A jogszabály mai napon ( 2022.05.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2022, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2022. február 25-i (KKBP) 2022/327 HATÁROZATA

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2014. július 31-én elfogadta a 2014/512/KKBP határozatot * .

(2) 2021. június 24-i és 25-i következtetéseiben az Európai Tanács felszólította Oroszországot, hogy teljes mértékben vállalja felelősségét a minszki megállapodások teljes körű végrehajtásának biztosításáért az uniós álláspont érdemi megváltoztatásának kulcsfontosságú feltételeként. Hangsúlyozta annak szükségességét, hogy az Unió és tagállamai határozott és koordinált választ adjanak Oroszország bármely további rosszindulatú, jogellenes és bomlasztó tevékenységére, teljes mértékben felhasználva az Unió rendelkezésére álló valamennyi eszközt, és biztosítva a partnerekkel való koordinációt. Ennek érdekében az Európai Tanács felkérte a Bizottságot és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét (a továbbiakban: a főképviselő) is, hogy terjesszenek elő további korlátozó intézkedésekre vonatkozó opciókat, ideértve a gazdasági szankciókat is.

(3) 2021. december 16-i következtetéseiben az Európai Tanács hangsúlyozta annak sürgős szükségességét, hogy Oroszország enyhítse az Ukrajnával közös határa mentén megnövelt katonai jelenlét és az agresszív retorika által okozott feszültségeket. Az Európai Tanács újólag megerősítette, hogy teljes mértékben támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását. Miközben ösztönzi a diplomáciai erőfeszítéseket, és támogatja a normandiai formátumot a minszki megállapodások teljes körű végrehajtásának elérése terén, az Európai Tanács kijelentette, hogy az Ukrajnával szembeni minden további katonai agressziónak válaszul komoly következményei és súlyos ára lesz, ideértve a partnerekkel koordinált korlátozó intézkedéseket is.

(4) A Tanács 2022. január 24-én következtetéseket hagyott jóvá, amelyekben elítélte Oroszország Ukrajnával szembeni folytatódó agresszív cselekményeit és fenyegetéseit, továbbá felszólította Oroszországot a dezeszkalálásra, a nemzetközi jog tiszteletben tartására, és arra, hogy a kialakított nemzetközi mechanizmusokon keresztül konstruktívan vegyen részt a párbeszédben. A Tanács újólag megerősítette az Unió maradéktalan elkötelezettségét azon alapelvek iránt, amelyeken az európai biztonság nyugszik, és amelyek szerepelnek az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Alapokmányában és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet alapító okirataiban, ideértve a Helsinki Záróokmányt és a Párizsi Chartát. Ezen alapelvek közé tartozik különösen az államok szuverén egyenlősége és területi integritása, a határok sérthetetlensége, az erőszakkal való fenyegetéstől, illetve az erőszak alkalmazásától való tartózkodás, és az államok szabadsága, hogy megválaszthassák vagy megváltoztathassák saját biztonsági megoldásaikat. A Tanács kijelentette, hogy az említett elvek nem képezhetik sem alku, sem pedig felülvizsgálat vagy újraértelmezés tárgyát, és hogy ezen elvek Oroszország általi megsértése akadályát képezi egy közös és oszthatatlan biztonsági térség létrehozásának Európában, valamint fenyegeti a békét és a stabilitást az európai kontinensen.

Emlékeztetve az Európai Tanács 2021. december 16-i következtetéseire, a Tanács újólag megerősítette, hogy az Oroszország által Ukrajnával szemben elkövetett minden további katonai agressziónak komoly következményei és súlyos ára lesz, ideértve az ágazati és egyedi korlátozó intézkedések széles körét, amelyek elfogadására a partnerekkel koordinálva fog sor kerülni.

(5) A főképviselő 2022. február 19-én nyilatkozatot adott ki az Unió nevében, kifejezve aggodalmát az orosz katonai erők tömeges jelenléte miatt Ukrajnában és Ukrajna körül, és sürgette Oroszországot, hogy kezdjen érdemi párbeszédet, diplomáciai tevékenységet, dezeszkalációt, és tanúsítson önmérsékletet a katonai erők Ukrajna határainak közeléből való jelentős kivonása útján.

(6) Az Oroszországi Föderáció elnöke 2022. február 21-én rendeletet írt alá, amelyben elismerte Ukrajna Donyeck és Luhanszk régiójának (oblaszty) nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területei „függetlenségét és szuverenitását”, és elrendelte az orosz fegyveres erőknek az említett területekre történő vezénylését.

