A jogszabály mai napon ( 2023.03.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2022. évi IX. törvény

a Magyarország Kormánya és a Visegrádi Szabadalmi Intézet közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Visegrádi Szabadalmi Intézet közötti Székhely-megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 16. cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, a 2. §, a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a kormányzati tudománypolitikáért felelős miniszter gondoskodik a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalán keresztül.

1. melléklet a 2022. évi IX. törvényhez

SZÉKHELY-MEGÁLLAPODÁS
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A VISEGRÁDI SZABADALMI INTÉZET KÖZÖTT

Preambulum

Magyarország Kormánya és a Visegrádi Szabadalmi Intézet (a továbbiakban: a Felek)

tekintettel a visegrádi országok közötti szoros történelmi, kulturális és gazdasági kapcsolatokra;

felidézve a Visegrádi Szabadalmi Intézet létrehozásáról szóló, 2015. február 26-án, Pozsonyban megkötött Megállapodást, különösen annak a Visegrádi Szabadalmi Intézet székhelyéről szóló 5. cikkét;

üdvözölve a Visegrádi Szabadalmi Intézet működését annak érdekében, hogy előmozdítsa a visegrádi és egyes környező országokban honos innovatív vállalkozások, különösen a kkv-k, valamint egyetemek és kutatóintézetek, továbbá egyéni feltalálók külföldi szabadalmaztatását a Szabadalmi Együttműködési Szerződés alapján;

tudomásul véve a Felek kölcsönös szándékát, hogy megállapodást kössenek a Visegrádi Szabadalmi Intézet magyarországi székhelye elhelyezésére, eszközeire, személyzete jogállására, mentességeire és kiváltságaira vonatkozóan

az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

Meghatározások

E Megállapodás alkalmazásában

„VSZI” a Visegrádi Szabadalmi Intézet;

„VSZI Megállapodás” a Visegrádi Szabadalmi Intézet létrehozásáról szóló, 2015. február 26-án, Pozsonyban megkötött Megállapodás;

„a VSZI Szerződő Államai” azok az államok, amelyek részes felei a VSZI Megállapodásnak;

„Igazgatótanács” a VSZI Szerződő Államainak képviselőiből és azok helyetteseiből álló legfőbb irányító és döntést hozó szerv;

„a VSZI Igazgatója” az a személy, akit erre a pozícióra az Igazgatótanács kinevezett;

„a VSZI Titkársága” a VSZI Igazgatója által vezetett, a VSZI adminisztratív támogatását és az Igazgatótanács titkársági feladatait ellátó hivatali szervezet;

„Székhelyállam” Magyarország;

„a VSZI székhelye” Budapest;

„a VSZI személyzete” a VSZI Igazgatója és azon személyek, akiket a VSZI a Titkárság igazgatási feladatainak elvégezésére foglalkoztat;

„a VSZI helyiségei” a VSZI Titkársága által a feladatai elvégzéséhez használt épületek vagy épületrészek, valamint az ezekhez kapcsolódó telekingatlan;

„a VSZI vagyona” a Titkárság hivatalos működése érdekében a VSZI tulajdonában és/vagy felügyelete alatt álló összes vagyon, beleértve a pénzeszközöket és egyéb vagyontárgyakat;

„hozzátartozók” a VSZI személyzetének házastársai, nem házas gyermekei 18 éves korig, valamint teljesen eltartott szülei.

2. cikk

Célok

A jelen Megállapodás célja meghatározni a VSZI, annak helyiségei, dokumentumai, valamint személyzete jogállását, kiváltságait és mentességeit a VSZI Székhelyállamban folytatott tevékenységei során.

3. cikk

A VSZI jogállása

1. A Székhelyállam elismeri a VSZI nemzetközi jogalanyiságát, illetve Magyarországon belüli teljes jogi személyiségét, összhangban a VSZI Megállapodás 4. cikkével.

