A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2025.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről

1. A Kormány

1.1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetnek az

a) 52. Községi önkormányzatok támogatása címmel és az 1. melléklet szerinti alcímekkel,

b) 53. Kaposvári ipari-innovációs park fejlesztésének támogatása címmel

történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

1.2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 1.1. alpont a) és b) pontja, valamint az 1. melléklet szerinti célokra 362 237 289 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím, 1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet, 52. Községi önkormányzatok támogatása cím és 53. Kaposvári ipari-innovációs park fejlesztésének támogatása cím javára, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

1.3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1.1. alpont a) és b) pontja, valamint az 1. melléklet szerinti támogatási célokra, az 1.2. alpont szerint átcsoportosított forrás terhére, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson az 1. melléklet szerinti önkormányzatok, valamint az 1.1. alpont b) pontja szerint Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban együtt: Önkormányzatok) részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okiratok alapján;

1.4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1.3. alpont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okiratok kiadását követően folyósítsa az Önkormányzatok számára;

1.5. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 341 466 379 941 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport (a továbbiakban: GÚP előirányzat) terhére, a 3. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

1.6. a Kvtv. 17. §-a, valamint 4. melléklet 7. pontja alapján jóváhagyja a GÚP előirányzatnak az 1.5. alpont szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül - az eddig jóváhagyott összegen túl - további 341 466 379 941 forinttal történő túlteljesülését;

1.7. az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 1 146 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 4. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

1.8. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 3 133 045 762 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 5. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

belügyminiszter

családokért felelős tárca nélküli miniszter

emberi erőforrások minisztere

a miniszterelnök kabinetfőnöke

a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára

a Központi Statisztikai Hivatal elnöke

Határidő: azonnal

1.9. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, bázisba épülő jelleggel 293 249 111 forint átcsoportosítását rendeli el, a 6. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2022. január 5.

1.10. úgy dönt, hogy az e határozat alapján teljesített kiadásokat a költségvetés pénzügyi tartalékainak növeléséről szóló 1888/2021. (XII. 9.) Korm. határozat 2. pontjában meghatározott kiadási maximum összegébe nem kell beleszámítani;

1.11. visszavonja a Pécsi Mecsek Futball Club új stadionjának előkészítéséről és megvalósításáról szóló 1373/2021. (VI. 10.) Korm. határozatot.

2. A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat 1. pont 1.4. alpont a) pontjában az „1 853 000 000” szövegrész helyébe az „1 853 600 000” szöveg lép.

1. melléklet az 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozathoz

Al-
cím-
szám
Alcímnév Támogatási összeg
(forint)
Támogatási cél
1. Tiszaderzs Községi Önkormányzat támogatása 45 000 000 Lakásfelújítás
2. Tiszaigar Községi Önkormányzat támogatása 40 000 000 Közúthálózat felújítása
3. Tiszaörs Községi Önkormányzat támogatása 45 000 000 Ingatlanfelújítás
4. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat támogatása 60 000 000 Idősek Otthona felújítása
5. Tomajmonostora Községi Önkormányzat támogatása 40 000 000 Szaktanterem kialakítása
6. Nagyiván Községi Önkormányzat támogatása 25 000 000 Ingatlanfelújítás és eszközbeszerzés
7. Nagyar Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása 66 640 000 Buszforduló kialakítása, buszmegálló áthelyezése

2. melléklet az 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
380073 1 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -362 237 289
52 Községi önkormányzatok támogatása
396939 1 Tiszaderzs Községi Önkormányzat támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 45 000 000
396940 2 Tiszaigar Községi Önkormányzat támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 000 000
396951 3 Tiszaörs Községi Önkormányzat támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 45 000 000
396962 4 Tiszaszentimre Községi Önkormányzat támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 60 000 000
396973 5 Tomajmonostora Községi Önkormányzat támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 000 000
396984 6 Nagyiván Községi Önkormányzat támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 25 000 000
396995 7 Nagyar Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 66 640 000
397017 53 Kaposvári ipari-innovációs park fejlesztésének támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 597 289
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 362 237 289 362 237 289
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

