A jogszabály mai napon ( 2023.12.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2022, https://eur-lex.europa.eu/

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2022. december 14-i (EU) 2022/2463 RENDELETE

az Ukrajna 2023. évi támogatását célzó eszköz (makroszintű pénzügyi támogatás plusz) létrehozásáról * 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 212. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében * ,

mivel:

(1) Az Unió és Ukrajna közötti, mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térséget magában foglaló társulási megállapodás *  2017. szeptember 1-jén hatályba lépett.

(2) Ukrajna 2014-ben ambiciózus reformprogramot indított, amelynek célja gazdaságának stabilizálása és polgárai megélhetésének javítása. A napirenden lévő legfőbb prioritást a korrupció elleni küzdelem, valamint az alkotmányos, választási és igazságügyi reformok jelentik. A reformok végrehajtását egymást követő makroszintű pénzügyi támogatási programok támogatták, amelyek keretében Ukrajna összesen 6,6 milliárd EUR összegű támogatást kapott hitelek formájában az Uniótól.

(3) Az orosz inváziót közvetlenül megelőző fokozódó fenyegetéssel összefüggésben az (EU) 2022/313 európai parlamenti és tanácsi határozattal *  összhangban rendelkezésre bocsátott sürgősségi makroszintű pénzügyi támogatás 1,2 milliárd EUR összegű hitelt biztosított Ukrajnának, amelynek folyósítása két, 600 millió EUR összegű részletben történt 2022 márciusában és májusában.

(4) Az (EU) 2022/1201 európai parlamenti és tanácsi határozat *  szerint rendelkezésre bocsátott legfeljebb 1 milliárd EUR összegű rendkívüli uniós makroszintű pénzügyi támogatás gyors és sürgős segítséget jelentett Ukrajna költségvetése számára, és folyósítása két részletben, 2022. augusztus 1-jén és 2-án teljes mértékben megtörtént. Az említett támogatás az „Ukrajna megsegítése és újjáépítése” című, 2022. május 18-i bizottsági közleményben bejelentett és az Európai Tanács által 2022. június 23-24-én jóváhagyott, Ukrajnának folyósítandó, legfeljebb 9 milliárd EUR összegű tervezett rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatás első szakaszát képezte.

(5) Az (EU) 2022/1628 európai parlamenti és tanácsi határozat *  további lépést jelentett az az Unió tervezett, rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatásának végrehajtása felé. Megalapozta azt, hogy Ukrajna további legfeljebb 5 milliárd EUR összeget kapjon hitel formájában, rendkívül kedvező feltételek mellett, amelyből 2 milliárd EUR-t október 18-án folyósítottak, a fennmaradó 3 milliárd EUR-t pedig 2022 végéig kell folyósítani.

(6) Az Oroszország által 2022. február 24-én Ukrajnával szemben provokáció nélkül indított, indokolatlan agressziós háború Ukrajna pénzügyi piacokhoz való hozzáférésének elvesztését és állami bevételeinek jelentős visszaesését okozta, miközben a humanitárius helyzet kezelésére és az állami szolgáltatások folyamatosságának fenntartására fordított közkiadások számottevően megnövekedtek. Ebben a rendkívül bizonytalan és ingatag helyzetben a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 2022. nyári legjobb becslése azt mutatta, hogy Ukrajna 2022. évi finanszírozási igénye tekintetében mintegy 39 milliárd USD összegű rendkívüli finanszírozási hiány áll fenn, amelynek mintegy fele fedezhető a nemzetközi támogatásnak köszönhetően. A rendkívüli körülmények között úgy volt tekinthető, hogy az (EU) 2022/1628 határozat szerinti makroszintű pénzügyi támogatási csomag Unió általi gyors rendelkezésre bocsátása Ukrajna számára megfelelő rövid távú választ jelent Ukrajna számottevő makroszintű pénzügyi stabilitási kockázataira. Ennek a további legfeljebb 5 milliárd EUR összegű, az említett határozat szerinti rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatásnak az volt a célja, hogy segítse Ukrajna makroszintű pénzügyi stabilitását, megerősítse az ország közvetlen rezilienciáját és fenntartsa helyreállítási kapacitását, mindezeken keresztül hozzájárulva Ukrajna államadósságának fenntarthatóságához, végső soron pedig ahhoz, hogy az ország olyan helyzetbe kerüljön, hogy képes legyen eleget tenni pénzügyi kötelezettségeinek.

(7) Oroszország Ukrajnával szembeni agressziós háborújának kezdete óta az EU, annak tagállamai és az európai pénzügyi intézmények 19,7 milliárd EUR-t mozgósítottak Ukrajna gazdasági, társadalmi és pénzügyi rezilienciájának erősítésére. Az említett összeg egyrészt az uniós költségvetésből nyújtott, 12,4 milliárd EUR összegű támogatásból - beleértve a rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatást, valamint az Európai Beruházási Bank és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank által nyújtott támogatást, amelyeket részben vagy egészben az uniós költségvetés garantál -, másrészt a tagállamok által nyújtott, 7,3 milliárd EUR összegű további pénzügyi támogatásból tevődik össze.

(8) A Tanács emellett a (KKBP) 2021/509 tanácsi határozat *  értelmében határozott az ukrán fegyveres erőket támogató intézkedésekről 3,1 milliárd EUR összegben az Európai Békekeret részeként, valamint a (KKBP) 2022/1968 tanácsi határozat *  értelmében egy Ukrajnát támogató katonai segítségnyújtási misszióról, mintegy 100 millió EUR közös költséggel. Az Unió és tagállamai emellett az uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül példátlan mértékű természetbeni szükséghelyzeti reagálást is végrehajtottak az (EU) 2021/836 európai parlamenti és tanácsi rendelet *  értelmében, amely az említett mechanizmus létrehozása óta a legnagyobb sürgősségi műveletet képezi, és amelynek keretében több millió egységnyi segélyszállítmány jutott el Ukrajnába és a régióba.