2. A VSZI a magyar jogszabályokkal összhangban a Székhelyállamban is rendelkezik azzal a legszélesebb jogképességgel, amely szükséges feladatai ellátásához és céljai teljesítéséhez, beleértve a szerződések megkötésére, ingó és ingatlantulajdon adásvételére, számlák nyitására és pénzeszközökkel kapcsolatos tranzakciók végrehajtására, valamint bírósági eljárások indítására és azokban való részvételre vonatkozó jogképességet.

3. Magyarországon a VSZI a Székhelyállam törvényeivel és jogszabályaival összhangban köteles működni.

4. cikk

A VSZI székhelye

1. A VSZI székhelye Budapest. A Székhelyállam a VSZI számára - a VSZI Megállapodásban meghatározott célok elérésének támogatása érdekében - megfelelő, a VSZI Titkársága helyiségeiként szolgáló irodát bocsát rendelkezésre és rendez be, továbbá biztosítja a működéséhez szükséges egyéb eszközöket.

2. A VSZI helyiségei a tulajdoni viszonyokra tekintet nélkül sérthetetlenek. A VSZI Titkársága ezeket a helyiségeket kizárólag a VSZI céljainak a VSZI Megállapodásban meghatározott funkciók szerinti megvalósítására használhatja fel.

3. A VSZI a ráruházott kiváltságokat nem ruházhatja át harmadik félre, nem adhatja bérbe helyiségeit vagy azok bármely részét harmadik félnek, és nem engedheti meg harmadik feleknek, hogy a helyiségeibe beköltözzenek vagy használják azokat.

4. Az illetékes kormányzati hatóságok hivatalos feladataik teljesítése érdekében csak a VSZI Igazgatójának engedélyével léphetnek be a VSZI Titkársága helyiségeibe. Ugyanakkor tűz vagy egyéb, azonnali óvintézkedést igénylő katasztrófa esetén a VSZI Igazgatójának engedélyét megadottnak lehet tekinteni.

5. A Székhelyállam különösen köteles minden megfelelő intézkedést megtenni a VSZI Titkársága helyiségeinek bármely behatolás vagy károsodás elleni védelme érdekében. Szükség esetén a helyiségek számára további óvintézkedéseket lehet kérni a Székhelyállamtól.

6. A Székhelyállam a VSZI Titkársága helyiségeit mindenféle bérleti vagy egyéb díj nélkül bocsátja rendelkezésre.

5. cikk

A VSZI feladatai

A VSZI a Székhelyállam területén szabadon végezheti mindazokat a feladatokat, amelyek a VSZI Megállapodás alapján a feladatkörébe tartoznak, ideértve mindazokat a tevékenységeket is, amelyek e feladatok sikeres ellátásához szükségesek.

6. cikk

A VSZI személyzete

A VSZI Titkárságának személyzete a VSZI Igazgatójának felügyelete alatt áll. Feladataik elvégzéséért neki tartoznak felelősséggel. A VSZI Titkársága személyzetének teljes munkaidejével a VSZI Igazgatója rendelkezik.

7. cikk

A VSZI mentességei

1. A VSZI helyiségei tulajdoni viszonyokra tekintet nélkül sérthetetlenek. A VSZI helyiségei mentesek a házkutatás, igénybevétel, elkobzás és kisajátítás alól.

2. A VSZI, valamint annak bárhol, bárkinél lévő tulajdona és pénzeszközei mentesek a joghatóság minden formája alól, kivéve, ha arról valamely esetben a VSZI kifejezetten lemondott. A VSZI tulajdona és pénzeszközei, beleértve a közlekedési eszközöket is, mentesek a házkutatás, az igénybevétel, az elkobzás, a kisajátítás, valamint a bírósági, közigazgatási vagy végrehajtási eljárás, illetve beavatkozás bármely más formája alól.

3. A VSZI irattára, hivatalos levelezése, továbbá minden, hozzá tartozó vagy a birtokában lévő, hivatalos felhasználásra szánt dokumentum sérthetetlen.

