ügykezelők esetén a Kttv. 242. §-a szerinti illetményt,

c) a Kit. szerinti illetményt,

d) a Küt. szerinti illetményt,

e) a hivatásos foglalkoztatottak esetében a Hszt. 168. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt, a rendvédelmi alkalmazottak esetében a Hszt. 289. §-a szerinti illetményt,

f) a Hjt. 2. § 41. pontja szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,

g) a Haj. 67. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), a honvédelmi alkalmazott számára a Haj. 70-74. §-a alapján megállapított illetménypótlékot, a Haj. 75. §-a alapján megállapított honvédelmi illetménykiegészítést, továbbá az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] szerinti rendszeres pótlékokat,

h) az Iasz. 96. § (1) bekezdése szerinti illetményt,

i) az Üjt. 59. § (2) bekezdése, 114. § (1) bekezdése és 135. § (1) bekezdése szerinti illetményt,

j) az Mt. hatálya alá tartozó, a közcélú tevékenységet folytató egyházi intézményeknél és az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalánál, illetve az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott munkavállalók alapbérét és rendszeres bérpótlékait,

k) a Gyvt. 66/H. § (3)-(5) bekezdése szerinti díjazást,

l) a költségvetési szervként működő köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott pedagógusok esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a 65. § (3) bekezdése szerint megállapított illetménypótlékot,

m) a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény szerinti devizailletményt,

n) az Eszjtv. 8. §-a szerinti illetményt, beleértve a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet szerinti rendszeres pótlékokat.

(2) A kompenzáció a személyijövedelemadó-előleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minősül, és a költségvetési rend szerint foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaiként kell elszámolni. A kifizetés a statisztikai elszámolásokban a szociális költségek között kerül figyelembevételre.

5. § (1) A központi költségvetés a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt céltartalék terhére, az e rendeletben meghatározottak szerint biztosít fedezetet (a továbbiakban: támogatás)

a) a központi költségvetési szervek, a köztestületi költségvetési szervek és az országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv,

b) a helyi nemzetiségi önkormányzatok, továbbá

c) a bevett egyház

részére az e rendelet alapján járó kompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez.

(2) Az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető, (1) bekezdés szerinti támogatásról a nemzetiségpolitikáért osztott hatáskörben felelős miniszterek adatot szolgáltatnak az államháztartásért felelős miniszter részére.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési szervek esetében nem vehető igénybe a támogatás a részben vagy egészben külön - ide nem értve az európai uniós forrás terhére finanszírozott - feladat ellátására kötött szerződésből származó bevétel terhére foglalkoztatottak után.

(4) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a foglalkoztatottak 2022. évi kompenzációjára használható fel, más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

6. § (1) Az 1. § a) pontja szerinti költségvetési szerveknél és a helyi nemzetiségi önkormányzatoknál a támogatás megállapítása a költségvetési szerv által várhatóan ténylegesen kifizetésre kerülő - az államháztartásért felelős miniszter által március hónapban felmért - összeg alapján történik.

(2) Az (1) bekezdés alapján igénybe vett támogatással 2022. november 10-éig el kell számolni, amely intézkedést az államháztartásért felelős miniszter készíti elő.

(3) Ha a költségvetési szerv az elszámolást követően állapít meg visszafizetési kötelezettséget, azt a 2022. évi költségvetési maradvány elszámolása keretében kell teljesíteni.

(4) A támogatás folyósítása és elszámolása érdekében az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat részére a nemzetiségpolitikáért osztott hatáskörben felelős miniszterek támogatói okiratot adnak ki az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalánál, valamint az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottakat megillető kompenzáció biztosításáról. A (2) bekezdés szerinti elszámolás során igazolt új támogatási igény vagy többlettámogatásra való jogosultság felmerülése esetén az országos és helyi nemzetiségi önkormányzat részére a támogatás biztosítása érdekében új igény esetén támogatói okirat kiadására, többletigény esetén a korábbiakban kiadott támogatói okirat módosítására kerül sor. A (2) bekezdés szerinti elszámolás keretében visszafizetett támogatás nem tekinthető a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének, így az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatot nem terheli az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamatfizetési kötelezettség.

(5) Az (1) bekezdés szerint nyújtott támogatás intézmények közötti átadása esetén az átadásra kerülő előirányzatot az átadás-átvételi dokumentumban nevesítve szerepeltetni kell.

7. § (1) A támogatásra az egyházi foglalkoztató a bevett egyházon és az egyházi foglalkoztató fenntartóján keresztül jogosult. A támogatás folyósítására és elszámolására az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott támogatói okirat alapján kerül sor.

