A jogszabály mai napon ( 2022.05.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2022, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2022. február 25-i (EU) 2022/330 RENDELETE

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet módosításáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. március 17-i 2014/145/KKBP tanácsi határozatra * ,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1) A 269/2014/EU tanácsi rendelet *  hatályba lépteti a 2014/145/KKBP határozatban előírt korlátozó intézkedéseket.

(2) A Tanács 2022. február 25-én elfogadta a (KKBP) 2022/329 határozatot * , amely módosítja a 2014/145/KKBP határozatot és módosított jegyzékbevételi kritériumokat ír elő.

(3) Az említett módosítások a Szerződés hatálya alá tartoznak, ennélfogva - különösen a minden tagállamban történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából - a végrehajtásukhoz uniós szintű szabályozás szükséges.

(4) A 269/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 269/2014/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az I. melléklet tartalmazza:

(a) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét vagy Ukrajna stabilitását vagy biztonságát aláásó vagy fenyegető, vagy a nemzetközi szervezetek Ukrajnában végzett munkáját akadályozó intézkedésekért vagy politikákért felelős, azokat támogató vagy végrehajtó természetes személyeket;

(b) azon jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, amelyek anyagi vagy pénzügyi eszközökkel támogatják az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket;

(c) a Krímben vagy Szevasztopolban található olyan jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, amelyek tulajdonjoga az ukrán joggal ellentétesen került átruházásra, vagy olyan jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, amelyek az ilyen átruházások haszonélvezői voltak;

(d) azon természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, akik vagy amelyek a Krím annektálásáért vagy Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére anyagi vagy pénzügyi támogatást nyújtanak, illetve általuk előnyökhöz jutnak;

(e) azon természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, akik vagy amelyek ügyleteket folytatnak az ukrajnai Donbasz (Donyec-medence) területén működő szakadár csoportokkal;

f) azon természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, akik vagy amelyek a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős Oroszországi Föderáció kormánya részére anyagi vagy pénzügyi támogatást nyújtanak, illetve általa előnyökhöz jutnak; vagy

g) azon vezető üzletembereket, illetve jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, akik vagy amelyek a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős Oroszországi Föderáció kormányának jelentős bevételi forrást biztosító gazdasági ágazatokban tevékenykednek,

valamint a velük kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. február 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES


  Vissza az oldal tetejére