(7) A főképviselő 2022. február 22-én nyilatkozatot adott ki az Unió nevében, amelyben elítélte az említett jogellenes cselekményt, amely még inkább aláássa Ukrajna szuverenitását és függetlenségét, és súlyosan sérti a nemzetközi jogot és a nemzetközi megállapodásokat, ideértve az ENSZ Alapokmányát, a Helsinki Záróokmányt, a Párizsi Chartát és a budapesti megállapodást, valamint a minszki megállapodásokat és az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2202 (2015). sz. határozatát. A főképviselő sürgette Oroszországot mint a konfliktusban részt vevő felet, hogy vonja vissza az említett elismerést, tartsa be kötelezettségvállalásait, tartsa tiszteletben a nemzetközi jogot, és térjen vissza a normandiai formátumban és a háromoldalú összekötő csoportban folytatott megbeszélésekhez. A főképviselő bejelentette, hogy az Unió további korlátozó intézkedések sürgős elfogadásával fog reagálni Oroszország ezen legutóbbi jogsértéseire.

(8) Az Oroszországi Föderáció elnöke 2022. február 24-én Ukrajnában folytatandó katonai műveletet jelentett be, és az orosz fegyveres erők támadást indítottak Ukrajna ellen. E támadás Ukrajna területi integritásának, szuverenitásának és függetlenségének nyilvánvaló megsértését jelenti.

(9) A főképviselő 2022. február 24-én az Unió nevében tett nyilatkozatában a lehető leghatározottabban elítélte az Oroszországi Föderáció fegyveres erői által provokáció nélkül indított, Ukrajnába irányuló inváziót, valamint Belarusz részvételét ebben az Ukrajna elleni agresszióban. A főképviselő jelezte, hogy az uniós válaszlépés mind ágazati, mind egyedi korlátozó intézkedéseket magában fog foglalni.

(10) Tekintve a helyzet súlyosságát és Oroszországnak az ukrajnai helyzetet destabilizáló intézkedéseire reagálva helyénvaló a pénzügyi, védelmi, energetikai és légi közlekedési ágazatra, valamint űriparra vonatkozó további korlátozó intézkedések bevezetése.

(11) Ki kell bővíteni a meglévő - különösen egyes orosz szervezetek tőkepiacokhoz való hozzáférésére vonatkozó - pénzügyi korlátozásokat. Meg kell tiltani az orosz állami tulajdonban lévő szervezetek részvényeinek uniós kereskedési helyszíneken történő jegyzését és az azokkal kapcsolatos szolgáltatások nyújtását is. Emellett szükség van olyan új intézkedések bevezetésére is, amelyek jelentősen korlátozzák az Oroszországból az Unióba irányuló pénzáramlást azáltal, hogy megtiltják az orosz állampolgároktól vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező személyektől származó, bizonyos értékeket meghaladó betétek elfogadását, orosz ügyfelek számláinak vezetését az uniós központi értéktáraknál, valamint euróban denominált értékpapírok értékesítését orosz ügyfelek számára.

(12) Ezen túlmenően helyénvaló további korlátozásokat bevezetni a kettős felhasználású termékek és technológiák kivitelére és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, valamint bizonyos olyan áruk és technológiák kivitelére vonatkozóan, amelyek hozzájárulhatnak Oroszország védelmi és biztonsági ágazatának technológiai fejlesztéséhez, a kapcsolódó szolgáltatások nyújtására vonatkozó korlátozásokkal együtt. Az ilyen korlátozások alóli mentesség csak szűk körben, jogszerű és előzetesen meghatározott célból megengedett.

(13) Továbbá helyénvaló korlátozásokat bevezetni bizonyos, az olajfinomításban történő felhasználásra szánt termékek és technológiák Oroszország számára történő eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, valamint a kapcsolódó szolgáltatások nyújtására vonatkozóan is.

(14) Emellett helyénvaló exporttilalmat bevezetni a légi közlekedésben és az űriparban való felhasználásra alkalmas árukra és technológiákra vonatkozóan, továbbá megtiltani az ilyen árukkal és technológiákkal kapcsolatos biztosítási és viszontbiztosítási, valamint karbantartási szolgáltatások nyújtását. Meg kell tiltani továbbá az e tilalom hatálya alá tartozó árukkal és technológiákkal kapcsolatos technikai segítségnyújtás és egyéb kapcsolódó szolgáltatások, valamint finanszírozás és pénzügyi segítségnyújtás biztosítását.

(15) Bizonyos intézkedések végrehajtása érdekében az Unió további fellépése szükséges.