(2) A bevett egyházak részére a 2022. évi bérkompenzáció összegéből előzetes hozzájárulásként legfeljebb 300 000 000 forint kerül átadásra a miniszter által 2022. március hónapban felmért, a bevett egyház által benyújtott és a miniszter által elfogadott igények alapján, azok arányában.

(3) A támogatás terhére a miniszter - utólagos elszámolás mellett - előleget nyújt. Az előleg nyújtásának feltétele a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2021. évi kompenzációjáról szóló kormányrendelet alapján kapott támogatással történő elszámolás és annak elfogadása.

(4) A bevett egyház a támogatást az egyházi foglalkoztató fenntartója részére utalja át. Az egyházi foglalkoztató fenntartója a támogatást az egyházi foglalkoztató részére átadja, illetve a 3. § (1) bekezdésében meghatározott célra fordítja.

8. § (1) A támogatás igénylése a bevett egyház által az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a miniszter által vezetett minisztérium, illetve a tárca nélküli miniszter e felelőssége keretében ellátott tevékenysége segítésére kijelölt minisztérium honlapján közzétett

a) igénylőlapnak, és

b) az a) pont szerinti igénylőlap alapján összesített adatokat tartalmazó adatlapnak

a miniszter részére történő megküldésével történik.

(2) Az előlegből a 2022. január-szeptember hónapokra ténylegesen kifizetett és a 2022. október-december hónapokra várhatóan kifizetésre kerülő összegekről a bevett egyház 2022. november 10-éig tájékoztatást, a 2022. január-december hónapokra ténylegesen kifizetett összegekről pedig 2023. január 31-éig elszámolást nyújt be a miniszternek. A tájékoztatás és az elszámolás tartalma az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a miniszter által vezetett minisztérium, illetve a tárca nélküli miniszter e felelőssége keretében ellátott tevékenysége segítésére kijelölt minisztérium honlapján közzétett - ágazati bontású, az ágazat teljes létszámát, az érintettek létszámát, havi bontásban a ténylegesen kifizetett és a várhatóan kifizetésre kerülő összegeket és a munkaadókat terhelő járulékokat bemutató - beszámoló és rövid szöveges jelentés. Az e bekezdés szerinti tájékoztatás vagy elszámolás keretében jelzett új támogatási igény vagy többlettámogatásra való jogosultság felmerülése esetén a bevett egyház részére a támogatás biztosítása érdekében új igény esetén támogatói okirat kiadására, többletigény esetén a korábbiakban kiadott támogatói okirat módosítására kerül sor, melynek jogosságát az e bekezdés szerinti elszámolás keretében szükséges igazolni. Az e bekezdés szerinti elszámolás keretében visszafizetett támogatás nem tekinthető a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének, így azt nem terheli az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamatfizetési kötelezettség.

(3) Az elszámolás utólagos - adott esetben helyszíni ellenőrzés útján történő - ellenőrzése céljából az egyházi foglalkoztató jogosult személyenkénti bontásban elkülönített nyilvántartást vezetni.

9. § (1) A foglalkoztatott a 2022. évi kompenzációjának megállapításához a saját munkáltatója részére nyilatkozik a családi kedvezményre való jogosultságáról, az annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak, valamint az eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, saját és házas- vagy élettársa illetményéről, jogviszonya keletkezésének időpontjáról. A nyilatkozat mintáját és kitöltési útmutatóját az államháztartásért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján - e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg - közzéteszi.

(2) A nyilatkozó a nyilatkozatot 2022. március 15-éig nyújtja be a munkáltatónak két példányban. Ha a jogviszony év közben keletkezett, a jogviszony keletkezésével egyidejűleg köteles a nyilatkozó benyújtani a nyilatkozatot. A munkáltató az egyik példányon igazolja az átvételt, a másik példányt intézkedésre megküldi az illetékes illetményszámfejtő helynek.

(3) A 3. § (15) bekezdésében meghatározott esetben a nyilatkozó nyilatkozatát az őt teljes munkaidős jogviszonyban foglalkoztató munkáltatónak köteles a (2) bekezdés szerinti határidőig leadni. Teljes munkaidős jogviszony hiányában a nyilatkozó nyilatkozatát a (2) bekezdésben meghatározott határidőig annak a munkáltatónak köteles leadni, akinél jogviszonya a legkorábban keletkezett, illetve azonos időpontban keletkezett jogviszonyok esetén a választása szerinti munkáltatónak köteles leadni.

