A jogszabály mai napon ( 2023.03.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2022. évi XLVII. törvény

a 2025. évi Oszakai Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához kapcsolódó rendelkezésekről * 

Az Országgyűlés a gazdaság és a turizmus élénkítése, a magyar honosságú gazdasági társaságok nemzetközi piacra jutásának elősegítése céljából, a 2025. évi Oszakai Világkiállításon történő magyar megjelenéshez szükséges nemzetközi színvonalú, összetett szolgáltatásokat biztosítani képes kiállítási pavilon létrehozásához, valamint Magyarországnak a Világkiállításon történő sikeres megjelenéséhez szükséges szervezési feladatok megvalósítása érdekében a következő törvényt alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § E törvény hatálya a 2025. évi Oszakai Világkiállításon (a továbbiakban: Világkiállítás) történő sikeres magyar megjelenéshez szükséges, a világkiállítási pavilon (a továbbiakban: Pavilon) tervezésével, kialakításával, összeszerelésével, a Világkiállítás oszakai programját szolgáló beruházásokkal és szolgáltatásokkal, valamint a Kormány rendeletében megjelölt további, a Világkiállítással és a Pavilonnal kapcsolatos ügyekkel (a továbbiakban együtt: Projekt) összefüggő beszerzésekre, közigazgatási hatósági eljárásokra, vámigazgatási eljárásokra, valamint Magyarország Világkiállításon történő megjelenésének szervezésével összefüggő egyéb beszerzésekre terjed ki.

2. § A Projekt megvalósítása, a Világkiállításon történő magyar megjelenés kiemelkedően fontos közérdek, amelynek érdekében kötendő szerződések halasztást nem tűrő, kiemelkedően fontos közérdek célját szolgáló szerződésnek tekintendőek, teljesítésükhöz kiemelkedően fontos közérdek fűződik.

3. § (1) A Projekttel kapcsolatos tematikával, koncepciós rajzokkal és koncepciós kiviteli tervekkel összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő jogosult a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására.

(2) Az (1) bekezdés szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az ajánlatkérő köteles a Kbt. 99. § (3) bekezdés b) pontja szerint előírt számú ajánlattevőt ajánlattételre felhívni.

2. A Projekt megvalósításával kapcsolatos sajátos rendelkezések

4. § (1) A Projekt irányítója és lebonyolítója (a továbbiakban: projektlebonyolító szerv) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: turisztikai ügynökség). A Kormány rendeletében kijelölt gazdasági társaság (a továbbiakban: vállalat) a projektlebonyolító szerv feladatait a Kormány rendeletében meghatározottak szerint részben vagy egészben a turisztikai ügynökség helyett elláthatja, e feladatok ellátása során a vállalatot a projektlebonyolító szervnek kell tekinteni.

(2) A projektlebonyolító szerv - ideértve a vállalatot is - jogosult a Projekt megvalósításához szükséges feladatok részletes meghatározására és azok végrehajtása érdekében beszerzési és szükség szerint egyéb tárgyú szerződések megkötésére.

5. § (1) A Projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokban és vámigazgatási eljárásokban az ügyintézési határidő - ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg - tíz nap. A Kormány rendeletben határozza meg a Projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági eljárások sajátos szabályait.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban és vámigazgatási eljárásokban a szakhatósági eljárás ügyintézési határideje - ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg - öt nap.

6. § A Kormány egyedi döntésében meghatározza a Pavilon főbb jellemzőire - így különösen méretére és szimbolikájára - vonatkozó követelményeket.

7. § (1) A Projekt tekintetében a turizmusért felelős miniszter által a Világkiállításon történő magyar megjelenés előmozdításával kapcsolatos diplomáciai feladatok ellátására kijelölt személy

a) kormányzati igazgatási szervtől,

b) bármely projektlebonyolító szervtől,

c) egyéb, állami tulajdonban álló gazdasági társaságtól, továbbá

d) a külpolitikáért felelős miniszter által irányított minisztérium útján, Magyarország Japán Államban található nagykövetségétől, konzulátusától

a Projekttel összefüggő ügyben tájékoztatást kérhet, illetve részére intézkedés megtételét javasolhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatáskérés, valamint intézkedés megtételére vonatkozó javaslat részletes szabályait, valamint az azokkal kapcsolatos álláspont közlésének szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.

3. Záró rendelkezések

8. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

a) a Világkiállítással és a Pavilonnal kapcsolatos ügyeket, a 4. § (1) bekezdése szerinti vállalat kijelölését, valamint a 4. § (1) bekezdése szerinti feladatellátás részletes szabályait, * 

b) a Pavilon létesítésének, elbontásának sajátos szabályait, * 

c) a Projekttel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások sajátos szabályait, * 

d) a Projekttel kapcsolatos tájékoztatáskérés, valamint intézkedés megtételére történő javaslattétel részletes szabályait, valamint az azokkal kapcsolatos álláspont közlésének szabályait. * 

9. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § E törvény rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.