(16) A 2014/512/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2014/512/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

(1) Tilos az alábbiak által 2014. augusztus 1-jétől 2014. szeptember 12-ig kibocsátott, 90 napot meghaladó futamidejű, illetve 2014. szeptember 12. után 2022. április 12-ig kibocsátott, 30 napot meghaladó futamidejű kötvényeket, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírokat vagy hasonló pénzügyi eszközöket, illetve 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, eladni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani:

a) az I. mellékletben szereplő azon oroszországi székhelyű meghatározó hitelintézetek vagy finanszírozásfejlesztési intézmények, amelyek 2014. augusztus 1-jén 50%-nál magasabb arányban voltak állami tulajdonban vagy álltak állami ellenőrzés alatt;

b) az Unión kívüli székhelyű minden olyan jogi személy, szervezet és szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával az I. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) az e bekezdés b) pontjában említett kategóriába tartozó vagy az I. mellékletben felsorolt valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint eljáró minden jogi személy, szervezet vagy szerv.

(2) Tilos az alábbiak által 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, eladni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani:

a) az V. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű bármely meghatározó hitelintézet vagy a 2022. február 26-tól 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban vagy állami ellenőrzés alatt álló, az V. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű egyéb intézmény vagy az Oroszország, annak kormánya vagy az Orosz Központi Bank tevékenységeinek támogatásában jelentős szerepet játszó, az V. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű bármely egyéb hitelintézet;

b) olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az V. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(3) Tilos az alábbiak által 2014. szeptember 12. után 2022. április 12-ig kibocsátott, 30 napot meghaladó futamidejű átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket, illetve 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, eladni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani:

a) a II. mellékletben felsorolt, túlnyomóan katonai felszerelések vagy szolgáltatások megtervezésével, gyártásával, eladásával vagy kivitelével foglalkozó, jelentős tevékenységet kifejtő, oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, kivéve az űriparban és az atomenergiaágazatban működő jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket;

b) a III. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű, állami ellenőrzés alatt vagy 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban álló olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely teljes eszközértékének becsült értéke feltehetőleg meghaladja az 1 billió RUB-t, és amely becsült bevételének legalább 50%-a nyersolaj vagy kőolajtermékek eladásából vagy szállításából ered;

c) olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve az e bekezdés a) vagy b) pontjában felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

d) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(4) Tilos az alábbiak által 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, eladni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani:

a) a VI. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű, állami ellenőrzés alatt vagy 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban álló olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amelyben Oroszország, annak kormánya vagy központi bankja nyereségrészesedésre jogosult vagy amellyel Oroszországnak, annak kormányának vagy központi bankjának más lényeges gazdasági kapcsolatai vannak; vagy

b) olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával közvetlenül vagy közvetve a VI. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(5) Tilos 2022. április 12-től az Unióban nyilvántartásba vett vagy elismert kereskedési helyszíneken jegyezni és szolgáltatásokat nyújtani bármely oroszországi székhelyű és 50%-nál magasabb arányban állami tulajdonban álló jogi személy, szervezet vagy szerv átruházható értékpapírjaira vonatkozóan.

(6) Tilos közvetlenül vagy közvetve megállapodást kötni vagy abban részt venni a következőkre vonatkozóan:

i. az (1) vagy a (3) bekezdésben említett bármely jogi személy, szervezet vagy szerv részére 2014. szeptember 12. után 2022. február 26-ig nyújtott, 30 napot meghaladó futamidejű új kölcsön vagy hitel; vagy

ii. az (1), (2), (3) vagy (4) bekezdésben említett bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára 2022. február 26. után nyújtott bármely új kölcsön vagy hitel.

A tilalom nem alkalmazandó a következőkre:

a) olyan kölcsönök vagy hitelek, amelyek konkrét és dokumentált célja az Unió és bármely harmadik állam közötti olyan árubehozatalnak, illetve -kivitelnek, valamint az Unió és bármely harmadik állam közötti olyan nem pénzügyi szolgáltatásnyújtásnak a finanszírozása, amely nem tiltott, ideértve egy másik harmadik országból származó árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos, export- vagy importszerződések teljesítéséhez szükséges kiadást; vagy

b) olyan kölcsönök, amelyek konkrét és dokumentált célja olyan sürgősségi finanszírozás biztosítása, amely az Unióban letelepedett jogi személyekre vonatkozó tőke- és likviditási kritériumoknak való megfelelés érdekében szükséges, és e jogi személyek több mint 50%-ban egy, az I. mellékletben említett szervezet tulajdonában állnak.