(4) A munkáltatói igazolást tartalmazó nyilatkozatot a nyilatkozó köteles öt évig megőrizni.

(5) A tárgyhó 15-éig benyújtott nyilatkozat alapján a nyilatkozó kompenzációra a tárgyhóban jogosulttá válik, és annak összege a tárgyhóra esedékes illetménye számfejtésével egyidejűleg kifizetésre kerül. A tárgyhó 15-e után benyújtott nyilatkozat alapján a nyilatkozó a kompenzációra kizárólag a nyilatkozat leadását követő hónaptól válik jogosulttá, és az a tárgyhónapot követő hónapra esedékes illetmény számfejtésével egyidejűleg kerül kifizetésre. A március 15-éig benyújtott nyilatkozatok esetén a január és február hónapok után járó kompenzáció is kifizetésre kerül.

10. § (1) Ha a leadott nyilatkozatban feltüntetett, a kompenzáció megállapításánál irányadó adatok év közben módosulnak, a nyilatkozó az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles újabb nyilatkozat kitöltésével bejelenteni a változást a munkáltatónak.

(2) A munkáltató a nyilatkozat II. részében foglaltak módosítását változásbejelentéssel teheti meg, a nyilatkozat III. részében a változás bekövetkezésének dátumaként 2022. január 1-jét jelölve meg.

(3) A bejelentett változás alapján a változás bekövetkezése dátumának alapulvételével kerül megállapításra és érvényesítésre a kompenzáció összege.

(4) Ha olyan változás bejelentésére került sor, amely alapján a foglalkoztatott nem, vagy csökkentett összegű kompenzációra jogosult, a kompenzáció összegére vonatkozó jogosultsága megszűnik vagy csökken. A változás bejelentése előtt a korábbi nyilatkozat alapján a változás bekövetkezésének dátumát követően kifizetett kompenzáció összege visszavonásra kerül.

(5) Ha a nyilatkozó a kompenzáció megállapítása érdekében tett nyilatkozat kitöltésével valótlan adatot közölt, a kompenzáció már teljesített összege visszavonásra, és a kompenzáció további folyósítása felfüggesztésre kerül.

(6) Ha a kompenzáció nem az e rendeletben foglaltaknak megfelelő megállapítása és kifizetése nem az (5) bekezdésben foglaltak alapján valósult meg, vagy az illetményeltérítés összege visszamenőleg kerül megállapításra, a már kifizetett kompenzáció összege a következő hónap(ok) kompenzációjának összegéből levonásra kerül.

11. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

12. § E rendeletet első alkalommal a 2022. év január hónapra járó illetmény számfejtésekor kell alkalmazni.

13. § Ez a rendelet 2023. június 30-án hatályát veszti.

1. melléklet a 713/2021. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A 3. § (2) bekezdése szerinti kompenzáció összege