8. cikk

Pénzügyi könnyítések

1. A VSZI a feladatai ellátására a Szerződő Államoktól, a céljaival egyetértő szervezetektől és magánszemélyektől támogatást fogadhat el.

2. A VSZI pénzügyi ellenőrzés, szabályozás vagy fizetési moratóriumra vonatkozó korlátozás nélkül - a Székhelyállamban alkalmazandó vonatkozó jogszabályok sérelme nélkül - bármilyen pénzeszközt vagy valutát birtokolhat, bármilyen pénznemben számlákat vezethet, és pénzeszközeit vagy valutáját szabadon átutalhatja a Székhelyállamon belül, vagy egyik országból a másikba, továbbá az általa birtokolt valutát bármilyen más valutára átválthatja.

9. cikk

Adó- és vámmentesség

1. A VSZI, annak helyiségei, eszközei, bevételei és egyéb vagyona mentesülnek:

a) minden közvetlen adó alól, ideértve a helyi adókat (kivéve azon díjakat, amelyek a közüzemi szolgáltatások ellenértékeit képezik),

b) a VSZI hivatalos használatra, valamint tevékenysége érdekében behozott vagy kivitt tárgyak tekintetében minden behozatali vagy kiviteli vámfizetés alól,

c) bármely hatóság által megállapított, a munkáltatót terhelő egészség- vagy nyugdíjbiztosítási járulék, illetve egyéb járulékok megfizetése alól, kivéve a magyar állampolgárok vagy más olyan állampolgárok foglalkoztatásának esetét, akikre a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló uniós rendelet alapján a magyar társadalombiztosítási jogszabályok alkalmazandók.

2. A VSZI jogosult a hivatalos felhasználásra vásárolt áruk és szolgáltatások árában áthárított jövedéki adók és egyéb közvetett adók visszatérítésére, a vonatkozó magyar törvényekkel és jogszabályokkal összhangban, a diplomáciai képviseleteket megillető mértékkel megegyezően.

10. cikk

Kommunikáció és média

1. A VSZI-t hivatalos érintkezései tekintetében legalább olyan kedvező elbánás illeti meg, mint amelyet a Székhelyállam a levelezés, a kábeltáviratok, távfénymásolatok, távbeszélő, távirati, telex, illetve más közlések elsőbbsége, díja és illetéke tekintetében bármely más kormánynak, ideértve annak diplomáciai képviseleteit is, vagy más kormányközi nemzetközi szervezetnek biztosít.

2. A Székhelyállam biztosítja a hivatalos közlések és levelezés sérthetetlenségét. Ez a sérthetetlenség kiterjed többek között a kiadványokra, álló- és mozgóképekre, videó-, film- és hangfelvételekre, függetlenül azok terjedelmétől és számától.

11. cikk

A VSZI személyzetének kiváltságai és mentességei

1. A VSZI személyzetét, hozzátartozóikat a nemzetközi jognak a nemzetközi szervezetek tisztviselőire vonatkozó alapelveivel összhangban a következő kiváltságok és mentességek illetik meg:

a) mentesek hivatalos minőségükben szóban és írásban tett nyilatkozataik és összes egyéb hivatalos tevékenységük tekintetében a joghatóság alól;

b) mentesek a VSZI által fizetett illetmény és egyéb járandóság tekintetében az adózás alól;

c) mentesek a VSZI által fizetett illetmény és egyéb járandóság tekintetében a foglalkoztatottakat terhelő egészségbiztosítási járulék, nyugdíjjárulék és egyéb járulékok alól, kivéve a magyar állampolgárokat és más olyan állampolgárokat, akikre a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló uniós rendelet alapján a magyar társadalombiztosítási jogszabályok alkalmazandók;

d) mentesek a bevándorlást korlátozó szabályok, valamint a külföldiek bejelentésére vonatkozó előírások alól, és amennyiben vízumkötelezettek, úgy a vízumot díjmentesen kapják meg;

