A jogszabály mai napon ( 2022.05.23. ) hatályos állapota.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2021, https://eur-lex.europa.eu/

A RÉGIÓK EURÓPAI BIZOTTSÁGA (2021/C 300/02) ÁLLÁSFOGLALÁSA

a szabad mozgásról a Covid19-világjárvány idején (digitális zöldigazolvány) és az oltóanyaggyártás bővítéséről * 

A RÉGIÓK EURÓPAI BIZOTTSÁGA (RB)

1. megjegyzi, hogy a Covid19-világjárvány jelentős következményekkel járt a polgárok Európai Unión belüli és kívüli szabad mozgására nézve, és különösen a határokon átnyúló utazást és ingázást érintette;

2. úgy véli, hogy a világjárvány megfékezésének és a szabad mozgás helyreállításának fő módja az európai polgárok Covid19-cel és az újonnan megjelenő változatokkal szembeni védelmét célzó védőoltás;

3. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Európai Unió tagállamai a mai napig lemaradásban vannak a védőoltások terén a gyógyszeripari vállalatokkal való oltóanyag-szerződések lassú megkezdése, a szerződések átláthatóságának hiánya, majd az oltóanyagok késedelmes szállítása és az oltási kampányok megszervezésének nehézségei miatt;

4. kitart amellett, hogy az emberek Covid19-járvánnyal kapcsolatos jogállásának ellenőrzésére és tanúsítására vonatkozó közös megközelítés alapvető fontosságú a világjárvány nyomon követésére szolgáló szakpolitikák és technikai megoldások hatékonyságának, eredményességének és interoperabilitásának biztosítása, valamint az összes uniós tagállam területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog gyakorlásának megkönnyítése érdekében;

5. üdvözli az oltásra, tesztelésre és gyógyultságra vonatkozó interoperábilis igazolványok (digitális zöldigazolványok) kibocsátásának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló rendeletre irányuló európai bizottsági javaslatot, amely a Covid19-világjárvány alatti szabad mozgás megkönnyítését célozza, valamint az EU-ban jogszerűen élő és tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok számára kibocsátott digitális zöldigazolványról szóló rendeletre irányuló javaslatot;

6. támogatja az EP javaslatát, miszerint a címet „Uniós Covid19-igazolvány”-ra kellene módosítani annak érdekében, hogy érthetőbb legyen az igazolvány haszna, és így könnyebb legyen azt népszerűsíteni a polgárok körében; hangsúlyozza, hogy a helyi és regionális önkormányzatok fontos szerepet játszanak az igazolvány népszerűsítésében a lakosság körében és az ezzel kapcsolatos uniós hozzáadott érték kiemelésében; ezért arra kéri az Európai Bizottságot, hogy egy közös kampány keretében működjön együtt a Régiók Európai Bizottságával;

A digitális zöldigazolvány

7. megismétli, hogy a Covid19-világjárvány elleni oltási kampányról szóló állásfoglalásban (RESOL-VII/010) foglaltakkal összhangban támogatja az egészségügyi célú oltási igazolás szabványosított és interoperábilis formájának kidolgozását, tekintettel arra, hogy az oltás igazolása orvosi szempontból szükséges. A hátrányos megkülönböztetés elkerülése érdekében az igazolványt az Európai Unióban automatikusan ki kellene állítani azok részére, akiket beoltottak, akik felgyógyultak a Covid19-betegségből vagy akiket teszteltek;

8. ismételten hangsúlyozza, hogy a zöldigazolvány nem egy újabb úti okmány, amely új jogokkal vagy kiváltságokkal jár. Csupán egy olyan eszközről van szó, amelynek kizárólagos célja, hogy megkönnyítse a személyek szabad mozgását a Covid19-világjárvány idején;

9. üdvözli, hogy a javasolt keret nemcsak a Covid19 elleni oltásra, hanem a tesztelésre és a gyógyultságra is vonatkozó interoperábilis igazolványokat fog biztosítani annak érdekében, hogy a Covid19-világjárvány alatt megkönnyítsék a jogosultak számára az uniós országok közötti szabad mozgáshoz való joguk gyakorlását, és javítsák a hatályos egészségügyi intézkedések tiszteletben tartását. További mérlegelést igényel az igazolvány érvényességi ideje és - szükség esetén - jövőbeli aktualizálása;

