A jogszabály mai napon ( 2022.05.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2022, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2022. február 23-i (EU) 2022/262 RENDELETE

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet módosításáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról szóló, 2022. február 23-i (KKBP) 2022/264 tanácsi határozatra * ,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2014. július 31-én elfogadta a 833/2014/EU rendeletet * .

(2) A 833/2014/EU rendelet hatályba léptet a 2014/512/KKBP tanácsi határozatban *  előírt egyes intézkedéseket, valamint megtiltja bizonyos kettős felhasználású termékek és technológiák értékesítését, szállítását, átruházását vagy kivitelét bármely oroszországi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy oroszországi felhasználásra, amennyiben az említett termékeket katonai célra vagy katonai végfelhasználóknak szánták. Megtiltja továbbá az ilyen termékek és technológiák meghatározott oroszországi jogi személyek számára történő értékesítését, valamint megtiltja az ilyen árukhoz és technológiákhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás és egyéb kapcsolódó szolgáltatások, valamint finanszírozás és pénzügyi segítségnyújtás biztosítását. Emellett a piaci szereplők számára előzetes engedélyhez köti bizonyos oroszországi olajipari technológiák értékesítését, szállítását, átruházását vagy kivitelét, és megtiltja a mélytengeri olajfeltáráshoz és -kitermeléshez, a sarkvidéki olajfeltáráshoz és -kitermeléshez vagy a palaolaj-projektekhez szükséges kapcsolódó szolgáltatások nyújtását Oroszországban, beleértve annak kizárólagos gazdasági övezetét és kontinentális talapzatát is. Megtiltja továbbá az Európai Unió közös katonai listáján felsorolt árukkal és technológiákkal, az ilyen áruk rendelkezésre bocsátásával, gyártásával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtást. Emellett korlátozza egyes orosz pénzügyi intézmények tőkepiachoz való hozzáférését.

(3) 2022. február 21-én az Oroszországi Föderáció elnöke rendeletet adott ki, amely elismeri Ukrajna donyecki és luhanszki régiói nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeinek „függetlenségét és szuverenitását”, és az orosz fegyveres erőket az említett térségekbe vezényli.

(4) Tekintettel a helyzet súlyosságára, a Tanács 2022. február 23-án elfogadta a (KKBP) 2022/264 határozatot, amely módosítja a 2014/512/KKBP határozatot, valamint további korlátozó intézkedéseket vezet be, amelyek megtiltják Oroszország, annak kormánya és központi bankja finanszírozását.

(5) A 833/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 833/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. az 1. cikk f) pontjának iii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„iii. minden más értékpapír, amely feljogosít bármely ilyen átruházható értékpapír megszerzésére vagy eladására, vagy átruházható értékpapírokra történő hivatkozással meghatározott, készpénzzel történő teljesítésre ad lehetőséget;”;

2. a rendelet a következő cikkel egészül ki:

„5a. cikk

(1) Tilos az alábbiak által 2022. március 9. után kibocsátott átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani:

a) Oroszország és kormánya; vagy

b) Oroszország Központi Bankja; vagy

c) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely a b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(2) Tilos közvetlenül vagy közvetve az (1) bekezdésben említett bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára 2022. február 23. után új kölcsönt vagy hitelt nyújtani, illetve kölcsön- vagy hitelnyújtás céljából létrejött megállapodásban részt venni.

A tilalom nem alkalmazandó olyan kölcsönökre vagy hitelekre, amelyek konkrét és dokumentált célja az Unió és bármely harmadik állam közötti olyan árubehozatalnak, illetve -kivitelnek, valamint az Unió és bármely harmadik állam közötti olyan nem pénzügyi szolgáltatásnyújtásnak a finanszírozása, amely nem esik korlátozó intézkedések hatálya alá, ideértve egy másik harmadik országból származó árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos, az export- vagy importszerződés teljesítéséhez szükséges kiadást.

(3) A (2) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a 2022. február 23. előtt kötött szerződések alapján történő lehívásokra vagy folyósításokra, feltéve, hogy teljesülnek az alábbi feltételek:

a) az ilyen lehívások vagy folyósítások valamennyi szerződéses feltételét:

i. 2022. február 23. előtt a felek jóváhagyták; valamint

ii. az említett időpontban, illetve azt követően sem módosították; valamint

b) 2022. február 23. előtt valamennyi rendelkezésre bocsátott pénzeszköz teljes egészében történő visszafizetésére vonatkozóan az esedékesség időpontja, továbbá a szerződés szerinti valamennyi kötelezettségvállalás, jog és kötelezettség megszűnésére vonatkozó időpont a szerződésben meghatározásra került;

A lehívások és folyósítások a) pontban említett szerződéses feltételei magukban foglalják az egyes lehívásokra vagy folyósításokra vonatkozó visszafizetési határidő hosszát, az alkalmazott kamatlábra vagy a kamatláb-számítási módszerre, valamint a maximális összegre vonatkozó rendelkezéseket.”

3. a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a) az 5. cikk (1) bekezdésének b) vagy c) pontjában, az 5. cikk (2) bekezdésének c) vagy d) pontjában, az 5a. cikk (1) bekezdésének a), b) vagy c) pontjában említett vagy a III., IV., V. vagy VI. mellékletben felsorolt jogi személyek, szervezetek vagy szervek;”

4. A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„12. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyek célja vagy hatása az e rendeletben foglalt tilalmak megkerülése, ideértve az 5. vagy 5a. cikkben említett jogi személyek, szervezetek vagy szervek helyettesítőjeként történő fellépést, illetve az 5. cikk (3) bekezdésében vagy az 5a. cikk (2) bekezdésében említett kivételek alkalmazásával a javukra történő fellépést.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. február 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

J.-Y. LE DRIAN


  Vissza az oldal tetejére