A jogszabály mai napon ( 2022.05.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2022, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2022. március 1-i (EU) 2022/345 RENDELETE

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/ KKBP határozat módosításáról szóló, 2022. március 1-i (KKBP) 2022/346 tanácsi határozatra * ,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2014. július 31-én elfogadta a 833/2014/EU rendeletet * .

(2) A 833/2014/EU rendelet végrehajt a 2014/512/KKBP tanácsi határozatban *  előírt egyes intézkedéseket.

(3) A Tanács 2022. március 1-jén elfogadta a (KKBP) 2022/346 határozatot, amely módosítja a 2014/512/KKBP határozatot, és további korlátozó intézkedéseket vezet be a speciális pénzügyi üzenetszolgáltatások egyes - az orosz pénzügyi rendszer szempontjából releváns és már az Unió vagy partnerországai által bevezetett korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó - oroszországi hitelintézetek és oroszországi leányvállalataik számára történő nyújtása, valamint - bizonyos kivételektől eltekintve - az Orosz Közvetlen Befektetési Alappal való együttműködés tekintetében. Az említett határozat továbbá - bizonyos kivételektől eltekintve - megtiltja az eurobankjegyek Oroszországba történő szolgáltatását.

(4) Az említett intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak, ennélfogva - különösen a minden tagállamban történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából - a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek a kihirdetése napján hatályba kell lépnie.

(6) A 833/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 833/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2d. cikk (1) és (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A hatáskörrel rendelkező hatóságok információt cserélnek a többi tagállammal és a Bizottsággal a 2., 2a. és 2b. cikk alapján megadott engedélyekről és elutasításokról. Az információcserét az (EU) 2021/821 rendelet 23. cikkének (6) bekezdése értelmében biztosított elektronikus rendszer használatával kell elvégezni.

(4) A Bizottság - a tagállamokkal konzultálva - adott esetben és viszonossági alapon információt cserél a partnerországokkal az e rendelet szerinti exportellenőrzési intézkedések hatékonyságának és a partnerországok által alkalmazott exportellenőrzési intézkedések következetes alkalmazásának támogatása céljából.”

2. A 2e. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(3) Tilos az Orosz Közvetlen Befektetési Alap által társfinanszírozott projektekbe való befektetés, az azokban való részvétel vagy az azokhoz való egyéb hozzájárulás.

(4) A (3) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az Orosz Közvetlen Befektetési Alap által társfinanszírozott projektekben való befektetési részesedést vagy az azokhoz való hozzájárulást, miután megállapították, hogy az ilyen befektetési részesedés vagy hozzájárulás 2022. március 2-jén előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések alapján esedékes.”

3. A rendelet a következő cikkekkel egészül ki:

„5h. cikk

2022. március 12-től tilos a pénzügyi adatok cseréjére szolgáló speciális pénzügyi üzenetszolgáltatást nyújtani a XIV. mellékletben felsorolt jogi személyek, szervezetek vagy szervek, vagy bármely olyan, oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve a XIV. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik.

5i. cikk

(1) Tilos az euróban denominált bankjegyek eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele Oroszországba, vagy bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára - ideértve Oroszország kormányát és az Orosz Központi Bankot is - vagy oroszországi felhasználásra.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik az euróban denominált bankjegyek eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, feltéve, hogy az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel a következőkhöz szükséges:

a) az Oroszországba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat; vagy

b) az Oroszországban található és a nemzetközi jognak megfelelően mentességet élvező diplomáciai képviseletek, konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljai.”

4. A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„12. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyek célja vagy hatása az e rendeletben foglalt tilalmak megkerülése, ideértve a 2e. cikk (3) bekezdésében, az 5., 5a., 5b., 5e., 5f., 5h. és 5i. cikkben említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek nevében történő fellépést, illetve a 2e. cikk (4) bekezdésében, az 5. cikk (6) bekezdésében, az 5a. cikk (2) bekezdésében, az 5b. cikk (2) bekezdésében, az 5e. cikk (2) bekezdésében, az 5f. cikk (2) bekezdésében vagy az 5i. cikk (2) bekezdésében említett kivételek alkalmazásával a javukra történő fellépést.”

5. E rendelet melléklete a 833/2014/EU rendelet XIV. mellékleteként kerül beillesztésre.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. március 1-jén.

a Tanács részéről

az elnök

J.-Y. LE DRIAN

MELLÉKLET

„XIV. MELLÉKLET

Az 5h. cikkben említett jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

Bank Otkritie

Novikombank

Promsvyazbank

Bank Rossiya

Sovcombank

VNESHECONOMBANK (VEB)

VTB BANK”.


  Vissza az oldal tetejére