A jogszabály mai napon ( 2022.05.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2022, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2022. február 23-i (KKBP) 2022/264 HATÁROZATA

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2014. július 31-én elfogadta a 2014/512/KKBP határozatot * .

(2) 2021. június 24-i és 25-i következtetéseiben az Európai Tanács felszólította Oroszországot, hogy teljes mértékben vállalja felelősségét a minszki megállapodások teljes körű végrehajtásának biztosításáért az uniós álláspont érdemi megváltoztatásának kulcsfontosságú feltételeként. Hangsúlyozta annak szükségességét, hogy az Unió és tagállamai határozott és koordinált választ adjanak Oroszország bármely további rosszindulatú, jogellenes és bomlasztó tevékenységére, teljes mértékben felhasználva az Unió rendelkezésére álló valamennyi eszközt, és biztosítva a partnerekkel való koordinációt. Ennek érdekében az Európai Tanács felkérte a Bizottságot és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét (a továbbiakban: a főképviselő) is, hogy terjesszenek elő további korlátozó intézkedésekre vonatkozó opciókat, ideértve a gazdasági szankciókat is.

(3) 2021. december 16-i következtetéseiben az Európai Tanács hangsúlyozta annak sürgős szükségességét, hogy Oroszország enyhítse az Ukrajnával közös határa mentén megnövelt katonai jelenlét és az agresszív retorika által okozott feszültségeket. Az Európai Tanács újólag megerősítette, hogy teljes mértékben támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását. Miközben ösztönzi a diplomáciai erőfeszítéseket, és támogatja a normandiai formátumot a minszki megállapodások teljes körű végrehajtásának elérése terén, az Európai Tanács kijelentette, hogy az Ukrajnával szembeni minden további katonai agressziónak válaszul komoly következményei és súlyos ára lesz, ideértve a partnerekkel koordinált korlátozó intézkedéseket is.

(4) A Tanács 2022. január 24-én következtetéseket hagyott jóvá, amelyekben elítélte Oroszország Ukrajnával szembeni folytatódó agresszív cselekményeit és fenyegetéseit, továbbá felszólította Oroszországot a deeszkalálásra, a nemzetközi jog tiszteletben tartására, és arra, hogy a kialakított nemzetközi mechanizmusokon keresztül konstruktívan vegyen részt a párbeszédben. A Tanács újólag megerősítette az Unió maradéktalan elkötelezettségét azon alapelvek iránt, amelyeken az európai biztonság nyugszik, és amelyek szerepelnek az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Alapokmányában és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet alapító okirataiban, ideértve a Helsinki Záróokmányt és a Párizsi Chartát. Ezen alapelvek közé tartozik különösen az államok szuverén egyenlősége és területi integritása, a határok sérthetetlensége, az erőszakkal való fenyegetéstől, illetve az erőszak alkalmazásától való tartózkodás, és az államok szabadsága, hogy megválaszthassák vagy megváltoztathassák saját biztonsági megoldásaikat. A Tanács kijelentette, hogy az említett elvek nem képezhetik sem alku, sem pedig felülvizsgálat vagy újraértelmezés tárgyát, és hogy ezen elvek Oroszország általi megsértése akadályát képezi egy közös és oszthatatlan biztonsági térség létrehozásának Európában, valamint fenyegeti a békét és a stabilitást az európai kontinensen. Emlékeztetve az Európai Tanács 2021. december 16-i következtetéseire, a Tanács újólag megerősítette, hogy az Oroszország által Ukrajnával szemben elkövetett minden további katonai agressziónak komoly következményei és súlyos ára lesz, ideértve az ágazati és egyedi korlátozó intézkedések széles körét, amelyek elfogadására a partnerekkel koordinálva fog sor kerülni.

(5) A főképviselő 2022. február 19-én nyilatkozatot adott ki az Unió nevében, kifejezve aggodalmát az orosz katonai erők masszív jelenléte miatt Ukrajnában és Ukrajna körül, és sürgette Oroszországot, hogy vegyen részt érdemi párbeszédben és diplomáciai tevékenységben, tanúsítson önmérsékletet, és deeszkaláljon a katonai erők Ukrajna határainak közeléből való jelentős kivonása útján.

(6) Az Oroszországi Föderáció elnöke 2022. február 21-én rendeletet írt alá, amelyben elismerte Ukrajna Donyeck és Luhanszk régiójának (oblaszty) nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területei „függetlenségét és szuverenitását”, és elrendelte az orosz fegyveres erőknek az említett területekre történő vezénylését.

(7) A főképviselő 2022. február 22-én nyilatkozatot adott ki az Unió nevében, amelyben elítélte az említett jogellenes cselekményt, amely még inkább aláássa Ukrajna szuverenitását és függetlenségét, és súlyosan sérti a nemzetközi jogot és a nemzetközi megállapodásokat, ideértve az ENSZ Alapokmányát, a Helsinki Záróokmányt, a Párizsi Chartát és a budapesti megállapodást, valamint a minszki megállapodásokat és az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2202 (2015). sz. határozatát. A főképviselő sürgette Oroszországot mint a konfliktusban részt vevő felet, hogy vonja vissza az említett elismerést, tartsa be kötelezettségvállalásait, tartsa tiszteletben a nemzetközi jogot, és térjen vissza a normandiai formátumban és a háromoldalú összekötő csoportban folytatott megbeszélésekhez. A főképviselő bejelentette, hogy az Unió további korlátozó intézkedések sürgős elfogadásával fog reagálni Oroszország ezen legutóbbi jogsértéseire.

(8) Tekintve a helyzet súlyosságát, a Tanács helyénvalónak ítéli azt, hogy Oroszországnak az ukrajnai helyzetet destabilizáló intézkedéseire reagálva további korlátozó intézkedéseket hozzon.

(9) Különösen a tőkepiacokhoz való hozzáférés tekintetében kell korlátozásokat bevezetni, különösen Oroszország, valamint annak kormánya és központi bankja finanszírozásának tilalma révén.

(10) Bizonyos intézkedések végrehajtása érdekében az Unió további fellépése szükséges.

(11) A 2014/512/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2014/512/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1. A határozat az 1. cikk után a következő cikkel egészül ki:

„1a. cikk

(1) Tilos az alábbiak által 2022. március 9-én után kibocsátott, átruházható értékpapírok és pénzpiaci eszközök közvetlen vagy közvetett vétele vagy eladása, a velük kapcsolatos befektetési szolgáltatások közvetlen vagy közvetett nyújtása, illetve a kibocsátásukkal kapcsolatos segítségnyújtás és az ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakció:

a) Oroszország és kormánya;

b) az Orosz Központi Bank; vagy

c) a b) pontban említett szervezet nevében vagy irányítása szerint eljáró jogi személy, szervezet vagy szerv.

(2) Tilos 2022. február 23-én után - akár közvetlenül, akár közvetve - az (1) bekezdésben említett bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára új kölcsönt vagy hitelt nyújtani vagy kölcsön- vagy hitelnyújtás céljából létrejött megállapodásban részt venni. Ez a tilalom nem alkalmazandó azokra a kölcsönökre vagy hitelekre, amelyek konkrét és dokumentált célja áruknak az Unió és bármely harmadik állam közötti olyan behozatalának, illetve kivitelének, valamint nem pénzügyi szolgáltatásoknak az Unió és bármely harmadik állam közötti olyan nyújtásának a finanszírozása, amely nem tiltott, ideértve egy másik harmadik államból származó árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos, az export- vagy importszerződések teljesítéséhez szükséges kiadást.

(3) A (2) bekezdés szerinti tilalom nem alkalmazandó a 2022. február 23-én előtt kötött szerződések alapján végrehajtott lehívásokra vagy folyósításokra, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a) e lehívások vagy folyósítások összes feltétele tekintetében:

i. azokról 2022. február 23-én előtt megállapodás született; és

ii. azok módosítására sem az említett napon, sem azt követően nem került sor; és

b) 2022. február 23-én előtt minden rendelkezésre bocsátott pénzeszköz teljes egészében történő visszafizetésére, valamint az összes szerződéses kötelezettségvállalás, jog és kötelezettség megszűnésére vonatkozóan szerződés szerinti lejárati nap került rögzítésre.

A lehívásoknak és folyósításoknak az a) pontban említett feltételei magukban foglalják az egyes lehívásokra vagy folyósításokra vonatkozó visszafizetési határidő hosszára vonatkozó rendelkezéseket, az alkalmazott kamatlábat vagy a kamatlábszámítási módszert, valamint a maximális összeget.”;

2. A 7. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a) az 1. cikk (1) bekezdésének b) vagy c) pontjában, az 1. cikk (2) bekezdésének c) vagy d) pontjában vagy az 1a. cikk (1) bekezdésének a), b) vagy c) pontjában említett, vagy az I., II., III. vagy IV. mellékletben felsorolt szervezetek;”.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2022. február 23-én.

a Tanács részéről

az elnök

J.-Y. LE DRIAN


  Vissza az oldal tetejére