10. aggodalmát fejezi ki azonban egy ilyen technológia tagállamok közötti tényleges interoperabilitása miatt, amikor néhány tagállam már tervezi az oltási igazolványok beépítését olyan koronavírus-nyomonkövető alkalmazásokba, amelyek közül sok nem kompatibilis más uniós koronavírus-nyomonkövető alkalmazásokkal;

11. úgy véli, hogy - mivel több ízben beszámoltak már a Covid19-igazolványok hamisításának eseteiről - a digitális zöldigazolvány a hamis Covid19-igazolványok elleni küzdelemnek és az általuk jelentett kockázat elhárításának eszköze. Magas szintű biztonsági normákat kell garantálni, különösen a papíralapú igazolványok tekintetében;

12. kitart amellett, hogy a digitális zöldigazolvány nem lehet sem a szabad mozgáshoz való jog gyakorlásának előfeltétele, sem úti okmány, és hangsúlyozza a megkülönböztetésmentesség elvét, különösen a be nem oltott személyekkel szemben;

13. ajánlja a rendeletjavaslat 1. cikkének módosítását annak egyértelművé tétele érdekében, hogy a digitális zöldigazolvány nem érinti a határ menti ingázók azon jogát, hogy a világjárvány idején szabadon mozoghassanak otthonaik és munkahelyeik között. Nem érintheti továbbá az áruk és az alapvető szolgáltatások szabad mozgását az egységes piacon, beleértve az egészségügyi eszközök és személyzet szabad mozgását azokon az úgynevezett „zöld sávos” határátkelőhelyeken keresztül, amelyeket a zöld sávoknak az egészség védelmét, valamint az áruk és alapvető szolgáltatások rendelkezésre állását biztosító határigazgatási intézkedésekre vonatkozó iránymutatások szerinti végrehajtásáról szóló bizottsági közlemény említ;

14. kitart amellett, hogy a diszkriminációmentességnek azt kell jelentenie, hogy azok a polgárok, akiket nem oltottak be, ám érvényes teszttel igazolják, hogy egészségesek, élhetnek a szabad utazáshoz való jogukkal. Az ehhez szükséges tesztet széles körben és minimális költség mellett elérhetővé kell tenni;

15. támogatja a harmadik országok által az uniós polgárok és családtagjaik részére kiállított igazolványok elfogadását, amennyiben ezeket az igazolványokat a rendeletben megállapítottakkal egyenértékű normáknak megfelelően állítják ki; elvárja, hogy hasonló módon kezeljék a harmadik országokban beoltott, az EU-ban jogszerűen élő és tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat is;

16. úgy véli, hogy a digitális zöldigazolványt csak azokra az oltóanyagokra lenne szabad alkalmazni, amelyek az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) határozata alapján európai jóváhagyást kaptak. Az európai bizottsági rendelet 2. cikkének (3) bekezdését ennek megfelelően módosítani kell;

17. egyetért azzal, hogy a digitális zöldigazolványt térítésmentesen kell kiállítani digitális vagy digitális és papíralapú formátumban, az Európai Unió digitalizációs erőfeszítéseivel összhangban. A 3. cikk (2) bekezdését ezért a fentiek szerint módosítani kell.

18. rámutat arra, hogy a rendeletnek el kell ismernie a tagállamok belső szervezeti felépítését, és tiszteletben kell tartania a szubszidiaritás elvét, figyelembe véve, hogy egyes tagállamokban nem kizárólag a nemzeti szintű hatóságok állítanak ki egészségügyi bizonyítványokat. A rendelet egészében hivatkozni kell az „érintett állami hatóságokra” (a 3. cikk (2) bekezdésétől kezdve);

19. kéri az Európai Bizottságot, hogy a digitális zöldigazolvány hatálybalépését követően hangolja össze a személyek Unión belüli szabad mozgására vonatkozó olyan korlátozásokat, mint például karantén, az önkéntes karantén, a Covid19-fertőzés tesztelése vagy a beléptetés megtagadása. Nyomatékosan azt az álláspontot képviseli, hogy a tagállamoknak haladéktalanul és az ilyen korlátozások bevezetése előtt értesíteniük kell a többi tagállamot és az Európai Bizottságot, és ezt ki kell egészíteniük a meghozott intézkedések hatályára vonatkozó indokolással és tájékoztatással (a 10. cikk (1) bekezdésének módosítása);