(7) A (6) bekezdés szerinti tilalom nem alkalmazandó a 2022. február 26. előtt kötött szerződések alapján végrehajtott lehívásokra vagy folyósításokra, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a) e lehívások vagy folyósítások összes feltétele tekintetében:

i. azokról 2022. február 26. előtt jött létre megállapodás; és

ii. azok módosítására sem az említett napon, sem azt követően nem került sor; és

b) 2022. február 26. előtt minden rendelkezésre bocsátott pénzeszköz teljes egészében történő visszafizetésére, valamint az összes szerződéses kötelezettségvállalás, jog és kötelezettség megszűnésére vonatkozóan szerződés szerinti lejárati időpont került rögzítésre; és

c) a szerződés megkötésének időpontjában a szerződés nem sértette az e határozatban megállapított tilalmakat.

A lehívásoknak és folyósításoknak az a) pontban említett feltételei magukban foglalják az egyes lehívások vagy folyósítások visszafizetési határidejének hosszára vonatkozó rendelkezéseket, az alkalmazott kamatlábat vagy a kamatlábszámítási módszert, valamint a maximális összeget.”

2. A határozat az 1a. cikk után a következő cikkekkel egészül ki:

„1b. cikk

(1) Tilos betétet elfogadni orosz állampolgároktól vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személyektől, illetve oroszországi székhelyű jogi személyektől, szervezetektől vagy szervektől, amennyiben a természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv betéteinek összértéke hitelintézetenként meghaladja a 100 000 EUR-t.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a tagállamok állampolgáraira, vagy azokra a természetes személyekre, akik valamely tagállamban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.

(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó azokra a betétekre, amelyek az áruknak és szolgáltatásoknak az Unió és Oroszország közötti, nem tiltott, határokon átnyúló kereskedelméhez szükségesek.

(4) Az (1) bekezdésétől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az ilyen betét elfogadását, miután megállapították, hogy a betét elfogadása:

a) az (1) bekezdésében említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek, valamint eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, a bérleti díj vagy jelzáloghitel-törlesztés, a gyógyszerek és a gyógykezelés, az adók, a biztosítási díjak és a közüzemi díjak költségeit;

b) kizárólag észszerű mértékű szakmai munkadíjak vagy jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;

c) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az érintett illetékes hatóság a különleges engedély megadásának alapjául szolgáló indokokat az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam illetékes hatóságával és a Bizottsággal; vagy

d) a diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet hivatalos céljaihoz szükségesek.

Az érintett tagállam az e bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(5) Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az ilyen betét elfogadását, miután megállapították, hogy a betét elfogadása:

a) humanitárius célokból - beleértve a humanitárius segítségnyújtást és annak támogatását, így többek között az egészségügyi felszerelések és az élelmiszerek biztosítását, valamint a humanitárius dolgozók szállítását és a kapcsolódó segítségnyújtást - vagy evakuáció céljából szükséges; vagy

b) olyan civil társadalmi tevékenységekhez szükséges, amelyek közvetlenül előmozdítják a demokráciát, az emberi jogokat vagy a jogállamiságot Oroszországban.

Az érintett tagállam az e bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyrel az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

1c. cikk

(1) Az uniós központi értéktáraknak tilos a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  mellékletében meghatározott bármely szolgáltatást nyújtani a 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírok tekintetében bármely orosz állampolgár vagy Oroszországban lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a tagállamok állampolgáraira, vagy azokra a természetes személyekre, akik valamely tagállamban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.

1d. cikk

(1) Tilos a 2022. április 12. után kibocsátott, euróban denominált átruházható értékpapírokat vagy az ilyen értékpapírokkal szembeni kitettséget biztosító kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeinek eladása bármely orosz állampolgár vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a tagállamok állampolgáraira, vagy azokra a természetes személyekre, akik valamely tagállamban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.”;

3. A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

(1) Tilos tagállam állampolgára által vagy tagállam területéről vagy tagállam lobogója alatt közlekedő hajón vagy légi járművön az (EU) 2021/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet *  I. mellékletében felsorolt bármely kettős felhasználású termék és technológia bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra történő, közvetlen vagy közvetett eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, függetlenül attól, hogy azok a tagállamok területéről származnak-e.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az ilyen termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) Az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók azon kettős felhasználású termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladására, szolgáltatására, átadására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra, amelyeket az alábbiakra szánnak:

a) humanitárius célok, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;

b) orvosi vagy gyógyszerészeti célok;

c) a hírközlő média számára szükséges termékek ideiglenes exportja;

d) szoftverfrissítések;

e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat;

f) oroszországi egyének és szervezetek - kivéve Oroszország kormányát és a közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása; vagy

g) az Oroszországba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az említett egyének tulajdonában lévő, nem értékesítésre szánt, munkavégzési célú járművekre vagy eszközökre korlátozva.

