A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

FONTOS! A jogszabály egyes rendelkezéseit a veszélyhelyzet ideje alatt eltérően kell alkalmazni.

521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról * 

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényt (a továbbiakban: Ctv.), valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt (a továbbiakban: Cstv.) az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az e rendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A Ctv. 84. § (1) bekezdését azzal a kiegészítéssel kell alkalmazni, hogy ha a cégbíróság hivatalból tudomást szerez arról, hogy a cég

a) több mint négyszáz napja nem tett eleget a számviteli törvény szerinti éves beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének, és

b) az utolsó letétbe helyezett éves beszámolója szerinti értékesítésének nettó árbevétele eléri vagy meghaladja a tízmilliárd forintot,

a cégbíróság 3 munkanapon belül kezdeményezi a cég ellen felszámolási eljárás megindítását.

(2) A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

3. § A Cstv. 6. § (1) bekezdésétől eltérően a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes azokban a felszámolási eljárásokban, amelyeket a cégbíróság a 2. § szerint kezdeményezett.

4. § (1) A Cstv. 22. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az e rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a bíróság a felszámolást a kezdeményező kérelem beérkezését követő 3 munkanapon belül elrendeli, és ezzel egyidejűleg ideiglenes vagyonfelügyelőt rendel ki a felszámolói névjegyzékből. * 

(2) A végzés elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.

5. § A Cstv. 24/A. §-át a 4. § (1) bekezdése szerint kirendelt ideiglenes vagyonfelügyelő esetén azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ideiglenes vagyonfelügyelőt megilletik mindazok a jogok, amelyek a felszámolót megilletik.

6. § E rendelet szerinti felszámolási eljárásokban a bíróság a felszámolók névjegyzékébe bejegyzett felszámolót rendel ki.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell.

(3) Ha a 2. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet ellen az e rendelet hatálybalépésekor már felszámolási eljárás folyamatban van, akkor e felszámolási eljárást a Fővárosi Törvényszékhez át kell tenni.