A jogszabály mai napon ( 2023.03.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2022. évi LVII. törvény

egyes állami sportcélú közfeladatok ellátásának rendjéről és szervezeti kereteiről * 

Magyarország Alaptörvényének XX. cikkében foglaltak végrehajtása, valamint az állami sportingatlan-vagyon hatékony, költségtakarékos, értékmegőrző és -növelő, egységes elveken alapuló, a társadalmi igényeknek és elvárásoknak megfelelő kezelése, fenntartása, üzemeltetése és fejlesztése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E törvény alkalmazásában sportingatlan

a) az 1. mellékletben meghatározott ingatlan vagy ingatlan tulajdoni hányad,

b) a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttv.) 1. mellékletében szereplő ingatlanok, vagy ingatlan tulajdoni hányadok, valamint

c) a Kormány egyedi, nyilvános határozatával a 2. § szerinti közfeladat ellátás céljából ekként minősített, a magyar állam tulajdonában álló ingatlan, vagy ingatlan tulajdoni hányad.

(2) E törvény alkalmazásában sportcélú ingatlan a Kormány egyedi határozatával kizárólag a 2. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti közfeladatok ellátása céljából ekként minősített, nem a magyar állam tulajdonában álló ingatlan, vagy ingatlan tulajdoni hányad.

(3) A (2) bekezdés szerinti minősítést az ingatlan tulajdonosának kérelmére a sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért felelős miniszter kezdeményezi abban az esetben, ha álláspontja szerint a sportcélú ingatlan működéséhez kiemelt közérdek fűződik, és azon a 2. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti közfeladatok ellátása más módon nem biztosítható.

II. FEJEZET

A NEMZETI SPORTINFRASTRUKTÚRA ÜGYNÖKSÉG

2. A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség ellátott közfeladata és jogállása

2. § (1) A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) által a sportingatlanokkal összefüggésben végzett alábbi, valamint a sportcélú ingatlanokkal összefüggésben végzett a)-c) pont szerinti feladatok - a Sporttv. 49. § b), c), i) és j) pontjában foglaltakra tekintettel - közfeladatnak minősülnek:

a) általános ingatlanüzemeltetési tevékenység;

b) az ingatlan hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása;

c) az ingatlan rendeltetésszerű működtetése;

d) a más törvény hatálya alá nem tartozó építési, felújítási, átalakítási, bővítési, helyreállítási, korszerűsítési, fejlesztési, bontási tevékenység;

e) a gyógyfürdőnek minősülő sportingatlanban járóbeteg-gyógyító szakellátás, valamint terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatás nyújtása;

f) a sport és testnevelés területén történő múzeumi tevékenység végzése és a magyar sport országos szakmúzeumának fenntartása és

g) törvény eltérő rendelkezése hiányában, a Kormány egyedi határozatában történő kijelölés esetén egyes beruházások előkészítői-építtetői feladatainak elvégzése.

(2) Az Ügynökség az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok megvalósítását a sportingatlanok és a 2022. december 31-én a Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK) mint országos szakmúzeum fenntartójának vagyonkezelésében lévő, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti ingóságok tekintetében, a 4. § szerinti tulajdonosi joggyakorlóként látja el.

(3) Az Ügynökség az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti közfeladatok megvalósítását a sportcélú ingatlanok tekintetében az Ügynökség és a sportcélú ingatlan tulajdonosa közötti, üzemeltetési, hasznosítási szerződés vagy együttműködési megállapodás alapján látja el.

(4) Az Ügynökség az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok megvalósítása során az állam javára és nevében jár el.

(5) Az Ügynökség részére az (1) bekezdés szerinti közfeladat ellátásával összefüggő működési költségek finanszírozásához szükséges forrást a központi költségvetés biztosítja.

(6) Amennyiben a (2) bekezdés szerint az Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alá kerülő ingóságok tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 38/C. §-ában foglalt rendelkezés alapján a kultúráért felelős miniszter vagyonkezelőt jelöl ki, akkor a vagyonkezelési szerződést a kijelölt személy vagy szervezet az Ügynökséggel köti meg.

(7) Az Ügynökség feladatai elvégzéséhez közreműködőt vehet igénybe.

3. § (1) Az Ügynökség feladatait a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NSÜ Zrt.) látja el.

(2) Az NSÜ Zrt. a 2. § (4) bekezdése szerint az állam javára és nevében végzett tevékenysége során teljes személyes költség- és igazgatási szolgáltatási díjmentességben részesül.