E bekezdés f) és g) pontját ide nem értve, az exportőrnek a vám-árunyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a termékeket az e bekezdésben meghatározott vonatkozó kivétel alapján exportálja, és az első kivitel időpontjától számított 30 napon belül értesítenie kell a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságát a vonatkozó kivétel első alkalmazásáról.

(4) Az e cikk (1) és a (2) bekezdésétől eltérve és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, az illetékes hatóságok engedélyezhetik kettős felhasználású termékek és technológiák - nem katonai felhasználás céljából és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy e termékeket vagy technológiákat, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást a következőkre szánják:

a) az Unió, a tagállamok kormányai és Oroszország kormánya közötti, tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;

b) az űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi együttműködés;

c) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

d) a tengerészeti biztonság;

e) polgári távközlési hálózatokhoz kapcsolódó felhasználás, beleértve az internetszolgáltatás nyújtását is;

f) valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetőleg kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás;

g) az Unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei, többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás.

(5) E cikk (1) és a (2) bekezdésétől eltérve és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, az illetékes hatóságok engedélyezhetik kettős felhasználású termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen termékek vagy technológiák, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás 2022. február 26. előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő szerződések teljesítéséhez szükséges, feltéve, hogy az engedélyt ...[2022. május 1- je] előtt kérelmezik.

(6) Az illetékes hatóságoknak az e cikk alapján előírt valamennyi engedélyt az (EU) 2021/821 rendeletben megállapított szabályok és eljárások szerint kell kiadniuk, amelyek értelemszerűe n alkalmazandók. Az engedély az Unió egész területére érvényes.

(7) Az engedélykérelmek e cikk (4) és (5) bekezdésével összhangban történő elbírálásakor az illetékes hatóságok nem adhatnak engedélyt, amennyiben alapos indokkal feltételezik, hogy:

i. a végfelhasználó a IV. mellékletben felsorolt katonai végfelhasználó, természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv lehet, illetve hogy a termékek végfelhasználása esetlegesen katonai célú; vagy

ii. az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, illetve az ahhoz kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a légi közlekedés vagy az űripar általi felhasználást szolgálja.

(8) A tagállamok illetékes hatóságai érvényteleníthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják a (4) és az (5) bekezdés alapján általuk megadott engedélyt, ha úgy ítélik meg, hogy erre az érvénytelenítésre, felfüggesztésre, módosításra vagy visszavonásra szükség van e határozat hatékony végrehajtása érdekében.

(9) Az e cikkben, valamint a 3a. cikk (4) bekezdésének f) és g) pontjában említett és lényegében egyenértékű exportellenőrzési intézkedéseket alkalmazó partnerországok felsorolását a VII. melléklet tartalmazza.”

4. A 3a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3a. cikk

(1) Tilos olyan termékek és technológiák - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele oroszországi természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára vagy oroszországi felhasználásra, amelyek hozzájárulhatnak Oroszország katonai és technológiai megerősítéséhez, vagy a védelmi és biztonsági ágazat fejlesztéséhez.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az ilyen termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladására, szolgáltatására, átadására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra, amelyeket az alábbiakra szánnak:

a) humanitárius célok, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;

b) orvosi vagy gyógyszerészeti célok;

c) a hírközlő média számára szükséges termékek ideiglenes exportja;

d) szofverfrissitések;

e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat;

f) Oroszország kormányát és a közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat - számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása; vagy

g) az Oroszországba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az említett egyének tulajdonában lévő, nem eladásra szánt munkavégzési célú járművekre vagy eszközökre korlátozva.

A fenti f) és g) pontot ide nem értve, az exportőrnek a vám-árunyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a termékeket az e bekezdésben meghatározott vonatkozó kivétel alapján exportálja, és az első kivitel időpontjától számított 30 napon belül értesítenie kell a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságát a vonatkozó kivétel első alkalmazásáról.

(4) Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák - nem katonai felhasználás céljából és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy e termékeket vagy technológiákat, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást a következőkre szánják:

a) az Unió, a tagállamok kormányai és Oroszország kormánya közötti, tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;

b) az űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi együttműködés;

c) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

d) a tengerészeti biztonság;

e) polgári távközlési hálózatokhoz kapcsolódó felhasználás, beleértve az internetszolgáltatás nyújtását is;

f) valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetőleg kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás; vagy

g) az Unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei, többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás.

