A jogszabály mai napon ( 2023.11.30. ) hatályos állapota.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2021, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2021. május 20-i (EU) 2021/816 AJÁNLÁSA

az Európai Unióba irányuló, nem alapvetően szükséges utazások ideiglenes korlátozásáról és e korlátozás esetleges feloldásáról szóló (EU) 2020/912 ajánlás módosításáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésének b) és e) pontjára, valamint 292. cikkének első és második mondatára,

mivel:

(1) A Tanács 2020. június 30-án elfogadta az Európai Unióba irányuló, nem alapvetően szükséges utazások ideiglenes korlátozásáról és e korlátozás esetleges feloldásáról szóló (EU) 2020/912 ajánlást * .

(2) A Tanács 2021. február 2-án módosította az Európai Unióba irányuló, nem alapvetően szükséges utazások ideiglenes korlátozásáról és e korlátozás esetleges feloldásáról szóló (EU) 2020/912 ajánlást * , hogy naprakésszé tegye azokat a kritériumokat, amelyek alapján értékelik, hogy a harmadik országokból kiinduló, nem alapvetően szükséges utazások biztonságosak és engedélyezhetők-e.

(3) Ugyanez a módosítás mechanizmusokat vezetett be a SARS-CoV-2 aggodalomra okot adó variánsainak az EU +-térségben való terjedésének megfékezése érdekében * .

(4) Azóta az EU+-térségben, valamint számos más régióban és harmadik országban is tömeges oltási kampányok zajlanak a SARS-CoV-2 vírus ellen.

(5) A Bizottság 2021. március 17-én két, digitális zöldigazolványok létrehozására irányuló rendeletjavaslatot *  terjesztett elő, a Covid19-világjárvány során az EU-n belül történő szabad mozgás megkönnyítése érdekében. A digitális zöldigazolvány az EU-n belül annak bizonyítékául szolgál majd, hogy egy adott személyt beoltottak a Covid19 ellen, negatív teszteredménnyel rendelkezik vagy kigyógyult a Covid19-fertőzésből. Továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy az utazók esetében mely népegészségügyi korlátozásoktól lehet eltekinteni, de az ilyen mentességeket megkülönböztetésmentes módon kell alkalmazniuk minden digitális zöldigazolvánnyal rendelkező utazóra.

(6) Egyre több tudományos szakvélemény és empirikus bizonyíték áll rendelkezésre az oltás hatásairól, és ezek következetesen azt mutatják, hogy az oltás segít megszakítani a fertőzési láncot.

(7) E bizonyítékok arra engednek következtetni, hogy bizonyos esetekben biztonságosan el lehet tekinteni az utazási korlátozásoktól azon személyek esetében, akik igazolni tudják, hogy már megkapták egy olyan Covid19-oltóanyag utolsó ajánlott dózisát, amelyet a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet *  alapján engedélyeztek az EU-ban, továbbá arra, hogy e mentességek indokoltak lehetnek akkor is, ha valakit olyan Covid19-oltóanyaggal oltottak be, amely szerepel a WHO sürgősségi felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján.

(8) Azon gyermekek számára, akik életkoruk miatt nem kaphatnak Covid19 elleni védőoltást, lehetővé kell tenni a beoltott szüleikkel együtt történő utazást, azzal a feltétellel, hogy a legkorábban 72 órával az EU+-térség határának átlépése előtt végzett Covid19 PCR-tesztjük eredménye negatív lett. Ezekben az esetekben a tagállamok az érkezést követő újabb tesztelést írhatnak elő.

