A jogszabály mai napon ( 2022.05.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2022, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2022. február 25-i (KKBP) 2022/329 HATÁROZATA

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2014. március 17-én elfogadta a 2014/145/KKBP határozatot * .

(2) Az Unió továbbra is töretlenül támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását.

(3) 2021. június 24-i és 25-i következtetéseiben az Európai Tanács felszólította Oroszországot, hogy teljes mértékben vállalja felelősségét a minszki megállapodások teljes körű végrehajtásának biztosításáért az uniós álláspont érdemi megváltoztatásának kulcsfontosságú feltételeként. Hangsúlyozta annak szükségességét, hogy az Unió és tagállamai határozott és koordinált választ adjanak Oroszország bármely további rosszindulatú, jogellenes és bomlasztó tevékenységére, teljes mértékben felhasználva az Unió rendelkezésére álló valamennyi eszközt, és biztosítva a partnerekkel való koordinációt. Ennek érdekében az Európai Tanács felkérte a Bizottságot és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét (a továbbiakban: a főképviselő) is, hogy terjesszenek elő további korlátozó intézkedésekre vonatkozó opciókat, ideértve a gazdasági szankciókat is.

(4) 2021. december 16-i következtetéseiben az Európai Tanács hangsúlyozta annak sürgős szükségességét, hogy Oroszország enyhítse az Ukrajnával közös határa mentén megnövelt katonai jelenlét és az agresszív retorika által okozott feszültségeket. Az Európai Tanács újólag megerősítette, hogy teljes mértékben támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását. Miközben ösztönzi a diplomáciai erőfeszítéseket, és támogatja a normandiai formátumot a minszki megállapodások teljes körű végrehajtásának elérése terén, az Európai Tanács kijelentette, hogy az Ukrajnával szembeni minden további katonai agressziónak válaszul komoly következményei és súlyos ára lesz, ideértve a partnerekkel koordinált korlátozó intézkedéseket is.

(5) A Tanács 2022. január 24-én következtetéseket hagyott jóvá, amelyekben elítélte Oroszország Ukrajnával szembeni folytatódó agresszív cselekményeit és fenyegetéseit, továbbá felszólította Oroszországot a dezeszkalálásra, a nemzetközi jog tiszteletben tartására, és arra, hogy a kialakított nemzetközi mechanizmusokon keresztül konstruktívan vegyen részt a párbeszédben. A Tanács újólag megerősítette az Unió maradéktalan elkötelezettségét azon alapelvek iránt, amelyekre az európai biztonság épül, és amelyek szerepelnek az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Alapokmányában és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet alapító okirataiban, ideértve a Helsinki Záróokmányt és a Párizsi Chartát. Ezen alapelvek közé tartozik különösen az államok szuverén egyenlősége és területi integritása, a határok sérthetetlensége, az erőszakkal való fenyegetéstől, illetve az erőszak alkalmazásától való tartózkodás, és az államok szabadsága, hogy megválaszthassák vagy megváltoztathassák saját biztonsági megoldásaikat. A Tanács kijelentette, hogy az említett elvek nem képezhetik sem alku, sem pedig felülvizsgálat vagy újraértelmezés tárgyát, és hogy ezen elvek Oroszország általi megsértése akadályát képezi egy közös és oszthatatlan biztonsági térség létrehozásának Európában, valamint fenyegeti a békét és a stabilitást az európai kontinensen. Emlékeztetve az Európai Tanács 2021. december 16-i következtetéseire, a Tanács újólag megerősítette, hogy az Oroszország által Ukrajnával szemben elkövetett minden további katonai agressziónak komoly következményei és súlyos ára lesz, ideértve az ágazati és egyedi korlátozó intézkedések széles körét, amelyek elfogadására a partnerekkel koordinálva fog sor kerülni.

(6) A főképviselő 2022. február 19-én nyilatkozatot adott ki az Unió nevében, kifejezve aggodalmát az orosz katonai erők masszív jelenléte miatt Ukrajnában és Ukrajna körül, és sürgette Oroszországot, hogy vegyen részt érdemi párbeszédben és diplomáciai tevékenységben, tanúsítson önmérsékletet, és dezeszkaláljon a katonai erők Ukrajna határainak közeléből való jelentős kivonása útján. Az Unió kijelentette, hogy az Oroszország által Ukrajnával szemben elkövetett minden további katonai agressziónak válaszul komoly következményei és súlyos ára lesz, ideértve a partnerekkel koordinált korlátozó intézkedéseket is.

(7) Az Oroszországi Föderáció elnöke 2022. február 21-én rendeletet írt alá, amelyben elismerte Ukrajna Donyeck és Luhanszk régiójának (oblaszty) nem-kormányzati ellenőrzés alatt álló területei „függetlenségét és szuverenitását”, és elrendelte az orosz fegyveres erőknek az említett területekre történő vezénylését.