A B C D E F G H I J
1. Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
2. -500 100 29501-30000 8 000 59001-59500 15 900 130001-131500 14 900 214001-214500 8 500
3. 501-1000 300 30001-30500 8 100 59501-60000 16 000 131501-133000 14 800 214501-215000 8 400
4. 1001-1500 400 30501-31000 8 300 60001-60500 16 200 133001-134500 14 700 215001-215500 8 200
5. 1501-2000 500 31001-31500 8 400 60501-61000 16 300 134501-136500 14 600 215501-216000 8 100
6. 2001-2500 700 31501-32000 8 500 61001-61500 16 400 136501-138000 14 500 216001-216500 8 000
7. 2501-3000 800 32001-32500 8 700 61501-62000 16 600 138001-139500 14 400 216501-217000 7 800
8. 3001-3500 900 32501-33000 8 800 62001-62500 16 700 139501-141000 14 300 217001-217500 7 700
9. 3501-4000 1 100 33001-33500 9 000 62501-63000 16 800 141001-142500 14 200 217501-218000 7 500
10. 4001-4500 1 200 33501-34000 9 100 63001-63500 17 000 142501-144500 14 100 218001-218500 7 400
11. 4501-5000 1 300 34001-34500 9 200 63501-64000 17 100 144501-146000 14 000 218501-219000 7 200
12. 5001-5500 1 500 34501-35000 9 400 64001-64500 17 200 146001-147500 13 900 219001-219500 7 100
13. 5501-6000 1 600 35001-35500 9 500 64501-65000 17 400 147501-149000 13 800 219501-220000 6 900
14. 6001-6500 1 700 35501-36000 9 600 65001-65500 17 500 149001-150500 13 700 220001-220500 6 800
15. 6501-7000 1 900 36001-36500 9 800 65501-66000 17 600 150501-152500 13 600 220501-221000 6 600
16. 7001-7500 2 000 36501-37000 9 900 66001-66500 17 800 152501-154000 13 500 221001-221500 6 500
17. 7501-8000 2 100 37001-37500 10 000 66501-67000 17 900 154001-155500 13 400 221501-222000 6 300
18. 8001-8500 2 300 37501-38000 10 200 67001-67500 18 000 155501-157000 13 300 222001-222500 6 200
19. 8501-9000 2 400 38001-38500 10 300 67501-68000 18 200 157001-159000 13 200 222501-223000 6 000
20. 9001-9500 2 500 38501-39000 10 400 68001-68500 18 300 159001-160500 13 100 223001-223500 5 900
21. 9501-10000 2 700 39001-39500 10 600 68501-69000 18 400 160501-162000 13 000 223501-224000 5 700
22. 10001-10500 2 800 39501-40000 10 700 69001-69500 18 600 162001-163500 12 900 224001-224500 5 600
23. 10501-11000 2 900 40001-40500 10 800 69501-70500 18 700 163501-165000 12 800 224501-225000 5 400
24. 11001-11500 3 100 40501-41000 11 000 70501-72500 18 600 165001-167000 12 700 225001-225500 5 300
25. 11501-12000 3 200 41001-41500 11 100 72501-74000 18 500 167001-168500 12 600 225501-226000 5 100
26. 12001-12500 3 300 41501-42000 11 200 74001-75500 18 400 168501-170000 12 500 226001-226500 5 000
27. 12501-13000 3 500 42001-42500 11 400 75501-77000 18 300 170001-171500 12 400 226501-227000 4 900
28. 13001-13500 3 600 42501-43000 11 500 77001-78500 18 200 171501-173000 12 300 227001-227500 4 700
29. 13501-14000 3 700 43001-43500 11 600 78501-80500 18 100 173001-175000 12 200 227501-228000 4 600
30. 14001-14500 3 900 43501-44000 11 800 80501-82000 18 000 175001-176500 12 100 228001-228500 4 400
31. 14501-15000 4 000 44001-44500 11 900 82001-83500 17 900 176501-178000 12 000 228501-229000 4 300
