A jogszabály mai napon ( 2023.03.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1077/2021. (II. 27.) Korm. határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2021. évi programstratégiájáról

A Kormány

1. egyetért a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (a továbbiakban: NKFI Alap) céljainak hatékonyabb és eredményesebb megvalósulása érdekében az NKFI Alap 2021. évi keretének 3 500 000 000 forinttal történő megemelésével;

2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a pénzügyminiszter előzetes hozzájárulásának megadása után gondoskodjon a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet, 2. Innovációs Alaprész cím 2021. évi kiadási előirányzatának 3 500 000 000 forinttal történő megemeléséről az NKFI Alap felhalmozott maradványa terhére;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: az NKFI Alap 2020. évi költségvetési beszámolója kincstári jóváhagyását követő 15 napon belül

3. megtárgyalta és elfogadta az NKFI Alap 2021. évi programstratégiáját (a továbbiakban: Programstratégia), az 1. melléklet szerint;

4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke útján gondoskodjon a 3. pontban meghatározott Programstratégia végrehajtásáról.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2021. december 31-ig folyamatos

1. melléklet az 1077/2021. (II. 27.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2021. évi programstratégiája

A B C D
1. A konstrukció megnevezése 2021. évi kifizetés
(milliárd forint)
Összes keret
(milliárd forint)
Rövid ismertetés
2. Innovációs Alaprész
3. Piacvezérelt vállalati KFI támogatása 14,0 50,0 A vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét támogatja piacképes termék, technológia, szolgáltatás kifejlesztése érdekében.
4. Start KKV program 2,5 8,0 A kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységének kisebb összegű támogatása.
5. Gyorsítósáv program 1,5 2,0 A program a gyors növekedésre képes és jelentős hazai hozzáadott értéket felmutató társaságok támogatását célozza.
6. Iparjog 0,2 0,4 A program célja a szellemitulajdon-védelem eszköztára tudatos, versenyképességet erősítő, minél szélesebb körű alkalmazásának támogatása.
7. Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma 1,5 2,0 A program célja az egyetemi tudástranszfer irodák támogatása.
8. Nemzetközi programok 1,67 4,5 A keret célja bilaterális tudományos és technológiai (TéT) programok és Horizont 2020 programban való hazai részvétel ösztönzése, a kapcsolódó partnerségi programokban való magyar részvétel elősegítése.
9. Piacravitel 1,0 1,0 A program célja a már prototípussal rendelkező vállalkozások piacraviteli tevékenységének, továbbá az innovációs ötletek és technológiák validációjának támogatása.
10. Befektetés a jövőbe Alap 3,5 7,0 A keret célja a koronavírus okozta későbbi nehézségek megelőzését, elkerülését, az új lehetőségek kihasználását szolgáló kutatás-fejlesztési projektek támogatásának biztosítása. A Befektetés a jövőbe Alap esetén a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs hozza meg a szakmai támogatói döntéseket.
11. Alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése 1,63 1,63 A program célja az alkalmazott kutatói hálózat fejlesztése. A hálózat kialakításához a Fraunhofer Társaság szolgált kiindulópontként.
12. Innovációs Alaprész részösszeg 27,5 76,53
13. Kutatási Alaprész
14. Tématerületi Kiválósági Program 2021 (Nemzeti - Egészség - Védelmi) 5,5 75,0 A program két, 2018-2019 között elkülönült program, a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program és a Tématerületi Kiválósági Program összevonásával valósul meg 2021-ben, melynek célja a felsőoktatási intézmények és az állam által alapított kutatóintézetek hatékony és eredményes szakmai munkájának támogatása. A korábbi programok mentén megmarad a bottom up és a top-down megközelítés is az intézmények kulcsterületeinek meghatározásában (bottom up: intézményfejlesztési tervek, illetve intézmények által javasolt területek; top-down: tématerületek). A program keretében szakmai kiválóságra építő célzott forrásallokáció annak érdekében történik, hogy az intézmények számára egy kiszámítható és fenntartható finanszírozási rendszer keretfeltételeit biztosítsa.
15. Új Nemzeti Kiválóság Program 4,0 4,0 Az Új Nemzeti Kiválóság Program célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2020-tól kibővült a pályájuk kezdeti fázisában lévő, friss tudományos fokozatot szerzett (illetve azt rövid időn belül megszerző) fiatalok támogatásával.
16. Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program és Kutatási témapályázatok 3,9 13,0 A kutatási témapályázatok célja a kutatói kiválóság megerősítése - tematikus megkötés nélkül - olyan kutatói kezdeményezésű, ígéretes alapkutatási projektek támogatásával, amelyekből világviszonylatban is kiemelkedő tudományos eredmények várhatók, növelve ezzel a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségét. A posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program a jelentős kutatási eredményt felmutató országokban bevett gyakorlatnak megfelelően a kutatói életpálya kezdetén járó kiváló kutatók támogatását célozza meg két lépcsőben. Az egyik alprogram a friss posztdoktorok kutatói pályán történő elindulását segíti. A másik alprogram célja - tematikus megkötés nélkül - a fiatal kutatók posztdoktori időszakuk után kezdeményezett kutatásának támogatása a kiemelkedő tudományos eredmények elérése érdekében. További cél, hogy támogassa a nemzetközi kutatási infrastruktúrák (KI) által nyújtott kutatási és mérési lehetőségek hazai kutatók általi kihasználását - különösen azon infrastruktúrák esetében, amelyekhez Magyarország teljes jogú tagként csatlakozott -, másrészt támogassa a jelentős hazai kutatási infrastruktúrák nemzetközi kutatók általi kihasználását, elősegítve ezzel a nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódásukat és a tudásáramlást.
17. Mecenatúra pályázat 0,25 1,0 A program célja a hazai tudományos kutatói közösség nemzetközi vérkeringésbe történő bekapcsolódásának ösztönzése: hazai közfinanszírozású támogatás igénybevételével elért kutatási eredmények nemzetközi tudományos konferencián való bemutatásának, tudományos cikk vagy könyv formájában való megjelentetésének támogatása, hazai rendezésű nemzetközi konferenciák támogatása, a nemzetközi tudományos szervezetekben való részvétel ösztönzése.
18. Nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása 0,55 1,0 A program az eredményeikkel korábban már nemzetközi hatást kiváltó kutatók és kutatócsoportjaik számára nyújt támogatást, a legnagyobb presztízsű tudományos folyóiratokban, az adott területen a felső öt százalékban megjelenő, sokszor használt és idézett kutatási eredmények létrehozásának kiemelt támogatását célozza.
19. Élvonal - Kutatási Kiválósági Program 0,6 3,0 A program a legdinamikusabb alkotási szakaszban lévő, kiváló, a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe tartozó kutatókat ösztönzi, akik szakterületük formálóiként, iskolateremtő vezető kutatóként ígéretes kutatási projektjeik megvalósításával hozzájárulnak Magyarország fejlett országokhoz történő felzárkózásához. A program európai szinten is különleges, mivel az EU kutatási támogatások „kiválósági pecsét” - „seal of excellence” logikáját követi.
20. Kooperatív Doktori Program 4,12 8,762 A Kooperatív Doktori Program célja, hogy a kutatás-fejlesztés-innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát - elsődlegesen az MTMI (matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai) területeken -, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi és gazdasági hasznosításában.
21. Kutatási Alaprész részösszeg 18,92 105,762
22. Az alaprészek 2021. évi új kifizetési kötelezettsége 46,42
23. 2021. évi pályázatok keretösszege 182,292