(5) Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák - nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő - eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen termékek vagy technológiák, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás 2022. február 26 előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő szerződések teljesítéséhez szükséges, feltéve, hogy az engedélyt 2022. május 1-je előtt kérelmezik.

(6) Az illetékes hatóságoknak az e cikk alapján előírt valamennyi engedélyt az (EU) 2021/821 rendeletben megállapított szabályok és eljárások szerint kell kiadniuk, amelyek értelemszerűen alkalmazandók. Az engedély az Unió egész területére érvényes.

(7) Az e cikk (4) és az (5) bekezdésében említett engedélykérelmek elbírálásakor az illetékes hatóságok nem adhatnak engedélyt, amennyiben alapos indokkal feltételezik, hogy:

i. a végfelhasználó a IV. melléklet szerinti katonai végfelhasználó, természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv lehet, illetve hogy a termékek végfelhasználása esetlegesen katonai célú; vagy

ii. az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, illetve az ahhoz kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a légi közlekedési vagy az űrágazat általi felhasználást szolgálja.

(8) A tagállamok illetékes hatóságai érvényteleníthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják a (4) és az (5) bekezdés alapján általuk megadott engedélyt, ha úgy ítélik meg, hogy erre az érvénytelenítésre, felfüggesztésre, módosításra vagy visszavonásra szükség van e határozat hatékony végrehajtása érdekében.

(9) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.”

5. A szöveg a 3a. cikk után a következő cikkel egészül ki:

„3b. cikk

(1) A IV. mellékletben felsorolt szervezetek tekintetében, továbbá a 3. és 3a. cikktől eltérve és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül, a tagállamok illetékes hatóságai csak azt követően engedélyezhetik a kettős felhasználású termékek és technológiák, valamint a 3a. cikkben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy:

a) e termékekre vagy technológiákra, illetőleg a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak enyhítése miatt van szükség; vagy

b) e termékek vagy technológiák, illetőleg a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás 2022. február 26. előtt megkötött szerződések teljesítéséhez vagy az ilyen szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő szerződések teljesítéséhez szükséges, feltéve, hogy az engedélyt 2022. május 1-je előtt kérelmezik.

(2) Az illetékes hatóságoknak az e cikk alapján előírt valamennyi engedélyt az (EU) 2021/821 rendeletben megállapított szabályok és eljárások szerint kell kiadniuk, amelyek értelemszerűen alkalmazandók. Az engedély az Unió egész területére érvényes.

(3) A tagállamok illetékes hatóságai érvényteleníthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják az (1) bekezdés alapján általuk megadott engedélyt, ha úgy ítélik meg, hogy erre az érvénytelenítésre, felfüggesztésre, módosításra vagy visszavonásra szükség van e határozat hatékony végrehajtása érdekében.”

6. A szöveg a 4a. cikk után a következő cikkekkel egészül ki:

„4b. cikk

(1) Tilos közfinanszírozást vagy közforrásból származó pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az Oroszországgal folytatott kereskedelemhez vagy az Oroszországban végrehajtandó beruházásokhoz.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó:

a) a 2022. február 26. előtt létrejött kötelező erejű finanszírozási vagy pénzügyi segítségnyújtási kötelezettségvállalásokra;

b) az Unióban letelepedett kis- és középvállalkozások számára biztosított, projektenként legfeljebb 10 000 000 EUR összértékű közfinanszírozás vagy közforrásból származó pénzügyi segítségnyújtás biztosítására; vagy

c) az élelmiszer-kereskedelemre, valamint mezőgazdasági, orvosi vagy humanitárius célokra biztosított közfinanszírozásra vagy közforrásból származó pénzügyi segítségnyújtásra.

4c. cikk

(1) Tilos a kőolaj-finomítás során történő felhasználásra alkalmas termékek és technológiák - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára vagy oroszországi felhasználásra.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az ilyen termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem sértik a 2022. február 26. előtt kötött szerződéseknek, illetve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződéseknek a 2022. május 27-ig történő teljesítését.

(4) Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve az ahhoz kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy e termékekre vagy technológiákra, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak enyhítése miatt van szükség.

Kellően indokolt sürgős esetekben az eladásra, szolgáltatásra, átadásra vagy kivitelre előzetes engedély nélkül is sor kerülhet, feltéve, hogy az exportőr az eladást, szolgáltatást, átadást vagy kivitelt követő öt munkanapon belül értesíti az illetékes hatóságot, részletesen megindokolva az előzetes engedély nélküli eladást, szolgáltatást, átadást vagy kivitelt.

(5) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.

4d. cikk

(1) Tilos a légi közlekedésben vagy az űriparban történő felhasználásra alkalmas termékek és technológiák - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra.

(2) Tilos közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi használatra az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz kapcsolódó biztosítási vagy viszontbiztosítási szolgáltatásokat nyújtani.

(3) Tilos a következő tevékenységek bármelyikét vagy azok kombinációját folytatni: közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra légi jármű, vagy légi jármű alkatrészének olyan nagyjavítása, kisjavítása, ellenőrző vizsgálata, alkatrészpótlása, átalakítása vagy hibaelhárítása a repülés előtti ellenőrzés kivételével, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz kapcsolódik.

(4) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az ilyen termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(5) Az (1) és a (4) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. február 26. előtt kötött szerződéseknek, illetve az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződéseknek a 2022. május 28-ig történő teljesítésére.

(6) Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e cikk hatálya alá tartozó releváns termékek meghatározása céljából.”

7. A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„7. cikk

(1) Nem érvényesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek érvényesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben befolyásolják, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, mint például beszámítási követelést vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott igényt, különösen kötvény, garancia vagy viszontgarancia, továbbá kártérítés - különösen pénzügyi garancia, pénzügyi viszontgarancia, vagy pénzbeli kártérítés - kifizetésére, illetve meghosszabbítására irányuló bármilyen igényt, amennyiben azokat az alábbiak kívánják érvényesíteni:

a) az I., II., III., IV., V. vagy VI. mellékletben felsorolt vagy az 1. cikk (1) bekezdésének b) vagy c) pontjában, az 1. cikk (2) bekezdésének b) vagy c) pontjában, az 1. cikk (3) bekezdésének c) vagy d) pontjában, az 1. cikk (4) bekezdésének b) vagy c) pontjában, vagy az 1a. cikk a), b) vagy c) pontjában említett vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

b) bármely egyéb orosz személy, szervezet vagy szerv; vagy

c) az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró bármely személy, szervezet vagy szerv.

(2) Igényérvényesítésére irányuló bármilyen eljárás során az igényt érvényesíteni kívánó személyre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés nem tiltja az igény érvényesítését.

(3) Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a jogát a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmulasztásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz, e határozattal összhangban.”

8. A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos vagy szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az 1-4d. cikkben foglalt tilalmak megkerülése, ideértve a szóban forgó rendelkezésekben említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek helyetteseként vagy az előnyükre való, az ebben a határozatban meghatározott kivételek bármelyikének felhasználásával történő eljárást.”

9. A határozat a következő cikkel egészül ki:

„8a. cikk

(1) A Tanács és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a továbbiakban: a főképviselő) az e határozat alapján ráruházott feladatainak elvégzése érdekében személyes adatokat kezelhet, különösen az e határozat és mellékletei módosításainak előkészítése és elvégzése céljából.

(2) E határozat alkalmazásának céljaiból az (1) bekezdésben említett feladatok ellátásához szükséges adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatban az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet *  3. cikkének 8. pontja értelmében vett »adatkezelőként« a Tanács és a főképviselő kerül kijelölésre.”

10. A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

(1) Ezt a határozatot 2022. július 31-ig kell alkalmazni.

(2) Ezt a határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni, és ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy annak céljai nem valósultak meg, a határozatot szükség szerint meg kell újítani vagy módosítani kell.”

11. A mellékletek az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosulnak.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2022. február 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

MELLÉKLET

1. A 2014/512/KKBP határozat I. mellékletének címe helyébe a következő cím lép:

„I. MELLÉKLET

Az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke”

2. A 2014/512/KKBP határozat II. mellékletének címe helyébe a következő cím lép:

„II. MELLÉKLET

Az 1. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke”

3. A 2014/512/KKBP határozat III. mellékletének címe helyébe a következő cím lép:

„III. MELLÉKLET

Az 1. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke”

4. A 2014/512/KKBP határozat IV. mellékletének címe helyébe a következő cím lép:

„IV. MELLÉKLET

A 3. cikk (7) bekezdésében, a 3a. cikk (7) bekezdésében és a 3b. cikk (1) bekezdésében említett jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Fegyvergyár (JSC Tula Arms Plant)

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralti Hajógyár rt. (Admiralty Shipyard JSC)