(9) A 2022. június 23-i Európai Tanács úgy határozott, hogy tagjelölti státuszt ad Ukrajnának. Az Unió kiemelt prioritása, hogy folyamatos, erőteljes támogatást nyújtson Ukrajnának. Mivel Oroszország agressziós háborúja hatalmas károkat okoz Ukrajna gazdasága, polgárai és vállalkozásai számára, a folyamatos, erőteljes támogatás Ukrajna számára olyan szervezett kollektív megközelítést tesz szükségessé, amelyet az e rendelet által létrehozott, az Ukrajna uniós támogatását célzó eszköz (makroszintű pénzügyi támogatás plusz) határoz meg.

(10) Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborúja az Unió egészére nézve stratégiai geopolitikai fenyegetést jelent, és határozott és egységes fellépést követel meg a tagállamoktól. Ezért alapvető fontosságú, hogy az uniós támogatás gyorsan rendelkezésre álljon, valamint rugalmasan és fokozatosan alakítható legyen, biztosítva az azonnali segítségnyújtást és hozzájárulva a jövőbeli újjáépítést megalapozó rövid távú helyreállításhoz.

(11) Az eszköz általános célja, hogy hozzájáruljon Ukrajna finanszírozási hiányának megszüntetéséhez 2023-ban, különösen azáltal, hogy kiszámítható, folyamatos, rendezett és időben érkező, rendkívül kedvezményes, rövid távú pénzügyi segítséget nyújt az ukrán állami költségvetésnek, többek között a helyreállítás és adott esetben a háború utáni újjáépítéshez nyújtott kezdeti támogatás finanszírozása céljából, Ukrajnának az európai integráció felé vezető úton való támogatását is szem előtt tartva.

(12) Az eszköz általános célkitűzésének elérése érdekében a támogatásnak Ukrajna makroszintű pénzügyi stabilitásának segítését és külső finanszírozási korlátainak enyhítését kell szolgálnia. A Bizottságnak úgy kell végrehajtania a támogatást az eszköz keretében, hogy az összhangban álljon a külső fellépés és az egyéb vonatkozó uniós politikák különböző területein hozott intézkedések alapelveivel és célkitűzéseivel.

(13) Az eszköz keretében nyújtott támogatás fő területeinek magukban kell foglalniuk a helyreállítás támogatását, a kritikus funkciók és infrastruktúrák javítását és karbantartását, az anyagi és szociális támogatás tekintetében rászoruló személyek és leginkább érintett területek megsegítését, az ideiglenes lakhatást, valamint a lakóépületek és az infrastrukturális létesítmények építését.

(14) Az eszköznek emellett segítenie kell az ukrán hatóságok azon képességeinek megerősítését, amelyek a jövőbeli, háború utáni újjáépítés előkészítéséhez, valamint adott esetben az előcsatlakozási folyamat korai előkészítéséhez szükségesek, beleértve az ukrajnai intézmények megerősítését, a közigazgatás reformját és hatékonyságának javítását, valamint az átláthatóságot, a strukturális reformokat és a jó kormányzást minden szinten.

(15) Az eszköznek elő kell mozdítania az Ukrajnával kapcsolatos uniós külpolitikát. A támogatási művelet során a Bizottságnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak mindvégig szorosan együtt kell működniük annak érdekében, hogy koordinálják az Unió külpolitikáját, és biztosítsák annak következetességét. Az eszköz keretében Ukrajnának nyújtott támogatás továbbra is jelentős mértékben hozzá fog járulni az IMF, a Világbank és más nemzetközi pénzügyi szervezetek által becsült ukrajnai finanszírozási igény fedezéséhez, figyelemmel Ukrajna saját forrásokból történő finanszírozásra való képességére is. A támogatás összegének meghatározása figyelembe veszi továbbá a bilaterális és multilaterális donoroktól várható pénzügyi hozzájárulásokat, az Unió egyéb külső finanszírozási eszközeinek korábbi ukrajnai alkalmazását és a teljes uniós szerepvállalás hozzáadott értékét is.

(16) Ukrajna helyzete fokozatos megközelítést tesz szükségessé, amelynek keretében a makroszintű pénzügyi stabilitásra, valamint az azonnali segítségnyújtásra és helyreállításra összpontosító eszközhöz az (EU) 2021/947 európai parlamenti és tanácsi rendelettel *  létrehozott ’Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz - Globális Európa’ elnevezésű eszköz és az 1257/96/EK tanácsi rendelet *  szerinti segélyműveletek keretében nyújtott folyamatos támogatásnak kell társulnia.

(17) E rendeletnek meg kell határoznia az eszköz számára a 2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig tartó időszakban rendelkezésre álló, és 2024. március 31-ig folyósítható forrásokat. Legfeljebb 18 milliárd EUR-t hitelek formájában kell rendelkezésre bocsátani. Emellett a 2023. január 1. és 2027. december 31. közötti időszakra vonatkozóan e rendeletnek kamattámogatásról kell rendelkeznie. A hitelek futamideje alatt a kamatköltségek fedezetének biztosítása érdekében a tagállami hozzájárulásokat a 2027 utáni időszakra vonatkozóan meg kell újítani, továbbra is külső címzett bevételként, kivéve, ha a kamatköltségeket a jövőbeli többéves pénzügyi keretek más módon fedezik. Ezért a tagállami hozzájárulások 2027 után is meghosszabbíthatók lehetnek.

(18) E rendeletnek lehetővé kell tennie, hogy a tagállamok külső címzett bevételként további forrásokat bocsássanak rendelkezésre, amelyeket az eszközről szóló egyetértési megállapodás keretében kell felhasználni. Az érdeklődő harmadik országok és harmadik felek számára is lehetővé kell tenni, hogy az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet *  (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) 21. cikke (2) bekezdésének d) és e) pontjával összhangban külső címzett bevételnek minősülő további hozzájárulást nyújtsanak. A szinergiák és a kiegészítő jelleg előmozdítása érdekében helyénvaló lehetővé tenni, hogy a tagállamok, érdeklődő harmadik országok és harmadik felek által nyújtott ilyen további hozzájárulások az (EU) 2021/947 és az 1257/96/EK rendelet alapján létrehozott programok számára is rendelkezésre álljanak az eszköz célkitűzéseihez hozzájáruló intézkedések finanszírozása céljából.

(19) A tagállamok önkéntes hozzájárulásainak visszavonhatatlannak, feltétel nélkülinek és azonnal lehívhatónak kell lenniük. E célból a tagállamoknak a költségvetési rendelet 22. cikkének (2) bekezdése szerinti hozzájárulási megállapodást kell kötniük a Bizottsággal. Az ilyen hozzájárulási megállapodásnak fedeznie kell a kamattámogatáshoz való hozzájárulást, valamint a tagállamok által esetleg biztosítani kívánt további összegeket is.

(20) Az eszköz keretébe tartozó támogatás rendelkezésre bocsátásának előfeltétele, hogy Ukrajna továbbra is tiszteletben tartsa a hatékony demokratikus mechanizmusokat és azok intézményeit - többek között a többpárti parlamentáris rendszert - és a jogállamiságot, valamint biztosítsa az emberi jogok tiszteletben tartását.

(21) Az eszköz keretében nyújtott támogatást egy egyetértési megállapodásban meghatározandó szakpolitikai feltételekhez kell kötni. Az említett feltételeknek magukban kell foglalniuk olyan kötelezettségvállalásokat is, amelyek célja az ország gazdasági teljesítményének és rezilienciájának, valamint az üzleti környezetnek a megerősítése, a kritikus újjáépítés megkönnyítése és az energiaágazatban jelentkező kihívások kezelése.

(22) A szakpolitikai feltételeket szigorú jelentéstételi követelményeknek kell kiegészíteniük azzal a céllal, hogy a pénzeszközöket hatékony, átlátható és elszámoltatható módon használják fel.

(23) Tekintettel az ukrajnai helyzetre, helyénvaló rendelkezni az egyetértési megállapodás félidős felülvizsgálatáról.

(24) Az eszköz keretében nyújtott támogatás rendelkezésre bocsátására az előfeltételek tiszteletben tartása, a kielégítő teljesítés és a szakpolitikai feltételek végrehajtása felé tett kielégítő előrelépés függvényében kerül sor.

(25) Helyénvaló lehetőséget biztosítani Ukrajna finanszírozási igényeinek újraértékelésére, valamint - ha az említett igények az eszköz keretében nyújtott támogatás folyósításának időszakában jelentősen csökkennek a kezdeti előrejelzésekhez képest - a támogatás csökkentésére, felfüggesztésére vagy megszüntetésére. Helyénvaló továbbá lehetőséget biztosítani a kifizetések felfüggesztésére vagy megszüntetésére abban az esetben, ha az eszköz keretében nyújtott támogatás rendelkezésre bocsátására vonatkozó követelmények nem teljesülnek.

(26) Tekintettel Ukrajna sürgős finanszírozási igényeire, helyénvaló a pénzügyi támogatást a költségvetési rendelet 220a. cikkében előírt - és ugyanott egységes finanszírozási módszerként meghatározott - diverzifikált finanszírozási stratégia szerint megszervezni, mivel ez várhatóan növelni fogja az uniós kötvények likviditását, valamint az uniós kötvénykibocsátás vonzerejét és költséghatékonyságát.

(27) Tekintettel Ukrajnának az Oroszország agressziós háborúja okozta nehéz helyzetére, valamint Ukrajna hosszabb távú stabilitásának támogatása érdekében helyénvaló Ukrajnának rendkívül kedvezményes feltételek mellett legfeljebb 35 év futamidejű hiteleket nyújtani, amelyek esetében a tőketörlesztés megkezdésének legkorábbi időpontja 2033. Helyénvaló továbbá eltérni a költségvetési rendelet 220. cikke (5) bekezdésének e) pontjától és lehetővé tenni, hogy az Unió fedezze a kamatköltségeket, és mentesíteni Ukrajnát az általa egyébként viselendő adminisztratív költségek alól. A kamattámogatást a költségvetési rendelet 220. cikkének (1) bekezdése értelmében a támogatás hatékonyságának biztosításához megfelelőnek ítélt eszközként kell nyújtani. A kamattámogatást a tagállamok további önkéntes hozzájárulásaiból kell finanszírozni, és fokozatosan kell rendelkezésre bocsátani, ahogy a tagállamokkal kötött megállapodások hatályba lépnek.

(28) Ukrajna számára lehetővé kell tenni, hogy évente kérje a kamattámogatást és az adminisztratív költségek viselése alóli mentesítést.

(29) Az (EU) 2021/947 rendelet 31. cikke (3) bekezdésének második mondatától eltérve az e rendelet keretében nyújtott hitelekből eredő pénzügyi kötelezettségek nem támogathatók a külső tevékenységi garanciából. Az eszköz keretében nyújtott támogatásnak a költségvetési rendelet 220. cikkének (1) bekezdése értelmében vett pénzügyi támogatásnak kell minősülnie. A pénzügyi kockázatokat és a költségvetési fedezetet illetően az eszköz keretében hitelek formájában nyújtott pénzügyi támogatáshoz nem képezhető tartalék, és - a költségvetési rendelet 211. cikkének (1) bekezdésétől eltérve - nem kerül meghatározásra az e rendelet 4. cikke (1) bekezdésében említett összeg százalékos arányában kifejezett tartalékfeltöltési ráta.

(30) Az (EU, Euratom) 2020/2093 tanácsi rendelet *  jelenleg nem teszi lehetővé az eszköz keretében nyújtott hitelekből eredő pénzügyi kötelezettség fedezését. A rendelet esetleges olyan értelmű módosításáig, amely garancia formájában lehetővé tenné a többéves pénzügyi keret felső határait meghaladó és az (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozat *  3. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett felső határokig terjedő költségvetési források mozgósítását, a további források biztosítása céljából helyénvaló alternatív megoldást keresni.

(31) Megállapítást nyert, hogy a tagállamok által garanciák formájában nyújtott önkéntes hozzájárulások megfelelő eszközt jelentenek arra, hogy biztosítani lehessen az e rendelet szerinti hitelfelvételi és hitelnyújtási műveleteket lehetővé tévő védelmet. A tagállami garanciáknak megfelelő biztosítékot kell képezniük annak szavatolására, hogy az Unió vissza tudja fizetni az eszköz keretében nyújtott hiteleket támogató hitelfelvételeket.

(32) A tagállamok által nyújtott garanciáknak 18 000 000 000 EUR összeg erejéig kell fedezniük az eszköz keretében hitelek formájában nyújtott támogatást. Fontos, hogy a tagállamok kiemelt prioritásként folytassák le a garanciák nyújtásához szükséges vonatkozó nemzeti eljárásokat. A helyzet sürgősségére tekintettel az említett eljárások lefolytatása nem késleltetheti a szükséges pénzügyi támogatás Ukrajna számára e rendelet alapján, hitelek formájában történő folyósítását. Ugyanakkor az eszköz keretében hitelek formájában nyújtott pénzügyi támogatást fokozatosan kell rendelkezésre bocsátani, amint a tagállamok által nyújtott garanciák hatályba lépnek. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, valamint az óvatosság elvére figyelemmel a Bizottságnak a hitelképessége kellő figyelembevételével kell intézkednie a hitelekről. A támogatásnak a 18 000 000 000 eurós teljes összeg erejéig azonban az (EU, Euratom) 2020/2093 rendelet - vagy egy azt felváltó rendelet - olyan értelmű módosítása alkalmazásának kezdőnapjától kezdve kell rendelkezésre állnia, amely az eszköz szerinti hitelekre az uniós költségvetésből a többéves pénzügyi keret felső határait meghaladó és az (EU, Euratom) 2020/2053 határozat 3. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett felső határokig terjedő garanciáról rendelkezik.

(33) A tagállami garanciáknak visszavonhatatlannak, feltétel nélkülinek és azonnal lehívhatónak kell lenniük. Az említett garanciáknak biztosítaniuk kell, hogy az Unió képes legyen visszafizetni a tőkepiacokon vagy a pénzügyi intézményektől felvett hiteleket. Helyénvaló, hogy a garanciák többé ne legyenek lehívhatók az (EU, Euratom) 2020/2093 rendelet - vagy egy azt felváltó rendelet - olyan értelmű módosítása alkalmazásának kezdőnapjától kezdve, amely az eszköz szerinti hitelekre az uniós költségvetésből a többéves pénzügyi keret felső határait meghaladó és az (EU, Euratom) 2020/2053 határozat 3. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett felső határokig terjedő garanciáról rendelkezik. A garanciák abban az esetben hívhatók le, ha Ukrajna nem teljesíti időben az eszköz szerinti hitelekből fakadó fizetési kötelezettségét az Unió felé, beleértve különösen azokat az eseteket, amikor bármilyen okból a törlesztési ütemterv módosítására kerül sor, vagy a fizetési kötelezettség teljesítése várhatóan vagy váratlanul elmarad.

(34) Az eszköz szerinti hitelek tekintetében kötött hitelmegállapodások alapján visszafizetett összegeket - a költségvetési rendelet 211. cikke (4) bekezdésének c) pontjától eltérve - vissza kell téríteni a garancialehívásokat teljesítő tagállamok számára.

(35) A tagállamok által nyújtott garanciák lehívását megelőzően a Bizottságnak - mint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 317. cikke értelmében az Unió általános költségvetésének végrehajtásával megbízott uniós intézménynek - saját mérlegelési körében és saját felelősségére, az e rendeletben meghatározott határokkal összhangban meg kell vizsgálnia a költségvetési rendelet 220a. cikkében előírt diverzifikált finanszírozási stratégia keretében rendelkezésre álló összes intézkedést. A garanciák adott lehívásakor a Bizottságnak megfelelően tájékoztatnia kell a tagállamokat a vizsgálatról.

(36) Az egyes tagállamoknak a garanciával fedezett teljes összeghez olyan arányban kell hozzájárulniuk (hozzájárulási kulcs), amilyen arányban az Unió teljes bruttó nemzeti jövedelméből (GNI) részesülnek. A garanciák lehívásának arányosan, a hozzájárulási kulcs alkalmazásával kell történnie. A hozzájárulási kulcsot ideiglenes alapon arányosan ki kell igazítani mindaddig, amíg a Bizottság és a tagállamok közötti összes garanciamegállapodás hatályba nem lép.

(37) Helyénvaló, hogy a Bizottság és Ukrajna az egyetértési megállapodásban meghatározott feltételek alkotta keretek között hitelmegállapodást kössön a hiteltámogatásra vonatkozóan. Annak érdekében, hogy az Uniónak az eszköz keretében nyújtott támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi érdekei hatékony védelemben részesüljenek, Ukrajnának megfelelő intézkedéseket kell hoznia a támogatással kapcsolatos csalás, korrupció és más szabálytalanságok megelőzése és az ellenük való küzdelem érdekében. Ezen túlmenően a hitelmegállapodásban és a finanszírozási megállapodásban rendelkezni kell a Bizottság által végzendő ellenőrzésekről, a Számvevőszék által végzendő pénzügyi ellenőrzésekről, valamint az Európai Ügyészség hatásköreinek gyakorlásáról, a költségvetési rendelet 129. és 220. cikkével összhangban.

(38) mivel e rendelet célját, nevezetesen azt, hogy 2023-ban hozzájáruljon Ukrajna finanszírozási hiányának megszüntetéséhez különösen azáltal, hogy kiszámítható, folyamatos, rendezett és időben érkező, rendkívül kedvezményes, rövid távú pénzügyi segítséget nyújt az ukrán állami költségvetésnek, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az intézkedés terjedelme és hatása miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat a szubszidiaritásnak az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt elvével összhangban. Az arányosságnak az említett cikkben foglalt elvével összhangban ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(39) E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek *  megfelelően kell gyakorolni.

(40) Tekintettel az Oroszország által provokáció nélkül indított, indokolatlan agressziós háború okozta rendkívüli körülmények miatti sürgető helyzetre, helyénvalónak tűnik a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében előírt, nyolchetes időszak alóli kivétellel élni.

(41) Az Ukrajnában uralkodó helyzetre tekintettel ennek a rendeletnek sürgősen, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

AZ UKRAJNÁNAK NYÚJTOTT UNIÓS TÁMOGATÁS

1. SZAKASZ

Általános rendelkezések

1. cikk

Tárgy

(1) Ez a rendelet létrehoz egy Ukrajna támogatását célzó eszközt (makroszintű pénzügyi támogatás plusz) (a továbbiakban: az eszköz), amelyen keresztül az Unió hitelek, vissza nem térítendő támogatás és kamattámogatás formájában nyújt támogatást Ukrajnának.

(2) E rendelet megállapítja az eszköz célkitűzéseit, finanszírozását, az annak keretében nyújtott uniós finanszírozás formáit, valamint az ilyen finanszírozás nyújtására vonatkozó szabályokat.

2. cikk

Az eszköz célkitűzései

(1) Az eszköz általános célkitűzése, hogy kellő időben kiszámítható, folyamatos és rendezett módon rövid távú pénzügyi segítséget nyújtson Ukrajnának, finanszírozza a helyreállítást és adott esetben kezdeti támogatást nyújtson a háború utáni újjáépítéshez, ezáltal támogatva Ukrajnát az európai integráció felé vezető útján.

(2) Az általános célkitűzés elérése érdekében a fő különös célkitűzések különösen a következők támogatására irányulnak:

a) makroszintű pénzügyi stabilitás, valamint Ukrajna külső és belső finanszírozási korlátainak enyhítése;

b) adott esetben az előcsatlakozási folyamat korai előkészítő szakasza felé vezető reformprogram, beleértve az ukrajnai intézmények megerősítését, a közigazgatás reformját és hatékonyságának javítását, valamint az átláthatóságot, a strukturális reformokat és a jó kormányzást minden szinten;

c) a kritikus funkciók és infrastruktúrák helyreállítása, valamint a rászorulók megsegítése.

3. cikk

A támogatás területei

Célkitűzéseinek elérése érdekében az eszköz konkrétan a következőket támogatja:

a) Ukrajna finanszírozási igényeinek kielégítése az ország makroszintű pénzügyi stabilitásának fenntartása érdekében;

b) helyreállítás, például a kritikus infrastruktúrák - így az energetikai infrastruktúra, a vízrendszerek, a közlekedési hálózatok, a belső utak vagy hidak - tekintetében, vagy a stratégiai gazdasági ágazatok és szociális infrastruktúrák - például egészségügyi létesítmények, iskolák és az áthelyezett személyek lakhatása, többek között az ideiglenes és szociális lakások - tekintetében;

c) ágazati és intézményi reformok, beleértve a korrupció elleni küzdelmet és az igazságügyi reformokat, a jogállamiság tiszteletben tartását, a jó kormányzást, valamint a nemzeti és helyi intézmények korszerűsítését;

d) Ukrajna újjáépítésének előkészítése;

e) az ukrajnai szabályozási keret uniós szabályozási kerettel való harmonizációjának és Ukrajna egységes piacba történő integrációjának támogatása, valamint a gazdasági fejlődés előmozdítása és a versenyképesség javítása;

f) Ukrajna közigazgatási kapacitásának megerősítése megfelelő eszközök révén, többek között technikai segítségnyújtás alkalmazásával.

4. cikk

Az eszköz keretében rendelkezésre álló támogatás

(1) Az eszköz keretében hitelek formájában nyújtott támogatás legfeljebb 18 000 000 000 EUR összegig áll rendelkezésre az 5. cikkre is figyelemmel a 2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig tartó időszakban, és 2024. március 31-ig folyósítható.

A támogatást fokozatosan kell rendelkezésre bocsátani, amint a tagállamok által nyújtott garanciák az 5. cikk (4) bekezdésével összhangban hatályba lépnek, az e garanciamegállapodások által lefedett összegeket soha meg nem haladva.

Az (EU, Euratom) 2020/2093 rendelet vagy egy azt felváltó rendelet olyan jellegű módosítása alkalmazásának kezdőnapjától kezdve azonban, amely az e bekezdés első albekezdésében említett hitelekre az uniós költségvetésből a többéves pénzügyi keret felső határait meghaladó és az (EU, Euratom) 2020/2053 határozat 3. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett felső határokig terjedő garanciáról rendelkezik, e bekezdés második albekezdése nem alkalmazandó, és az e bekezdés első albekezdésében említett támogatásnak teljes mértékben rendelkezésre kell állnia.

(2) Az eszköz keretében a 2023. január 1-jétől 2027. december 31-ig tartó időszakra - a 7. cikk (1) bekezdésére is figyelemmel - további támogatás áll rendelkezésre a 17. cikk szerinti kiadások fedezése céljából. E további támogatás a 7. cikk (1) bekezdésére is figyelemmel 2027. december 31. után is rendelkezésre állhat.

(3) Az e rendelet 7. cikkének (2) és (4) bekezdésével összhangban rendelkezésre álló további összegek vissza nem térítendő támogatásként is végrehajthatók, amennyiben az e rendelet 9. cikkével összhangban megkötendő egyetértési megállapodás ekként rendelkezik, vagy az (EU) 2021/947 és az 1257/96/EK rendelettel összhangban az e rendelet 2. cikke (2) bekezdésének b) és c) pontjában említett célkitűzéseket megvalósító intézkedések finanszírozására, az említett rendeletek szabályai szerint.

(4) A (3) bekezdésben említett összegek fedezhetik az eszköz végrehajtásával és célkitűzéseinek megvalósításával kapcsolatos támogatási kiadásokat, ideértve a végrehajtáshoz szükséges előkészítési, figyelemmel kísérési, nyomonkövetési, ellenőrzési, audit- és értékelési tevékenységekhez kapcsolódó igazgatási támogatás költségeit, valamint a székhelyen és az Unió küldöttségeinél az eszközhöz szükséges igazgatási és koordinációs támogatás tekintetében felmerülő, valamint az eszköz alapján finanszírozott műveletek igazgatásához kapcsolódó kiadásokat, ideértve az információs és kommunikációs tevékenységeket, valamint a szervezeti információtechnológiai rendszereket is.

5. cikk

A tagállamok által garancia formájában nyújtott hozzájárulások

(1) A tagállamok hozzájárulást nyújthatnak a 4. cikk (1) bekezdésében említett, az eszköz keretében hitelek formájában nyújtott támogatás tekintetében biztosított, 18 000 000 000 EUR teljes összegig terjedő garanciákkal.

(2) Amennyiben tagállami hozzájárulásra kerül sor, azt a 6. cikkel összhangban, a Bizottsággal kötendő garanciamegállapodás útján, visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnal lehívható garanciák formájában kell nyújtani.

(3) Az érintett tagállam által az e cikk (1) bekezdésében említett összeghez nyújtott hozzájárulás relatív részarányának (hozzájárulási kulcs) meg kell felelnie az adott tagállamnak az Unió teljes GNI-jéből való részesedése relatív részarányának, az Unió 2023. pénzügyi évre vonatkozó, véglegesen 2022. november 23-én elfogadott általános költségvetése keretében meghatározott, a 2023. évi költségvetés „Összbevétel” fejezete A. része („Az Unió éves költségvetésének finanszírozása, Bevezetés”) 4. táblázatának (1) oszlopa alapján.

(4) Az egyes tagállamok tekintetében a garanciák a 6. cikkben említett, a Bizottság és az érintett tagállam között létrejött garanciamegállapodás hatálybalépésének időpontjától válnak érvényessé.

(5) A garanciák lehívásából származó összegek a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdése a) pontja ii. alpontjával összhangban az e rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett, az eszköz keretében hitel formájában nyújtott támogatásból eredő pénzügyi kötelezettségek visszafizetésére szolgáló külső címzett bevételnek minősülnek.

(6) A tagállamok által nyújtott garanciák lehívását megelőzően a Bizottság saját mérlegelési körében és saját felelősségére, az e rendeletben meghatározott határokkal összhangban megvizsgálja a költségvetési rendelet 220a. cikkében előírt diverzifikált finanszírozási stratégia keretében rendelkezésre álló intézkedéseket. Ez a vizsgálat nem érintheti az e cikk (2) bekezdése szerint nyújtott garanciák visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnal lehívható jellegét. A garanciák lehívásakor a Bizottság megfelelően tájékoztatja a tagállamokat a vizsgálatról.

(7) A költségvetési rendelet 211. cikke (4) bekezdésének c) pontjától eltérve az e rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett, az eszköz keretében hitel formájában nyújtott támogatással összefüggésben Ukrajna által visszafizetett összegeket vissza kell téríteni az érintett tagállamoknak az e rendelet 6. cikkének a) pontja szerint teljesített garancialehívások összegének mértékéig.

6. cikk

Garanciamegállapodások

A Bizottság garanciamegállapodást köt minden egyes olyan tagállammal, amely az 5. cikkben említett garanciát nyújt. Az említett megállapodásban meg kell határozni a garanciára vonatkozó - valamennyi tagállam számára azonos - szabályokat, beleértve különösen az alábbiakra vonatkozó rendelkezéseket:

a) a tagállamok azon kötelezettségének megállapítása, hogy eleget tegyenek a Bizottság - a 4. cikk (1) bekezdésében említett, az eszköz keretében hitel formájában nyújtott támogatással összefüggő - garancialehívásainak;

b) annak biztosítása, hogy a garancia lehívása az 5. cikk (3) bekezdésében említett hozzájárulási kulcs alkalmazása útján arányos mértékű legyen; a hozzájárulási kulcsot ideiglenes alapon arányosan ki kell igazítani mindaddig, amíg a Bizottság és a tagállamok közötti összes garanciamegállapodás az 5. cikk (4) bekezdésével összhangban hatályba nem lép;

c) annak biztosítása, hogy a garancialehívások lehetővé tegyék, hogy az Unió képes legyen visszafizetni a 16. cikk (1) bekezdése alapján a tőkepiacokon vagy pénzügyi intézményektől felvett hiteleket, amennyiben Ukrajna nem teljesíti fizetési kötelezettségét, beleértve azokat az eseteket is, amikor bármilyen okból a törlesztési ütemterv módosítására kerül sor vagy a fizetési kötelezettség teljesítése várhatóan vagy váratlanul elmarad;

d) annak biztosítása, hogy amennyiben egy tagállam részben vagy egészben elmulasztja egy adott garancialehívás időben történő teljesítését, a Bizottság - az érintett tagállamra háruló rész fedezése érdekében - jogosult legyen további garancialehívásokat eszközölni a többi tagállam által nyújtott garanciák terhére. Az ilyen további lehívásoknak arányosnak kell lenniük a többi tagállam mindegyike által az Uniónak az 5. cikk (3) bekezdésében említett GNI-jében képviselt, és az érintett tagállam részarányának figyelembevétele nélkül kiigazított részaránnyal. A garancialehívást nem teljesítő tagállam továbbra is köteles teljesíteni azt, és a nemteljesítésből fakadó költségekért is felelősséggel tartozik. A többi tagállam részére az általuk nyújtott bármely további hozzájárulás összegét a garancialehívást nem teljesítő tagállamtól a Bizottság által beszedett összegekből kell visszatéríteni. A valamely tagállamtól lehívott garancia összege semmilyen esetben nem haladhatja meg az adott tagállam által a garanciamegállapodás alapján nyújtott garancia teljes összegét;

e) fizetési feltételek;

f) annak biztosítása, hogy a garancia többé ne legyen lehívható az (EU, Euratom) 2020/2093 rendelet - vagy egy azt felváltó rendelet - olyan jellegű módosítása alkalmazásának kezdőnapjától kezdve, amely az e rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett hitelekre az uniós költségvetésből a többéves pénzügyi keret felső határait meghaladó és az (EU, Euratom) 2020/2053 határozat 3. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett felső határokig terjedő garanciáról rendelkezik.

7. cikk

A tagállamok és harmadik felek hozzájárulásai

(1) A tagállamok hozzájárulhatnak az eszközhöz a 4. cikk (2) bekezdésében említett összegekkel. Egy adott tagállam említett összegekhez való hozzájárulásának relatív részaránya megegyezik e tagállamnak az Unió teljes GNI-jéből való részesedésével. Az n. évre vonatkozó hozzájárulások esetében a GNI-alapú relatív részarány az Unió teljes GNI-jéből való részesedésként számítandó, a legutolsó éves uniós költségvetés vagy az n-1. évre vonatkozóan elfogadott éves uniós költségvetés-módosítás bevételi részének megfelelő oszlopa alapján.

Az eszköz keretében nyújtott, e bekezdés szerinti támogatás a Bizottság és az adott tagállam között létrejött megállapodásban meghatározott bármely összeg tekintetében a megállapodás hatálybalépését követően válik elérhetővé.

(2) A tagállamok további összegekkel is hozzájárulhatnak az eszközhöz, a 4. cikk (3) bekezdésében említettek szerint.

(3) Az e cikk (1) és a (2) bekezdésében említett hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontjával összhangban külső címzett bevételnek minősülnek.

(4) Az érdeklődő harmadik országok és harmadik felek szintén hozzájárulhatnak az eszköz keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatáshoz az e rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében említett további összegekkel, különösen az e rendelet 2. cikke (2) bekezdésének b) és c) pontjában említett különös célkitűzésekkel kapcsolatban. Az említett hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének d) és e) pontjával összhangban külső címzett bevételnek minősülnek.

2. SZAKASZ

Az eszköz keretébe tartozó támogatás feltételei

8. cikk

Az eszköz keretébe tartozó támogatás előfeltétele

(1) Az eszköz keretébe tartozó támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy Ukrajna továbbra is fenntartsa és tiszteletben tartsa a hatékony demokratikus mechanizmusokat - többek között a többpárti parlamentáris rendszert - és a jogállamiságot, valamint biztosítsa az emberi jogok tiszteletben tartását.

(2) A Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat az eszköz keretében nyújtott támogatás teljes időtartama alatt - különösen a kifizetések előtt - nyomon követi az (1) bekezdésben meghatározott előfeltétel teljesülését, adott esetben megfelelően figyelembe véve a Bizottság rendszeres bővítési jelentését. Emellett ugyancsak figyelembe kell venni az Ukrajnában fennálló körülményeket és a katonai közigazgatás ottani alkalmazásának következményeit.

(3) E cikk (1) és (2) bekezdése a 2010/427/EU tanácsi határozattal *  összhangban alkalmazandó.

9. cikk

Egyetértési megállapodás

(1) A Bizottság egyetértési megállapodást köt Ukrajnával, amely konkrétan meghatározza azokat a szakpolitikai feltételeket, azt az indikatív pénzügyi tervezést és a 10. cikkben említett azon jelentéstételi követelményeket, amelyek az eszköz keretébe tartozó uniós támogatáshoz kapcsolódnak.

A szakpolitikai feltételek az ukrajnai általános helyzet összefüggésében adott esetben kapcsolódnak a 2., illetve a 3. cikkben említett célkitűzésekhez és végrehajtásukhoz, valamint a 8. cikkben meghatározott előfeltételhez. A feltételek között szerepel a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvei melletti elkötelezettség, kiemelt hangsúlyt fektetve a korrupció elleni küzdelemre, a szervezett bűnözés elleni küzdelemre, a csalás elleni küzdelemre és az összeférhetetlenség elkerülésére, valamint a helyreállítás és adott esetben az újjáépítés igazgatására vonatkozó átlátható és elszámoltatható keret létrehozása.

(2) A Bizottság félidőben felülvizsgálhatja az egyetértési megállapodást. A Bizottság a felülvizsgálatot követően módosíthatja az egyetértési megállapodást.

(3) Az egyetértési megállapodás elfogadására és módosítására a 19. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kerül sor.

10. cikk

Jelentéstételi követelmények

(1) Az Ukrajnára vonatkozó jelentéstételi követelmények az egyetértési megállapodás részét képezik, és kifejezetten biztosítják az eszköz keretében nyújtott támogatás felhasználásának hatékonyságát, átláthatóságát és elszámoltathatóságát.

(2) A Bizottság rendszeres időközönként ellenőrzi a jelentéstételi követelmények végrehajtását, valamint az egyetértési megállapodásban meghatározott szakpolitikai feltételek teljesítése terén elért eredményeket. A Bizottság az említett ellenőrzés eredményeiről tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

3. SZAKASZ

Az eszköz keretében nyújtott támogatás rendelkezésre bocsátása, értékelési és tájékoztatási kötelezettségek

11. cikk

Az eszköz keretében nyújtott támogatás rendelkezésre bocsátása

(1) A 12. cikkben említett követelményektől függően a Bizottság az eszköz keretében nyújtott támogatást részletekben bocsátja rendelkezésre. Az egyes részletek folyósításának ütemezéséről a Bizottság dönt. Egy-egy részlet kifizetése egy vagy több részfolyósítással történhet.

(2) Az eszköz keretében nyújtott támogatás rendelkezésre bocsátását a Bizottság az egyetértési megállapodásban foglalt szakpolitikai feltételek végrehajtásának értékelése alapján irányítja.

12. cikk

Az eszköz keretében nyújtott támogatás rendelkezésre bocsátásáról való döntés

(1) Ukrajna az egyes részletek folyósítását megelőzően forráslehívási kérelmet nyújt be, amelyhez az egyetértési megállapodás rendelkezéseivel összhangban jelentést csatol.

