A jogszabály mai napon ( 2022.05.23. ) hatályos állapota.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2021, https://eur-lex.europa.eu/

AZ EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET 2020. december 15-i (2021/C 27/01) AJÁNLÁSA

a Covid19-világjárvány alatti osztalékfizetések korlátozásáról szóló ERKT/2020/7 ajánlás módosításáról (ERKT/2020/15) * 

AZ EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET IGAZGATÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 1092/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre *  és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésének b), d) és f) pontjára, valamint 16-18. cikkére,

tekintettel az Európai Rendszerkockázati Testület eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2011. január 20-i ERKT/ 2011/1 európai rendszerkockázati testületi határozatra *  és különösen annak 15. cikke (3) bekezdésének e) pontjára és 18-20. cikkére,

mivel:

(1) A Covid19-világjárvány kezdetekor az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT) elismerte annak szükségességét, hogy a pénzügyi intézmények megfelelő szintű szavatolótőkét tartsanak fenn a rendszerszintű kockázatok mérséklése és a gazdasági fellendüléshez való hozzájárulás érdekében. Ennek érdekében az ERKT kibocsátotta a Covid19-világjárvány alatti osztalékfizetések korlátozásáról szóló ERKT/2020/7 ajánlást * , amely azt kívánta biztosítani, hogy valamennyi olyan pénzügyi intézmény, amely a pénzügyi stabilitás szempontjából kockázatot jelenthet, kellően magas szintű tőkét tartson fenn, annak révén, hogy az ajánlásban az ERKT kérte az érintett hatóságokat, hogy kérjék fel a pénzügyi intézményeket arra, hogy a Covid19-világjárvány tartamára, de legalább 2021. január 1-jéig tartózkodjanak az osztalékfizetéstől.

(2) Európában és világszerte még tart a Covid19-válság, és továbbra is fennáll a gazdaságra és a pénzügyi intézményekre gyakorolt jövőbeli hatással kapcsolatos bizonytalanság, az egészségügyi és gazdasági körülmények további romlásának kockázatával együtt. A piacok és a hatóságok nem rendelkeznek információkkal a válságnak a pénzügyi szektorra és a hitelpiacokra gyakorolt hosszú távú hatását illetően. A pénzügyi intézmények ezenkívül továbbra is jelentősen függnek az állami támogatástól. Kulcsfontosságú a pénzügyi rendszer folyamatos megfelelő működésének biztosítása. A kifizetési korlátozásoknak a jövőbeli makrogazdasági fejleményekkel kapcsolatos bizonytalanság figyelembevétele céljából történő kivételes meghosszabbítása ezt a célt szolgálja azáltal, hogy lehetővé teszi a pénzügyi intézményeknek a kellően magas szintű tőke fenntartását a rendszerszintű kockázatok mérséklése és a gazdasági fellendüléshez való hozzájárulás érdekében. Ugyanakkor az ERKT elismeri a hatóságok és a pénzügyi intézmények által a világjárvány hatásainak kezelése terén elért előrehaladást. Az ERKT tisztában van továbbá az osztalékfizetések fontosságával a tekintetben, hogy lehetővé tegyék a pénzügyi intézmények számára külső tőke bevonását, mivel a befektetőknek a befektetésükért való jutalmazása elengedhetetlen a pénzügyi intézmények és a piacok hosszú távú fenntarthatósága szempontjából. Az ERKT mindazonáltal rendkívüli óvatosságra int az osztalékfizetéseket illetően annak érdekében, hogy azok ne veszélyeztessék a pénzügyi rendszer stabilitását és a fellendülési folyamatot, és úgy ítéli meg, hogy bármely esetleges osztalékfizetés szintjének jelentősen alacsonyabbnak kell lennie, mint a Covid19-válságot megelőző utóbbi években.

(3) Az ERKT/2020/7 ajánlás a központi szerződő felekre is kiterjed, mivel azok rendszerszinten jelentős szerepet töltenek be a pénzügyi piaci ügyletek elszámolásában. Az ajánlás azt kívánta megakadályozni, hogy a részvényesek és a vezető beosztású alkalmazottak nyereségkifizetéseken keresztül igénybe vegyék a központi szerződő felek többlettőkéjét egy olyan időpontban, amikor a működési kockázat - amelyet a központi szerződő felek saját forrásaikkal, nem pedig a klíringtagok hozzájárulásaival fedeznek - a legsúlyosabb, figyelembe véve a személyzetnek a központi szerződő felek irodáiban való jelenlétére vonatkozó korlátozásokat is. Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a Covid19-világjárvány kezdetét követően lefolytatott, az uniós CCP-kre vonatkozó stresszteszt azonban megerősítette az uniós CCP-k általános sokkokkal és többszörös nemteljesítéssel szembeni átfogó működési ellenálló képességét a hitel-, likviditási és koncentrációs kockázatokkal kapcsolatos stressztesztekben * . Ezenkívül mindeddig nincs bizonyíték a rendszer vagy a folyamatok hibájára. A központi szerződő felek által a működési kockázat mérséklése érdekében alkalmazott intézkedések eredményessége arra enged következtetni, hogy a továbbiakban már nem szükséges, hogy a központi szerződő felek az ERKT/2020/7 ajánlás hatálya tartozzanak.

(4) Az ERKT/2020/7 ajánlás hatálya alá tartozó intézkedések ideiglenes jellegűek, és az ERKT továbbra is figyelemmel fogja kísérni a pénzügyi intézmények és a gazdasági fellendüléshez történő hozzájárulásra való képességük szempontjából fennálló következményeiket. Az arról való döntés során, hogy ezt az ajánlást kell-e módosítani, és ha igen, mikor, az ERKT-nak figyelembe kell vennie többek között a makrogazdasági fejleményeket és a pénzügyi rendszer stabilitására vonatkozó új adatokat.