20. az adatvédelem tiszteletben tartását sürgeti az egészség nagyon érzékeny és személyes kontextusában, és arra kéri az európai jogalkotókat, hogy gondosan mérjék fel a javasolt igazolvány adatvédelmi vonatkozásait, elsősorban az általános adatvédelmi rendeletnek való megfelelését, valamint az adatok tárolásának szempontjait és az uniós adatok harmadik országokba történő esetleges továbbításának lehetőségét; nyomatékosan kéri továbbá, hogy amint a világjárvány véget ér, az adatokat ne értékeljék tovább.

21. újfent hangsúlyozza, hogy e rendelet tagállamok és régióik általi történő végrehajtása során tiszteletben kell tartani az alapvető jogokat és különösképpen az Alapjogi Chartában elismert elveket, így a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához való jogot, a személyes adatok védelméhez való jogot, a törvény előtti egyenlőséghez és a megkülönböztetésmentességhez való jogot, a szabad mozgáshoz való jogot és a hatékony jogorvoslathoz való jogot. E tekintetben az alapvető jogok bármely korlátozását arányossági értékelésnek és ellenőrzésnek kell alávetni;

22. sürgeti az Európai Parlamentet és az Európai Tanácsot, hogy a lehető leghamarabb fogadják el a digitális zöldigazolványt annak érdekében, hogy az idén nyárra elkészüljön, és a rendszer teljes mértékben működőképessé váljon, ami fontos lépést jelent az uniós gazdaság helyreállításához;

23. kéri a tagállamokat, hogy kezeljék körültekintéssel a digitális zöldigazolványt. Az alapvető szolgáltatásoknak továbbra is elérhetőeknek kell maradniuk a polgárok számára;

Az oltóanyaggyártás bővítése

24. újfent megerősíti, hogy az Európai Unió fellépésének tiszteletben kell tartania a szolidaritás elvét. A védőoltáshoz való hozzáférést nem szabad függővé tenni az emberek lakóhelyétől vagy a magánvállalkozások gazdasági stratégiájától;

25. sürgeti az európai oltóanyag-előállítás gyors növelését, és támogatja az Európai Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy bővítse ezt az oltóanyaggyártást, különösen az Európai Unióban található gyártási helyek számának növelése révén; kéri az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg, szükség van-e ad hoc állami támogatási rendelkezésekre e célból;

26. úgy véli, hogy az oltóanyaggyártás bővítése érdekében az Európai Unió új megoldásokat kereshetne, például a Covid19-fertőzések kezelésére vagy megelőzésére szolgáló gyógyszerekre és orvosi technológiákra vonatkozó szabadalmak ideiglenes felfüggesztését;

27. ismételten sürgeti az európai jogalkotókat, hogy terjesszenek elő határozott és ambiciózus javaslatokat az alapvető gyógyszerek európai területen történő fejlesztésére és gyártására vonatkozóan annak érdekében, hogy a harmadik országoktól való függőség csökkentése révén biztosítsák az EU stratégiai autonómiáját;

28. megerősíti, hogy az európai lakosság beoltásának továbbra is az Európai Unió elsődleges prioritásának kell maradnia, és üdvözli a Covid19-oltóanyagok EU-n kívüli exportjára vonatkozó engedélyezési mechanizmust, amely szükséges lépés ahhoz, hogy az oltóanyaggyártók eleget tegyenek az uniós polgárokkal szembeni kötelezettségeiknek; ugyanakkor kitart amellett, hogy ez az oltási folyamat csak akkor lehet hatékony, ha az Európai Unió továbbra is segít oltóanyagot biztosítani a világ többi része számára, különösen a kevésbé fejlett országokban, elsősorban a COVAX szövetség keretében, amelynek 142 állam tagja.

Kelt Brüsszelben, 2021. május 7-én.

a Régiók Európai Bizottsága elnöke

Apostolos TZITZIKOSTAS


  Vissza az oldal tetejére