(3) Az Ügynökség a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény szerinti külön kezelt intézménynek minősül.

3. Az Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása

4. § (1) E törvény erejénél fogva 2023. január 1. napjával az Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alá kerülnek az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti sportingatlanok, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) szerinti önálló ingatlanok tartozékaival, alkotórészeivel és azokon, azokban található, állami tulajdonú vagyonelemekkel együtt, az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti sportingatlanok tekintetében a Sporttv. 76/B. § (1a) bekezdésében megjelölt ingó vagyonelemeket is figyelembe véve.

(2) E törvény erejénél fogva az Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alá kerül az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti sportingatlan, az Inytv. szerinti önálló ingatlanok esetén azok tartozékaival, alkotórészeivel és az azokon található, állami tulajdonú ingó vagyonelemekkel együtt.

(3) Az Ügynökség a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyon tulajdonjogának átruházására, továbbá arra vételi jog, elővásárlási jog szerződéssel történő alapítására, annak biztosítékul adására vagy más módon való megterhelésére nem jogosult. Az e bekezdés szerinti tevékenységek végzésére az állami vagyonról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) jogosult. Az Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó vagyon hatékony működtetése, állagának védelme, értékének megőrzése, valamint az állami feladatok ellátásának elősegítése érdekében történő megterhelésére az MNV Zrt. meghatalmazást adhat az Ügynökség részére.

(4) Az állam kizárólagos tulajdonában álló és az Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlanon a tulajdonosi joggyakorlás időtartama alatt a más törvény szerinti állami építési beruházás értékhatárát el nem érő beruházás következtében létrejött új felépítmény e törvény erejénél fogva az állam kizárólagos tulajdonába és az Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alá kerül.

(5) Az NSÜ Zrt. által az Ügynökség 5. § (1) bekezdése szerint elkülönített gazdálkodása keretében beszerzett ingóság és immateriális jószág e törvény erejénél fogva az állam kizárólagos tulajdonába és az Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alá kerül.

4. Az Ügynökség által ellátott feladatok gazdálkodásával kapcsolatos rendelkezések

5. § (1) Az NSÜ Zrt. az Ügynökségként az állam javára és nevében végzett, e törvényben meghatározott feladataiból eredő gazdálkodását elkülöníti a saját gazdálkodásától.

(2) Az Ügynökség állam javára és nevében végzett tevékenysége során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben - az államháztartás központi alrendszerére - előírt gazdálkodási szabályokat kell alkalmazni a (3)-(8) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

(3) Az Ügynökség az állam nevében vállalt kötelezettségeiből eredő, valamint a működéséhez és tevékenységéhez kapcsolódó kifizetéseit, továbbá az állam javára és nevében beszedett költségvetési bevételeket kizárólag az e célra létrehozott központi kezelésű előirányzatokon számolja el a (4) bekezdés szerint.

(4) A központi költségvetésről szóló törvény az NSÜ Zrt. feletti tulajdonosi joggyakorló szerv költségvetési fejezetében elkülönítetten tartalmazza az Ügynökség állam javára és nevében végzett feladatainak költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait.

(5) A (4) bekezdés szerinti fejezet irányító szerve az e törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében a költségvetési évben a fejezet (4) bekezdés szerinti részének címrendjét kiegészítheti az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett.

(6) A (4) bekezdés szerinti fejezet irányító szerve - a központi költségvetésről szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában - a (3) bekezdés szerinti kiadási előirányzattal rendelkező előirányzatok között azok költségvetési éven belül keletkező megtakarítása terhére átcsoportosíthat az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett.

(7) Amennyiben az Ügynökség a közfeladata ellátása keretében végzett tevékenységéhez kapcsolódó tervezett költségvetési bevételt meghaladó többletbevételt számol el, akkor a (4) bekezdés szerinti fejezet irányító szerve a többletbevétel összegével az Ügynökség közfeladat ellátását szolgáló kiadási előirányzatot megemelheti az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével.

