A jogszabály mai napon ( 2022.05.22. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.VI.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

54/2021. (X. 29.) HM utasítás

a honvédelmi szervezeteknél a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről és ellenőrzési rendjéről * 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján - figyelemmel a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendeletben foglaltakra - a következő utasítást adom ki:

1. § (1) Az utasítás hatálya

a) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezetnél (a továbbiakban: honvédelmi szervezet) foglalkoztatottra, valamint

b) a nem honvédelmi szervezetnél foglakoztatott, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) és a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény hatálya alá tartozó személyekre

terjed ki.

(2) Az utasítás rendelkezéseit a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § (4) bekezdése szerinti gazdasági társaságnál a Hjt. hatálya alá tartozó jogviszonyban foglalkoztatottakra is alkalmazni kell.

(3) Az utasítás hatálya nem terjed ki a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatottra.

(4) Az utasítás alkalmazásában foglalkoztatott: az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott személyi kör.

2. § Az a foglalkoztatott, aki a Kormányrendelet hatálybalépése előtt nem vette fel a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltást (a továbbiakban: védőoltás), köteles - a Kormányrendelet 2. § (3) bekezdése szerinti mentesülés esetét kivéve -

a) egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és ab) alpontja szerinti esetben egyaránt 2021. december 1. napjáig,

b) kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban

felvenni.

3. § (1) A munkáltatói jogkört gyakorló vagy az állományilletékes parancsnok megállapítja, hogy a foglalkoztatott az ügyfelekkel való kapcsolattartási vagy azon kívüli foglalkoztatotti körbe tartozik, és 2021. november 15-éig elektronikus úton (ideértve elsősorban a foglalkoztatott hivatali e-mail-címét) vagy papír alapon erről, valamint a védőoltás Kormányrendelet szerinti felvételének kötelezettségéről és az az alóli mentesülés esetköréről tájékoztatja a foglalkoztatottat. A tájékoztatás tartalmazza az adatkezelési tájékoztatót is, amely elkészítéséről a munkáltatói jogkört gyakorló vagy az állományilletékes parancsnok gondoskodik. A tájékoztatást elsősorban a hivatali e-mail-címre kell megküldeni. Amennyiben ez nem lehetséges, a papíralapú tájékoztatás foglalkoztatott részére történő kézbesítéséről a munkahelyi vezető útján kell gondoskodni. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a védőoltás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményeire is. A foglalkoztatott közvetlen szolgálati elöljárója vagy hivatali felettese köteles felhívni a beosztottja figyelmét a tájékoztatás szerinti kötelezettség teljesítésére.

(2) A foglalkoztatott által a védőoltás felvételére vagy az az alóli mentesülésre vonatkozóan megteendő igazolásból (a továbbiakban együtt: igazolás) fakadó adatkezelés az állományilletékes személyügyi szerv feladata, a munkáltatói jogkört gyakorló vagy az állományilletékes parancsnok az (1) bekezdés szerinti tájékoztatóban megjelöli az állományilletékes személyügyi szervet, az igazolás módját és formáját.

(3) Az igazolás elektronikus úton történő kezelése érdekében az állományilletékes személyügyi szerv intézkedik az erre a célra elkülönített, csak az adatkezelési jogosultsággal rendelkezők hozzáférését biztosító szervezeti e-mail-cím generálására és működtetésére. Elektronikus úton történő igazolásnak minősül az az eset is, ha az igazolás állományilletékes személyügyi szerv részére történő megküldése nem a foglalkoztatott hivatali e-mail-címéről történik.

(4) Az igazolás személyes benyújtására az állományilletékes személyügyi szerv hivatali helyiségében, az állományilletékes személyügyi szerv állományába tartozó személy részére kerülhet sor. Az igazolás foglalkoztatott általi személyes bemutatására csak akkor kerülhet sor, ha az elektronikus út alkalmazása nem lehetséges, így különösen a Kormányrendelet 2. § (5) bekezdés b) pontja szerinti igazolás bemutatása esetén.

(5) A munkáltatói jogkört gyakorló vagy az állományilletékes parancsnok gondoskodik az állományilletékes személyügyi szerv feladatainak végrehajtásához szükséges feltételek biztosításáról.

(6) Az állományilletékes személyügyi szerv köteles elkülönített nyilvántartást vezetni az igazolásokról és a benyújtott okiratokról, köteles gondoskodni az adatok megfelelő kezeléséről.

(7) Az állományilletékes személyügyi szerv a Kormányrendelet alapján kijelölt ellenőrző szerv részére tájékoztatást a munkáltatói jogkört gyakorló vagy az állományilletékes parancsnok jóváhagyásával adhat.

4. § (1) A közigazgatási államtitkár (a továbbiakban: KÁT) a Magyar Honvédség parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) főigazgatója gondoskodik az utasításból eredő feladatok egységes végrehajtásáról, ennek keretében az alárendeltségébe tartozó munkahelyi vezetőket az utasítás hatálybalépésétől számított 5. napig eligazítja a védőoltás - nem oltott - foglalkoztatottak általi felvételével kapcsolatosan a munkahelyi vezetőkre háruló feladatokról. A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) Védelemgazdasági Hivatal, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a HM Tábori Lelkészi Szolgálat és a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium vezetője tekintetében az eligazítást a KÁT teszi meg.

(2) A KÁT, az MH PK és a KNBSZ főigazgató együttesen gondoskodik a kötelező védőoltás felvételi lehetőségének haladéktalan megteremtéséről a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK) közreműködésével.

(3) A KÁT, az MH PK és a KNBSZ főigazgató 2021. november 10-ig együttesen gondoskodik az állomány tájékoztatásáról a védőoltás MH EK-ban történő felvételének lehetőségéről.

(4) Az MH PK gondoskodik arról, hogy tényleges szolgálatra történő behívásra csak a Kormányrendelet szerinti oltásfelvételi kötelezettségnek eleget tett önkéntes tartalékos katona tekintetében kerüljön sor.

(5) A központi személyügyi szerv felkészíti a személyügyi szervek állományát az utasításból eredő, hatáskörükbe tartozó feladatok egységes végrehajtására.

(6) A Hjt. hatálya alá tartozó, más szervhez vezényelt személy esetében a központi személyügyi szerv feladata a más szerv tájékoztatása a 2. § szerinti határidőről, és felkérni a más szervet a Kormányrendelet vezényelt személy vonatkozásában történő végrehajtására.

(7) A KÁT, az MH PK és a KNBSZ főigazgató folyamatosan jelentést tesz a honvédelmi miniszter részére a utasításban foglaltak végrehajtásáról.

5. § (1) Ez az utasítás 2021. november 1-jén lép hatályba.

(2) Ez az utasítás a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére