A jogszabály mai napon ( 2023.02.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. §-ára, valamint a Magyarország központi költségvetésétől eltérő rendelkezésekkel összefüggő veszélyhelyzeti eljárási szabályokról szóló 504/2022. (XII. 8.) Korm. rendeletre az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A Kvtv. 1. §-ától eltérően az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2023. évi

a) kiadási főösszege 39 758 587,5 millió forint,

b) bevételi főösszege 36 358 352,7 millió forint,

c) hiánya 3 400 234,8 millió forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a hazai működési költségvetés 2023. évi

a) kiadási főösszege 32 492 335,6 millió forint,

b) bevételi főösszege 32 492 335,6 millió forint,

c) egyenlege 0,0 millió forint.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a hazai felhalmozási költségvetés 2023. évi

a) kiadási főösszege 3 472 726,6 millió forint,

b) bevételi főösszege 1 621 525,5 millió forint,

c) hiánya 1 851 201,1 millió forint.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az európai uniós fejlesztési költségvetés 2023. évi

a) kiadási főösszege 3 793 525,3 millió forint,

b) bevételi főösszege 2 244 491,6 millió forint,

c) hiánya 1 549 033,7 millió forint.

3. § A Kvtv. 2. § (2) bekezdésétől eltérően, az államháztartásért felelős miniszter akkor készít előterjesztést a tervezettnél magasabb reálnövekedés miatt keletkező eredményszemléletű éves adó- és adójellegű bevételi többletről, és ezzel egyidejűleg e többlettel azonos összegben - levonva abból a fizetendő nyugdíjprémium tervezetten felüli összegét - akkor csökkenti a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 1. § c) pontja szerinti kormányzati szektor egyenleg 2023. évre vonatkozó kormányzati célértékét, ha az általa április 30-ig és október 31-ig készített előrejelzés alapján előrejelzett reálnövekedés nagyobb mint 1,5%.

4. § Az 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegeknek a fejezetek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően az 1. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Kvtv. 3. §-ától eltérően a Gst. 4. § (1) bekezdése alapján, a Gst. 2. §-a szerint számított államadósság-mutató 2023. december 31-ére tervezett mértéke 70,2%.

(2) Az államadósság-mutató (1) bekezdés szerinti mértéke a 2022. év utolsó napján várható 74,0%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.

6. § A Kvtv. 4. § (1) bekezdésétől eltérően - a Kvtv. 4. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl - Céltartalék szolgál a Nemzetbiztonsági Operatív Törzs javaslata vagy az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült kiadások teljesítéséről rendelkező jogszabály, illetve kormányhatározat alapján felmerülő kifizetésekre.

7. § A Kvtv. 4. § (5) bekezdésétől eltérően központi tartalékok szolgálnak az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Lakossági rezsivédelem címen, az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 2. Központi költségvetési szervek kompenzációja címen, az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 3. Önkormányzatok kompenzációja címen, az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 4. Egyházi és civil intézményfenntartók támogatása címen, az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 5. Állami tulajdonú társaságok támogatása címen, és az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 6. Versenyszektor támogatása címen a világpiaci energiaár-emelkedés hatásainak mérséklése és a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése érdekében szükséges kiadások fedezetére. Az előirányzatok felhasználásáról egyedi határozattal a Kormány dönt.

8. § A Kvtv. 8. § (3) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a XLV. Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások fejezet, 5. Beruházási tartalék cím helyett a XLV. Állami Beruházások fejezet, 1. cím, 5. Beruházási tartalék alcímre vonatkozik.

9. § A Kvtv. 10. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az Építési és Közlekedési Minisztérium igazgatása a 2023. évben:

a) a bevételeiből 21 428,6 millió forintot, továbbá

b) a közhatalmi bevételei 21 428,6 millió forintot meghaladó részének 30%-át

köteles befizetni a központi költségvetés részére.

10. § A Kvtv. 10. §-ától eltérően a Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési fejezetek és elkülönített állami pénzalapok összesen 250 000,0 millió forintot kötelesek befizetni a 2. melléklet szerinti megosztásban a Magyar Államkincstár „2023. évi befizetések” megnevezésű, 10032000-01200021-09060018 számú számla javára 2023. március 16-ig. A fejezeteket irányító szervek vezetőinek 2023. február 15-ig intézkedési tervet kell készíteni a Kormány részére arról, hogy e befizetéshez szükséges megtakarítást milyen módon érik el.

11. § A Kvtv. 11. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2023. évben 31 070,0 millió forintot köteles befizetni a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba.

12. § A Kvtv. 19. § (4) bekezdésétől eltérően a VII. Integritás Hatóság fejezet és a XXXII. Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság fejezet kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének csökkentésére is az Országgyűlés jogosult az Áht. 30. § (3) bekezdése és 40. § (4) bekezdése szerinti esetek, valamint a fejezetet irányító szervek vezetőinek a költségvetési fejezetek között együttesen kezdeményezett előirányzat-átcsoportosítása kivételével.

13. § (1) A Kvtv. 26. § (2) bekezdésében és (4)-(6) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a címrendi meghatározásokban a XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet helyett a XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezetet kell érteni.

(2) A Kvtv. 26. § (7) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az energiapolitikáért felelős miniszternek biztosított jogkör a XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet, 21. cím, 3. alcím, 1. A TIM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek jogcímcsoport helyett a XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, 21. cím, 3. alcím, 1. Az EM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek jogcímcsoportra vonatkozik.

14. § A Kvtv. 63. §-ától eltérően 2023 januárjában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1) és (2) bekezdése alapján esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál 15%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

15. § A Kvtv. 71. §-ától eltérően 2023. évben a szociális vetítési alap összege havonta 28 500 forint.

16. § A Kvtv. 74. §-ától eltérően a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 25. § (4) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatási járulék összeg 9600 forint/fő/hó.

17. § A Kvtv. 2. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 160. sorától eltérően a 4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás támogatási jogcím előirányzata 237 240,3 millió forint.

18. § (1) A Kvtv. 3. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 8. sorától eltérően a 2.1.6. Önkormányzati elszámolások támogatási jogcím előirányzata 7 724,0 millió forint.

(2) A Kvtv. 3. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 26. sorától eltérően a 3.1. Vis maior támogatás támogatási jogcím előirányzata 2 686,9 millió forint.

(3) A Kvtv. 3. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 28. sorától eltérően a 3.3. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatási jogcím előirányzata 0,0 millió forint.

(4) A Kvtv. 3. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 30. sorától eltérően a 3.5. Normafa Park beruházás támogatása támogatási jogcím előirányzata 820,0 millió forint.

(5) A Kvtv. 3. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 31. sorától eltérően a 3.6. Kisbér Város városközpontja megújításának támogatása támogatási jogcím előirányzata 0,0 millió forint.

19. § (1) A Kvtv. 3. melléklet 6. pontjában foglaltaktól eltérően a 6.3. j) és l) alpontot és a 6.6. alpontot nem kell alkalmazni.

(2) A Kvtv. 3. mellékletében foglaltaktól eltérően nem kell alkalmazni a Kvtv. 3. melléklet 22. és 25. pont szerinti rendelkezéseket.

20. § (1) A Kvtv. 9. mellékletében I. Előirányzatok és támogatások táblázatban foglaltaktól eltérően az 1. A nem állami szociális fenntartó részére központi költségvetésből biztosított támogatás támogatási jogcím előirányzata 229 203,8 millió forint.

(2) A Kvtv. 9. mellékletében I. Előirányzatok és támogatások táblázatban foglaltaktól eltérően az 5. Biztos Kezdet Gyerekházak támogatási jogcím előirányzata 1676,5 millió forint.

21. § A Kvtv. 10. mellékletének 4.4.1 pontjától eltérően a támogatás a 2021. december hónapot érintő közüzemi díjak helyett a 2022. december hónapot érintő közüzemi díjak 2023. január 31-ig történő kifizetésére használható fel.

22. § A Kvtv. 4. mellékletétől eltérően az 1. mellékletben meghatározott kiadási előirányzatok közül a 3. mellékletben meghatározott esetekben a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

23. § (1) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alap irányító szerve, vagy kezelő szerve az elemi költségvetését a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően az 1. mellékletnek (a továbbiakban: új 1. melléklet) megfelelően készíti el, és erről a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által működtetett Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszerben elektronikus adatszolgáltató rendszerébe 2023. január 16. napjáig adatszolgáltatást teljesít.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elemi költségvetés elkészítésére és adatszolgáltatására az Áht. 28/A. §-át és az Ávr. 31/A-33. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az új 1. mellékletnek és az új elemi költségvetésnek a költségvetési kiadások és bevételek előirányzata szintjén - ha e rendelet a kiemelt előirányzatokat is megállapítja a kiemelt előirányzatok szintjén - kell megegyezni (eredeti előirányzat).

24. § (1) A 23. § (1) bekezdés szerinti, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó központi költségvetési szerv részére a Kincstár az előirányzat-felhasználási keretet 2023. január 2-án a 2022. évben jóváhagyott 2023. évi elemi költségvetés alapján központi támogatási előlegként nyitja meg.

(2) A 2022. évben jóváhagyott 2023. évi elemi költségvetéssel nem rendelkező, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó központi költségvetési szerv részére a 2023. január havi előirányzat-felhasználási keretet az új 1. melléklet szerinti működési kiadások és működési bevételek összegének különbözete alapján központi támogatási előlegként nyitja meg a Kincstár.

(3) Az (1) bekezdés szerinti központi támogatási előleget a Kincstár legkésőbb a március havi időarányos előirányzat-felhasználási keret megnyitásakor korrigálja.

(4) Az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti felhasználási terv adatszolgáltatást a 2023. január hónap vonatkozásában nem kell teljesíteni, és az Ávr. 129. §-ától eltérően a felhalmozási előirányzatok teljesítésarányos felhasználásának finanszírozása a Kincstár által közzétett módon történik.

25. § (1) Az új 1. melléklet alapján fejezetet váltó fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi éves költségvetési beszámolójában jóváhagyott maradványát - az Ávr. 150. § (3) és (4) bekezdése szerinti időponttal - az új 1. melléklet szerinti címrendnek megfelelően kell átvezetni és előirányzatosítani.

(2) A 2022. évi címrendben meglévő, de az új 1. mellékletben nem szereplő fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi éves költségvetési beszámolójában jóváhagyott maradványát - az Ávr. 150. § (3) és (4) bekezdése szerinti időponttal - a fejezeti kezelésű előirányzat irányító szerve szerinti fejezetbe kell átvezetni és előirányzatosítani.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti előirányzatosítást legkésőbb az érintett fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi éves költségvetési beszámolójának a Kincstár által történő elfogadását követő 3. munkanapig kell végrehajtani. Az (1) és (2) bekezdés szerinti fejezeti kezelésű előirányzathoz tartozó 2023. január 1-jei nyitó pénzkészletnek az új 1. melléklet szerinti címrendnek megfelelő Kincstár általi átvezetésére a fejezetet irányító szerv vezetője által teljesített adatszolgáltatása alapján kerül sor legkésőbb 2023. február 3-án.

26. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez

I. ORSZÁGGYŰLÉS

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

I. FEJEZET

2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Országgyűlés Hivatala
1 Országgyűlés hivatali szervei 550,0 4 638,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 30 014,5
9 Egyéb működési kiadások 14 489,8
2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 5,0 334,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 090,6
9 Egyéb működési kiadások 510,9
3 Országgyűlési Őrség
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 285,6
9 Egyéb működési kiadások 561,8
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 73,0
4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
2 Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása 80,0
8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
1 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 73,0
2 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 73,0
3 Áder János közcélú felajánlásai, adományai 73,0
1 - 4. cím összesen: 51 325,2 555,0 4 973,1
5 Közbeszerzési Hatóság
1 Közbeszerzési Hatóság 2 769,0 180,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 986,7
9 Egyéb működési kiadások 1 075,8
5. cím összesen: 3 062,5 2 769,0 180,2
8 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 1 014,0
2 Demokratikus Koalíció 268,6
3 Jobbik Magyarországért Mozgalom 236,4
4 Momentum Mozgalom 185,1
5 Magyar Szocialista Párt 183,3
6 Mi Hazánk Mozgalom 183,1
7 Kereszténydemokrata Néppárt 160,5
8 Párbeszéd Magyarországért Párt 135,9
9 LMP - Magyarország Zöld Pártja 105,6
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
1 Magyar Kétfarkú Kutya Párt 54,7
2 Megoldás Mozgalom 21,6
9 Pártalapítványok támogatása
1 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 1 593,9
2 Új Köztársaságért Alapítvány 334,3
3 Jobbik Magyarországért Alapítvány 279,8
4 Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány 193,1
5 Táncsics Mihály Alapítvány 190,1
6 Mi Hazánk Alapítvány 189,7
7 Barankovics István Alapítvány 151,6
8 Megújuló Magyarországért Alapítvány 110,1
9 Ökopolisz Alapítvány 58,7
10 Savköpő Menyét Alapítvány 92,5
11 MEMO Alapítvány 36,6
11 Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
1 Közszolgálati hozzájárulás 109 748,5
21 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 089,8
9 Egyéb működési kiadások 534,7
21. cím összesen: 1 624,5
23 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 15 534,0 2 437,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 145,0
9 Egyéb működési kiadások 5 951,4
23. cím összesen: 13 096,4 15 534,0 2 437,6
24 Nemzeti Választási Iroda
1 Nemzeti Választási Iroda 50,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 842,5
9 Egyéb működési kiadások 552,8
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 707,6
2 A választási rendszerek működtetése 3 755,0 300,0
3 Európai Parlamenti választás és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választása előkészítése 7 000,0
24. cím összesen: 12 857,9 350,0
25 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
1 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 21,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 848,4
9 Egyéb működési kiadások 454,7
25. cím összesen: 1 303,1 21,0
26 Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
1 Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 5 603,6 27,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 644,6
9 Egyéb működési kiadások 4 744,4
26. cím összesen: 11 389,0 5 603,6 27,6
27 Országos Atomenergia Hivatal
1 Országos Atomenergia Hivatal 2 654,9 122,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 349,5
9 Egyéb működési kiadások 3 329,2
27. cím összesen: 6 678,7 2 654,9 122,2
I. ORSZÁGGYŰLÉS Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 216 865,0 27 116,5 -189 748,5
Hazai felhalmozási költségvetés 8 111,7 0,0 -8 111,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
I. fejezet összesen 224 976,7 27 116,5 -197 860,2

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

II. FEJEZET

2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Köztársasági Elnöki Hivatal 588,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 711,8
9 Egyéb működési kiadások 1 325,7
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 659,6
2 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 73,0
3 Államfői Protokoll kiadásai
1 Államfői Protokoll kiadásai 449,3
4 Fejezeti tartalék 26,3
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 5 245,7 0,0 -5 245,7
Hazai felhalmozási költségvetés 588,9 0,0 -588,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
II. fejezet összesen 5 834,6 0,0 -5 834,6

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

III. FEJEZET

2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Alkotmánybíróság 88,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 076,6
9 Egyéb működési kiadások 941,5
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 3 018,1 0,0 -3 018,1
Hazai felhalmozási költségvetés 88,7 0,0 -88,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
III. fejezet összesen 3 106,8 0,0 -3 106,8

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

IV. FEJEZET

2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 101,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 895,5
9 Egyéb működési kiadások 959,2
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 2 854,7 0,0 -2 854,7
Hazai felhalmozási költségvetés 101,5 0,0 -101,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
IV. fejezet összesen 2 956,2 0,0 -2 956,2

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

V. FEJEZET

2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Állami Számvevőszék 17,0 574,0 3,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 10 103,2
9 Egyéb működési kiadások 2 609,8
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 12 713,0 17,0 -12 696,0
Hazai felhalmozási költségvetés 574,0 3,0 -571,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
V. fejezet összesen 13 287,0 20,0 -13 267,0

VI. BÍRÓSÁGOK

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

VI. FEJEZET

2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Bíróságok 3 066,1 5 887,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 98 796,1
9 Egyéb működési kiadások 40 157,9
2 Kúria 108,0 88,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 395,7
9 Egyéb működési kiadások 1 057,3
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
2 Igazságszolgáltatás beruházásai 7 333,0
3 Igazságszolgáltatás működtetése 1 561,9
4 A polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel célelőirányzata 100,0
VI. BÍRÓSÁGOK Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 147 068,9 3 174,1 -143 894,8
Hazai felhalmozási költségvetés 13 308,4 0,0 -13 308,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
VI. fejezet összesen 160 377,3 3 174,1 -157 203,2

VII. INTEGRITÁS HATÓSÁG

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

VII. FEJEZET

2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Integritás Hatóság 13 154,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 220,0
9 Egyéb működési kiadások 2 770,4
VII. INTEGRITÁS HATÓSÁG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 3 990,4 0,0 -3 990,4
Hazai felhalmozási költségvetés 13 154,1 0,0 -13 154,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
VII. fejezet összesen 17 144,5 0,0 -17 144,5

VIII. ÜGYÉSZSÉG

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

VIII. FEJEZET

2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Ügyészségek 37,0 2 799,6 65,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 47 926,6
9 Egyéb működési kiadások 10 862,2
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 30,0
VIII. ÜGYÉSZSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 58 818,8 37,0 -58 781,8
Hazai felhalmozási költségvetés 2 799,6 65,0 -2 734,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
VIII. fejezet összesen 61 618,4 102,0 -61 516,4

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

IX. FEJEZET

2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 280 655,4
2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 239 832,6
3 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 215 926,2
4 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 101 521,1
5 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 22 680,8
2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
1 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása 36 592,1
2 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása 39 760,6
3 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása 27 431,9
3 A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 4 196,9
4 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 237 240,3
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 964 400,7 237 240,3 -727 160,4
Hazai felhalmozási költségvetés 4 196,9 0,0 -4 196,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
IX. fejezet összesen 968 597,6 237 240,3 -731 357,3

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

X. FEJEZET

2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 108,8 2 518,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 967,0
9 Egyéb működési kiadások 5 272,6
2 Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet 6,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 507,2
9 Egyéb működési kiadások 165,5
3 Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása 64,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 075,7
9 Egyéb működési kiadások 1 712,9
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek támogatása 1 102,4
5 Igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok alapján teljesítendő fizetési kötelezettségek 3 469,0
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 23 272,3 108,8 -23 163,5
Hazai felhalmozási költségvetés 2 589,6 0,0 -2 589,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
X. fejezet összesen 25 861,9 108,8 -25 753,1