3. melléklet az 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
LXV. Bethlen Gábor Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XI. Miniszter-
elnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
385551 15 Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok
K3 Dologi kiadások 73 800
K5 Egyéb működési célú kiadások 147 599 000
385562 16 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása
K3 Dologi kiadások 35 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 73 000 000
20 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
348573 2 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása
K3 Dologi kiadások 3 014 443
K5 Egyéb működési célú kiadások 6 028 885 557
32 Központi kezelésű előirányzatok
7 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
361951 1 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése
K6 Beruházások 2 350 000 000
XII. Agrár-
minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
386239 5 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 500 000 000
XIV. Belügyminisztérium
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok
K1 Személyi juttatások 5 418 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 704 340
K3 Dologi kiadások 700 000
K6 Beruházások 318 388 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai
386973 3 Kormányzati szakpolitikák
K3 Dologi kiadások 2 760 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 250 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 000 000 000
67 Felsőoktatási feladatok
386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 400 000 000
21 Központi kezelésű előirányzatok
3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
393184 1 ITM tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai
K6 Beruházások 45 500 000 000
7 NVII tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
393051 2 NVII tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások 4 500 000 000
14 Villamosenergia-termelés mint rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezése
397039 1 Villamosenergia-termelés mint rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások
K5 Egyéb működési célú kiadások 45 271 300 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
381084 33 Stipendium Hungaricum és diaszpóra ösztöndíjak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 232 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
8 Egyéb történetkutató intézetek
343506 2 VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár
K1 Személyi juttatások 67 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 000 000
K6 Beruházások 400 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
295268 7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 754 000 000
13 Művészeti tevékenységek
386384 9 Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 953 000 000
23 Sporttevékenység támogatása
386439 30 Kiemelt sportegyesületek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 4 048 875 036
343451 48 Kincstári díj
K3 Dologi kiadások 2 449 438
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
387917 27 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 300 000 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 690 250 000
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
329639 1 Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása
K6 Beruházások 6 477 380 000
2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
377073 3 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb társaságok forrásjuttatásai
K6 Beruházások 208 000 000 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
1 Központi kezelésű előirányzatok
1 Központi tartalékok
385484 1 Gazdaság-újraindítási programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -341 466 379 941
4 Az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai
330017 2 A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 000 000 000
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
K3 Dologi kiadások 275 437
K5 Egyéb működési célú kiadások 550 874 112
376217 6 Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása
K3 Dologi kiadások 965 348
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 947 192 430
8 Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
386440 3 Sportlétesítmény fejlesztések támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 700 000 000
9 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 200 000 000
LXV. Bethlen Gábor Alap
263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 690 000 000
379839 5 Működtetési célú kifizetések
K3 Dologi kiadások 250 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
LXV. Bethlen Gábor Alap
2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 690 250 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XI. Miniszter-
elnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
385551 15 Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok 147 672 800
385562 16 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása 73 035 000
20 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
348573 2 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása 6 031 900 000
XII. Agrár-
minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
386239 5 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása 1 500 000 000
XIV. Belügyminisztérium
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 325 210 340
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai
386973 3 Kormányzati szakpolitikák 5 010 000 000
67 Felsőoktatási feladatok
386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 1 400 000 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
381084 33 Stipendium Hungaricum és diaszpóra ösztöndíjak támogatása 232 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
8 Egyéb történetkutató intézetek
343506 2 VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár 500 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
295268 7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása 754 000 000
13 Művészeti tevékenységek
386384 9 Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek támogatása 953 000 000
23 Sporttevékenység támogatása
386439 30 Kiemelt sportegyesületek támogatása 4 048 875 036
343451 48 Kincstári díj 2 449 438
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
387917 27 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása 300 000 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 551 149 549
376217 6 Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása 1 948 157 778
8 Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
386440 3 Sportlétesítmény fejlesztések támogatása 700 000 000
9 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 1 200 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 341 466 379 941 341 466 379 941
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

4. melléklet az 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozathoz

I. Országgyűlés
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
I. Országgyűlés
24 Nemzeti Választási Iroda
341673 1 Nemzeti Választási Iroda
K3 Dologi kiadások 1 146 000 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 146 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
I. Országgyűlés
24 Nemzeti Választási Iroda
341673 1 Nemzeti Választási Iroda 1 146 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 1 146 000 000 1 146 000 000
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

5. melléklet az 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozathoz

XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XXXI. Központi Statisztikai Hivatal
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XIV. Belügyminisztérium
003737 5 Büntetés-végrehajtás
K6 Beruházások 96 000 000
XV. Pénzügyminisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
K3 Dologi kiadások 2 332 425 401
K6 Beruházások 115 862 882
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
354406 8 Szakképzési Centrumok
K1 Személyi juttatások -52 636 773
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -11 588 584
K3 Dologi kiadások -8 528 772
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -3 350
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 24 000 000
227942 14 Egyetemek, főiskolák
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 192 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Normatív finanszírozás
244234 3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás
K5 Egyéb működési célú kiadások 72 757 479
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
355806 1 Miniszterelnöki Kabinetiroda
K3 Dologi kiadások -379 285 483
K6 Beruházások -72 603 811
XXI. Miniszterelnöki Kormányiroda
375506 1 Miniszterelnöki Kormányiroda
K3 Dologi kiadások -48 543 889
K6 Beruházások -43 259 071
XXXI. Központi Statisztikai Hivatal
007087 1 Központi Statisztikai Hivatal
K1 Személyi juttatások 265 486 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34 514 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
387806 5 Fővárosi fejlesztések
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -300 000 000
379673 8 Hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program nem állami fenntartók részére
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -312 000 000
5 Gazdaság újraindítását szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
349562 1 Nagyvállalati beruházási támogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 904 596 029
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XIV. Belügyminisztérium
003737 5 Büntetés-végrehajtás 96 000 000
XV. Pénzügyminisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 2 448 288 283
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
354406 8 Szakképzési Centrumok -48 757 479
227942 14 Egyetemek, főiskolák 192 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Normatív finanszírozás
244234 3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 72 757 479
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
355806 1 Miniszterelnöki Kabinetiroda -451 889 294
XXI. Miniszterelnöki Kormányiroda
375506 1 Miniszterelnöki Kormányiroda -91 802 960
XXXI. Központi Statisztikai Hivatal
007087 1 Központi Statisztikai Hivatal 300 000 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
387806 5 Fővárosi fejlesztések -300 000 000
379673 8 Hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program nem állami fenntartók részére -312 000 000
5 Gazdaság újraindítását szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
349562 1 Nagyvállalati beruházási támogatások -1 904 596 029
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 3 133 045 762 3 133 045 762
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

6. melléklet az 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozathoz

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2022.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
354406 8 Szakképzési Centrumok
K1 Személyi juttatások -226 952 120
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -35 163 058
K3 Dologi kiadások -30 277 118
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -61 160
K6 Beruházások -795 655
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Normatív finanszírozás
244234 3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás
K5 Egyéb működési célú kiadások 293 249 111
Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a költségvetési évtől beépülő jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a költségvetési évtől beépülő jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
354406 8 Szakképzési Centrumok -293 249 111
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Normatív finanszírozás
244234 3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 293 249 111
Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a költségvetési évtől beépülő jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: 2022. január 5. 293 249 111 293 249 111
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

  Vissza az oldal tetejére