Hatály: határozatlan - Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

189/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

az uniós digitális Covid-igazolvány kiállításának, az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID-19 oltóanyaggal külföldön történt oltás bejelentésének részletes szabályairól

A Kormány

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (3a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 11. §, a 12. § b) pontja, valamint az 1. melléklet tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-7. § * 

8. § Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 35/T. § (1) bekezdése szerinti bejelentését az érintett megteheti

a) személyesen bármely kormányablakban,

b) írásban a lakcíme szerint illetékes járási hivatalban vagy

c) elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon.

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. június 1-jén lép hatályba.

(2) A 12. § az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályvesztésének napján lép hatályba.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltétel bekövetkezéséről szóló határozatot az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter a Magyar Közlönyben, a feltétel bekövetkezésének a napján közzéteszi.

10. § * 

11. § * 

12. § Hatályát veszti

a) az 1-7. § és a 10. §,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 5. melléklet 62. pontja.

1. melléklet a 189/2022. (V. 26.) Korm. rendelethez *