32. 15001-15500 4 100 44501-45000 12 000 83501-85000 17 800 178001-179500 11 900 229001-229500 4 100
33. 15501-16000 4 300 45001-45500 12 200 85001-86500 17 700 179501-181000 11 800 229501-230000 4 000
34. 16001-16500 4 400 45501-46000 12 300 86501-88500 17 600 181001-183000 11 700 230001-230500 3 800
35. 16501-17000 4 500 46001-46500 12 400 88501-90000 17 500 183001-184500 11 600 230501-231000 3 700
36. 17001-17500 4 700 46501-47000 12 600 90001-91500 17 400 184501-186000 11 500 231001-231500 3 500
37. 17501-18000 4 800 47001-47500 12 700 91501-93000 17 300 186001-187500 11 400 231501-232000 3 400
38. 18001-18500 4 900 47501-48000 12 800 93001-94500 17 200 187501-189000 11 300 232001-232500 3 200
39. 18501-19000 5 100 48001-48500 13 000 94501-96500 17 100 189001-191000 11 200 232501-233000 3 100
40. 19001-19500 5 200 48501-49000 13 100 96501-98000 17 000 191001-192500 11 100 233001-233500 2 900
41. 19501-20000 5 300 49001-49500 13 200 98001-99500 16 900 192501-194000 11 000 233501-234000 2 800
42. 20001-20500 5 500 49501-50000 13 400 99501-101000 16 800 194001-195500 10 900 234001-234500 2 600
43. 20501-21000 5 600 50001-50500 13 500 101001-102500 16 700 195501-197000 10 800 234501-235000 2 500
44. 21001-21500 5 700 50501-51000 13 600 102501-104500 16 600 197001-199000 10 700 235001-235500 2 300
45. 21501-22000 5 900 51001-51500 13 800 104501-106000 16 500 199001-200500 10 600 235501-236000 2 200
46. 22001-22500 6 000 51501-52000 13 900 106001-107500 16 400 200501-202000 10 500 236001-236500 2 000
47. 22501-23000 6 100 52001-52500 14 000 107501-109000 16 300 202001-203500 10 400 236501-237000 1 900
48. 23001-23500 6 300 52501-53000 14 200 109001-110500 16 200 203501-205000 10 300 237001-237500 1 800
49. 23501-24000 6 400 53001-53500 14 300 110501-112500 16 100 205001-207000 10 200 237501-238000 1 600
50. 24001-24500 6 500 53501-54000 14 400 112501-114000 16 000 207001-208500 10 100 238001-238500 1 500
51. 24501-25000 6 700 54001-54500 14 600 114001-115500 15 900 208501-209500 10 000 238501-239000 1 300
52. 25001-25500 6 800 54501-55000 14 700 115501-117000 15 800 209501-210000 9 900 239001-239500 1 200
53. 25501-26000 6 900 55001-55500 14 800 117001-118500 15 700 210001-210500 9 700 239501-240000 1 000
54. 26001-26500 7 100 55501-56000 15 000 118501-120500 15 600 210501-211000 9 600 240001-240500 900
55. 26501-27000 7 200 56001-56500 15 100 120501-122000 15 500 211001-211500 9 400 240501-241000 700
56. 27001-27500 7 300 56501-57000 15 200 122001-123500 15 400 211501-212000 9 300 241001-241500 600
57. 27501-28000 7 500 57001-57500 15 400 123501-125000 15 300 212001-212500 9 100 241501-242000 400
58. 28001-28500 7 600 57501-58000 15 500 125001-126500 15 200 212501-213000 9 000 242001-242500 300
59. 28501-29000 7 700 58001-58500 15 600 126501-128500 15 100 213001-213500 8 800 242501-243000 100
60. 29001-29500 7 900 58501-59000 15 800 128501-130000 15 000 213501-214000 8 700