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

XI. FEJEZET

2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Miniszterelnökség igazgatása 2 740,9 2 644,4 238,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 26 007,9
9 Egyéb működési kiadások 17 800,4
3 Nemzetstratégiai Kutatóintézet 31,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 798,4
9 Egyéb működési kiadások 426,4
7 Nemzeti Örökség Intézete 180,0 229,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 806,3
9 Egyéb működési kiadások 1 150,9
12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 41 869,0 4 989,5 1,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 205 440,8
9 Egyéb működési kiadások 65 835,7
14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 3 160,0 238,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 11 571,7
9 Egyéb működési kiadások 10 489,3
18 Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 22,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 402,2
9 Egyéb működési kiadások 196,1
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
15 Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok 226,2 66,4
16 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása 20 302,3
21 Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1 138,1 65,0
22 Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok, beruházások 1 207,6 2 242,4
26 Kerékpáros fejlesztések 1 000,0
29 Nemzeti Együttműködési Alap 11 050,7
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
1 Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása 27 183,5
2 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 22 250,0
3 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 27 150,0
4 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 1 746,8 30 270,2
31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
1 Nemzetiségi szakmai támogatások 3 149,4 2 450,0
2 Országos nemzetiségi önkormányzatok támogatása 3 771,9
4 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre 45,4 1 051,8
41 Magyar Falu Program megvalósításához kapcsolódó támogatások
2 Magyar Falu Program 8 000,0 34 000,0
44 Területfejlesztési feladatok 505,6 15 808,0
45 Gazdaság- és területfejlesztési feladatok 58,2 161,0
47 A közösségi bormarketing és a magyar bor egységes kommunikációjának támogatása 2 850,0
57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére 15 798,9 1 197,3
60 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok 4 723,7
61 Az államhatárral és az alapponthálózati pontokkal összefüggő geodéziai feladatok 189,5
75 Kulturális értékmegőrző beruházások 14 054,4 55 853,1
78 Modern Városok Program 21 000,0
2 Fejezeti általános tartalék 560,0
3 Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása 4 778,8 200,0
5 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 10,0
32 Központi kezelésű előirányzatok
4 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 2 169,4
7 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok forrásjuttatásai 300,0
XI. MINISZTERELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 515 146,5 47 972,7 -467 173,8
Hazai felhalmozási költségvetés 172 499,1 239,5 -172 259,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XI. fejezet összesen 687 645,6 48 212,2 -639 433,4

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

XII. FEJEZET

2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Agrárminisztérium igazgatása 124,0 5,2 6,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 409,5
9 Egyéb működési kiadások 3 087,6
2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 10 437,6 1 082,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 198,3
9 Egyéb működési kiadások 8 199,7
4 Ménesgazdaságok 3 616,9 241,2 33,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 724,0
9 Egyéb működési kiadások 3 542,1
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 4 904,5 252,7 5,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 20 883,3
9 Egyéb működési kiadások 6 646,3
7 Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 155,0 0,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 588,6
9 Egyéb működési kiadások 236,0
10 Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ 185,3 204,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 796,5
9 Egyéb működési kiadások 648,2
14 Nemzeti park igazgatóságok 6 335,0 497,6 17,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 396,5
9 Egyéb működési kiadások 5 448,0
17 Nemzeti Földügyi Központ 36,0 145,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 722,1
9 Egyéb működési kiadások 1 488,2
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Természetvédelmi feladatok 1 877,5 198,7
2 Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok
1 Földügyi feladatok 1 435,7
2 Öntözés-igénybevétel fejlesztése 489,4
3 Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok 1 587,7 113,1
3 Mezőgazdasági feladatok
1 Nemzeti agrártámogatások 74 530,5
2 Mezőgazdasági szakmai feladatok 4 953,4 430,1
4 Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok 5 331,1
5 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása 8 383,0
6 Állat-, növény- és GMO-kártalanítás 9 800,0
7 Nemzeti agrárkár-enyhítés 32 800,0 6 400,0
8 Peres ügyek 49,0
9 Fejezeti általános tartalék 130,4
21 Központi kezelésű előirányzatok
2 Uniós programok kiegészítő támogatása 13 000,0
8 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai 4 960,0
9 Földügyi kompenzációs feladatok 4 000,0
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 220 382,6 32 194,3 -188 188,3
Hazai felhalmozási költségvetés 8 130,5 61,8 -8 068,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés 13 000,0 0,0 -13 000,0
XII. fejezet összesen 241 513,1 32 256,1 -209 257,0

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

XIII. FEJEZET

2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 124,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 014,3
9 Egyéb működési kiadások 1 433,4
2 Egyéb HM szervezetek 2 672,9 11 094,4 610,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 12 412,2
9 Egyéb működési kiadások 34 111,2
2 Magyar Honvédség 5 485,3 26 066,0 1 550,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 206 592,0
9 Egyéb működési kiadások 123 839,4
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 200,0 228,0 54,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 19 920,2
9 Egyéb működési kiadások 25 821,7
6 MH Egészségügyi Központ 49 171,6 985,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 50 163,9
9 Egyéb működési kiadások 22 533,8
7 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 881,2
9 Egyéb működési kiadások 119,6
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
1 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai 100,0
3 Civil, érdekképviseleti szervek és alapítványok támogatása 794,1
5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 3 739,2
6 Honvédelmi Sportszövetség támogatása
1 Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása 1 854,0
39 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 17 000,0
40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések 8 818,9
41 Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. (VBÜ) támogatása 1,4 2 554,9
43 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 1 000,0
48 Védelmi felkészítés előirányzatai
1 Honvédelmi felkészülés központi és területi kiadásai 497,0
2 A Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása kiadásai 1 600,0
49 Védelmi ipari feladatok
1 Védelmi ipari kapacitások támogatása 11 000,0
1 - 8. cím összesen: 550 247,5 57 529,8 41 053,0 2 214,4
9 Központi kezelésű előirányzatok
1 A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1 A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1 Védelmi ipari társaságok forrásjuttatásai 39 750,0
2 Védelmi Ipari Tőkealap feletti tulajdonosi joggyakorláshoz kapcsolódó kiadások 5 000,0
9. cím összesen: 44 750,0
20 Sport intézmények
2 Országos Sportegészségügyi Intézet 2 649,2 58,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 079,3
9 Egyéb működési kiadások 795,0
21 Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Versenysport és szakmai feladatok támogatása 57 406,9 1 057,5
2 A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása 9 737,0
3 Sporteredmények, sportszakmai tevékenységek, sportteljesítmények elismerése 10 055,8
4 Sportegészségügy, sporttudomány támogatása 905,3 25,5
5 Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos támogatások 1 775,0
6 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 22 382,3 11 261,2
7 Kiemelt sportegyesületek támogatása 13 598,2
8 Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása 13 437,2
9 Fogyatékosok sportjának támogatása 552,0
20 - 21. cím összesen: 132 724,0 2 649,2 12 402,8
22 Sport feladatokhoz kapcsolódó központi kezelésű előirányzatok
1 A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1 A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
2 Bérleti és egyéb hasznosítási díj 4 529,0
3 Egyéb vagyongazdálkodási bevételek 3,0
2 A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1 Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása 1 752,3
2 Ingatlanok fenntartása és üzemeltetése 8 098,2
3 Múzeumi tevékenység kiadásai 215,3
4 Egyéb vagyongazdálkodási kiadások 85,0
2 A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség működésének támogatása 7 017,4
3 A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos sport célú bevételek és kiadások
1 A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos sport célú kiadások
1 A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó sport célú társaságok forrásjuttatásai 1 800,0
22. cím összesen: 17 215,9 4 529,0 1 752,3 3,0
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 700 187,4 64 708,0 -635 479,4
Hazai felhalmozási költségvetés 99 958,1 2 217,4 -97 740,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XIII. fejezet összesen 800 145,5 66 925,4 -733 220,1

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

XIV. FEJEZET

2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Belügyminisztérium igazgatása 12 954,8 28,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 14 890,6
9 Egyéb működési kiadások 19 142,6
2 Nemzeti Védelmi Szolgálat 96,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 829,3
9 Egyéb működési kiadások 1 844,4
3 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
1 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 22 602,0 1 206,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 111 489,0
9 Egyéb működési kiadások 44 467,1
2 Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 52,6 10,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 767,2
9 Egyéb működési kiadások 267,6
4 Terrorelhárítási Központ 150,0 2 628,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 17 841,5
9 Egyéb működési kiadások 4 957,9
5 Büntetés-végrehajtás 5 215,6 314,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 66 426,7
9 Egyéb működési kiadások 29 379,1
6 Oktatási Hivatal 800,0 215,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 382,3
9 Egyéb működési kiadások 3 963,4
7 Rendőrség 6 134,4 4 007,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 296 360,9
9 Egyéb működési kiadások 82 412,8
8 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 3 821,2 170,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 020,7
9 Egyéb működési kiadások 1 454,5
9 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
1 Országos Kórházi Főigazgatóság 2 139,1 2 723,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 24 685,5
9 Egyéb működési kiadások 6 823,6
2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 1 117 621,6 7 552,8 14,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 742 502,3
9 Egyéb működési kiadások 374 344,8
10 Országos Mentőszolgálat 65 218,5 250,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 50 286,1
9 Egyéb működési kiadások 16 238,1
11 Nemzeti Népegészségügyi Központ 2 421,4 862,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 394,6
9 Egyéb működési kiadások 13 627,1
12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 3 183,2 3 978,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 73 354,3
9 Egyéb működési kiadások 18 565,6
13 Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 454,4 175,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 287,5
9 Egyéb működési kiadások 3 771,4
14 Országos Vérellátó Szolgálat 21 455,6 550,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 11 973,5
9 Egyéb működési kiadások 10 818,9
15 Klebelsberg Központ 8 046,6 9 777,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 540 547,5
9 Egyéb működési kiadások 144 455,1
16 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 80,0 80,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 513,2
9 Egyéb működési kiadások 1 393,6
17 Vízügyi Igazgatóságok 3 280,7 913,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 23 228,4
9 Egyéb működési kiadások 14 460,8
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok
3 A légimentéssel összefüggő kiadások 2 127,5
50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 1 200,0
63 Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása 203,2
2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
2 Társadalmi önszerveződések támogatása
3 Országos Polgárőr Szövetség 1 250,0
11 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 997,0 225,0
5 Társadalmi felzárkózást segítő programok
1 Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások 1 703,7
2 Tanoda program 2 812,2
5 Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok 2 641,8
8 Biztos Kezdet Gyerekházak 1 676,5
10 Országos Roma Önkormányzat támogatása 679,4
10 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 3 178,8
11 A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány lakhatásával kapcsolatos kiadások 15 754,4
19 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása 825,7
21 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 1 000,0
22 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó 500,0
31 Köznevelési feladatok támogatása
1 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 363 829,8
2 Hit- és erkölcstanoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás 16 789,6
3 Köznevelés speciális feladatainak támogatása 9 310,2 5,0
4 Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása 1 138,6
6 Ingyenes tankönyvellátás támogatása 13 204,2
7 Oktatási társadalmi szervezetek támogatása 80,8
8 Nemzetközi és Európai Uniós oktatási és egyéb programok 51,4
32 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok
1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 229 203,8
2 Egyéb szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások sajátos finanszírozása 4 803,0
3 Szociális humánszolgáltatók, köztestületi szociális intézmények részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások 24 186,7
4 Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása 8 295,0 793,6
5 Gyermekvédelmi Lakás Alap 1 190,0
6 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása 3 874,6
7 Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi szervezeteinek támogatása 2 120,8
33 Egészségügyi ágazati előirányzatok
1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 7 828,2 10 019,6
2 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása 7 623,5 5 510,2 336,3
3 Egészséges Budapest Program 10 000,0
4 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok 970,0
5 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 326,4
34 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása 57 215,0
35 Peres ügyek 1 400,0
36 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 2 742,3
21 Központi kezelésű előirányzatok
3 Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 1 733,6
4 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások 523,0 200,0 677,0
5 Belügyi Alapok 2014-2020 1 378,5 6 454,5
6 Belügyi Alapok 2021-2027 3 684,1 11 403,9
7 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlása és értékesítése 250,0 1,0
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 3 593 637,2 1 281 141,9 -2 312 495,3
Hazai felhalmozási költségvetés 57 171,0 15,0 -57 156,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 24 121,0 200,0 -23 921,0
XIV. fejezet összesen 3 674 929,2 1 281 356,9 -2 393 572,3

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

XV. FEJEZET

2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Pénzügyminisztérium igazgatása 630,8 74,2 25,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 417,6
9 Egyéb működési kiadások 2 855,4
2 Nemzeti Adó- és Vámhivatal 7 617,1 8 566,2 200,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 142 227,1
9 Egyéb működési kiadások 54 100,0
5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 6 929,5 4 538,8 120,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 749,7
9 Egyéb működési kiadások 51 453,3
8 Magyar Államkincstár 20 921,3 7 771,8 50,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 44 049,0
9 Egyéb működési kiadások 21 501,0
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Kárrendezési célelőirányzat és egyéb kártalanítási feladatok 3 550,1
2 Egészségügyi és egyéb kormányzati infrastruktúra fejlesztési program 954,5
3 Nagyvállalati beruházási támogatások 10 000,0
4 Egyes korábban kihelyezett támogatások visszatérülése 3 779,3 3 779,3
6 Nemzetközi és egyéb kötelezettségek 888,9 1,0
7 Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása 300,0
8 Szentháromság téri ingatlanberuházással összefüggő működési kiadások 389,5
10 Adó digitalizációs projektekhez kapcsolódó feladatok 2 167,1 2 100,0
26 Központi kezelésű előirányzatok
2 Központi tartalékok
2 Beruházási Alap 200 000,0
3 Céltartalékok 514 544,1
4 Járványügyi kiadások 7 700,0
7 Rendkívüli kormányzati intézkedések 255 000,0
5 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
1 Családi támogatások
1 Családi pótlék 309 527,0
2 Anyasági támogatás 6 099,4
3 Gyermekgondozást segítő ellátás 55 732,6
4 Gyermeknevelési támogatás 10 288,5
5 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése 4 613,3
6 Életkezdési támogatás 18 602,0
7 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 2 905,2
8 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 812,0
2 Korhatár alatti ellátások 125 464,8
3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
1 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő ellátások 75 868,2
2 Járási szociális feladatok ellátása 120 236,3
4 Különféle jogcímen adott térítések
1 Közgyógyellátás 16 938,9
2 Egyéb térítések 7 739,2
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 1 869 674,7 36 098,7 -1 833 576,0
Hazai felhalmozási költségvetés 236 831,3 4 174,4 -232 656,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XV. fejezet összesen 2 106 506,0 40 273,1 -2 066 232,9

XVI. ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

XVI. FEJEZET

2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Építési és Közlekedési Minisztérium igazgatása 17,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 11 538,0
9 Egyéb működési kiadások 1 731,5
2 Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 45,0 1 532,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 963,2
9 Egyéb működési kiadások 832,9
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fővárosi fejlesztések 0,4 8 892,1
2 Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok 863,4 535,7
3 Határon túli műemlék-felújítási program 35,1 114,9
4 Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram 188,2
5 Közlekedési ágazati programok 131 515,9 3 680,0 352,8
6 Közlekedési célú fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Vasúti fejlesztések 393,2 183 826,9
2 Országos közúthálózat felújítása 0,8 1 531,3
7 Építésgazdasági feladatok 3 370,0
11 Központi kezelésű előirányzatok
1 Az ÉKM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Az ÉKM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1 Közlekedési társaságok forrásjuttatásai 6 845,0 1 800,0
2 Az ÉKM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
1 Koncessziós díjak 210,0
2 Nemzeti tervvagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó kiadások 1,0
2 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó bevételek 150,0
3 Rendelkezésre állási díjak
1 Gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díj 182 000,0
2 M5, M6 autópálya rendelkezésre állási díjak 165 661,2
4 Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése
1 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 174 000,0
2 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 277 000,0
3 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 133 000,0
4 Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése 19 200,0
XVI. ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 1 108 951,6 4 085,0 -1 104 866,6
Hazai felhalmozási költségvetés 198 792,2 0,0 -198 792,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XVI. fejezet összesen 1 307 743,8 4 085,0 -1 303 658,8

XVII. ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

XVII. FEJEZET

2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Energiaügyi Minisztérium igazgatása 30 552,7 226,4 41,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 17 301,9
9 Egyéb működési kiadások 32 444,5
15 Országos Meteorológiai Szolgálat 1 051,7 147,0 1,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 487,6
9 Egyéb működési kiadások 966,9
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
35 Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok
1 Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok 3 158,3 98,0
3 Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások 35 499,3 12 379,2
4 Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer 30 788,2 50 211,8
36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai
1 Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása 7 465,2 15,5
37 Autó-motorsport támogatása 19 625,4
38 Környezetvédelmi feladatok 2 806,5
39 Térségi fejlesztési feladatok 554,8 118 279,5
21 Központi kezelésű előirányzatok
3 Az EM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Az EM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
1 Koncessziós díjak 550,0
2 Ipari tevékenységekhez kapcsolódó kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek 160 000,0
3 Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek 1 000,0
2 Az EM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
2 Az NHKV Zrt. támogatása 25 000,0
4 Egyéb társaságok forrásjuttatásai 1 356,4
4 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
1 Vagyonkezelési és üzemeltetési díj 25,0
2 Egyéb bevételek 1,0
2 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1 Az állami tulajdonú víziközmű-vagyonon végzett értéknövelő beruházások megtérítése 3 000,0
2 A regionális víziközmű társaságok támogatása 60 000,0
5 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása 130,0
XVII. ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 238 585,0 32 180,4 -206 404,6
Hazai felhalmozási költségvetés 184 357,4 161 042,0 -23 315,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XVII. fejezet összesen 422 942,4 193 222,4 -229 720,0

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

XVIII. FEJEZET

2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 188,6 471,9 16,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 12 503,5
9 Egyéb működési kiadások 4 316,6
2 Külképviseletek igazgatása 8 537,6 8 520,6 110,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 65 996,3
9 Egyéb működési kiadások 28 587,4
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 5 172,0 126 828,0
2 Kötött segélyhitelezés 9 818,5
3 Külügyi fejlesztési és kutatási programok 15 520,1 4 151,0
6 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 2 153,4
16 Protokoll kiadások
1 Kormányfői Protokoll kiadásai 404,2
2 Államfői Protokoll kiadásai 2 850,7
3 Egyéb kormányzati protokoll kiadások 240,0
25 Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása 1 550,0
33 Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési programok 42 000,0
2 Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások 7 971,4 55,1
3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 18 604,8
5 Peres ügyek 5,0
8 Kulturális diplomáciai projektek támogatása 375,6 41,4
9 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó feladatok
1 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások 2 880,0
2 Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása 340,0
10 Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok 1 000,0
8 Központi kezelésű előirányzatok
2 A KKM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
1 Paks II. Zrt. tőkeemelése 150 000,0
2 A KKM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb gazdasági társaságok forrásjuttatásai 3 000,0
3 Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR) 20,0 8 980,0
4 A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1 A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 4 584,0
2 A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 3 088,0
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 224 377,5 13 310,2 -211 067,3
Hazai felhalmozási költségvetés 294 068,0 126,0 -293 942,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 9 000,0 0,0 -9 000,0
XVIII. fejezet összesen 527 445,5 13 436,2 -514 009,3

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

XIX. FEJEZET

2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 4 426,3 2 553,2
2 Fejezeti általános tartalék 5 026,4
4 Közvetlen uniós programok támogatása 2 335,8 664,2
17 Alapok alapja pénzügyi eszközök
1 Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök 135 200,0 135 200,0
2 Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök 2 608,6 2 608,6
3 Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök 216,5 216,5
4 Alapok alapja GINOP Plusz pénzügyi eszközök 10 000,0 10 000,0
5 Alapok alapja DIMOP Plusz pénzügyi eszközök 13 574,6 13 574,6
6 Alapok alapja KEHOP Plusz pénzügyi eszközök 47 000,0 47 000,0
3 Központi kezelésű előirányzatok
1 Kohéziós politikai operatív programok 2014-2020
1 Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) 63 571,6 6 505,3 180 735,1 18 494,7
2 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 20 391,4 15 182,3
3 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 8 433,5 6 505,3 74 609,9 18 494,7
4 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 6 505,3 260 281,9 18 494,7
5 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 45 133,7 1 301,1 323 458,0 3 698,9
6 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 58 876,6 87 682,1
7 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) 30 764,1 3 032,6
8 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) 1 161,7
2 Európai Területi Együttműködés (2014-2020) 5 488,6 5 488,7
3 Európai Területi Együttműködés (2021-2027) 1 076,6 4 890,4
4 EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021 3 600,0 400,0
5 Svájci-Magyar Együttműködési Program II. 8 000,0
6 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014-2020 340,7 19 220,6
7 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021-2027 793,9 44 787,1
8 Vidékfejlesztési és halászati programok
1 Vidékfejlesztési Program 285 602,1 334 397,9
2 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 1 875,9 1 124,1
3 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz 938,0 562,0
4 KAP Stratégiai Terv Vidékfejlesztési Intézkedései 59 884,2 70 115,8
9 Kohéziós politikai operatív programok 2021-2027
1 Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz) 51 841,3 147 385,2
2 Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz (IKOP Plusz) 73 547,4
3 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP Plusz (EFOP Plusz) 197 492,3 15 440,0
4 Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (TOP Plusz) 50 678,3 448 340,9
6 Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz (KEHOP Plusz) 12 040,3 86 288,5
7 Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz) 109 952,4 10 838,4
8 Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz) 23 277,4 2 294,5
10 Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) 503 722,3 1 621,3
11 Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014-2020) 309,6 356,0 10,4 9,0
12 Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021-2027) 1 359,6 40,4
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 11 788,5 0,0 -11 788,5
Hazai felhalmozási költségvetés 211 817,1 208 599,7 -3 217,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés 3 747 404,3 91 342,3 -3 656 062,0
XIX. fejezet összesen 3 971 009,9 299 942,0 -3 671 067,9

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

XX. FEJEZET

2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Kulturális és Innovációs Minisztérium Igazgatása 616,0 87,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 9 569,8
9 Egyéb működési kiadások 2 067,2
2 Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért 57,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 480,0
9 Egyéb működési kiadások 448,4
3 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 4 234,4 93,0 5,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 042,6
9 Egyéb működési kiadások 2 104,6
4 Egyéb kulturális intézmények 378,8 120,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 081,9
9 Egyéb működési kiadások 1 431,2
5 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 311,0 76,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 702,5
9 Egyéb működési kiadások 1 008,1
6 Szakképzési Centrumok 2 511,9 219,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 132 918,1
9 Egyéb működési kiadások 41 458,5
7 Egyetemek, főiskolák 26 995,2 3 410,3 401,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 48 606,0
9 Egyéb működési kiadások 37 686,2
8 Egyéb történetkutató intézetek
2 VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár 15,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 383,3
9 Egyéb működési kiadások 372,2
9 Petőfi Irodalmi Múzeum 377,0 126,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 198,0
9 Egyéb működési kiadások 1 385,9
11 Közgyűjtemények 13 157,3 523,1 5,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 18 211,1
9 Egyéb működési kiadások 23 700,4
12 Művészeti intézmények 5 013,4 746,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13 479,3
9 Egyéb működési kiadások 11 525,9
15 Magyarságkutató Intézet 25,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 690,4
9 Egyéb működési kiadások 290,0
19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1 279,1 40,0 40,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 341,4
9 Egyéb működési kiadások 860,1
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Kulturális intézetek szakmai kerete 464,0
8 Nemzetközi kapcsolatok programjai
2 Határon túli és nemzetközi kulturális feladatok támogatása 80,0
9 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
1 Nemzeti Tehetség Program 4 110,0 190,0
2 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása 10 407,0
3 Waclaw Felczak Alap 408,8
4 Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok 7 360,7 78,1
5 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 80,0
6 Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása 1 980,0
7 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás 1 135,0
8 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása 614,2 1 385,8
9 Hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program nem állami fenntartók részére 22,7 977,3
10 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 240,0
11 Esélyteremtő, önkéntes és kríziskezelő programok, valamint feladatok támogatása 500,7 4,0
12 Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek továbbá közösségi és tehetségsegítő programok, feladatok támogatása 380,0 20,0
10 Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetése 366,0 10,0
11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
3 Emlékparkok, emlékpontok támogatása 309,0
5 Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok 3 722,4 146,0
6 Csoóri Sándor Alap 2 500,0
7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása 12 954,2 4 804,2
8 Makovecz Imre Alap 1 000,0
12 Felsőoktatási feladatok
1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 401 701,1
2 Felsőoktatás speciális feladatai 9 550,0
3 Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok támogatása 7 017,7
4 Infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztések 20 600,0
13 Művészeti tevékenységek
1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása 60 745,5 590,1
9 Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek támogatása 1 673,6
11 Fesztiválok megrendezésének támogatása 1 950,0
15 Lázár Ervin Program 3 350,0 150,0
14 Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása 12 298,9
15 Liget Budapest projekt működtetését szolgáló kiadások 12 000,0
16 Szakképzési feladatellátás támogatása 1 812,0
28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 19 035,7
51 Fejezeti általános tartalék 600,0
21 Központi kezelésű előirányzatok
1 A Kulturális és Innovációs Minisztérium tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1 A Kulturális és Innovációs Minisztérium tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1 A Kulturális és Innovációs Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai 240,0
XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 958 252,3 54 889,5 -903 362,8
Hazai felhalmozási költségvetés 14 881,3 453,6 -14 427,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XX. fejezet összesen 973 133,6 55 343,1 -917 790,5