e) a fizetési eszközök beváltása tekintetében ugyanazokat a könnyítéseket élvezik, mint más nemzetközi szervezet magyarországi képviseletének tagjai;

f) nemzetközi vagy belső válság idején hazatérési könnyítések illetik meg, amelyek révén kívánságukra a lehető legkorábban távozhatnak;

g) a tisztségük első Magyarországon történő elfoglalása alkalmával joguk van berendezési és személyes használati tárgyaikat vámmentesen behozni;

h) jogosultak a termékek és szolgáltatások árában foglalt általános forgalmi adó visszatérítésére a vonatkozó hatályos magyar törvényekkel és jogszabályokkal összhangban;

i) a Székhelyállam megfelelő tisztelettel bánik velük és minden szükséges intézkedést megtesz a személyük, szabadságuk vagy méltóságuk ellen irányuló bármilyen támadás megelőzése, valamint az ilyen támadásokat elkövető személyek elleni eljárás megindítása, és megbüntetése érdekében;

j) feltéve, hogy nem magyar állampolgárok, illetve a VSZI-nél történt alkalmazásukat megelőzően nem voltak magyarországi állandó lakosok, a VSZI Igazgatója és a vele egy háztartásban élő családtagjai részére a Székhelyállamban biztosítani kell a diplomáciai képviseletek vezetőinek és családtagjaiknak, a diplomáciai kapcsolatokról szóló, 1961. április 18-án aláírt Bécsi Egyezmény alapján biztosított kiváltságokat és mentességeket, kivételeket és könnyítéseket.

2. Jelen cikk 1. bekezdés b)-h) és j) pontjai nem alkalmazhatók a Székhelyállam állampolgáraira és a magyarországi állandó lakosokra.

3. Tekintettel arra, hogy ezek a kiváltságok és mentességek nem az egyének előnyben részesítését, hanem a VSZI feladatai független gyakorlásának biztosítását szolgálják, a VSZI köteles a 11. cikk 1. bekezdésében meghatározott bármely személy kiváltságáról és mentességéről lemondani bármely esetben, amikor véleménye szerint a mentesség az igazságszolgáltatás menetét akadályozná, és arról a VSZI érdekeinek sérelme nélkül le lehet mondani.

4. A VSZI megtesz minden intézkedést annak érdekében, hogy az ilyen kiváltságokat és mentességeket élvező minden személy tiszteletben tartsa a Székhelyállam törvényeit és jogszabályait.

5. A feladatkörében utazó személy részére a VSZI személyazonossági igazolványt állít ki.

12. cikk

Foglalkoztatással kapcsolatos viták

A VSZI és személyzetének tagjai között munkajogi vitáira a magyar törvényeket és jogszabályokat kell alkalmazni.

13. cikk

Beutazás, tartós letelepedés/tartózkodás és távozás

A Székhelyállam minden szükséges intézkedést megtesz a következő személyek részére a magyarországi belépés, kilépés és az ott történő letelepedés/tartózkodás megkönnyítésére:

a) a VSZI személyzetének azon tagjai és hozzátartozóik, akik a Székhelyállamba történő belépéskor diplomata-/szolgálati/különleges útlevéllel rendelkeznek,

b) a VSZI tevékenységeiben részt vevő szakértők és hivatalos vendégek.

14. cikk

Vitás kérdések rendezése

A jelen Megállapodás alkalmazásával és értelmezésével kapcsolatos valamennyi vitát és nézeteltérést a Felek békés úton, a Székhelyállam és a VSZI közötti közvetlen tárgyalások útján rendezik.

15. cikk

Kapcsolatok más szerződésekkel

A jelen Megállapodás nem érinti a Székhelyállam más nemzetközi szerződésekből eredő jogait és kötelezettségeit. A jelen Megállapodás semmilyen módon nem sértheti Magyarország azon kötelezettségeit, amelyeket az Európai Unió tagállamaként vállalt.