2. melléklet a 713/2021. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A 3. § (3) bekezdése, a 3. § (6) bekezdés a) pontja, valamint a 3. § (7) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti kompenzáció összege

A B C D E F G H I J
1. Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
2. -500 100 25001-25500 6 600 50001-50500 13 100 119001-121000 12 400 190001-190500 6 600
3. 501-1000 300 25501-26000 6 700 50501-51000 13 200 121001-123000 12 300 190501-191000 6 400
4. 1001-1500 400 26001-26500 6 900 51001-51500 13 400 123001-125000 12 200 191001-191500 6 300
5. 1501-2000 500 26501-27000 7 000 51501-52000 13 500 125001-127000 12 100 191501-192000 6 200
6. 2001-2500 600 27001-27500 7 100 52001-52500 13 600 127001-129000 12 000 192001-192500 6 000
7. 2501-3000 800 27501-28000 7 300 52501-53000 13 800 129001-131000 11 900 192501-193000 5 900
8. 3001-3500 900 28001-28500 7 400 53001-53500 13 900 131001-133000 11 800 193001-193500 5 700
9. 3501-4000 1 000 28501-29000 7 500 53501-54000 14 000 133001-135000 11 700 193501-194000 5 600
10. 4001-4500 1 200 29001-29500 7 700 54001-54500 14 100 135001-136500 11 600 194001-194500 5 500
11. 4501-5000 1 300 29501-30000 7 800 54501-55000 14 300 136501-138500 11 500 194501-195000 5 300
12. 5001-5500 1 400 30001-30500 7 900 55001-55500 14 400 138501-140500 11 400 195001-195500 5 200
13. 5501-6000 1 600 30501-31000 8 000 55501-56000 14 500 140501-142500 11 300 195501-196000 5 000
14. 6001-6500 1 700 31001-31500 8 200 56001-56500 14 700 142501-144500 11 200 196001-196500 4 900
15. 6501-7000 1 800 31501-32000 8 300 56501-57000 14 800 144501-146500 11 100 196501-197000 4 700
16. 7001-7500 1 900 32001-32500 8 400 57001-57500 14 900 146501-148500 11 000 197001-197500 4 600
17. 7501-8000 2 100 32501-33000 8 600 57501-58000 15 100 148501-150500 10 900 197501-198000 4 500
18. 8001-8500 2 200 33001-33500 8 700 58001-58500 15 200 150501-152500 10 800 198001-198500 4 300
19. 8501-9000 2 300 33501-34000 8 800 58501-59000 15 300 152501-154500 10 700 198501-199000 4 200
20. 9001-9500 2 500 34001-34500 9 000 59001-59500 15 400 154501-156500 10 600 199001-199500 4 000
21. 9501-10000 2 600 34501-35000 9 100 59501-60000 15 500 156501-158500 10 500 199501-200000 3 900
22. 10001-10500 2 700 35001-35500 9 200 60001-62000 15 400 158501-160500 10 400 200001-200500 3 800
23. 10501-11000 2 900 35501-36000 9 300 62001-63500 15 300 160501-162500 10 300 200501-201000 3 600
24. 11001-11500 3 000 36001-36500 9 500 63501-65500 15 200 162501-164500 10 200 201001-201500 3 500
25. 11501-12000 3 100 36501-37000 9 600 65501-67500 15 100 164501-166500 10 100 201501-202000 3 300
26. 12001-12500 3 200 37001-37500 9 700 67501-69500 15 000 166501-168500 10 000 202001-202500 3 200
27. 12501-13000 3 400 37501-38000 9 900 69501-71500 14 900 168501-170500 9 900 202501-203000 3 000
28. 13001-13500 3 500 38001-38500 10 000 71501-73500 14 800 170501-172500 9 800 203001-203500 2 900
29. 13501-14000 3 600 38501-39000 10 100 73501-75500 14 700 172501-174000 9 700 203501-204000 2 800
30. 14001-14500 3 800 39001-39500 10 300 75501-77500 14 600 174001-176000 9 600 204001-204500 2 600
31. 14501-15000 3 900 39501-40000 10 400 77501-79500 14 500 176001-178000 9 500 204501-205000 2 500
32. 15001-15500 4 000 40001-40500 10 500 79501-81500 14 400 178001-180000 9 400 205001-205500 2 300
33. 15501-16000 4 200 40501-41000 10 600 81501-83500 14 300 180001-181000 9 300 205501-206000 2 200
34. 16001-16500 4 300 41001-41500 10 800 83501-85500 14 200 181001-181500 9 100 206001-206500 2 100
35. 16501-17000 4 400 41501-42000 10 900 85501-87500 14 100 181501-182000 9 000 206501-207000 1 900
36. 17001-17500 4 500 42001-42500 11 000 87501-89500 14 000 182001-182500 8 900 207001-207500 1 800
37. 17501-18000 4 700 42501-43000 11 200 89501-91500 13 900 182501-183000 8 700 207501-208000 1 600
38. 18001-18500 4 800 43001-43500 11 300 91501-93500 13 800 183001-183500 8 600 208001-208500 1 500
39. 18501-19000 4 900 43501-44000 11 400 93501-95500 13 700 183501-184000 8 400 208501-209000 1 300
40. 19001-19500 5 100 44001-44500 11 500 95501-97500 13 600 184001-184500 8 300 209001-209500 1 200
41. 19501-20000 5 200 44501-45000 11 700 97501-99500 13 500 184501-185000 8 100 209501-210000 1 100
42. 20001-20500 5 300 45001-45500 11 800 99501-101000 13 400 185001-185500 8 000 210001-210500 900
43. 20501-21000 5 500 45501-46000 11 900 101001-103000 13 300 185501-186000 7 900 210501-211000 800
44. 21001-21500 5 600 46001-46500 12 100 103001-105000 13 200 186001-186500 7 700 211001-211500 600
45. 21501-22000 5 700 46501-47000 12 200 105001-107000 13 100 186501-187000 7 600 211501-212000 500
46. 22001-22500 5 800 47001-47500 12 300 107001-109000 13 000 187001-187500 7 400 212001-212500 400
47. 22501-23000 6 000 47501-48000 12 500 109001-111000 12 900 187501-188000 7 300 212501-213000 200
48. 23001-23500 6 100 48001-48500 12 600 111001-113000 12 800 188001-188500 7 200 213001-213500 100
49. 23501-24000 6 200 48501-49000 12 700 113001-115000 12 700 188501-189000 7 000
50. 24001-24500 6 400 49001-49500 12 800 115001-117000 12 600 189001-189500 6 900
51. 24501-25000 6 500 49501-50000 13 000 117001-119000 12 500 189501-190000 6 700

3. melléklet a 713/2021. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A 3. § (4) bekezdése, a 3. § (6) bekezdés b) pontja, valamint a 3. § (7) bekezdés b) pontja szerinti kompenzáció összege