(8) Az Ügynökség az állam javára és nevében végzett feladataiból eredő műveletek hatásainak elkülönített nyilvántartásban történő könyvvezetését és beszámolási kötelezettségét az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásai szerint teljesíti.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. Hatályba léptető rendelkezés

6. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 17-19. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

6. Átmeneti rendelkezések

7. § (1) A vagyonkezelőnek (a továbbiakban: a korábbi vagyonkezelő) az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatban szereplő önálló ingatlanokon, valamint azok tartozékain, alkotórészein és az azokon, azokban található állami tulajdonú vagyonelemeken 2022. december 30-án fennálló vagyonkezelői joga a törvény erejénél fogva 2022. december 31. napjával megszűnik. Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatban szereplő ingatlanok - az Inytv. szerinti önálló ingatlanok tartozékaival, alkotórészeivel együtt - és az azokon, azokban található, állami tulajdonú vagyonelemek tekintetében nem jön létre az Áht. 11/B. § (2) bekezdése szerinti vagyonkezelői jog, azzal, hogy 2023. január 1-jén a 4. § (1) bekezdése szerint azok az Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alá kerülnek.

(2) Az NSK 2022. december 31. napjával megszűnik.

(3) 2023. január 1-jétől az NSÜ Zrt. látja el

a) az NSK által ellátott minden feladatot, ide értve a múzeumi tevékenységhez kapcsolódó fenntartói jogokat és kötelezettségeket, továbbá

b) az (1) bekezdés szerinti korábbi vagyonkezelő és az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatban szereplő ingatlanok 2022. december 31-i tulajdonosa (a továbbiakban: korábbi tulajdonos) által az 1. mellékletben szereplő ingatlanok működtetése és üzemeltetése kapcsán ellátott, 2023. január 1-jétől a 2. § (1) bekezdése szerint közfeladatok körébe eső feladatokat

(a továbbiakban együtt: Feladatok).

(4) A Feladatok átvételének határideje - a folyamatos működés biztosítása érdekében - 2022. december 31. napja.

(5) A Feladatok átadás-átvétele a korábbi vagyonkezelővel és a korábbi tulajdonossal szemben fennálló követeléseket nem teszik lejárttá, és arra való hivatkozással az NSÜ Zrt.-vel szemben szerződésszegésre alapított igényt vagy biztosíték nyújtására vonatkozó igényt nem lehet érvényesíteni.

(6) Az NSÜ Zrt. a Feladatokkal összefüggően jogutódként

a) eljár a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott összegek beszedése érdekében,

b) belép a folyamatban lévő eljárásokba.

(7) A Feladatokhoz kapcsolódó jogviszonyok, valamint mindezekhez kapcsolódó valamennyi jog és kötelezettség tekintetében 2023. január 1-jétől az NSÜ Zrt. a korábbi vagyonkezelő és a korábbi tulajdonos jogutódja, amelyhez harmadik fél hozzájárulása nem szükséges. Ezzel egyidejűleg a jogutódlásról a jogviszonyokban részes feleket értesíteni kell.

(8) Az Ügynökség jogelőd szervezeteinek megszűnése miatt az e szervezetek által - a megszűnésükre vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint - átutalt, költségvetési bevételként elszámolandó pénzeszközöket kizárólag a 2. § (1) bekezdésében foglalt közfeladatok ellátására kell felhasználni. A jogelőd szervezetek megszűnéséből származó költségvetési bevételeket 2023. évben az 5. § (3) bekezdése szerinti előirányzatokon kell elszámolni azzal, hogy e bevételek e törvény erejénél fogva az 5. § (7) bekezdése szerinti többletbevételnek minősülnek.

8. § A Feladatok átadás-átvétele kiterjed különösen

a) a Feladatok ellátásához használt ingó eszközállományra, kulturális javakra, az azokkal kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre, valamint egyéb vagyoni jogokra és kötelezettségekre,

b) a Feladatokat ellátó közalkalmazottak, továbbá munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, valamint közalkalmazotti jogviszonyukra, munkaviszonyukra,

c) a Feladatok ellátását biztosító működési jellegű előirányzatok és források átcsoportosításának rendjére.

9. § (1) A Feladatokat és az azokhoz kapcsolódó egyes segítő, támogató feladatokat ellátó foglalkoztatottak tekintetében a munkáltató 2023. január 1-jétől az NSÜ Zrt., a munkáltatói jogkör gyakorlója az NSÜ Zrt. vezérigazgatója.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató személyében bekövetkező változás alapján a 2022. december 31. napján a korábbi vagyonkezelőnél és a korábbi tulajdonosnál fennálló,

a) jogutódlással érintett közalkalmazotti jogviszony az NSÜ Zrt.-vel fennálló munkaviszonnyá alakul át 2023. január 1. napjával,

b) jogutódlással érintett munkaviszony az NSÜ Zrt.-nél fennálló munkaviszonyként folytatódik 2023. január 1. napjától.