(8) A főképviselő 2022. február 22-én nyilatkozatot adott ki az Unió nevében, amelyben elítélte az említett jogellenes cselekményt, amely még inkább aláássa Ukrajna szuverenitását és függetlenségét, és súlyosan sérti a nemzetközi jogot és a nemzetközi megállapodásokat, ideértve az ENSZ Alapokmányát, a Helsinki Záróokmányt, a Párizsi Chartát és a budapesti megállapodást, valamint a minszki megállapodásokat és az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2202 (2015) sz. határozatát. A főképviselő sürgette Oroszországot mint a konfliktusban részt vevő felet, hogy vonja vissza az említett elismerést, tartsa be kötelezettségvállalásait, tartsa tiszteletben a nemzetközi jogot, és térjen vissza a normandiai formátumban és a háromoldalú összekötő csoportban folytatott megbeszélésekhez. A főképviselő bejelentette, hogy az Unió további korlátozó intézkedések sürgős elfogadásával fog reagálni az Oroszország által elkövetett ezen legutóbbi jogsértésekre.

(9) Az Oroszországi Föderáció elnöke 2022. február 24-én Ukrajnában folytatandó katonai műveletet jelentett be, és orosz fegyveres erők támadást indítottak Ukrajna ellen. Az említett támadás Ukrajna területi integritásának, szuverenitásának és függetlenségének nyilvánvaló megsértését jelenti.

(10) A főképviselő 2022. február 24-én az Unió nevében tett nyilatkozatában a lehető leghatározottabban elítélte az Oroszországi Föderáció fegyveres erői által provokáció nélkül indított, Ukrajnába irányuló inváziót, valamint Belarusz részvételét ebben az Ukrajna elleni agresszióban. A főképviselő jelezte, hogy az uniós válaszlépés mind ágazati, mind egyedi korlátozó intézkedéseket magában fog foglalni.

(11) Tekintve a helyzet súlyosságát, a Tanács úgy véli, hogy a jegyzékbevételi kritériumokat módosítani kell, hogy a jegyzék magában foglaljon az Oroszországi Föderáció kormányát támogató vagy általa előnyökhöz jutó személyeket és szervezeteket, valamint olyan személyeket és szervezeteket, amelyek jelentős bevételi forrást biztosítanak a számára, továbbá a jegyzékbe vett személyekkel vagy szervezetekkel kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyeket.

(12) A 2014/145/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2014/145/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy megakadályozzák az alábbi személyeknek a területükre történő beutazását vagy azon való átutazását:

a) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét vagy Ukrajna stabilitását vagy biztonságát aláásó vagy fenyegető, vagy a nemzetközi szervezetek Ukrajnában végzett munkáját akadályozó intézkedésekért vagy politikákért felelős, azokat támogató vagy végrehajtó természetes személyek;

b) a Krím annektálásáért vagy Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére anyagi vagy pénzügyi támogatást nyújtó, illetve általuk előnyökhöz jutó természetes személyek;

c) a Donbasz (Donyec-medence) területén működő szakadár csoportokkal tranzakciókat lebonyolító természetes személyek;

d) a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős Oroszországi Föderáció kormánya részére anyagi vagy pénzügyi támogatást nyújtó, illetve általa előnyökhöz jutó természetes személyek; vagy

e) a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős Oroszországi Föderáció kormányának jelentős bevételi forrást biztosító gazdasági ágazatokban tevékenykedő vezető üzletemberek,

valamint a velük kapcsolatban álló természetes személyek, a mellékletben felsoroltak szerint.”

2. A 2. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Be kell fagyasztani az alábbiakhoz tartozó vagy a tulajdonukat képező, általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást:

a) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét vagy Ukrajna stabilitását vagy biztonságát aláásó vagy fenyegető, vagy a nemzetközi szervezetek Ukrajnában végzett munkáját akadályozó intézkedésekért vagy politikákért felelős, azokat támogató vagy végrehajtó természetes személyek;

b) azon jogi személyek, szervezetek vagy szervek, amelyek anyagi vagy pénzügyi eszközökkel támogatják az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket;

c) a Krímben vagy Szevasztopolban található olyan jogi személyek, szervezetek vagy szervek, amelyek tulajdonjoga az ukrán joggal ellentétesen került átruházásra, vagy olyan jogi személyek, szervezetek vagy szervek, amelyek az ilyen átruházások haszonélvezői voltak;

d) a Krím annektálásáért vagy Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozóknak anyagi vagy pénzügyi támogatást nyújtó, illetve általuk előnyökhöz jutó természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

e) a Donbasz (Donyec-medence) területén működő szakadár csoportokkal tranzakciókat lebonyolító természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek;

f) a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős Oroszországi Föderáció kormánya részére anyagi vagy pénzügyi támogatást nyújtó, illetve általa előnyökhöz jutó természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek; vagy

g) a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős Oroszországi Föderáció kormányának jelentős bevételi forrást biztosító gazdasági ágazatokban tevékenykedő vezető üzletemberek, illetve jogi személyek, szervezetek vagy szervek,

valamint a velük kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek, a mellékletben felsoroltak szerint.”

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2022. február 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES


  Vissza az oldal tetejére