A B C D E F G H I J
1. Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
2. 1-4000 0 78001-78500 5 100 98501-99000 10 400 148501-150500 10 900 193001-193500 5 700
3. 4001-12000 100 78501-79000 5 200 99001-99500 10 600 150501-152500 10 800 193501-194000 5 600
4. 12001-20000 200 79001-79500 5 400 99501-100000 10 700 152501-154500 10 700 194001-194500 5 500
5. 20001-28500 300 79501-80000 5 500 100001-100500 10 800 154501-156500 10 600 194501-195000 5 300
6. 28501-36500 400 80001-80500 5 600 100501-101000 10 900 156501-158500 10 500 195001-195500 5 200
7. 36501-44500 500 80501-81000 5 800 101001-101500 11 100 158501-160500 10 400 195501-196000 5 000
8. 44501-52500 600 81001-81500 5 900 101501-102000 11 200 160501-162500 10 300 196001-196500 4 900
9. 52501-61000 700 81501-82000 6 000 102001-102500 11 300 162501-164500 10 200 196501-197000 4 700
10. 61001-62000 800 82001-82500 6 100 102501-103000 11 500 164501-166500 10 100 197001-197500 4 600
11. 62001-62500 1 000 82501-83000 6 300 103001-103500 11 600 166501-168500 10 000 197501-198000 4 500
12. 62501-63000 1 100 83001-83500 6 400 103501-104000 11 700 168501-170500 9 900 198001-198500 4 300
13. 63001-63500 1 200 83501-84000 6 500 104001-104500 11 900 170501-172500 9 800 198501-199000 4 200
14. 63501-64000 1 300 84001-84500 6 700 104501-105000 12 000 172501-174000 9 700 199001-199500 4 000
15. 64001-64500 1 500 84501-85000 6 800 105001-105500 12 100 174001-176000 9 600 199501-200000 3 900
16. 64501-65000 1 600 85001-85500 6 900 105501-106000 12 200 176001-178000 9 500 200001-200500 3 800
17. 65001-65500 1 700 85501-86000 7 100 106001-106500 12 400 178001-180000 9 400 200501-201000 3 600
18. 65501-66000 1 900 86001-86500 7 200 106501-107000 12 500 180001-181000 9 300 201001-201500 3 500
19. 66001-66500 2 000 86501-87000 7 300 107001-107500 12 600 181001-181500 9 100 201501-202000 3 300
20. 66501-67000 2 100 87001-87500 7 400 107501-108000 12 800 181501-182000 9 000 202001-202500 3 200
21. 67001-67500 2 300 87501-88000 7 600 108001-108500 12 900 182001-182500 8 900 202501-203000 3 000
22. 67501-68000 2 400 88001-88500 7 700 108501-109000 13 000 182501-183000 8 700 203001-203500 2 900
23. 68001-68500 2 500 88501-89000 7 800 109001-111000 12 900 183001-183500 8 600 203501-204000 2 800
24. 68501-69000 2 600 89001-89500 8 000 111001-113000 12 800 183501-184000 8 400 204001-204500 2 600
25. 69001-69500 2 800 89501-90000 8 100 113001-115000 12 700 184001-184500 8 300 204501-205000 2 500
26. 69501-70000 2 900 90001-90500 8 200 115001-117000 12 600 184501-185000 8 100 205001-205500 2 300
27. 70001-70500 3 000 90501-91000 8 400 117001-119000 12 500 185001-185500 8 000 205501-206000 2 200
28. 70501-71000 3 200 91001-91500 8 500 119001-121000 12 400 185501-186000 7 900 206001-206500 2 100
29. 71001-71500 3 300 91501-92000 8 600 121001-123000 12 300 186001-186500 7 700 206501-207000 1 900
30. 71501-72000 3 400 92001-92500 8 700 123001-125000 12 200 186501-187000 7 600 207001-207500 1 800
31. 72001-72500 3 500 92501-93000 8 900 125001-127000 12 100 187001-187500 7 400 207501-208000 1 600
32. 72501-73000 3 700 93001-93500 9 000 127001-129000 12 000 187501-188000 7 300 208001-208500 1 500
33. 73001-73500 3 800 93501-94000 9 100 129001-131000 11 900 188001-188500 7 200 208501-209000 1 300
34. 73501-74000 3 900 94001-94500 9 300 131001-133000 11 800 188501-189000 7 000 209001-209500 1 200
35. 74001-74500 4 100 94501-95000 9 400 133001-135000 11 700 189001-189500 6 900 209501-210000 1 100
36. 74501-75000 4 200 95001-95500 9 500 135001-136500 11 600 189501-190000 6 700 210001-210500 900
37. 75001-75500 4 300 95501-96000 9 600 136501-138500 11 500 190001-190500 6 600 210501-211000 800
38. 75501-76000 4 500 96001-96500 9 800 138501-140500 11 400 190501-191000 6 400 211001-211500 600
39. 76001-76500 4 600 96501-97000 9 900 140501-142500 11 300 191001-191500 6 300 211501-212000 500
40. 76501-77000 4 700 97001-97500 10 000 142501-144500 11 200 191501-192000 6 200 212001-212500 400
41. 77001-77500 4 800 97501-98000 10 200 144501-146500 11 100 192001-192500 6 000 212501-213000 200
42. 77501-78000 5 000 98001-98500 10 300 146501-148500 11 000 192501-193000 5 900 213001-213500 100

