A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2021, https://eur-lex.europa.eu/

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2020. november 25-i (EU) 2021/75 HATÁROZATA

a Horvátországnak és Lengyelországnak természeti katasztrófával kapcsolatban nyújtandó segítség, valamint a Horvátországnak, Németországnak, Görögországnak, Magyarországnak, Írországnak, Portugáliának és Spanyolországnak népegészségügyi szükséghelyzettel kapcsolatban fizetendő előlegek biztosítása céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről * 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre *  és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra *  és különösen annak 11. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (a továbbiakban: az alap) célja, hogy az Unió gyors, hatékony és rugalmas módon legyen képes a veszélyhelyzetekre reagálni és kifejezni szolidaritását a jelentős vagy regionális természeti katasztrófák, illetve a jelentős népegészségügyi szükséghelyzet sújtotta régiók lakosságával.

(2) Az alap éves maximális összege (2011-es árakon számítva) az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet *  10. cikkében meghatározottaknak megfelelően 500 000 000 EUR.

(3) Horvátország a Zágráb városát, valamint a Zágráb és a Krapina-Zagorje megyét sújtó, 2020. márciusi földrengés miatt 2020. június 10-én kérelmet nyújtott be az alap igénybevételére.

(4) Lengyelország a Lengyel-Kárpátalja (Podkarpackie) vajdaságot sújtó, 2020. júniusi árvizek miatt 2020. augusztus 24-én kérelmet nyújtott be az alap igénybevételére.

(5) Horvátország, Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Portugália és Spanyolország a Covid19-világjárvány által 2020 elején okozott jelentős népegészségügyi szükséghelyzet miatt 2020. június 24-ig kérelmeket nyújtott be az alap igénybevételére. Kérelmében mind a hét tagállam előlegfizetést kért az alapból várható hozzájárulásból.

(6) Horvátország és Lengyelország természeti katasztrófákkal kapcsolatos kérelmei eleget tesznek az alapból származó pénzügyi hozzájárulás nyújtására vonatkozóan a 2012/2002/EK rendelet 4. cikkében megállapított követelményeknek.

(7) Az alapot ezért a Horvátországnak és Lengyelországnak nyújtandó pénzügyi hozzájárulás érdekében igénybe kell venni.

(8) Annak biztosítása érdekében, hogy az Unió 2020. évi általános költségvetésében elegendő költségvetési forrás álljon rendelkezésre, az alapot a Horvátországnak, Németországnak, Görögországnak, Magyarországnak, Írországnak, Portugáliának és Spanyolországnak a jelentős népegészségügyi szükséghelyzettel kapcsolatban fizetendő előlegek céljára igénybe kell venni.

(9) Az alap igénybevételéhez szükséges idő minimálisra csökkentése érdekében ez a határozat az elfogadásának napjától alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2020-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az Európai Unió Szolidaritási Alapjából az alábbi összegek igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában természeti katasztrófákkal kapcsolatban:

a) 683 740 523 EUR nyújtandó Horvátország részére;

b) 7 071 280 EUR nyújtandó Lengyelország részére.

2. cikk

Az Európai Unió 2020-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az Európai Unió Szolidaritási Alapjából az alábbi kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok igénybevételére kerül sor jelentős népegészségügyi szükséghelyzettel kapcsolatos előlegfizetés céljából:

a) 8 462 280 EUR nyújtandó Horvátország részére;

b) 15 499 409 EUR nyújtandó Németország részére;

c) 4 535 700 EUR nyújtandó Görögország részére;

d) 26 587 069 EUR nyújtandó Magyarország részére;

e) 23 279 441 EUR nyújtandó Írország részére;

f) 37 528 511 EUR nyújtandó Portugália részére;

g) 16 844 420 EUR nyújtandó Spanyolország részére.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2020. november 25-től kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2020. november 25-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről
az elnök az elnök
D. M. SASSOLI M. ROTH

  Vissza az oldal tetejére