(5) Az ERKT/2020/7 ajánlás 2. szakaszának 5. pontja úgy rendelkezik, hogy az igazgatótanács dönthet arról, hogy az ERKT/2020/7 ajánlást kell-e módosítani, és ha igen, mikor. E módosítások közé tartozhat különösen az A. ajánlás alkalmazási időszakának meghosszabbítása.

(6) Az ERKT/2020/7 ajánlást erre tekintettel megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

MÓDOSÍTÁSOK

Az ERKT/2020/7 ajánlás a következőképpen módosul:

1. Az 1. szakaszban az A. ajánlás helyébe a következő szöveg lép:

A. ajánlás - Osztalékfizetések korlátozása

Ajánlott, hogy az érintett hatóságok kérjék fel a felügyeleti hatáskörükbe tartozó pénzügyi intézményeket * , hogy 2021. szeptember 30-ig tartózkodjanak az alábbi intézkedésektől:

a) osztalékfizetés, vagy osztalékfizetésre irányuló visszavonhatatlan kötelezettségvállalás;

b) törzsrészvények visszavásárlása;

c) változó javadalmazás jelentős kockázatot vállaló személynek történő fizetésére irányuló olyan kötelezettség létrehozása,

amelynek hatására csökken a szavatolótőke mennyisége vagy minősége, kivéve, ha a pénzügyi intézmények rendkívüli óvatosságot tanúsítanak ezen intézkedések bármelyikének végrehajtása során, és az azokból eredő csökkenés nem haladja meg az illetékes hatóságuk által meghatározott konzervatív határértéket. Az illetékes hatóságok számára ajánlott, hogy folytassanak egyeztetéseket a pénzügyi intézményekkel, mielőtt a pénzügyi intézmények az a) és a b) pontban említett intézkedések bármelyikét végrehajtanák.

Ez az ajánlás uniós csoportszinten (vagy egyedi szinten, ha a pénzügyi intézmény nem tagja uniós csoportnak), illetve adott esetben szubkonszolidált vagy egyéni szinten alkalmazandó.”

2. A 2.1.1. szakasz a következőképpen módosul:

a) A b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b) »illetékes hatóság«: az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 40. pontjában vagy a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv *  13. cikkének 10. pontjában meghatározott illetékes vagy felügyeleti hatóság;”

b) A c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c) »pénzügyi intézmény«: a következő vállalkozások bármelyike, amelyek központi irodája vagy létesítő okirat szerinti székhelye az Unióban található:

i. az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott intézmény;

ii. a 2009/138/EK irányelv 13. cikkének 1. pontjában meghatározott biztosító;

iii. a 2009/138/EK irányelv 13. cikkének 4. pontjában meghatározott viszontbiztosító;”

c) A d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d) »jelentős kockázatot vállaló személy«: olyan munkavállalói kategória tagja, akiknek szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol a pénzügyi intézmény kockázati profiljára, ideértve a 2013/36/EU irányelv 92. cikkének (2) bekezdésében vagy az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (*) 275. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett munkavállalói kategória tagját;

___________

(*) A Bizottság (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. október 10.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II) kiegészítéséről (HL L 12., 2015.1.17., 1. o.).”

3. A 2.3. szakasz a következő ponttal egészül ki:

„1a. A konzervatív értékhatár kalibrálása során az illetékes hatóságoknak kellő figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a) ezen ajánlás célkitűzései, különösen annak szükségessége, hogy a pénzügyi intézmények - többek között tőkepályájuk figyelembevételével - kellően magas szintű tőkét tartsanak fenn a rendszerszintű kockázatok mérséklése és a gazdasági fellendüléshez való hozzájárulás érdekében, figyelembe véve a vállalatok és a háztartások fizetőképességi helyzetének a világjárványra tekintettel történő romlásának kockázatát;

b) biztosítani kell, hogy a felügyeleti hatáskörükbe tartozó pénzügyi intézmények osztalékfizetésének általános szintje jelentősen alacsonyabb legyen, mint a Covid19-válságot megelőző utóbbi években;

c) a hatáskörükbe tartozó egyes szektorok sajátosságai.”

4. A 2.4. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„4. Az intézkedések elfogadására vonatkozó határidők

Az 1092/2010/EU rendelet 17. cikkének (1) bekezdésével összhangban a címzetteknek tájékoztatniuk kell az Európai Parlamentet, a Tanácsot, a Bizottságot és az ERKT-t arról, hogy milyen intézkedéseket hoztak ezen ajánlás nyomán, vagy meg kell indokolniuk az intézkedés mellőzését. Az A. ajánlás végrehajtásáról minden címzettnek 2021. október 15-ig kell jelentést benyújtania.”

5. A 2.5. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„5. Az ajánlás módosítása

Az igazgatótanács 2021. szeptember 30-át megelőzően dönteni fog arról, hogy ezen ajánlást kell-e módosítani, és ha igen, mikor, figyelembe véve többek között a makrogazdasági fejleményeket és a pénzügyi rendszer stabilitására vonatkozó új adatokat.”

6. A „Nyomon követés és értékelés” című 2.6. szakasz a következő bekezdéssel egészül ki:

„3. Az ERKT titkársága támogatást nyújt a címzetteknek, biztosítva az összehangolt jelentéstételt és a megfelelő sablonok rendelkezésre bocsátását, és szükség szerint részletezve a meghozandó intézkedésekkel kapcsolatos eljárást és határidőket.”

7. A „Az ajánlás nyomán hozott intézkedések közlése” című mellékletet el kell hagyni.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2020. december 15-én.

az ERKT titkárságának vezetője,

az ERKT igazgatótanácsa nevében

Francesco MAZZAFERRO


  Vissza az oldal tetejére