4. melléklet a 713/2021. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A 3. § (5) bekezdése, valamint a 3. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti kompenzáció összege

A B C D E F G H I J
1. Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
2. 1-4000 0 132001-132500 3 900 148501-149000 8 100 182001-182500 8 900 198501-199000 4 200
3. 4001-12000 100 132501-133000 4 000 149001-149500 8 300 182501-183000 8 700 199001-199500 4 000
4. 12001-20000 200 133001-133500 4 100 149501-150000 8 400 183001-183500 8 600 199501-200000 3 900
5. 20001-28500 300 133501-134000 4 200 150001-150500 8 500 183501-184000 8 400 200001-200500 3 800
6. 28501-36500 400 134001-134500 4 400 150501-151000 8 700 184001-184500 8 300 200501-201000 3 600
7. 36501-44500 500 134501-135000 4 500 151001-151500 8 800 184501-185000 8 100 201001-201500 3 500
8. 44501-52500 600 135001-135500 4 600 151501-152000 8 900 185001-185500 8 000 201501-202000 3 300
9. 52501-61000 700 135501-136000 4 800 152001-152500 9 000 185501-186000 7 900 202001-202500 3 200
10. 61001-69000 800 136001-136500 4 900 152501-153000 9 200 186001-186500 7 700 202501-203000 3 000
11. 69001-77000 900 136501-137000 5 000 153001-153500 9 300 186501-187000 7 600 203001-203500 2 900
12. 77001-85500 1 000 137001-137500 5 200 153501-154000 9 400 187001-187500 7 400 203501-204000 2 800
13. 85501-93500 1 100 137501-138000 5 300 154001-154500 9 600 187501-188000 7 300 204001-204500 2 600
14. 93501-101500 1 200 138001-138500 5 400 154501-155000 9 700 188001-188500 7 200 204501-205000 2 500
15. 101501-110000 1 300 138501-139000 5 500 155001-155500 9 800 188501-189000 7 000 205001-205500 2 300
16. 110001-118000 1 400 139001-139500 5 700 155501-156000 10 000 189001-189500 6 900 205501-206000 2 200
17. 118001-123500 1 500 139501-140000 5 800 156001-156500 10 100 189501-190000 6 700 206001-206500 2 100
18. 123501-124000 1 600 140001-140500 5 900 156501-157000 10 200 190001-190500 6 600 206501-207000 1 900
19. 124001-124500 1 800 140501-141000 6 100 157001-157500 10 300 190501-191000 6 400 207001-207500 1 800
20. 124501-125000 1 900 141001-141500 6 200 157501-158500 10 500 191001-191500 6 300 207501-208000 1 600
21. 125001-125500 2 000 141501-142000 6 300 158501-160500 10 400 191501-192000 6 200 208001-208500 1 500
22. 125501-126000 2 200 142001-142500 6 500 160501-162500 10 300 192001-192500 6 000 208501-209000 1 300
23. 126001-126500 2 300 142501-143000 6 600 162501-164500 10 200 192501-193000 5 900 209001-209500 1 200
24. 126501-127000 2 400 143001-143500 6 700 164501-166500 10 100 193001-193500 5 700 209501-210000 1 100
25. 127001-127500 2 600 143501-144000 6 800 166501-168500 10 000 193501-194000 5 600 210001-210500 900
26. 127501-128000 2 700 144001-144500 7 000 168501-170500 9 900 194001-194500 5 500 210501-211000 800
27. 128001-128500 2 800 144501-145000 7 100 170501-172500 9 800 194501-195000 5 300 211001-211500 600
28. 128501-129000 2 900 145001-145500 7 200 172501-174000 9 700 195001-195500 5 200 211501-212000 500
29. 129001-129500 3 100 145501-146000 7 400 174001-176000 9 600 195501-196000 5 000 212001-212500 400
30. 129501-130000 3 200 146001-146500 7 500 176001-178000 9 500 196001-196500 4 900 212501-213000 200
31. 130001-130500 3 300 146501-147000 7 600 178001-180000 9 400 196501-197000 4 700 213001-213500 100
32. 130501-131000 3 500 147001-147500 7 700 180001-181000 9 300 197001-197500 4 600
33. 131001-131500 3 600 147501-148000 7 900 181001-181500 9 100 197501-198000 4 500
34. 131501-132000 3 700 148001-148500 8 000 181501-182000 9 000 198001-198500 4 300

  Vissza az oldal tetejére