(2) A Bizottság az alábbi követelmények általa végzett értékelésétől függően dönt a részletek rendelkezésre bocsátásáról:

a) a 8. cikkben meghatározott előfeltétel tiszteletben tartása;

b) az egyetértési megállapodásban szereplő jelentéstételi követelmények kielégítő teljesítése;

c) az egyetértési megállapodásban meghatározott szakpolitikai feltételek végrehajtása felé tett kielégítő előrelépés.

(3) Az eszköz keretében nyújtott támogatás maximális összegének folyósítása előtt a Bizottság ellenőrzi az egyetértési megállapodásban meghatározott valamennyi szakpolitikai feltétel teljesülését.

13. cikk

Az eszköz keretében nyújtott támogatás csökkentése, felfüggesztése és megszüntetése

(1) Abban az esetben, ha Ukrajna finanszírozási igényei az eszköz keretében nyújtott uniós támogatás folyósításának időszakában a kezdeti előrejelzésekhez képest jelentősen visszaesnek, a Bizottság csökkentheti a támogatás összegét, illetve felfüggesztheti vagy megszüntetheti a támogatást.

(2) Amennyiben a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott követelmények nem teljesülnek, a Bizottság felfüggeszti vagy megszünteti az eszköz keretében nyújtott uniós támogatás folyósítását.

14. cikk

Az eszköz keretében nyújtott támogatás végrehajtásának értékelése

Az eszköz végrehajtása során a Bizottság működési értékelés keretében - amely az (EU) 2022/1201 és az (EU) 2022/1628 határozatban előírt működési értékeléssel együtt is elvégezhető - értékeli az eszköz keretében nyújtott támogatás szempontjából releváns ukrán pénzügyi rendelkezések, közigazgatási eljárások, valamint belső és külső ellenőrzési mechanizmusok megbízhatóságát.

15. cikk

Az Európai Parlament és a Tanács tájékoztatása

A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az eszköz keretében nyújtott uniós támogatással kapcsolatos fejleményekről, így például a folyósításokról, és a 11. cikkben említett műveletek alakulásáról, valamint kellő időben az említett intézmények rendelkezésére bocsátja a vonatkozó dokumentumokat. A 13. cikk (2) bekezdése szerinti felfüggesztés vagy megszüntetés esetén haladéktalanul tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a felfüggesztés vagy megszüntetés okairól.

II. FEJEZET

A TÁMOGATÁS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

16. cikk

Hitelfelvételi és hitelnyújtási műveletek

(1) Az eszköz keretében hitel formájában nyújtott támogatás finanszírozása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a költségvetési rendelet 220a. cikkével összhangban a szükséges forrásokat a tőkepiacokon vagy pénzügyi intézményektől az Unió nevében felvegye.

(2) Az eszköz keretében hitel formájában nyújtott támogatás részletes feltételeit a költségvetési rendelet 220. cikkével összhangban a Bizottság és Ukrajna között megkötendő hitelmegállapodás határozza meg. A hitelek maximális futamideje 35 év.

(3) Az (EU) 2021/947 rendelet 31. cikke (3) bekezdésének második mondatától eltérve az eszköz keretében hitel formájában Ukrajnának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatást a külső tevékenységi garancia nem támogathatja.

Az e rendelet szerinti hitelekre vonatkozóan nem kerül sor tartalékképzésre, és a költségvetési rendelet 211. cikkének (1) bekezdésétől eltérve nem kerül meghatározásra az e rendelet 4. cikke (1) bekezdésében említett összeg százalékos arányában kifejezett tartalékfeltöltési ráta.

17. cikk

Kamattámogatás

(1) A költségvetési rendelet 220. cikke (5) bekezdésének e) pontjától eltérve és a rendelkezésre álló források függvényében az Unió az e rendelet alapján nyújtott hitelek tekintetében viselheti - kamattámogatás nyújtásával - a kamatköltségeket, valamint fedezheti a hitelfelvétellel és hitelnyújtással kapcsolatos adminisztratív költségeket, a hitel előtörlesztésével kapcsolatos költségek kivételével.

(2) Ukrajna minden évben kérheti az Uniótól a kamattámogatást és az adminisztratív költségek fedezését.

18. cikk

Vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó finanszírozási megállapodás

Az e rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében említett vissza nem térítendő támogatás részletes feltételeit a Bizottság és Ukrajna között megkötendő finanszírozási megállapodás határozza meg. A költségvetési rendelet 220. cikkének (5) bekezdésétől eltérve a finanszírozási megállapodásnak csak az említett rendelet 220. cikke (5) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett rendelkezéseket kell tartalmaznia. A finanszírozási megállapodás rendelkezéseket tartalmaz az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére, az ellenőrzésekre, az auditokra, a csalás és egyéb szabálytalanságok megelőzésére, valamint a pénzeszközök visszafizettetésére vonatkozóan.

III. FEJEZET

KÖZÖS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikke alkalmazandó.

20. cikk

Éves jelentés

(1) A Bizottság értékelést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet I. fejezetének végrehajtásáról, amely magában foglalja a végrehajtás értékelését is. Az említett jelentés:

a) megvizsgálja az eszköz keretében nyújtott uniós támogatás végrehajtása terén tett előrelépést;

b) áttekinti Ukrajna gazdasági helyzetét és kilátásait, valamint az e rendelet I. fejezetének 2. szakaszában említett követelmények és feltételek teljesülését;

c) bemutatja az egyetértési megállapodásban meghatározott követelmények és feltételek, Ukrajna aktuális makroszintű pénzügyi helyzete, valamint az eszköz keretében nyújtott támogatás részleteinek rendelkezésre bocsátására vonatkozó bizottsági határozatok közötti összefüggést.

(2) A Bizottság legkésőbb két évvel a rendelkezésreállási időszak végét követően utólagos értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben értékeli az eszköz keretében nyújtott, lezárult uniós támogatás eredményeit és hatékonyságát, valamint azt, hogy az milyen mértékben járult hozzá a támogatás céljainak megvalósításához.

21. cikk

Záró rendelkezések

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2022. december 14-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről
az elnök az elnök
R. METSOLA M. BEK