(3) A munkáltató személyében bekövetkező változás a foglalkoztatásra irányuló jogviszony időtartamának határozatlan vagy határozott idejű, valamint a munkaidő teljes vagy részmunkaidős jellegén nem változtat.

(4) Ha a munkáltató személyében bekövetkező változással érintett foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésekor kikötött próbaidő időtartama 2022. december 31. napjáig nem telik le, a próbaidő a jogviszony létesítésekor kikötött időtartamig áll fenn.

(5) A munkáltató személyében bekövetkező változással érintett, az NSÜ Zrt.-nél továbbfoglalkoztatott személyek munkáltatói kölcsönei vonatkozásában az NSÜ Zrt. a korábbi vagyonkezelő, a korábbi tulajdonos jogutódja.

(6) A (2) bekezdésben meghatározott személyek tekintetében az NSÜ Zrt. az állami adó- és vámhatóság felé fennálló, a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adataira vonatkozó jelentéstételi és változásbejelentési kötelezettségének 2023. január 15-éig tehet eleget.

(7) Az (1)-(6) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A−25/C. §-ában, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 36-40. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

10. § (1) A 2022. december 31-én folyamatban lévő, a Feladatok ellátása érdekében indított vagy előkészítés alatt álló közbeszerzési, beszerzési eljárásokban a korábbi vagyonkezelő és a korábbi tulajdonos - mint ajánlatkérő, vagy érintett szervezet - helyébe 2023. január 1. napjával az NSÜ Zrt. lép.

(2) A Feladatok ellátásával összefüggő, a korábbi vagyonkezelő és a korábbi tulajdonos javára kiadott hatósági engedélyek jogosultjának 2023. január 1-jétől az NSÜ Zrt. minősül. A hatósági engedélyek ennek megfelelő módosítását az NSÜ Zrt. kezdeményezi.

11. § (1) A Feladatokhoz használt tárgyi eszközökkel - ideértve az informatikai- és telekommunikációs eszközöket is - kapcsolatos jogok és kötelezettségek jogosultja és kötelezettje 2023. január 1-jétől az NSÜ Zrt.

(2) A Feladatok közül a korábbi vagyonkezelő által ellátott feladatok ellátásához szükséges vagyonelemeket a korábbi vagyonkezelő 2022. december 31. napján az MNV Zrt. részére átadja a vagyonelemekre vonatkozó tételes nyilvántartási adatokat és értékeket tartalmazó egyeztetett kimutatásokkal együtt. A kimutatások egyeztetését úgy kell végrehajtani, hogy az NSÜ Zrt. a mennyiségi és értékbeni leltárt 2022. december 31. napjáig el tudja készíteni. A vagyonelemeket az MNV Zrt. 2023. január 1. napjával az NSÜ Zrt. részére a 2. § szerinti közfeladat ellátása érdekében átadja és a vagyonelemekre vonatkozó tételes nyilvántartási adatokat és értékeket tartalmazó kimutatásokat 2023. január 15-éig megküldi.

12. § (1) A korábbi vagyonkezelő, valamint a korábbi tulajdonos és az NSÜ Zrt. külön-külön átadás-átvételi eljárást folytat le. Az átadás-átvételi eljárás levezetője az NSÜ Zrt. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben

a) tételesen meghatározásra kerülnek az átadás-átvétellel érintett feladatok, feladatcsoportok,

b) rendelkezni kell az átadás-átvétellel érintett feladatokhoz, feladatcsoportokhoz kapcsolódó szerződések, okiratok, szabályzatok és más dokumentumok eredeti és hiteles másolati példányainak átadásáról,

c) meghatározásra kerül az NSÜ Zrt.-hez kerülő szakmai és az ahhoz kapcsolódó létszámarányos funkcionális létszámkeret, a munkáltató személyében bekövetkező változással érintett személyek köre és személyi anyaguk átadás-átvételének módja és időpontja,

d) meghatározásra kerül az NSK elemi költségvetése módosított előirányzatainak, valamint az NSK-tól eltérő korábbi vagyonkezelőnek és korábbi tulajdonosnak a Feladatok ellátása kapcsán rendelkezésre álló pénzeszközének az átadás-átvétellel érintett időarányos része,

e) meghatározásra kerül az átadás-átvétellel érintett feladatok, feladatcsoportok végrehajtásához használt, leltári számon vagy más egyedi azonosító számon nyilvántartott ingó vagyon (így különösen informatikai, multifunkcionális tárgyi eszköz, gépjármű) és vagyoni értékű jog köre.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átadás-átvételt, valamint a jegyzőkönyv elkészítését legkésőbb 2022. december 31-ig végre kell hajtani. A jegyzőkönyv aláírására az érintett szervezetek vezetői jogosultak.

