A jogszabály mai napon ( 2023.02.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

576/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

az útdíjrendszerek üzemeltetésével összefüggő szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Útdíjtv.), valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) rendelkezéseit az útdíjbevétel, az útdíjellenőrzési rendszer működtetése és fenntartása tekintetében, az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) Az Útdíjtv. 2. §-ában foglaltaktól eltérően a törvény alkalmazásában az útdíjból származó bevétel az útdíjakból származó valamennyi bevételnek az útdíjszedési, egyetemes útdíjszolgáltatói, útdíjellenőrzési, útdíjellenőrzés-támogatói rendszer működtetése és fenntartása, valamint az azokhoz kapcsolódó - különösen műszaki szakmai, pénzügyi, számviteli és jogi - tevékenységek pénzügyi fedezetének biztosításával kapcsolatban felmerült indokolt költségekkel - a Kormány által rendeletben meghatározottak alapján - csökkentett összege.

(2) Az Útdíjtv. 13. § (2) bekezdésétől eltérően az útdíjból származó bevétel vagy az e bevétel értékével megegyező összeg - ide nem értve az Útdíjtv. 13. § (3) bekezdésben foglalt külsőköltség díjbevételt - az alábbi sorrend figyelembevételével használható fel:

a) az útdíjellenőrzési rendszer működtetése és fenntartása, valamint az azokhoz kapcsolódó - különösen műszaki szakmai, pénzügyi, számviteli és jogi - tevékenységek pénzügyi fedezetének biztosítása,

b) a díjköteles országos közúthálózat üzemeltetése és fenntartása, valamint az azokhoz kapcsolódó - különösen műszaki szakmai, pénzügyi, számviteli és jogi - tevékenységek pénzügyi fedezetének biztosítása,

c) az egyéb országos közúthálózati elemek üzemeltetése és fenntartása, valamint az azokhoz kapcsolódó - különösen műszaki szakmai, pénzügyi, számviteli és jogi - tevékenységek pénzügyi fedezetének biztosítása,

d) a közúti közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyéb állami feladatok, valamint az azokhoz kapcsolódó - különösen műszaki szakmai, pénzügyi, számviteli és jogi - tevékenységek pénzügyi fedezetének biztosítása,

e) a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett útszakaszok rendelkezésre állási díja fizetésének,

f) az országos közúthálózati elemek meglévő kapacitásának bővítése és új hálózati elemek kiépítése

érdekében.

(3) Az Útdíjtv. 13. § (3) bekezdésétől eltérően az útdíjból származó bevételből a külsőköltség díjbevétel az alábbi sorrend figyelembevételével használható fel:

a) a hatékony árképzés elősegítése,

b) a közúti közlekedésnek tulajdonítható környezetszennyezés forrásnál való csökkentése,

c) a közúti közlekedésnek tulajdonítható környezetszennyezés hatásainak a szennyezés forrásánál történő enyhítése,

d) a járművek szén-dioxid-kibocsátásának mérséklése és energiahatékonyságának javítása és ellenőrzése,

e) a közúti közlekedés biztonságának javítása,

f) a közlekedők által igénybe vehető alternatív infrastruktúra fejlesztése, illetve a meglévő kapacitás növelése,

g) a transzeurópai közlekedési hálózat támogatása,

h) a logisztikai tevékenység optimalizálása,

i) a biztonságos parkolóhelyek biztosítása

érdekében.

(4) Az Útdíjtv. 27. §-ában foglaltaktól eltérően az útdíjból származó bevétel vagy az e bevétel értékével megegyező összeg felhasználására vonatkozó adatokat a (2) bekezdésben meghatározott célok finanszírozását szolgáló költségvetési előirányzat kezelője köteles a honlapján hozzáférhetővé tenni, illetve az Útdíjtv. felhatalmazása alapján kiadott rendelet szerint létrehozott Társadalmi Egyeztető Szervezet részére - kérés esetén - megküldeni.

(5) Az Útdíjtv. 28. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően felhatalmazást kap az útdíjfizetési-szolgáltatásért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg az útdíjszedő által az útdíjszolgáltatóknak fizetendő átalány-költségtérítés mértékét és számításának módját, és az egyetemes útdíjszolgáltató által a bevallási közreműködők és a viszonteladók részére fizetendő átalány-költségtérítés mértékét és számításának módját.

(6) Az Útdíjtv. 28/A. §-ában foglaltaktól eltérően felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy

a) rendeletben állapítsa meg az útdíjfizetési-szolgáltatásért felelős miniszterrel egyetértésben a törvény hatálya alá tartozó, díjfizetési kötelezettséggel érintett utakat és díjköteles elemi útszakaszokat, valamint az Útdíjtv. 6. § (2a) bekezdése szerinti útdíjköteles elemi útszakaszok körét, továbbá az ezen útdíjköteles elemi útszakaszokon az úthasználati jogosultság keletkezésének és fennállásának különös szabályait;

b) rendeletben állapítsa meg az államháztartásért felelős miniszterrel, és az útdíjfizetési-szolgáltatásért felelős miniszterrel egyetértésben - a Kormány által rendeletben megállapított díjpolitikai alapelvek alapján - az útdíjköteles elemi útszakaszok használatáért fizetendő útdíj - beleértve az infrastruktúradíjat és a külsőköltség-díjat - alapmértékét;

c) rendeletben állapítsa meg az útdíjfizetési-szolgáltatásért felelős miniszterrel egyetértésben az úttestbe épített áthajtásos tömegmérő pontok működtetésének részletszabályait;

d) rendeletben állapítsa meg a felügyeleti szerv nyilvántartás vezetésével kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire, valamint a nyilvántartás vezetésére vonatkozó eljárási szabályokat;

e) rendeletben állapítsa meg a Kormány által megállapított egyes díjkategóriákban tartozó gépjárművek díjszedési környezetvédelmi besorolását;

f) rendeletben jelölje ki a tanúsító szervet.

