A jogszabály mai napon ( 2022.05.23. ) hatályos állapota.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2021, https://eur-lex.europa.eu/

AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG 2021. február 24-i 12/21/COL HATÁROZATA

a rövid lejáratú exporthitel-biztosításokról szóló iránymutatás mellékletének felváltásáról [2021/1238] * 

Az EFTA Felügyeleti Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság),

TEKINTETTEL:

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás), különösen annak 61-63. cikkére és 26. jegyzőkönyvére,

az EFTA-tagállamok közötti, Felügyeleti Hatóság és Bíróság létrehozásáról szóló megállapodásra (a továbbiakban: a felügyeleti és bírósági megállapodás), különösen annak 24. cikkére és 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjára.

MIVEL:

A felügyeleti és bírósági megállapodás 24. cikke értelmében a Hatóság érvényt szerez az EGT-megállapodás állami támogatásra vonatkozó rendelkezéseinek.

A felügyeleti és bírósági megállapodás 5. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján a Hatóság közleményeket vagy iránymutatásokat ad ki az EGT-megállapodás által szabályozott ügyekben, amennyiben az említett megállapodás vagy a felügyeleti és bírósági megállapodás kifejezetten így rendelkezik, vagy amennyiben a Hatóság ezt szükségesnek ítéli.

2021. január 27-én az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) elfogadta a gazdaságnak a jelenlegi Covid19-járvánnyal összefüggésben való támogatását célzó, állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret 5. módosításáról, és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a rövid lejáratú exporthitelbiztosításokra történő alkalmazásáról szóló, a tagállamokhoz címzett bizottsági közlemény mellékletének módosításáról szóló közleményt *  (a továbbiakban: a közlemény).

Az uniós gazdaság számára a COVID-19-járvánnyal összefüggésben nyújtandó támogatás céljából a Bizottság ideiglenes keretet *  fogadott el, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a hatályos állami támogatási szabályok által biztosított rugalmasság teljes mértékű kihasználásával további támogatási intézkedéseket hozzanak. A rövid lejáratú exporthitel-biztosítás területén az ideiglenes keret további rugalmasságot vezetett be annak megerősítéséhez, hogy az exporthitel-biztosítási lehetőségek szűkössége miatt bizonyos kockázatok a közlemény 18. pontjának d) alpontja szerint ideiglenesen nem piacképesek. Előfordulhat, hogy ez a mozgástér nem lesz elegendő a vállalkozások jelenlegi és nagy valószínűséggel a közeljövőben felmerülő nehézségeinek gyors kezeléséhez. Ehelyett azonnali válaszra van szükség ahhoz, hogy enyhíteni lehessen a magánbiztosítóknak a rövid lejáratú exporthitelek piacáról való hirtelen kivonulásából eredő valamennyi negatív következményt. Figyelembe véve a nyilvános konzultáció eredményét, valamint a Covid19 által az Unió egészének gazdaságában okozott zavar általános jeleit, a Bizottság úgy véli, hogy általánosságban nem áll rendelkezésre elegendő magánkapacitás a jelenleg piacképes kockázatúként besorolt országokba irányuló export valamennyi gazdaságilag indokolható kockázatának fedezésére. Tekintettel a Covid19-járvány jövőbeli alakulására vonatkozóan jelenleg rendelkezésre álló információkra, az is valószínűsíthető, hogy a magánbiztosítók a közlemény 36. pontjában meghatározott egyéves időszak letelte előtt újra növelni kezdik a rövid lejáratú exporthitel-biztosítások terén fennálló kitettségüket.

E körülmények között a Bizottság úgy döntött, hogy a közlemény mellékletében felsorolt országokba irányuló exporthoz kapcsolódó minden kereskedelmi és politikai kockázatot 2021. december 31-ig - az ideiglenes keret meghosszabbított időtartamával összhangban - ideiglenesen nem piacképesnek tekint.

A közlemény ezen módosítása az Európai Gazdasági Térséget is érinti.

Az EGT állami támogatási szabályainak egységes alkalmazását az EGT-megállapodás 1. cikkében megállapított homogenitásra vonatkozó célkitűzéssel összhangban az Európai Gazdasági Térség egész területén biztosítani kell.

Az EGT-megállapodáshoz csatolt XV. mellékletben szereplő „Általános megjegyzések” cím II. pontja értelmében a Hatóság a Bizottsággal folytatott konzultációt követően elfogadja az Európai Bizottság által elfogadott jogi aktusoknak megfelelő jogi aktusokat.

Az Európai Bizottsággal való konzultációt követően,

Az EFTA-államokkal folytatott konzultációt követően,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az állami támogatások eljárásjogi és anyagi jogi szabályai a rövid lejáratú exporthitel-biztosításról szóló iránymutatás mellékletének felváltása révén módosulnak. Az új melléklet 2021. január 1-jétől 2021. december 31-ig hatályos. Az új mellékletet csatolták e határozathoz, és e melléklet a határozat szerves részét képezi.

2. cikk

E határozatnak csak az angol nyelvű változata hiteles.

A határozat kelt Brüsszelben, 2021. február 24-én.

Az EFTA Felügyeleti Hatóság részéről:

Bente ANGELL-HANSEN Frank J. BÜCHEL
elnök testületi tag
felelős testületi tag
Högni KRISTJÁNSSON Carsten ZATSCHLER nevében,
testületi tag ellenjegyző igazgatóként,
Jogi és Végrehajtási Ügyek

  Vissza az oldal tetejére