16. cikk

Záró rendelkezések

1. A jelen Megállapodás az azt követő harmincadik (30.) napon lép hatálya, hogy a VSZI diplomáciai úton kézhez vette a magyar fél írásbeli értesítését arról, hogy a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárásokat lefolytatták.

2. A jelen Megállapodás módosítása csak írásban, a Felek közös megegyezésével történhet. Az ilyen módosításokat és kiegészítéseket külön Jegyzőkönyvekbe kell foglalni, amelyek a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik, és a jelen cikk rendelkezéseinek megfelelően lépnek hatályba.

3. A jelen Megállapodás határozatlan ideig marad hatályban, amíg valamelyik Fél írásbeli értesítést nem küld a másik Félnek a Megállapodás felmondásáról. A felmondás az értesítés kézhezvételétől számított hat (6) hónap után lép hatályba.

Fentiek hiteléül a Felek kellően meghatalmazott képviselői a jelen Megállapodást kézjegyükkel látták el.

Kelt, Budapesten, a 2022. év január hó 28-án, két példányban, magyar és angol nyelven, és az összes példány egyaránt hiteles. Eltérő értelmezések esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

2. melléklet a 2022. évi IX. törvényhez

HEADQUARTERS AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE VISEGRAD PATENT INSTITUTE

Preamble

The Government of Hungary and the Visegrad Patent Institute (hereinafter referred to as „the Parties”);

HAVING REGARD to the close historical and cultural connections between the Visegrad Countries;

RECALLING the Agreement on the Visegrad Patent Institute concluded in Bratislava, on 26th February 2015, in particular Article 5 on the Headquarters of the Visegrad Patent Institute;

WELCOMING the operation of the Visegrad Patent Institute to promote the patenting abroad of innovative enterprises, in particular SMEs, universities and research institutes and individual inventors from the Visegrad countries and certain neighbouring countries, on the basis of the Patent Cooperation Treaty;

NOTING the mutual intention of the Parties to conclude an agreement concerning the location of the headquarters of the Visegrad Patent Institute, the status, immunities and privileges of its facilities and its staff,

HAVE AGREED as follows:

Article 1

Definitions

For the purpose of the present Agreement, the following definitions shall apply:

„VPI” Visegrad Patent Institute;

„VPI Agreement” the Agreement on the Visegrad Patent Institute concluded in Bratislava, on 26th February 2015;

„Contracting States of the VPI” states that are contracting parties to the VPI Agreement;

„Administrative Board” the supreme governing and decision-making body, composed of Representatives of the Contracting States of the VPI and their alternate Representatives;

„Director of the VPI” the person appointed to this position by the Administrative Board;

„Secretariat of the VPI” the office headed by the Director of the VPI, which provides administrative support to the VPI and acts as the secretariat to the Administrative Board;

„Host State” Hungary;

„Headquarters of the VPI” Budapest;

„Staff of the VPI” the Director of the VPI and the persons employed by the VPI to carry out the administrative tasks of the Secretariat;

„Premises of the VPI” the buildings or parts of buildings used by the Secretariat of the VPI for the performance of its tasks, and the land and buildings attached to them;

„Property of the VPI” all property, including funds and other assets, owned and/or controlled by the VPI for the official functioning of the Secretariat;

„Dependants” are the spouses, unmarried children up to the age of 18 and fully dependent parents of Staff of the VPI.

Article 2

Objectives

The objective of this Agreement is to define the status, privileges and immunities of the VPI, its premises, its documents and its Staff during their activities in the Host Country.

Article 3

Legal Status of the VPI

1. The Host State recognises the international legal personality and the full juridical personality of the VPI within Hungary, in accordance with Article 4 of the VPI Agreement.

2. The VPI shall enjoy, in accordance with Hungarian laws and regulations, the most extensive legal capacity necessary for the performance of its functions and the fulfilment of its objectives in the Host State, including the capacity to conclude contracts, to acquire movable and immovable property, to open accounts and to carry out transactions involving funds, and to institute and participate in legal proceedings.