(9) Mindazonáltal egyelőre kevés tanulmány áll rendelkezésre, illetve egyáltalán nem áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy az aggodalomra okot adó egyes variánsok kikerülik-e a különböző Covid19-oltóanyagok által kiváltott immunválaszt. Ezért az elővigyázatossági megközelítéssel összhangban „vészfékmechanizmust” kell létrehozni annak érdekében, hogy a tagállamok összehangolt módon sürgős és időben korlátozott intézkedéseket fogadhassanak el, hogy gyorsan tudjanak reagálni egy konkrét vizsgálat tárgyát képező variánsnak egy adott harmadik országban való megjelenésére, különösen akkor, ha ezt a variánst az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) figyelmet érdemlő variánsnak minősítette. E „vészféknek” lehetővé kell tennie a megfelelő intézkedések - ezen belül a beutazási korlátozások - meghozatalát a variáns EU+-térségbe való bejutásának és ottani terjedésének megelőzése céljából. Ezeket az intézkedéseket - közös megközelítés kialakítása érdekében - a Tanácson belül gyors ütemben koordinálni kell.

(10) Egy harmadik ország járványügyi helyzetének értékelésekor figyelembe kell venni, hogy milyen haladást értek el az adott ország lakosságának a vírussal szembeni beoltása terén.

(11) A digitális zöldigazolványról szóló rendeletek - amint elfogadásra kerülnek - egy bizottsági végrehajtási jogi aktus révén megteremtik annak alapját, hogy a harmadik országok oltási igazolványait a digitális zöldigazolvánnyal egyenértékűként lehessen kezelni, vagy ilyen igazolványokat lehessen kiadni a harmadik országokban beoltott személyek számára. A tagállamok koordinált megközelítésének biztosítása és a harmadik országokból érkező utazók EU+-térségen belüli továbbutazásának megkönnyítése érdekében lépéseket kell tenni e rendelkezések alkalmazásának megkönnyítésére. E célból a tagállamok fontolóra vehetik egy olyan portál létrehozását, ahol az EU +-térség területén kívüli lakóhellyel rendelkező személyek kérhetnék, hogy a valamely harmadik ország által kiadott oltási igazolványukat fogadják el az oltás megbízható bizonyítékaként és/vagy állítsák ki számukra a digitális zöldigazolványt.

(12) Ha a tagállamok elfogadnak oltási igazolásokat abból a célból, hogy eltekintsenek az uniós joggal összhangban a Covid19 terjedésének korlátozása érdekében bevezetett korlátozásoktól - például a karantén alá helyezéstől / önkéntes karanténra kötelezéstől vagy a SARS-CoV-2 fertőzésre vonatkozó teszteléstől -, akkor elvben el kellene tekinteniük e kötelezettségektől azoknak a harmadik országokban lakóhellyel rendelkező utazóknak az esetében is, akik legkésőbb 14 nappal az EU+-térségbe való belépést megelőzően már megkapták egy olyan Covid19-oltóanyag utolsó ajánlott dózisát, amelyet a 726/2004/EK rendelet alapján engedélyeztek az EU-ban. A tagállamok úgy is dönthetnek, hogy mentesítik a korlátozások alól azokat az utazókat is, akiket olyan Covid19-oltóanyaggal oltottak be, amely szerepel a WHO sürgősségi felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján. Egyik rendelkezés sem alkalmazandó azonban abban az esetben, ha egy tagállam a vészfék alkalmazásához folyamodott. A digitális zöldigazolványról szóló rendeletek elfogadásáig és az alkalmazás kezdőnapjáig, valamint addig, amíg a Bizottság nem fogad el végrehajtási jogi aktust a harmadik országok oltási igazolványainak a digitális zöldigazolvánnyal egyenértékűként való kezelésére vonatkozóan, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy nemzeti jogszabályaik alapján elfogadják a harmadik országok által kiállított, legalább a minimális adatkészletet tartalmazó oltási igazolványokat, figyelembe véve, hogy ellenőrizni tudják-e az igazolvány hitelességét, érvényességét és sértetlenségét, valamint azt, hogy az tartalmazza-e az összes releváns adatot.