Alekszandrov Tudományos Kutatási Technológiai Intézet NITI (Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI)

Argut OOO

A védelmi minisztérium kommunikációs központja (Communication center of the Ministry of Defense)

A Szövetségi Kutatóközpont Boreszkov Katalízis Intézete (Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis)

Oroszország elnöki hivatalának szövetségi költségvetési vállalata (Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia)

Oroszország elnöki hivatalának „Rosszija Különleges Repülőegysége” szövetségi költségvetési vállalata (Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia)

Automatizált Rendszerek „Dukhov” Kutatóintézete Szövetségi Állami Vállalat (VNIIA) (Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute, VNIIA)

Külföldi Hírszerző Szolgálat (Foreign Intelligence Service, SVR)

A belügyminisztérium Nyizsnyij Novgorod térségért felelős főigazgatóságának kriminalisztikai központja (Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Afairs)

Nemzetközi Kvantumoptikai és Kvantumtechnológiai Központ (International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies - az orosz kvantumközpont)

Irkut Vállalat (Irkut Corporation)

Irkut kutatási és gyártóvállalat nyilvános részvénytársaság (Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company)

Informatikai berendezések tudományos kutatóintézete részvénytársaság (Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery)

Központi gépészeti kutatóintézet rt. (JSC Central Research Institute of Machine Building) (JSC TsNIIMash)

Kazan helikoptergyár és javítószolgálat rt. (JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service)

Zaliv hajógyár rt. (JSC Shipyard Zaliv) (Zaliv Shipbuilding yard)

Progressz Rakéta- és Űrközpont rt. (JSC Rocket and Space Centre - Progress)

Kamenszk-Uralszkij Fémművek rt. (Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.)

Kazan Helikoptergyár nyrt. (Kazan Helicopter Plant PJSC)

Komszomolszk-na-Amure Repülőgépgyár (Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization, KNAAPO)

Az Oroszországi Föderáció védelmi minisztériuma (Ministry of Defence RF)

Moszkvai Fizikai és Technológiai Intézet (Moscow Institute of Physics and Technology)

NPO nagy precizitású rendszerek rt. (NPO High Precision Systems JSC)

NPO Splav JSC OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

Az M.F. Sztelmak részvénytársaság POLYUS kutatóintézete (POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company)

Promtech-Dubna, JSC

Egyesült Légijármű-vállalat nyilvános részvénytársaság (Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation)

Rádiótechnológiai- és információs-rendszer konszern (Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern)

Rapart Services LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (orosz technológiai állami vállalat) (Russian Technologies State Corporation) Rostekh - Azimuth

MiG orosz légijármű-vállalat (Russian Aircraft Corporation MiG)

Orosz helikoptergyártó rt. (Russian Helicopters JSC)

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Szukhoj légi közlekedési rt. (Sukhoi Aviation JSC)

Szukhoj polgári légijármű gyártó vállalat (Sukhoi Civil Aircraft) Taktikairakéta-gyártó vállalat rt. (Tactical Missiles Corporation JSC)

Tupolev JSC UEC-Saturn

Egyesült Légijármű-építő Vállalat (United Aircraft Corporation)

JSC AeroKompozit

Egyesült Légijárműmotor-gyártó Vállalat (United Engine Corporation) UEC-Aviadvigatel JSC

Egyesült Műszergyártó Vállalat (United Instrument Manufacturing Corporation)

Egyesült Hajóépítő Vállalat (United Shipbuilding Corporation)

JSC PO Sevmash

Krasznoje Sormovo Hajógyár (Krasnoye Sormovo Shipyard)

Szevernaja Hajógyár (Severnaya Shipyard)

Jantar Hajógyár (Shipyard Yantar)

UralVagonZavod”.

5. A szöveg a következő mellékletekkel egészül ki:

„V. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

Alfa Bank

Bank Otkritie

Bank Rossiya

Promsvyazbank

VI. MELLÉKLET

Az 1. cikk (4) bekezdésének a) pontjában említett jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

Almaz-Antey Kamaz

Novorosszijszki Kereskedelmi Tengeri Kikötő (Novorossiysk Commercial Sea Port)

Rostec (orosz technológiai állami vállalat) (Russian Technologies State Corporation)

Orosz Vasutak (Russian Railways)

JSC PO Sevmash

Sovcomflot

Egyesült Hajóépítő Vállalat (United Shipbuilding Corporation)

VII. MELLÉKLET

A 3. cikk (9) bekezdésében említett partnerországok jegyzéke

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK”.


  Vissza az oldal tetejére