(3) Az (1) bekezdés szerinti jegyzőkönyv felvétele mellett a korábbi vagyonkezelő, valamint a korábbi tulajdonos vezetője vagy általa meghatalmazott személy adja át az átadás-átvétellel érintett feladathoz kapcsolódóan a korábbi vagyonkezelő, valamint az általa ellátott és 2022. december 31-én folyamatban lévő ügyeket az NSÜ Zrt. vezérigazgatójának vagy az általa meghatalmazott személynek.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott átadás-átvétel keretében a korábbi vagyonkezelő, valamint a korábbi tulajdonos tájékoztatást nyújt mindazon tényekről és átadja mindazon okiratokat az NSÜ Zrt.-nek, amelyek 2023. január 1-jétől az NSÜ Zrt.-t megillető jogok és az NSÜ Zrt.-t terhelő kötelezettségek gyakorlásához, továbbá érvényesítéséhez szükségesek.

(5) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott átadás-átvétel keretében a korábbi vagyonkezelő, valamint a korábbi tulajdonos átadja az őrzésében lévő, a 9. § szerinti, 2022. december 31-én a korábbi vagyonkezelő, valamint a korábbi tulajdonos által foglalkoztatott személyekre vonatkozó személyi anyagokat, vagyon-nyilatkozatokat és a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján készített szakvéleményeket.

13. § A 2022. december 31-én az NSK fenntartásában lévő magyar sport országos szakmúzeum 2023. január 1-jén az Ügynökség fenntartásába kerül.

7. Módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések

14-16. § * 

17-19. § * 

1. melléklet a 2022. évi LVII. törvényhez

1. 2022. december 31-én állami tulajdonban álló sportingatlanok

A B C D
1 TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM FEKVÉS JELLEGE MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA MEGNEVEZÉS
2 Budapest X. kerület 39206/85 belterület 1/1 Fehér úti Sporttelep I.
3 Budapest X. kerület 39206/86 belterület 1/1 Fehér úti Sporttelep II.
4 Balatonvilágos 1412/1 belterület 1/1 Balatonvilágos szállásépület
5 Budapest XIV. kerület 32826 belterület 1/1 BOK Puskás Aréna és létesítményei
6 Tata 3308/1 belterület 1/1 Tatai Edzőtábor
7 Dunavarsány 050/4 1/1 Dunavarsányi Edzőtábor
8 Budapest II. kerület 12722/2 belterület 4127/18284 Ormai László Asztalitenisz Csarnok
9 Ráckeve 54 belterület 1/1 Ráckevei Vízisporttelep
10 Mátraszentimre-
Galyatető
1119/2 belterület 1/1 Galyatetői Síház I.
11 Mátraszentimre-
Galyatető
1113/9 belterület 1/1 Galyatetői Síház II.
12 Gyöngyös-Mátraháza 7112 belterület 1/1 Mátraházi Edzőtábor
13 Gyöngyös-Mátraháza 7138 belterület 1/1 Mátraházi Edzőtábor
14 Budapest III. kerület 16155/4 belterület 1/1 Nemzeti Edzésközpont
15 Budapest XIII. kerület 25992/1 belterület 10940/1683450 Népszigeti Vízitelep
16 Budapest Margitsziget 23800/5 belterület 1465/104323 Európa-ház
17 Budapest Margitsziget 23800/6 belterület 6956/100786 HM Vendégház
18 Budapest Margitsziget 23800/7 belterület 16644/79235 PM Klubház
19 Békés 1152 belterület 1/1 Békési Kajak-kenu ház
20 Siófok 7459/1 belterület 1/1 Siófoki Kajak-kenu ház I.
21 Siófok 7459/2 belterület 1/1 Siófoki Kajak-kenu ház II.
22 Vác 2432 belterület 1/1 Váci Kajak-kenu ház I.
23 Vác 2433 belterület 1/1 Váci Kajak-kenu ház II.
24 Balatonlelle 3149/1 belterület 1/1 Balatonlellei sportüdülő I.
25 Balatonlelle 3149/2 belterület 1/1 Balatonlellei sportüdülő II.
26 Balatonboglár 1262/17 belterület 206350779/26803366 Nemzeti Kézilabda Akadémia Kézilabda Csarnok
27 Balatonboglár 1549/3 belterület 1042/2265 Nemzeti Kézilabda Akadémia Szállásépületek
28 Budapest XIX. kerület 168207/1 belterület 1/1 Bozsik Stadion
29 Cegléd 1332/6 belterület 1/1 Ungvári Miklós Ceglédi Judo Központ
30 Pécs 12192/22 belterület 1100/3289 Pécsi Tornacsarnok
31 Pécs 23998/5 belterület 2189/3189 Rátgéber Nemzeti Kosárlabda Akadémia
32 Miskolc 5080/3 belterület 1/1 MVSC Sporttelep
33 Veszprém 0213/85 külterület 1/1 Veszprém Aréna
34 Budapest XVI. kerület 100120/2 belterület 1/1 RAFC labdarúgó stadion
35 Kisvárda 1173/2/A belterület 1/1 Kisvárda Labdarúgó és Kézilabda Akadémia Szállásépület
36 Gyöngyös-Mátraháza 7110/1 belterület 1/1 Mátraháza Pagoda ingatlan
37 Budapest XIX. kerület 169171/1 belterület 1/1 Dél-pesti Utánpótlás-nevelési Centrum (Honvéd Akadémia)
38 Szombathely 1006/3 belterület 1/1 Szombathely Tornacsarnok
39 Miskolc 20036/24/A belterület 1/1 Miskolc Judo Club
40 Szombathely 16947 belterület 1/1 Nyugat-magyarországi Utánpótlás-nevelési Centrum (Illés Akadémia)
41 Budapest X. kerület 38303/68 belterület 1/1 Kőér utcai Sportuszoda
42 Budapest Margitsziget 23801 belterület 1/1 Hajós Alfréd Sportuszoda
43 Budapest II. kerület 14479/2 belterület 1/1 Császár-Komjádi Sportuszoda
44 Budapest XI. kerület 4082/23 belterület 1/1 Tüskecsarnok
45 Veszprém 8714/2 belterület 1/1 Veszprémi Uszoda
46 Iváncsa 231/1/A belterület 1/1 Iváncsa Kistérségi Tanuszoda
47 Csenger 1063/1 belterület 1/1 Csengeri Tanuszoda
48 Bélapátfalva 966/4 belterület 1/1 Bélapátfalvai Tanuszoda
49 Dunakeszi 73/35 belterület 1/1 Dunakeszi Tanuszoda
50 Edelény 1193/6 belterület 1/1 Edelény Tanuszoda
51 Gyál 499/4 belterület 1/1 Gyál Tanuszoda
52 Putnok 1130/4 belterület 1/1 Putnok Tanuszoda
53 Sárbogárd 1083/2 belterület 1/1 Sárbogárdi Egyed Mihály Tanuszoda
54 Tokaj 1047/22 belterület 1/1 Tokaj Tanuszoda
55 Tolna 970/121 belterület 1/1 Tolna Tanuszoda
56 Derecske 834/2 belterület 1/1 Derecske Tanuszoda
57 Fehérgyarmat 1005/1 belterület 1/1 Fehérgyarmat Tanuszoda
58 Mezőcsát 3272/7 belterület 1/1 Mezőcsát Tanuszoda
59 Baktalórántháza 576/1 belterület 1/1 Baktalórántháza Tanuszoda
60 Kemecse 1290/1 belterület 1/1 Kemecse Tanuszoda
61 Törökszentmiklós 995 belterület 1/1 Törökszentmiklós Tanuszoda
62 Budapest XIII. kerület 25879 belterület 1/1 Duna Aréna
63 Budapest XI. kerület 1783/7 belterület 1/1 Gazdagréti tanuszoda
64 Füzesgyarmat 512/35 belterület 1/1 Füzesgyarmat tanuszoda
65 Sásd 111/1 belterület 1/1 Sásd tanuszoda
66 Abádszalók 3014/4 belterület 1/1 Abádszalók tanuszoda
67 Balassagyarmat 3186/2 belterület 1/1 Balassagyarmat tanuszoda
68 Pannonhalma 973/1 belterület 1/1 Pannonhalma tanuszoda
69 Kapuvár 1323/4 belterület 1/1 Kapuvár tanuszoda
70 Tiszakécske 3696/8 belterület 1/1 Tiszakécske tanuszoda