(13) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az EUMSZ-hez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek az ajánlásnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. Mivel ez az ajánlás a schengeni vívmányokon alapul, Dánia az említett jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően az ezen ajánlásról szóló tanácsi döntést követő hat hónapos időszakon belül határoz arról, hogy azt végrehajtja-e.

(14) Ez az ajánlás a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek alkalmazásában Írország a 2002/192/EK tanácsi határozattal *  összhangban nem vesz részt. Ennélfogva Írország nem vesz részt az ajánlás elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(15) Izland és Norvégia tekintetében ezen ajánlás az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat *  1. cikkének A. pontjában említett területhez tartoznak.

(16) Svájc tekintetében ezen ajánlás az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozatnak *  a 2008/146/EK tanácsi határozat *  3. cikkével együtt értelmezett 1. cikke A. pontjában említett területhez tartoznak.

(17) Liechtenstein tekintetében ez az ajánlás az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozatnak *  a 2011/350/EU határozat *  3. cikkével együtt értelmezett 1. cikke A. pontjában említett területhez tartoznak.

(18) Ezen ajánlásnak a (13)-(17) preambulumbekezdésben említett jogállása nem érinti annak szükségességét, hogy a schengeni térség megfelelő működése érdekében az összes tagállam koordinált módon döntsön az EU-ba irányuló, nem alapvetően szükséges utazásokra vonatkozó korlátozás feloldásáról,

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

Az (EU) 2020/912 ajánlás a következőképpen módosul:

1. A 2. pont ötödik franciabekezdésének első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„- az országban jelen lévő vírus jellege, különös tekintettel arra, hogy kimutatták-e a vírus figyelmet érdemlő variánsait vagy aggodalomra okot adó variánsait. A figyelmet érdemlő variánsok és az aggodalomra okot adó variánsok azok, amelyeket az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) a vírus főbb tulajdonságai, például a fertőzőképesség, a súlyosság, valamint az immunválasz elkerülésére irányuló képesség alapján ilyennek nyilvánít.”

2. A 2. pont második bekezdésében a „25” számjegy helyébe a „75” lép.

A 2. pont harmadik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A »tesztelési arányra«, a »pozitív teszteredmények arányára«, valamint az »aggodalomra okot adó variánsokra és a figyelmet érdemlő variánsokra« vonatkozó adatokat az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak (ECDC) kell rendelkezésre bocsátania a számára megadott információk alapján. Ezek az adatok kiegészíthetők az uniós küldöttségek, a WHO és más járványvédelmi központok által szolgáltatott információkkal - amennyiben rendelkezésre állnak -, amelyek alapja szintén a 2020. június 11-i közlemény mellékletében található ellenőrzőlista.”

A 2. pont a következő új negyedik bekezdéssel egészül ki:

„A 2. pont első bekezdésében említett információkon kívül az ECDC-nek közzé kell tennie és rendszeresen frissítenie kell egy olyan térképet, amely a harmadik országokban fennálló, az aggodalomra okot adó variánsokkal és a figyelmet érdemlő variánsokkal kapcsolatos aktuális helyzetet ábrázolja.”

3. A 6. pont a következőképpen módosul:

a) a szöveg az első bekezdés után a következő mondattal egészül ki:

„Ezenfelül az alapvetően szükséges utazást engedélyezni kell az alapvető feladatot ellátó vagy alapvető szükséglettel rendelkező utazóknak a II. mellékletben említett konkrét kategóriái számára.”;

b) a korábbi harmadik bekezdést el kell hagyni.

4. A szöveg a 6. pont után a következő új 6a. ponttal egészül ki:

„6a. A 6. pont a) és b) alpontjának sérelme nélkül, amennyiben a tagállamok elfogadnak oltási igazolásokat abból a célból, hogy eltekintsenek a Covid19 terjedésének korlátozása érdekében bevezetett utazási korlátozások alkalmazásától, a tagállamoknak elvben fel kell oldaniuk az Európai Unióba irányuló, nem alapvetően szükséges utazások ideiglenes korlátozását a harmadik országokból érkező olyan utazók tekintetében, akik legkésőbb 14 nappal az EU+-térségbe való belépést megelőzően megkapták az egyik olyan Covid19-oltóanyag utolsó ajánlott dózisát, amelyet a 726/2004/EK rendelet alapján engedélyeztek az Európai Unióban.