3. In Hungary, the VPI shall act in conformity with the laws and regulations of the Host State.

Article 4

Headquarters of the VPI

1. The seat of the VPI is in Budapest. The Host State shall provide and furnish the VPI with appropriate office space to serve as the VPI Secretariat and other facilities necessary for the operation of the VPI in order to support the achievement of the objectives set out in the VPI Agreement.

2. The premises of the VPI are inviolable, regardless of ownership. The VPI Secretariat shall use these premises only for the purposes of the VPI in accordance with the functions set out in the VPI Agreement.

3. The VPI shall not transfer any privileges granted to it to a third party, lease its premises or any part thereof to a third party, or allow a third party to move into or use its premises.

4. The competent governmental authorities may enter the premises of the VPI Secretariat only with the permission of the Director of the VPI in order to carry out their official duties. However, in the event of fire or other disaster requiring immediate precautionary action, the permission of the Director of the VPI may be deemed to have been granted.

5. In particular, the Host State shall take all appropriate measures to protect the premises of the Secretariat of the VPI against any intrusion or damage. If necessary, additional security measures for the premises may be requested from the Host State.

6. The Headquarters State shall make the premises of the Secretariat of the VPI available to the VPI without any rent or other charge.

Article 5

Functions of the VPI

The VPI shall be free to carry out all the functions which fall within its remit under the VPI Agreement in the territory of the Host State, including all activities necessary for the successful performance of those functions.

Article 6

Staff of the VPI

The staff of the Secretariat of the VPI is under the supervision of the Director of the VPI. They are responsible to him/ her for the performance of their duties. The full time of the staff of the Secretariat of the VPI shall be at the disposal of the Director of the VPI.

Article 7

Immunities of the VPI

1. The premises of the VPI, irrespective of ownership, shall be inviolable. They shall be exempt from search, requisition, confiscation or expropriation.

2. The VPI, its property and assets wherever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of jurisdiction except insofar as in any particular case when the VPI has expressly waived its immunity. The property and assets of the VPI, including its vehicles, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation and any other form of judicial, administrative or enforcement process or any other form of intervention.

3. The archives of the VPI, its official correspondence and any documents pertaining to it or being under its possession and intended for its official use shall be inviolable.

Article 8

Financial Facilitations

1. For performance of its activities, the VPI is entitled to accept donations from the Contracting States, from organizations and individuals agreeing with its objectives.

2. Without being restricted by financial control, regulation or moratorium on payments, and without prejudice to the applicable laws and regulations in the Host State, the VPI may hold any funds or currency, maintain accounts in any currency and freely transfer funds or currency within the Host State or from one country to another, and may convert any currency held by it into any other currency.

Article 9

Exemption from Customs Duties and Taxes

1. The VPI, its premises, assets, revenues and other property shall be exempt from:

(a) all direct taxes, including local taxes (except for dues which are charges for public utility services),

(b) all import or export duties on articles imported or exported for the official use of the VPI or in the course of its activities,

(c) employer’s social security and pension contributions and any other contribution imposed by any authority, except for the employment of Hungarian citizens and any other person to whom - based on the regulation of the European Union on the coordination of social security systems - the Hungarian social security laws apply.

2. The VPI is entitled to the reimbursement of the value-added-tax and excise tax included in the price of goods and services purchased in the exercise of its mission, in accordance with the relevant Hungarian laws and regulations and to the same extent as accorded to the diplomatic missions.

Article 10

Communication and Media

1. The VPI shall enjoy - in respect of its official communications - treatment not less favourable than that accorded by the Host State to any other government including its diplomatic missions or to other intergovernmental organizations in the matter of priorities, tariffs and charges on mail, cablegrams, telephotos, telephone, telegraph, telex and other communications.

2. The Host State shall secure inviolability of the official communications and correspondence. Such inviolability, without limitation by reason of this enumeration, shall extend to publications, still and moving pictures, videos and films and sound recordings, regardless of their size and number.