71 Kisvárda 2487/2 belterület 1/1 Kisvárda tanuszoda
72 Sarkad 4320/2 belterület 1/1 Sarkad tanuszoda
73 Tét 1704/6 belterület 1/1 Tét tanuszoda
74 Várpalota 141/2 belterület 1/1 Várpalota tanuszoda
75 Pilisszentkereszt 1014/1 belterület 1/1 Turista Múzeum
76 Szeged 02065/12, külterület 1/1 Maty-éri Evezőspálya I.
77 Szeged 02065/12/A külterület 1/1 Maty-éri Evezőspálya II.
78 Szeged 02065/13 külterület 1/1 Maty-éri Evezőspálya III.
79 Szeged 02075/62 külterület 1/1 Maty-éri Evezőspálya IV.
80 Szeged 02075/64 külterület 1/1 Maty-éri Evezőspálya V.
81 Szeged 02075/66 külterület 1/1 Maty-éri Evezőspálya VI.
82 Szeged 02075/68 külterület 1/1 Maty-éri Evezőspálya VII.
83 Szeged 02075/70 külterület 1/1 Maty-éri Evezőspálya VIII.
84 Szeged 02075/72 külterület 1/1 Maty-éri Evezőspálya IX
85 Szeged 02075/74 külterület 1/1 Maty-éri Evezőspálya X.
86 Szeged 02075/76 külterület 1/1 Maty-éri Evezőspálya XI.
87 Szeged 02075/78 külterület 1/1 Maty-éri Evezőspálya XII.
88 Szeged 02075/80 külterület 1/1 Maty-éri Evezőspálya XIII.
89 Szeged 02075/82 külterület 1/1 Maty-éri Evezőspálya XIV.
90 Szeged 02075/84 külterület 1/1 Maty-éri Evezőspálya XV.
91 Szeged 02075/86 külterület 1/1 Maty-éri Evezőspálya XVI.
92 Szeged 02075/88 külterület 1/1 Maty-éri Evezőspálya XVII.
93 Szeged 02075/90 külterület 1/1 Maty-éri Evezőspálya XVIII.
94 Szeged 02075/92 külterület 1/1 Maty-éri Evezőspálya XIX.
95 Sukoró 019/1 külterület 1/1 Sukorói Kajak-kenu Vízitelep I.
96 Sukoró 019/16 külterület 1/1 Sukorói Kajak-kenu Vízitelep II.
97 Sukoró 019/17 külterület 1/1 Sukorói Kajak-kenu Vízitelep III.
98 Velence 4515 belterület 1/1 Sukorói Kajak-kenu Vízitelep IV.
99 Velence 4514 belterület 1/1 Sukorói Kajak-kenu Vízitelep V.
100 Velence 4516 belterület 1/1 Sukorói Kajak-kenu Vízitelep VI.
101 Tatabánya 2075/4/A belterület 1/1 Tatabánya Multifunkciós Csarnok
102 Szeged 10005/4 belterület 1/1 Szegedi Multifunkciós Csarnok
103 Békés 2290/1 belterület 1/1 Békés Kézilabda Munkacsarnok
104 Lenti 526/3 belterület 1/1 Lenti Kézilabda Munkacsarnok
105 Sümeg 544/1 belterület 1/1 Sümeg Kézilabda Munkacsarnok
106 Balassagyarmat 376/4 belterület 1/1 Balassagyarmat Kézilabda Munkacsarnok
107 Bácsalmás 1980/7 belterület 1/1 Bácsalmás Kézilabda Munkacsarnok
108 Cigánd 1108/2 belterület 1/1 Cigánd tanuszoda
109 Encs 546/140 belterület 1/1 Encs tanuszoda
110 Pásztó 2362/2 belterület 1/1 Pásztó tanuszoda
111 Heves 1213/6 belterület 1/1 Heves tanuszoda
112 Kisbér 1027/6 belterület 1/1 Kisbér tanuszoda
113 Budakeszi 2415/2 belterület 1/1 Budakeszi tanuszoda
114 Zirc 1904/3 belterület 1/1 Zirc tanuszoda
115 Csorna 208/15 belterület 1/1 Csorna tanuszoda
116 Budapest XIV. kerület 32533/6 belterület 1/1 Papp László Sportaréna földterülete
117 Budapest XIV. kerület 32596 belterület 1/1 Stefánia úti irodaház
118 Göd 3658 belterület 1/1 Kék Duna Központ
119 Dunakeszi 063 külterületi ingatlan „b”, „c”, „d”, „g”, „h”, „k” alrészletei kivételével külterület 1/1 Alagi Lóversenypálya I.
120 Dunakeszi 2945 belterület 1/1 Alagi Lóversenypálya II.
121 Dunakeszi 2947 belterület 1/1 Alagi Lóversenypálya III.
122 Dunakeszi 2948 belterület 1/1 Alagi Lóversenypálya IV.
123 Dunakeszi 2949 belterület 1/1 Alagi Lóversenypálya V.
124 Dunakeszi 2950 belterület 1/1 Alagi Lóversenypálya VI.
125 Dunakeszi 2951 belterület 1/1 Alagi Lóversenypálya VII.
126 Dunakeszi 2971 belterület 1/1 Alagi Lóversenypálya VIII.
127 Dunakeszi 2976 belterület 1/1 Alagi Lóversenypálya IX.
128 Dunakeszi 2977 belterület 1/1 Alagi Lóversenypálya X.
129 Dunakeszi 2978 belterület 1/1 Alagi Lóversenypálya XI.
130 Dunakeszi 2979 belterület 1/1 Alagi Lóversenypálya XII.
131 Dunakeszi 3168 belterület 1/1 Alagi Lóversenypálya XIII.
132 Budapest VIII. kerület 32848/5 belterület 3944/14593 Puskás Aréna kiszolgáló terület I.
133 Budapest VIII. kerület 32849/4 belterület 1/1 Puskás Aréna kiszolgáló terület II.
134 Budapest VIII. kerület 32951/5 belterület 2015/3870 Puskás Aréna kiszolgáló terület III.
135 Budapest XIV. kerület 32826/0/B belterület 1/1 BOK Sportcsarnok
136 Budapest III. kerület 23734 belterület 1/1 Nánási úti sporttelep
137 Budapest, Margitsziget 23800/6 belterület 3289/100786 Sirály csónakház, Margitsziget
138 Budapest XIII. kerület 25992/1 belterület 93330/1683450 MTK Központi kajak-kenu telep, Népsziget
139 Szuha 087/3 külterület 1/1 Galyatetői Sícentrum és Biatlon pálya
140 Orfű 777/1 belterület 1/1 Orfűi Sporttábor
141 Budapest X. kerület 38303/68/A belterület 1/1 Kőér utcai Sportuszoda II.
142 Szeged 02065/4 külterület 1/1 Maty-éri Evezőspálya XX.
143 Domaszék 064/63 külterület 1/1 Maty-éri Evezőspálya XXI.
144 Domaszék 064/65 külterület 1/1 Maty-éri Evezőspálya XXII.
145 Domaszék 068/2 külterület 1/1 Maty-éri Evezőspálya XXIII.
146 Békéscsaba 3216/13/A/6 belterület 1/1 Békéscsabai judo terem