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

XXI. FEJEZET

2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Miniszterelnöki Kabinetiroda 614,2 445,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13 006,9
9 Egyéb működési kiadások 2 780,9
2 Nemzeti Kommunikációs Hivatal 600,0 23,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 888,5
9 Egyéb működési kiadások 715,2
3 Nemzeti Koncessziós Iroda 4,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 139,9
9 Egyéb működési kiadások 809,5
4 Alkotmányvédelmi Hivatal 27,4 1 936,6 20,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 19 754,7
9 Egyéb működési kiadások 8 093,8
5 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 280,0 28 287,8 23,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 33 030,1
9 Egyéb működési kiadások 16 255,0
6 Nemzeti Információs Központ 253,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 453,5
9 Egyéb működési kiadások 2 754,0
7 Információs Hivatal 180,0 4 380,3 46,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13 851,5
9 Egyéb működési kiadások 9 260,8
8 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 870,6 8,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 731,8
9 Egyéb működési kiadások 12 375,1
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
1 Kormányfői protokoll 350,0
2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok 39 470,0
11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 37 350,8 30 591,4
12 Közösségépítő kezdeményezések támogatása 800,0
21 Nemzetközi tagdíjak 151,7
24 Kiemelt társadalmi kapcsolatok 11 000,0
27 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása 15 229,1 2 200,0
28 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 114 609,5
33 A kiemelt nemzetközi sportesemények és egyéb kiemelt állami rendezvények lebonyolítása 60 552,8
34 Kormányzati szakpolitikák 15 426,1
35 Infokommunikációs ágazati feladatok 2 447,4
21 Központi kezelésű előirányzatok
1 A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1 A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
1 Osztalékbevétel 16 000,0
2 A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 5 000,0
1 - 21. cím összesen: 442 288,6 18 572,2 68 131,5 89,2
23 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 0,8 2,0 2,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 971,1
9 Egyéb működési kiadások 222,8
23. cím összesen: 1 193,9 0,8 2,0 2,4
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 443 482,5 18 573,0 -424 909,5
Hazai felhalmozási költségvetés 68 133,5 91,6 -68 041,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XXI. fejezet összesen 511 616,0 18 664,6 -492 951,4

XXIII. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

XXIII. FEJEZET

2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
2 Nemzeti Akkreditáló Hatóság 396,1 4,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 334,2
9 Egyéb működési kiadások 268,3
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaságfejlesztési feladatok
1 Gazdaságfejlesztési programok 105 223,8
2 Nemzeti Oltóanyaggyár és Nemzeti Koronavírus-Oltóanyaggyár megvalósítása 9,3 8 560,4
3 Járműipari innovációs és fejlesztési feladatok 10 000,0
2 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 14 538,6
3 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 62,2
4 Egyéb ágazati feladatok 2 782,6
11 Központi kezelésű előirányzatok
1 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése 6 132,0
2 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 100 000,0
3 Peres ügyek 2 000,0
4 Gazdaságfejlesztési célú nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő kiadások 868,5
XXIII. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 232 219,5 396,1 -231 823,4
Hazai felhalmozási költségvetés 18 565,3 0,0 -18 565,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XXIII. fejezet összesen 250 784,8 396,1 -250 388,7

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.

XXX. FEJEZET

2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 60,0 95,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 817,1
9 Egyéb működési kiadások 1 346,7
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 OECD ROK 188,7 11,2
2 Fejezeti tartalék 45,8
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 3 398,3 71,2 -3 327,1
Hazai felhalmozási költségvetés 95,0 0,0 -95,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XXX. fejezet összesen 3 493,3 71,2 -3 422,1

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám

Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név

XXXI. FEJEZET

2023. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve Működési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmozási
kiadás
Felhalmozási bevétel
1 Központi Statisztikai Hivatal 787,8 451,2 27,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13 420,6
9 Egyéb működési kiadások 3 679,2
4 KSH Könyvtár 5,0 2,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 217,3
9 Egyéb működési kiadások 82,7
5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 8,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 108,6
9 Egyéb működési kiadások 44,6
6 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása 1 118,5
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 18 671,5 800,8 -17 870,7
Hazai felhalmozási költségvetés 453,2 27,9 -425,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XXXI. fejezet összesen 19 124,7 828,7 -18 296,0

XXXII. EURÓPAI TÁMOGATÁSOKAT AUDITÁLÓ FŐIGAZGATÓSÁG