A tagállamok olyan utazók tekintetében is feloldhatják az Európai Unióba irányuló, nem alapvetően szükséges utazások ideiglenes korlátozását, akik legkésőbb 14 nappal az EU+-térségbe való belépést megelőzően megkapták az egyik olyan Covid19-oltóanyag utolsó ajánlott dózisát, amely szerepel a WHO sürgősségi felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján.

E célból azoknak az utazóknak, akik nem alapvetően szükséges utazást kívánnak tenni valamelyik tagállamba, rendelkezniük kell a Covid19 elleni beoltottság érvényes igazolásával. A tagállamok - nemzeti jogszabályaikkal összhangban - elfogadhatnak harmadik országbeli olyan oltási igazolványokat, amelyek tartalmazzák legalább a minimális adatkészletet, úgymint az egyén személyazonosságát, az oltóanyag típusát és az oltás beadásának dátumát, figyelembe véve, hogy az oltási igazolvány hitelességének, érvényességének és sértetlenségének ellenőrizhetőnek kell lennie, valamint annak is, hogy az tartalmazza-e az összes releváns adatot.

Amennyiben a tagállamok úgy döntenek, hogy a Covid19 elleni beoltottság érvényes igazolásával rendelkező utazók tekintetében feloldják a korlátozásokat, a tagállamoknak eseti alapon figyelembe kell venniük az EU +-térség felé nyújtott kölcsönösséget.”

5. A 7. pont első mondatának eleje a következő szövegrésszel egészül ki:

„a 6a. pont sérelme nélkül”.

A szöveg a 7. pont harmadik bekezdése után a következő új bekezdésekkel egészül ki, melyek új 7a. pontként kerülnek beillesztésre:

„Amennyiben egy harmadik országban vagy régióban gyorsan romlik a járványügyi helyzet, és mindenekelőtt amennyiben a vírus aggodalomra okot adó vagy figyelmet érdemlő variánsát mutatták ki, a tagállamoknak kivételes jelleggel sürgős, ideiglenes korlátozást kell bevezetniük az adott harmadik országban lakóhellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok tekintetében az Európai Unióba irányuló minden utazásra vonatkozóan. Ez az utazási korlátozás nem alkalmazandó a 6. pont a) és b) alpontjában említett személyekre, valamint a II. melléklet i. és iv-ix. pontjában felsorolt utazókra. Ezeket az utazókat mindazonáltal megfelelő és rendszeres tesztelésnek kell alávetni - ideértve a 7. pontban előírt, indulás előtt tesztelést is - és otthoni karanténra/karanténra kell őket kötelezni még akkor is, ha legkésőbb 14 nappal az EU+-térségbe való belépést megelőzően megkapták az egyik olyan Covid19-oltóanyag utolsó ajánlott dózisát, amelyet a 726/2004/EK rendelet alapján engedélyeztek az Európai Unióban, vagy egy olyan Covid19-oltóanyagét, amely szerepel a WHO sürgősségi felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján.

Ha egy tagállam ilyen korlátozásokat alkalmaz, a tanácsi szervekben ülésező tagállamoknak - a Bizottsággal szoros együttműködésben - összehangolt módon sürgősen meg kell vizsgálniuk a helyzetet. Az ilyen korlátozásokat a járványügyi helyzet alakulását figyelembe véve legalább kéthetente felül kell vizsgálni.”

A 7. pont negyedik és ötödik bekezdése a 7a. pont után kerül beillesztésre, és az új 7b. pont első és második bekezdése lesz.

Kelt Brüsszelben, 2021. május 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. SANTOS SILVA