2. 2023. január 1-jétől állami tulajdonba kerülő sportingatlanok

A B C D E
1 Balatonfűzfő 1488/2 belterület 1/1 Balaton Uszoda
2 Balatonfűzfő 1498/3 belterület 1/1 Balaton Uszoda parkoló
3 Balatonszárszó 913/5/A belterület 1/1 Balatonszárszói Rekreációs Központ (önálló épület)
4 Balatonszárszó 913/5 belterület 1/1 Balatonszárszói Rekreációs Központ
5 Budapest XIV. kerület 32826/0/A belterület 1/1 Magyar Sport Háza önálló épület
6 Budapest XIV. kerület 32533/8 belterület 1/1 Papp László Budapest Sportarénához kapcsolódó létesítmények
7 Budapest XIV. kerület 32533/6/A belterület 1/1 Papp László Budapest Sportaréna épület
8 Budapest XIII. kerület 25992/1 belterület 71000/1683450 Duna II. telep, Népsziget Indián telep, Népsziget
9 Budapest XIII. kerület 25992/1 belterület 73700/1683450
10 Budapest, Margitsziget 23800/7 belterület 1/1 Széchy Tamás Uszoda önálló épület, megjelölt hrsz-n található felépítmény
11 Budapest, III. kerület 60086 belterület 10757/24538 HATTYÚ II. üdülőtelep (MÁV telep)
12 Budapest, III. kerület 60087 belterület 1/1 HATTYÚ I. üdülőtelep
13 Budapest, III. kerület 23727 belterület 12757/15143 BÉKE üdülőtelep