Article 11

Privileges and Immunities of the Staff of the VPI

1. The staff of the VPI, their dependants, shall enjoy the following privileges and immunities in accordance with the principles of the international law regarding the treatment of officials of international organizations:

(a) immunity from legal process in respect of words spoken or written in their official capacity and of all other official acts;

(b) exemption from all taxes on salaries and other emoluments paid by the VPI;

(c) exemption from employee’s social security and pension contributions and any other contribution on salaries and other emoluments paid by the VPI, imposed by any authority, except for the employment of Hungarian citizens and any other person to whom - based on the regulation of the European Union on the coordination of social security systems - the Hungarian social security laws apply;

(d) immunity from immigration restrictions and alien registration, and free visa if they fall under visa obligation;

(e) enjoy the same preferential exchange facilities as the members of other international organizations in Hungary;

(f) enjoy repatriation facilities, enabling them, if they so wish, to leave at the earliest possible moment in time of international or internal crisis;

(g) the right to import free of duty articles for personal use at the first time taking up their posts in Hungary;

(h) be entitled to reimbursement of the value added tax included in the price of goods and services in accordance with the applicable Hungarian laws and regulations in force;

(i) the Host State shall treat them with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on their person, freedom or dignity and to prosecute and punish persons who have committed such attacks;

(j) the Director of the VPI, and the members of his/her family forming part of his household, provided they are not Hungarian nationals or have held permanent residence status before being employed by the VPI, shall be accorded, in the Host State, the privileges and immunities, exemptions and facilities accorded to the heads of diplomatic missions and the members of their family in accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961.

2. Sub-section b)-h) and j) of paragraph 1 of this Article shall not apply to the citizens of Host State or to persons who are permanently resident in Hungary.

3. As these privileges and immunities are accorded not for the personal benefit of the individuals themselves, but in order to safeguard the independent exercise of the VPI’s mission, the VPI shall be under a duty to waive the immunities and privileges of any of the persons mentioned in paragraph 1 of Article 11, in any case, where in its opinion, they would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of the VPI.

4. The VPI shall take all measures to secure that all the persons enjoying such privileges and immunities respect the laws and regulations of the Host State.

5. The VPI will provide persons travelling on its mission with identity cards.

Article 12

Employment Related Disputes

Employment related disputes between the VPI and its staff shall be resolved in accordance with the applicable Hungarian laws and regulations.

Article 13

Entry, Residence/Stay and Departure

The Host State shall take all the necessary measures to facilitate the entry to, departure from and residence/stay in Hungary for the following persons:

a) members of the staff of the VPI and their dependants in possession of diplomatic/service/special passports when entering the Host State,

b) experts and official guests participating in the activities of the VPI.

Article 14

Settlement of Disputes

All disputes and disagreement concerning the application and interpretation of the present Agreement shall be settled amicably by direct negotiations between the Host State and the VPI.

Article 15

Relations to other Treaties

The present Agreement is without prejudice to the rights and obligations of the Host State arising from other international treaties. The present Agreement shall in no way prejudice the obligations of Hungary as a Member State of the European Union.

Article 16

Final Provisions

1. This Agreement shall enter into force upon the thirtieth (30th) day after the date of receipt by the VPI through diplomatic channels of the written notification of the Hungarian Party on the completion of its necessary internal legal procedures required for the entry into force of this Agreement.

2. Any amendments and additions may be made to this Agreement by mutual consent in writing. Such amendments and additions shall be made in a form of separate Protocols as an integral part of this Agreement and shall enter into force according to the provisions of this Article.

3. This Agreement shall remain in force for an indefinite period until either of the Parties sends written notification to other Party to terminate the Agreement. Such termination will take effect six (6) months after receipt of such notification.

In witness thereof the respective representatives, being duly authorized to the effect, have signed the present agreement.

Done in Budapest, on 28 of January, 2022 in two copies in the Hungarian and English languages and all texts are equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.