3. § (1) A Kkt. 33/A. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően a használati díjból származó bevétel a Kkt. 32. § (4) bekezdésében meghatározott célokra, valamint a közlekedési infrastruktúra fejlesztésében állami feladatokat ellátó közútfejlesztési gazdasági társaság más forrásból meg nem térülő működési költségeinek fedezetét biztosító, továbbá a Kkt. 29. § (1) bekezdése szerinti építtetői feladatok ellátása körében az országos közutak felújítását és fejlesztését szolgáló projektek megvalósítását biztosító támogatás nyújtására használható fel.

(2) A Kkt. 33/A. § (6) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Kkt. 33/A. § (1) bekezdésében meghatározott díjak beszedésének feladatait, a használati díjak megfizetéséhez kapcsolódó, jogszabályban meghatározott korrekciós szolgáltatásokat, szolgáltatásjellegű feladatokat, valamint a díjellenőrzési létesítmények üzemeltetését, működtetését az útdíjszolgáltatási gazdasági társaság látja el. E feladatai ellátása tekintetében az útdíjszolgáltatási gazdasági társaság jogosult a közúti közlekedési nyilvántartás adataihoz a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben foglaltak szerint hozzáférni. Ennek végrehajtása érdekében az útdíjszolgáltatási gazdasági társaság által nyújtott szolgáltatások biztosítására vonatkozó szerződés megkötésével kapcsolatos feladatokat az útdíjfizetési-szolgáltatásért felelős miniszter látja el.

(3) A Kkt. 33/B. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a használati díjfizetéssel érintett országos közutakat - ideértve erre irányuló szerződés esetén a Kkt. 33. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kezelő által működtetett országos közutat is - vagy azok egyes szakaszait, a használati díj, ennek megfizetése elmaradása esetén a pótdíjat vagy meghatározásának módját, valamint a fizetés módját és feltételeit - a Kormány által jóváhagyott elvek alapján - a közlekedésért felelős miniszter az útdíjfizetési-szolgáltatásért felelős miniszterrel és az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben állapítja meg.

(4) A Kkt. 47. §-ában foglaltaktól eltérően a törvény alkalmazásában a használati díjból származó bevétel a használati díjakból, pótdíjakból, valamint egyéb eljárási jellegű díjakból származó valamennyi bevételnek az útdíjszolgáltatási gazdasági társaság a (2) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásával összefüggésben felmerült - a Kormány által rendeletben meghatározottak alapján - indokolt költségeivel csökkentett összege.

(5) A Kkt. 48. § (3) bekezdésétől eltérően felhatalmazást kap az útdíjfizetési-szolgáltatásért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg az útdíjszolgáltatási gazdasági társaság által a viszonteladóknak fizetendő átalány-költségtérítés mértékét és számításának módját.

(6) A Kkt. 48. § (3) bekezdés a) pont 36. alpontjában foglaltaktól eltérően felhatalmazást kap a Kormány, hogy a használati díjból származó bevétel központi költségvetésbe történő befizetésének rendjét, részletes szabályait, továbbá az elszámolás számviteli szabályait rendeletben határozza meg.

(7) A Kkt. 48. § (3) bekezdésének g) pontjában foglaltaktól eltérően felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy az államháztartásért felelős miniszterrel és az útdíjfizetési-szolgáltatásért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben állapítsa meg

a) a díjfizetéssel érintett országos közutakat - ideértve az erre irányuló koncessziós szerződés alapján működtetett országos közutat is - vagy azok egyes szakaszait,

b) a Kkt. 33/A. § szerinti használati díjat, a használati díj megfizetésének elmaradása esetén kiszabható pótdíjat, valamint a pótdíj megfizetésének elmaradása esetén kiszabható többletpótdíjat vagy meghatározásának módját,

c) a Kkt. 33/B. § (5) bekezdése szerinti pótdíjfizetési felszólítás kézbesítésére vonatkozó szabályokat,

d) a díjfizetés módját és feltételeit,

e) a Kkt. 33/A. §-a szerinti időtartamot.

(8) A Kkt. 32. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Kkt. 8. § (1) bekezdés a) pontja 3. alpontjában, a Kkt. 11. § (2) bekezdésében, a Kkt. 34. § (1) bekezdésében, valamint más jogszabályban meghatározott, az országos közúthálózat üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére, a díjpolitika megalapozására vonatkozó állami feladatok pénzügyi forrásait a központi költségvetésről szóló törvényben kell megállapítani.

4. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére
//